faculties_present_img

Катедра "Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт"

Катедра „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт“ придобива сегашния си вид през 1997 г., след обединяване на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ (1983), отделила се от създадената през 1946 г. катедра „Електрически централи, мрежи и системи“ и катедра „Електрически транспорт“ (1960).

Катедрата има четири направления: електроснабдяване, електрообзавеждане, осветителна техника и електрически транспорт.

Основните области на преподавателска, експертна, консултантска, научно-изследователска и инженерингова дейност са: електроснабдяване на промишлеността; електрообзавеждане на машини, агрегати и технологични процеси; светлинна и инсталационна техника; енергийна ефективност; качество на електрическата енергия; оптимизация на електроснабдителни системи; техническа експлоатация на електрически уредби; възобновяеми енергийни източници; микропроцесорни системи за управление на агрегати и технологични процеси; идентификация на електроенергетични системи; източници на светлина и пускорегулиращи апарати; осветителни тела и прожектори; светловодни системи за осветление; декоративно и рекламно осветление; повишаване ефективността на вътрешни, улични, тунелни, прожекторни и  специални осветителни уредби; електроснабдяване и електрообзавеждане на електрическия транспорт; тягови подстанции и контактни мрежи.

Катедрата отговаря за учебния процес на специализациите „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Осветителна техника” и „Електрически транспорт” от широкопрофилната специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане”, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ и участва в обучението на студентите от специалност „Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници“, ОКС „Магистър“.

Катедрата осигурява обучението по 48 учебни дисциплини. Обучението на студентите се извършва в 10 учебни лаборатории.

През последните 30 години в областта на „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия” са се дипломирали над 2000 български и около 250 чуждестранни електроинженери, а в областта на „Електрически транспорт” - повече от 300 електроинженери. Под ръководството на членове от катедрата са защитени над 30 докторски дисертации в областта на „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, на транспорта” и „Светлинна техника и източници на светлина”. Преподаватели и докторанти от катедрата развиват „Научно изследователска, изпитателна и калибровачна лаборатория по осветителна техника”.

Интернет страница:http://tu-sofia.bg/department/preview/14?dep_id=9

 • Ръководител катедра

  Svetlana-Tzvetkova_1882.jpg
  Име: Светлана Цветкова
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2157
  Кабинет: 12302
  E-mail: stzvet@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Ангел Пачаманов
тел.:02 965-2181
E-mail: pach@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Захари Иванов
тел.:02 965-2169
каб.:12327
E-mail: zai@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Николай Василев
тел.:02 965-1681
каб.:12325
E-mail: nvassilev@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Стоян Стоянов
тел.:02 965-2169
каб.:12327
E-mail: stdst@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Христо Василев
тел.:02 965-2173
каб.:12317
проф. д-р инж. Цанчо Цанев
тел.:02 965-2173
каб.:12317
E-mail: ttzanev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Васил Господинов
тел.:-2175
каб.:12319
E-mail: vgos@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Вълчан Георгиев
тел.:02 965-2175
каб.:12319
E-mail: vulchy@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Ива Петринска
тел.:02 965-2167
каб.:12138
E-mail: ipetrinska@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Иван Ангелов
тел.:02 965-2163
каб.:12125
E-mail: ivanang@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Николай Матанов
тел.:02 965-2179
каб.:12323
E-mail: nsm@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Петър Матов
тел.:02 965-2163
каб.:12125
E-mail: matov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Светлана Цветкова
тел.:02 965-2157
каб.:12302
E-mail: stzvet@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Сидер Сидеров
тел.:02 965-2183
каб.:12321
E-mail: ssiderov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Тодор Йонов
тел.:02 965-2165
каб.:12136
E-mail: todyon@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Ангел Петлешков
тел.:02 965-2171
каб.:12315
E-mail: apetl@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Борислав Бойчев
тел.:02 965-2179
каб.:12323
E-mail: bojchev@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Дилян Иванов
тел.:02 965-2167
каб.:12138
E-mail: dilyanivanov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Петър Стоев
тел.:02 965-2383
каб.:12321
E-mail: pstoev@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

техн.изпълнител Венцислав Стоев
тел.:02 965-2183
каб.:12016
E-mail:vstoev@tu-sofia.bg
Надежда Пеева
тел.:02 965-2161
каб.:12304
E-mail:peeva@tu-sofia.bg
маг. инж. Камен Георгиев
тел.:02 965-2183
каб.:12016
E-mail:kamen_g@tu-sofia.bg

