faculties_present_img

Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане"

За специалността

Развитието на отрасъла Електроенергетика и на промишлените предприятия и
тенденциите за намаляване на разходите на електрическа енергия, налагат използването на нови
технологии при генерирането, преноса и разпределението на електрическа енергия. Това може да се
постигне от инженери с висока квалификация и нови знания, получени в Технически университет
София в специалност Електроенергетика и електрообзавеждане.

Защо да избера тази специалност?

Бакалавър-инженерът е подготвен да работи като:
- ръководител, специалист и организатор в предприятия за производство или разпределение на
електроенергия, в ремонтни бази за електроенергийно оборудване;
- диспечер в предприятия по производство или разпределение на електрическата енергия;
- енергетик на промишлени, транспортни, минни и селскостопански предприятия и фирми;
- проектант, технолог и сътрудник в бюра, фирми и изследователски центрове;
- технически ръководител в монтажно-строителни предприятия и фирми;
- сътрудник в научни звена;
- мениджър, експерт, консултант и специалист в държавни и обществени институции, търговски
дружества и организации, частния бизнес.
Магистър-инженерът е подготвен да работи на всички длъжности, изискващи висше магистърско
образование по специалността “Електроенергетика и електрообзавеждане” в електрически централи,
електроенергийната система, всички производствени предприятия, електрически транспорт, научно-
изследователски, проекто-конструкторски, търговски фирми, институти, бюра и др.

Какви са изискванията за прием?

За образователна степен бакалавър се приемат лица завършили средно образование и
положили изпит в съответствие с утвърдените правила в ТУ София. За образователна степен
магистър се приемат бакалаври от специалност “Електроенергетика и електрообзавеждане” или
бакалаври от други специалности преминали подготвителено обучение по специалността.

Какво ще уча?

Учебният план и програми се представят от Електротехнически факултет. Учебната година включва
два семестъра от средата на м.септември до средата на м.юни. Всеки семестър завършва с изпитна
сесия.
В образователна степен бакалавър се изучават:
Общообразователни дисциплини - икономика, мениджмънт, история на техниката, опазване на
околната среда, чужди езици.
Фундаментални дисциплини – висша математика, физика, електротехника, електроника, цифрова и
микропроцесорна техника, компютърно програмиране.
Общотехнически дисциплини - механика, химия, материалознание, техническо документиране,
техническа безопасност, електротехнически материали.
Общи професионални дисциплини - електрически измервания, електрически машини, електрически
апарати, техника на високите напрежения, основи на автоматизацията, автоматизирано
електрозадвижване, токове на късо съединение, електрическа част на ел. централи, електрически
мрежи и системи, електрообзавеждане на механизми и агрегати, осветителна и инсталационна
техника, топлоенергетика и топлотехника, хидравлични машини и пневматика, машинни елементи и
механизми.
Специализиращи професионални дисциплини в четири модула.

Възможности за студентска мобилност

Подпрограма ЕРАЗЪМ.

Моята реализация

Бакалавър-инженерът е подготвен да работи като:
- ръководител, специалист и организатор в предприятия за производство или разпределение на
електроенергия, в ремонтни бази за електроенергийно оборудване;
- диспечер в предприятия по производство или разпределение на електрическата енергия;
- енергетик на промишлени, транспортни, минни и селскостопански предприятия и фирми;
- проектант, технолог и сътрудник в бюра, фирми и изследователски центрове;
- технически ръководител в монтажно-строителни предприятия и фирми;
- сътрудник в научни звена;
- мениджър, експерт, консултант и специалист в държавни и обществени институции, търговски
дружества и организации, частния бизнес.
Магистър-инженерът е подготвен да работи на всички длъжности, изискващи висше магистърско
образование по специалността “Електроенергетика и електрообзавеждане” в електрически централи,
електроенергийната система, всички производствени предприятия, електрически транспорт, научно-
изследователски, проекто-конструкторски, търговски фирми, институти, бюра и др.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-EF-EEEO-bak.pdf
Студентска канцелария:

Пенка Широва
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Петя Димитрова
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Деканска канцелария:

Десислава Стоплийска
Email: ef-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12222 (12427)
Тел.:02 965-2370 (2109)