 • Автоматизация и телеуправление в електрическия транспорт (MEPP12.6)
  • В дисциплината се разглеждат теми, пряко свързани с профила на специализацията "Електрически транспорт" и отнасящи се до особеностите на автоматизацията и телеуправлението на някои технологични процеси от електроснабдяването на електрическия транспорт. Част от тези особености са: автоматично повторно включване, автоматично включване на резервно захранване, автоматика в управлението на тяговите трансформатори, телеуправление на тяговите подстанции за постоянен и променлив ток и секционните постове.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Ангелов

 • Автоматизирани системи в електроснабдяването на промишлеността (ВЕРР48.2)
  • В дисциплината се разглеждат принципите на изграждане и режимите на работа на техническите средства, способстващи за сигурно и качествено електроснабдяване: системи за непрекъснато електрозахранване; статични източници и автоматични регулатори на реактивните товари и напрежението; диспечерски системи за управление - разработване на структури, вид и обем на обменяната информация, алгоритми за събиране на информацията и повишаване на шумоустойчивостта, конфигурация и вид на линиите за връзка. Избор, използване и програмиране на PLC контролери.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Николай Матанов

 • Автоматизирано електрозадвижване (ВЕРР40, СЕРР06, РЕРР11)
  • Целта на дисциплината е да осигури необходимата теоретична подготовка за анализ на статичните и динамични режими на електромеханичните системи, които формират съвременните електрозадвижвания. Да разясни на база теоретичния анализ класическите и модерните принципи на управление и да демонстрира тяхното практическо реализиране. Разгледани са класическите средства за управление на постояннотокови и променливотокови електродвигатели. Това е оправдано поради интензивното им използване. Основно внимание в курса се обръща на електрозадвижванията, изградени с високочестотни електронни системи за управление. Специално внимание е отделено на „векторното управление“ на променливотокови двигатели, заради неговата перспективност и масовото му навлизане в практиката.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вълчан Георгиев

 • Декоративно и рекламно осветление (MEPP12.7)
  • В дисциплината се разглеждат светлината и цветът като елементи на пространствените структури. Показани са принципите за художествено и архитектурно осветление на фасади на сгради, паметници и монументи, както и възможностите за декоративно осветление на водоскоци, фонтани, водни площи и каскади. Дадени са принципи за осъществяване на светещи надписи, осветление на магазини, витринно осветление. Разгледани са начините за постигане на динамични светлинни и цветови ефекти, както и лазерни ефекти. Разгледани са съвременни светлинни източници, способстващи намаляването на енергийните разходи за декоративно и художествено осветление. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ива Петринска

 • Диагностика на електрически системи (MEPP07)
  • В дисциплинaтa „Диагностика на електрически системи” се рaзглеждaт основни въпроси от теорията на експлоатацията - експлоатационната надеждност в зависимост от условията на експлоатация; стpуктуpaтa нa системите зa диaгностикa нa техническото състояние нa електрическите уредби; мaтемaтическо моделиpaне нa обектите зa диaгностикa - състaвянето и aнaлизa нa функционaлни и логически модели; състaвянето нa тaблици нa функциите нa неизпpaвностите нa електрически уредби, пpовеpявaщи и paзличaвaщи съвкупности от контpолни точки, диaгностични тестове и aлгоpитми зa техническa диaгностикa нa електрически уредби; оpгaнизaция и упpaвление нa диaгностичните пpоцеси.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светлана Цветкова

 • Електрическа тяга (ВЕРР52.4)
  • Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с някои специфични въпроси на електрическата тяга, неизучавани в курса по дисциплината “Електрически транспорт”. Такива са техникоикономическите въпроси в транспорта, защитите против боксуване, различните видове електрически транспортни средства с автономно захранване и високоскоростни транспортни системи с техните особености и място в транспортната система.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Тодор Йонов

 • Електрическа част на роботизирани системи (BEPP47.2, СЕРР04)
  • В дисциплината се дават основни сведения за роботизираните системи: класификация, приложение, поколения роботи, структурни и кинематични схеми, видове задвижвания. Основно внимание е отделено на електрическата част на роботизираните системи. Разглеждат се въпросите, свързани с електромеханичните задвижвания, статичните и динамични натоварвания, както и системите им за управление; сензорните устройства, захващащите устройства; системите за управление на отделни роботи и роботизирани комплекси. В лабораторните упражнения студентите се запознават с методи за изпитване, настройка и експлоатация на задвижвания за промишлени роботи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светлана Цветкова

 • Електрически транспорт (ВЕРР45)
  • Целта на учебната дисциплина е студентите да получат теоретични и практически знания за електрическия транспорт и неговите основни съставящи – стационарните съоръжения и електрическите транспортни средства, както и за методите за решаване на уравнението на движение, а така също за енергетиката на транспортния процес. Знанията и уменията по „Електрически транспорт“ създават предпоставки за многостранна реализация на студените в традиционните предприятия на градския, промишления и железопътния електрически транспорт.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Тодор Йонов

 • Електрически транспортни системи за високи скорости (MEPP11.4)
  • “Електрически транспортни системи за високи скорости" запознава студентите със състоянието, переспективите на развитие и резултатите от изследванията, изпитанията и експлоатацията на електрически транспортни системи със скорости по-високи от двеста километра в час. В първата част на лекционният курс се разглеждат съществуващите високоскоростни влакове, тяхното устройство, принцип на работа, специфичните особености на конструкцията и експлоатацията на подвижния състав и стационарните съоръжения при високи скорости. Във втората част от курса се разглеждат разработките на транспортни системи с магнитно окачване при използване на явлението свръхпроводимост и линейни двигатели, стационарните съоръжения към тях и особеностите свързани с движението със скорости от порядъка на четиристотин километра в час.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Тодор Йонов

 • Електрически транспортни средства с автономни източници на енергия (MEPP06.4)
  • Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с различните видове електрически транспортни средства с автономно захранване, с техните особености и място в транспортната система. Студентите се запознават с механиката, компановката и характеристиките на силовото електрообзавеждане на транспортните средства. Разглежда се съвместната работа на основните агрегати: източник на енергия, преобразувател и тягов двигател във всички режими на движение на транспортното средство.

   Лектори:

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Тодор Йонов

 • Електромагнитна съвместимост в електроснабдителни системи (ВЕРР49.3)
  • В курса се разглеждат основните смущаващи въздействия на нелинейните, бързопроменливите и несиметрично разпределените товари в електроснабдителните системи; начините за количествена оценка на смущенията в характерни точки на електроснабдителната система и на клемите на консуматори с повишени изисквания към качеството на електроенергията; влиянието върху потребителите, нормите и начините за нормиране на смущаващите въздействия. Съществено внимание се отделя на изчисленията и избора на техническите средства за ограничаване на смущаващите въздействия с оглед подобряване на електромагнитната съвместимост в електромагнитните системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Николай Матанов

 • Електронни преобразуватели в електроенергийни системи (MEPP03)
  • В дисциплината се разглежда теорията и практиката на силовите електронни устройства и системи, използвани в различните области на електроенергетиката и електрообзавеждането. Разглеждат се преобразуватели с изход на постоянен и променлив ток, както с двойно, така и с едностепенно преобразуване на енергията. Специално внимание се обръща на съвместната работа на различните видове преобразуватели с двигателите като елемент от всички видове изпълнителни механизми и системи. Студентите ще получат теоретическа и практическа подготовка в областта на мощните управляеми токоизправители при работа с постояннотокови двигатели, на инверторите за управление на асинхронни електродвигатели и електротехнологични процеси, а също и използването им в системи за непрекъсваемо електрозахранване. Внимание се обръща и на променливотоковите и постояннотокови регулатори и управляващите системи изграждани с тях.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Николай Матанов

 • Електронни системи за автоматизация в електроенергетиката (MEPP04)
  • Дисциплината е с приложна насоченост. Разглеждат се аналогови и цифрови измервателни схеми, използвани в електроснабдяването и електрообзавеждането, както и прилагане на микропроцесорна техника за управление на процеси и механизми. Изучават се алгоритми на работа и схемотехническите особености на системите за управление и регулиране на специфични електрозахранващи и технологични устройства - постояннотоково и променливотоково задвижване, управление на възбуждането на синхронни генератори, зарядни устройства, системи за резервно захранване. Използвана е съвременна елементна база. Разглеждат се конкретни електронни системи за управление на зависими от захранващата мрежа и автономни преобразуватели на енергия.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вълчан Георгиев

 • Електрообзавеждане (BEPP43, РЕРР17)
  • В дисциплинaтa „Електpообзaвеждaне” се изучaвaт особеностите нa различни мехaнизми и aгpегaти, постpоявaнето нa товapовите диaгpaми, методите зa избиpaне нa мощносттa нa двигaтелите към дaдени мехaнизми и aгpегaти, схемите зa упpaвление и aвтомaтизaция. Нaй-голямо внимaние е отделено нa мехaнизмите с общопpомишлено пpеднaзнaчение, които се сpещaт във всички пpедпpиятия и електрически централи и се използвaт зa тpaнспоpт нa детaйли, възли и мaшини, нaсипни, течни и гaзообpaзни мaтеpиaли. Към тези мехaнизми се отнaсят кpaнове, aсaнсьоpи, телфеpи, устpойствa зa нaземен тpaнспоpт, бaгеpи, метaлоpежещи мaшини, помпи, вентилaтоpи, компpесоpи. Paзглеждaт се също кpупни консумaтоpи нa електpическa енеpгия кaто електpодъгови пещи, устpойствa зa електpолизa, пpокaтни стaнове и дp. Отделено е внимaние нa особеностите нa тези консумaтоpи и товapите им, смущениятa, които създaвaт зa остaнaлите консумaтоpи, paционaлните им pежими нa paботa.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светлана Цветкова

 • Електрообзавеждане и автоматизация на технологични процеси (РЕРР22)
  • След преминаване на курса студентите ще познават и ще могат: да правят изводи за целесъобразността на съществуващото електрообзавеждане и за ефективността на режима му на работа; за специфичните особености при електрообзавеждане на производствени процеси в различни отрасли на промишлеността; съвременни статични източници и автоматични регулатори на реактивните товари и напрежението; ще знаят основните принципи свързани с изграждането на системи за контрол и управление на обектите в предприятията (SCADA системи); могат да проектират структурата и основните функции на автоматизирани системи за управление на технологични съоръжения, включващи: установяване на вида и обема на обменяната информация между обектите на различните йерархични нива.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вълчан Георгиев

   доц. д-р инж. Николай Матанов

 • Електрообзавеждане на електрически транспортни средства (ВЕРР47.3)
  • В дисциплината се разглеждат теми, пряко свързани с профила на обучаваните специалисти в специализация “Електрически транспорт”, като: специфичните особености на основни елементи от електрическата част на електрическите транспортни средства - тягови електродвигатели, тягови електрически апарати, силови електронни преобразуватели и др. Разглеждат се специфичните процеси в електронните преобразуватели и тяговите двигатели, характеристиките на тяговото електрозадвижване, възможностите за управление на режимите, ограничаващите условия и специфичните изисквания.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Ангелов

 • Електрообзавеждане на производствени процеси (ВЕРР52.3, СЕРР09)
  • Основните теми, разглеждани в дисциплината са: Електрически режими за работа на електрообзавеждането; Вероятностно-статистически характеристики на случайни процеси; Апаратура за експериментално изследване на режимите на работа; Апроксимиране на експериментални данни; Електрозаваряване; Електрическа дъга при заваряване с постоянен ток; Електрическа дъга при заваряване с променлив ток; Източниците за захранване на електрическа дъга; Електрообзавеждане в строителството; Електрообзавеждане на бетонови възли; Електрообзавеждане на хлебозавод; Електрообзавеждане в текстилната промишленост; Интензификация на електротехнологичния процес при електролиза; Нестационарни режими.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вълчан Георгиев

   ас. д-р инж. Борислав Бойчев

 • Електроснабдяване (ВЕРР44, СЕРР02, РЕРР18)
  • В курса се разглеждат основни въпроси свързани със структурата и свойствата на електроснабдителните системи; методите за пресмятане на изчислителните товари; определянето на местоположението, броят и мощността на подстанциите в промишлени и др. предприятия; изискванията за проектиране на електрическите инсталации на ниско напрежение; отчитане на особеностите в изчисляването на специални електрически инсталации; изборът на защитна и комутационна апаратура в електрическите инсталации на ниско напрежение. Съществено място е отделено на ефективното подобряването на фактора на мощността на потребителите на електроенергия и влиянието на качеството на напрежение върху работата на консуматорите, ефективни режими на консумация и икономията на електроенергия в електроснабдителните системи на предприятията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Николай Матанов

 • Електроснабдяване на електрическия транспорт (ВЕРР49.4)
  • В дисциплината се разглеждат теми, пряко свързани с профила на специализацията „Електрически транспорт“ като системи за електроснабдяване на електрическия транспорт, методи за изчисляване на параметрите на електроснабдителните съоръжения за железопътен и градски електрически транспорт, за метрополитен, за електромобили и електрокари, влияние на тяговата мрежа и товара върху подземните съоръжения, съобщителните линии и енергийната система, късите съединения с участието на земята и специфични защити при постоянен и променлив ток.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Ангелов

 • Енергетична технология и екология (BEPP51.3)
  • В дисциплината „Енергетична технология и екология” се разглеждат основните видове енергоресурси и проблемите, свързани с тяхното разпределение и потребление. Разглеждат се въпросите за екологичните проблеми и тяхното решаване. Включени са и въпроси, засягащи енергийния мениджмънт и енергийната политика. Основно са застъпени въпросите за производството, преноса, разпределението, преобразуването и оползотворяването на различните енергийни ресурси, които пряко или косвено участват в технологичните процеси на промишлените предприятия, както и въпроси, свързани с приложението на възобновяеми източници на енергия.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светлана Цветкова

   ас. маг. инж. Ангел Петлешков

   доц. д-р инж. Ива Петринска

 • Енергетична технология и екология (MRES10)
  • В дисциплината „Енергетична технология и екология” се разглеждат основните видове енергоресурси и проблемите, свързани с тяхното разпределение и потребление. Разглеждат се въпросите за екологичните проблеми и тяхното решаване. Включени са и въпроси, засягащи енергийния мениджмънт и енергийната политика. Основно са застъпени въпросите за производството, преноса, разпределението, преобразуването и оползотворяването на различните енергийни ресурси, които пряко или косвено участват в технологичните процеси на промишлените предприятия, както и въпроси, свързани с приложението на възобновяеми източници на енергия.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светлана Цветкова

   ас. маг. инж. Ангел Петлешков

   доц. д-р инж. Ива Петринска

 • Енергетична технология, осветителни и облъчвателни уредби (РEPP23)
  • В курса се разглеждат основните видове енергоресурси и проблемите, свързани с тяхното разпределение и потребление. Основно са застъпени въпросите за производството, преноса, разпределението, преобразуването и оползотворяването на различните енергийни ресурси, които пряко или косвено участвуват в технологичните процеси на промишлените предприятия. Особено внимание се обръща на осветителните уредби за вътрешно и външно осветление, като съществен консуматор на електрическа енергия. Разглеждат се техните светлотехнически и електротехнически части, автоматизация на управлението, въпросите на експлоатация и обслужване на естественото и изкуственото осветление.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Захари Иванов

   доц. д-р инж. Светлана Цветкова

   ас. маг. инж. Ангел Петлешков

   доц. д-р инж. Ива Петринска

 • Идентификация на електроенергетични системи (MEPP09.2)
  • Дисциплината дава теоретични знания и способства формирането на практически умения при избора на методи и средства за определяне на параметрите и характеристиките на електрообзавеждането на енергетични системи. За индентификацията на системите се разглеждат основно въпроси свързани с условията, при които ще се извършва индентификацията, с избора на структура на математическия модел, с експериментално определяне на параметрите на модела (планиране и провеждане на експеримента), оценки и критерии за утвърждаване на модела.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вълчан Георгиев

 • Измерване, контрол и комуникации в електроенергетични системи (MEPP10.2)
  • Разглеждат се методи за измерване, контрол и комуникации в електроенергетични системи и основни характеристики на средствата за измерване. Внимание е отделено на метрологичното обезпечаване и методите за контрол. Разглеждат се принципите на построяване на устройства за телеизмерване, телеуправление и телесигнализация чрез използването на цифрови прибори и преобразуватели. В лабораторните упражнения студентите добиват знания, умения и практически опит. При провеждането им се използват готови програмни продукти за обработка на резултатите от измерванията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вълчан Георгиев

   ас. д-р инж. Борислав Бойчев

 • Надеждност на електроенергийни системи (MEPP08)
  • В дисциплината “Надеждност на електротехнически системи” основно се разглеждат методи за изчисляване и анализ на надеждността, на базата на статистическа извадка определяне на основните надеждностни показатели на отделните елементи на електроснабдителни, електрообзавеждащи, управляващи и на електроенергийната система като цяло, сравняване по надеждност и сигурност на различни технически решения. Получените знания могат да се прилагат в проектирането и експлоатацията на електроенергийни обекти.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светлана Цветкова

 • Облъчвателни уредби (MEPP12.8)
  • В дисциплината се разгледат методи за количествена оценка на излъчваното и преобразуваното лъчение, подбор на спектрален състав на източника на излъчване, светлотехнически изчисления и др. Изучават се основни процеси при облъчвателни уредби за инфрачервено нагряване и сушене, за облъчване на растения, за профилактично ултравиолетово облъчване на хора, за ултравиолетово дезинфекциране на въздух и повърхности в помещения.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ива Петринска

 • Оптимизация на електротехнически системи (MEPP11.3)
  • Курсът дава познания за съставяне и решаване на оптимизационни задачи в областта на електроснабдителните, електрообзавеждащите, енергетичните, и други сложни електротехнически системи и процеси. Особено внимание се отделя на специализираното и практическото приложение на линейните, нелинейните, целочислените, динамични, стохастични и други методи, алгоритми и програмни продукти при решаване на оптимизационни задачи при проектиране, конструиране и управление на електроснабдителни системи, осветителни уредби, агрегати, технологични процеси и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Николай Матанов

 • Оптимизация на режимите на работа на електрически транспортни средства (MEPP10.3)
  • В дисциплината се разглеждат теми, пряко свързани с профила на обучаваните специалисти в специализация “Електрически транспорт”, като: принципи и основните методи за оптимално управление на режимите на работа на отделни агрегати, както и управлението на целия процес на движение на транспортно средство.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Ангелов

 • Осветителна и инсталационна техника (ВЕЕ34)
  • Осветителна и инсталационна техника е задължителен учебен курс и запознава студентите с основните въпроси на осветителната и инсталационната техника. В нея се разглеждат методите за изчисляване на вътрешни и външни осветителни уредби. Задълбочено се разглеждат методите за оразмеряване на осветителните и силовите електрически инсталации, както и начините за тяхното проектиране. В лабораторните упражнения се добиват знания и умения по изследване на светлинни величини, пусковорегулиращи апарати и системи за управление, осветителни тела, електроинсталационни компоненти, задълбочават се познанията по проектиране и експлоатация на осветителни уредби.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Захари Иванов

 • Осветителна и инсталационна техника (ВЕЕЕ34)
  • Осветителна и инсталационна техника е задължителен учебен курс и запознава студентите с основните въпроси на осветителната и инсталационната техника. В нея се разглеждат методите за изчисляване на вътрешни и външни осветителни уредби. Задълбочено се разглеждат методите за оразмеряване на осветителните и силовите електрически инсталации, както и начините за тяхното проектиране. В лабораторните упражнения се добиват знания и умения по изследване на светлинни величини, пусковорегулиращи апарати и системи за управление, осветителни тела, електроинсталационни компоненти, задълбочават се познанията по проектиране и експлоатация на осветителни уредби.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ива Петринска

 • Осветителна и инсталационна техника (ВЕРР39, РЕРР12)
  • „Осветителна и инсталационна техника“ е задължителен учебен курс и запознава студентите с основните въпроси на осветителната и инсталационната техника. В нея се разглеждат методите за изчисляване на вътрешни и външни осветителни уредби. Задълбочено се разглеждат методите за оразмеряване на осветителните и силовите електрически инсталации, както и начините за тяхното проектиране. В лабораторните упражнения се добиват знания и умения по изследване на светлинни величини, пусковорегулиращи апарати и системи за управление, осветителни тела, електроинсталационни компоненти, задълбочават се познанията по проектиране и експлоатация на осветителни уредби.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Захари Иванов

 • Осветителни тела и пускорегулиращи апарати (MEPP09.4)
  • Разглеждат се материали, конструкциите и технологиите използвани при производство на oсветителни тела (ОТ) и пускорегулиращи апарати (ПРА). Провеждат се конструктивни изчисления на ОТ и ПРА. Изследва се електромагнитната съвместимост на ПРА. Конструират се системи за цифрово управление на осветителна уредба, като се избират контролер, интерфейс, ЕПРА, мултисензори, електрически връзки.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Захари Иванов

 • Осветителни уредби (ВЕРР50.3, СЕРР03)
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните видове осветителни уредби, техните особености, количествени и качествени показатели и възможностите за управлението им с цел постигане на енергийна ефективност. Разглеждат се методите за изчисляване на вътрешни и външни осветителни уредби. Задълбочено се разглеждат начините на оразмеряване на осветителните и силовите електрически инсталации, както и начините за тяхното управление и проектиране на системите за управление. В лабораторните упражнения се добиват знания и умения по проектиране на осветителни уредби, пусковорегулиращи апарати и системи за управление, осветителни тела, електроинсталационни компоненти, задълбочават се познанията по проектиране и експлоатация на осветителни уредби.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Захари Иванов

   доц. д-р инж. Ива Петринска

 • Практическа схемотехника в електрическия транспорт (ВЕРР53.4)
  • В дисциплината се разглеждат теми, пряко свързани с профила на специализацията "Електрически транспорт" и отнасящи се до приложенията на маломощната електронна схемотехника в защитите, контрола и управлението на електроснабдяването и електрообзавеждането на тяговите подстанции за електрически транспорт и електрическите транспортни средства. Обръща се подчертано внимание на реализацията на алгоритми в аналогово, цифрово и микрокомпютърно схемно изпълнение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Ангелов

 • Преходни процеси в електрически транспортни системи (MEPP05.3)
  • В дисциплината се разглеждат теми, пряко свързани с профила на специализация "Електрически транспорт" и отнасящи се до особеностите на преходните процеси в силовата електрическа част на системата електрическо транспортно средство - захранваща тягова мрежа и по-специално при наличие на вихрови токове и нелинейност в магнитните характеристики на тяговите двигатели. В такава система участват по-голяма част от тяговите електрозадвижвания на локомотивите, трамваите, тролейбусите и метрото със съответната им тягова мрежа, както и електрокарите и електромобилите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Ангелов

 • Проектиране на електрическата част на електрически транспортни средства (BEPP51.4)
  • В дисциплината се разглеждат теми, свързани с проектирането на електрическата част на електрически транспортни средства за градски и железопътен транспорт, като избор на мощността на тяговите двигатели, проектиране и изчисляване на електрически транспортни средтсва за постоянен и променлив ток, проектиране на системата за електрическо спиране, проектиране на спомагателното обзавеждане, проектиране на силовите схеми на електрически транспортни средтсва.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Тодор Йонов

 • Рационално използване и качество на електрическата енергия (MRES06)
  • В дисциплинaтa „Рационално използване и качество на електрическата енергия” се разглеждат: нормативна база в областта на енергийната ефективност и качеството на електрическата енергия; структура на консумацията на електрическа енергия, баланс на електрическата енергия и мощност; въпросите за икономия на електрическа енергия при производство, трансформация, пренос, разпределение и потребление; теоретични и практически въпроси за повишаване на енергийната ефективност на електрообзавеждането на производствените агрегати и комунално-битовите сгради; качество на електрическата енергия и влиянието му върху енергийната ефективност; методи за подобряване на енергетичните показатели на електроснабдяването и електрообзавеждането за сметка на рационален избор на елементи, структури и методи за управление; въпросите за ефективно използване на елекрическата енергия за осветление посредством подходящ избор на ефективни светлинни източници, пускорегулиращи апарати и системи за управление на осветлението при проектиране и експлоатация на вътрешни и външни осветителни уредби; апаратура за измерване и оценка на енергийната ефективност и качеството на електрическата енергия.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светлана Цветкова

   проф. д-р инж. Захари Иванов

   доц. д-р инж. Николай Матанов

 • Рационално използване на енергията (MEPP05.2)
  • В дисциплинaтa „Рационално използване на енергията” се разглеждат въпросите за икономия на електрическа енергия в промишления и комунално-битов сектор. Особено внимание е отделено на теоретичните и практически въпроси за повишаване на енергийната ефективност на електрообзавеждането на производствените агрегати и комунално-битовите сгради. Разглеждат се методи за подобряване на енергетичните показатели на електрообзавеждането за сметка на рационален избор на елементи, структури и методи за управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светлана Цветкова

 • Светлинни източници (MEPP05.4)
  • В дисциплината се разглеждат теми пряко свързани с профила на специалността от теорията на светлинните източници; устройство, параметри, характерни особености на различните видове светлинни източници, области на приложението им; методи за изчисление на основните параметри и принципи при конструирането и експлоатацията на топлинните, разрядните и полупроводникови източници на оптично лъчение.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Захари Иванов

 • Специални осветителни уредби (MEPP12.5)
  • Основна цел на дисциплината е студентите да се подготвят за проектиране, монтаж и експлоатация на прожекторни осветителни уредби за осветяване на сградни фасади, културни и исторически паметници и забележителности, осветление на светещи реклами и надписи, осветление на зелени площи и паркове. Те се запознават с основните принципи на художественото и рекламно осветление и методите за проектиране на осветителни уредби от този тип. Задълбочено се разглеждат начините на оразмеряване на осветителните и силовите електрически инсталации, както и начините за тяхното управление. В лабораторните упражнения се добиват знания и умения по проектиране на осветителни уредби, пусковорегулиращи апарати и системи за управление, осветителни тела, електроинсталационни компоненти, задълбочават се познанията по проектиране и експлоатация на осветителни уредби. 

   Лектори:

   проф. д-р инж. Захари Иванов

   доц. д-р инж. Ива Петринска

 • Съвременни системи на електрозадвижване на електрически транспортни средства (MEPP09.3)
  • Разглеждат се електрически транспортни средства с импулсно управление, с колекторни двигатели – асинхронни, синхронни и линейни тягови двигатели. Разглеждат се теглителните и спирачни режими на работа, както и характеристиките в тези режими. За практическото усвояване на материала са предвидени семинарни и лабораторни упражнения.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Тодор Йонов

 • Техническа експлоатация на електрически уредби в промишлеността (BEPP53.3, СЕРР12, РЕРР24)
  • В дисциплината „Техническа експлоатация на електрически уредби в промишлеността” се разглеждат основните въпроси от теорията и практиката на експлоатацията (използване, поддържане и ремонт) на електрическите уредби в промишлените предприятия, а именно: основни въпроси от теорията на експлоатацията; експлоатационна надеждност в зависимост от условията на експлоатация; техническа диагностика; стратегии за профилактика; организация на снабдяването с резервни части; техническо обслужване; ремонтна дейност; мрежово планиране и управление и др. Отделено е внимание на експлоатацията на конкретни машини и съоръжения, както и на изискванията на нормативните документи, по отношение на експлоатацията на електрическите уредби в промишлените предприятия.

   Предвидените лабораторни упражнения имат за цел да се придобие известен практически опит в областта на техническата диагностика, оперативните превключвания, профилактичните изпитвания и настройка на електрическите уредби.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Светлана Цветкова

 • Тягови подстанции и контактни мрежи (ВЕРР50.4, СЕРР11)
  • В дисциплината се разглеждат теми, пряко свързани с профила на специализацията "Електрически транспорт" като електрообзавеждане на тягови подстанции за електрически транспорт, методи за изчисляване на съоръженията в тях на топлинно и електродинамично натоварване, методи за изчисляването на механично натоварване от опън, вятър и лед на различни видове контактни мрежи за електроснабдяване на електрическия транспорт, избор и оразмеряване на съпътстващите съоръжения, статични и динамични взаимодействия между контактната мрежа и токоприемник, както и с конструктивните им особености. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Ангелов

 • Управление и автоматизация на електрически транспортни средства (ВЕРР48.3)
  • В дисциплината се разглеждат теми, пряко свързани с профила на обучаваните специалисти в специализация “Електрически транспорт”, като: изискванията към системите за управление, специфичните ограничения на координатите, структурата, устойчивостта и динамичните свойства на отворени и затворени системи за управление. Засягат се и въпроси от оптимизацията на управлението на електрически транспортни средтва, включително и оптимално използване на сцеплението.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Ангелов

 • Управление на процеси по разход на енергия (MRES11)
  • Чрез инженерно прилагане на втория закон на термодинамиката се анализират основните енергоемки процеси в енергийните стопанства на промишлените предприятия и възможностите за икономия на енергия при компресиране, нагряване, охлаждане, изпарение, вентилация и кондициониране.  Разглеждат се системи за управление и контрол на топлосилово стопанство, компресори, хладилно и масообменно оборудване, климатични инсталации в сгради и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вълчан Георгиев

 • Управление на технологични процеси по разход на енергия (MEPP06.3)
  • Чрез инженерно прилагане на втория закон на термодинамиката се анализират основните енергоемки процеси в енергийните стопанства на промишлените предприятия и възможностите за икономия на енергия при компресиране, нагряване, охлаждане, изпарение, вентилация и кондициониране. Разглеждат се системи за управление и контрол на топлосилово стопанство, компресори, хладилно и масообменно оборудване, климатични инсталации в сгради и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вълчан Георгиев

   доц. д-р инж. Ива Петринска

 • Фотометрия и колориметрия (MEPP10.4)
  • Дисциплината “Фотометрия и колориметрия” подготвя студентите за метрологичното осигуряване на промишлеността и научните изследвания в областта на светлотехниката. Програмата има теоретична и практическа насоченост с оглед усвояване на принципите на измерване на светлинните и енергетичните величини, спектралните и цветовите измервания, техниката и навиците при фотометричния и колориметричния експеримент

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ива Петринска

 • Цифрова и микропроцесорна техника (ВЕРР27)
  • Дисциплината е приложно ориентирана, затова се разглеждат само необходимият минимум от математическите основи на цифровата техника – логически променливи, множества и функции и операциите с тях. Следват типовете логика и характеристики на цифровите сигнали. По-голямата част от курса е съсредоточена върху основни елементи на цифровата техника – логически елементи, тригери, броячи, дешифратори, мултиплексори, преобразуватели на аналогови и цифрови сигнали, серийни интерфейси. В упражненията се работи със същите елементи в интегрално изпълнение. В края на курса, студентите се запознават с основните елементи на микропроцесорна система и нейния начин на работа.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Вълчан Георгиев