Специалност "Електротехника"

За специалността

Специалността „Електротехника“ осигурява на завършилите солидни знания в модерните направления на електроинженерството както и широки възможности за професионална реализация в различни области съвременното промишлено  производство, електрониката, електрозадвижването, електроенергетиката, електрическия транспорт, преработвателната промишленост, селското стопанство и др. Обучението се извършва в съвременна аудиторна и лабораторна среда с използване на модерна апаратура, компютърни технологии и софтуер. Компютърното моделиране и симулиране, съчетани с реални физически изследвания, осигуряват възможност за адаптация на студентите към бъдещата им работа. Завършилите специалисти могат да се реализират във фирми и организации извършващи конструиране, проектиране, изследване и анализ, експлоатация, инженеринг и управление в областта на производството, разпределението, потреблението и преобразуването на електрическата енергия в други видове и обратно.

Защо да избера тази специалност?

В специалността „Електротехника“:

  • се изграждат се познания и умения в областта на

- Производството, преобразуването и използването на електрическата енергия
- Конструкцията, принципите на работа, управление и области на приложение на електротехническите съоръжения
- Съвременните методи и средства за научни изследвания, анализ и проектиране на електромеханични преобразуватели, комутационна и управляваща апаратура, възобновяеми източници на електроенергия

  • се предоставят възможности за успешна реализация  в научноизследователски, проектантски, инженерингови и производствени фирми в различни области на индустрията в държавния и частния сектор.
Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването за ОКС „Бакалавър“ е   въз  основа на резултатите от успешно издържаните държавни зрелостни изпити /матури/  и/или конкурсен изпит. По-подробна информация може да намерите в кандидатстудентския справочник на ТУ-София.

За ОКС „Магистър“ на специалност „Електротехника“ право да кандидатстват имат всички завършили ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“   по специалностите от Професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“ и 5.3 „Комуникационна техника и компютърна техника“.

Изравнително обучение
За завършилите ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“   по други специалности може да кандидатстват за Изравнително обучение, което е платено и включва изучаването на основните дисциплини, формиращи специалността „Електротехника“. Допустимо е признаването на вече изучавани дисциплини. Продължителността на изравнителното обучение е една година, но само по себе си то не дава  допълнителна квалификационна степен. След завършване на изравнителното обучение студентите продължават обучението си за ОКС „Магистър“ срещу заплащане.

Допълващо обучение за завършилите „Професионален бакалавър“
На завършилите ОКС „Професионален бакалавър“ по професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика се предлага допълващо обучение, което е със срок една година. В съответствие с учебния план по това обучение се осигуряват 60 кредита по ЕСНТК. Допълващото обучение е само платено. Кандидатите трябва да имат успех не по-малък от „добър“, формиран от курса на обучение и дипломната защита от дипломата за завършена ОКС „Професионален бакалавър“. Допустимо е признаването на вече изучавани дисциплини. След успешно завършване на допълващото обучение студентите продължават обучението си в ОКС „Магистър“ срещу заплащане.

Какво ще уча?
  • През първите три семестъра се изучават дисциплини за изграждане на фундаментални познания по математика, физика, химия, механика, електротехника, електроника, компютърни науки, чужд език.
  • През следващите 4 семестъра се изучават общи за специалността дисциплини от областта на теорията, управлението и проектирането на електрически машини, електрически апарати и електрозадвижвания, електрически измервания, комутационна и преобразователна техника, компютърно проектиране и симулиране на електрически апарати, технологии в електротехниката и електрониката, телекомуникации, екология и възобновяеми източници на енергия и др.
  • Последният семестър е изграден изцяло от избираеми дисциплини, които формират два модула:

- Електрически машини – придобиват се познания и умения за анализ и използване на електрически машини с електронно управление, микромашини и информационни преобразуватели, компютърно моделиране на полета и процеси, компютърно конструиране, изпитване и изследване на електромеханични преобразуватели
- Електрически апарати - актуални знания от областите на проектирането, производството, експлоатацията, поддръжката на електротехнически изделия и устройства с активно прилагане на компютърни технологии. По време на дипломното проектиране студентите се обучават в решаването на реални инженерни проблеми.
 

Възможности за студентска мобилност

Студенти с висок успех и добро владеене на език могат да се изпращат по програма „Еразъм” и „Еразъм+” за обучение и изготвяне на дипломна работа във водещи европейски университети.

Моята реализация
  • Познанията и уменията, придобити от обучението по специалност „Електротехника“ осигуряват успешна реализация във всички сфери на индустрията:

• производствени предприятия, фирми и зве¬на в енергетиката, електрическия транспорт, селското стопанство, преработвателната промишленост
• промишлени предприятия, фирми и зве¬на за разработване и производство на електротехнически  изделия с използване на CAD/CAM технологии и системи
• проектантски, инженерингови и консултантски фирми по изграждане на електроенергийни обекти
• проектантски, инженерингови и консултантски фирми по разработване и внедряване на енергоефективно управление на технологични процеси, електрозадвижвания, сградна автоматизация
• електроразпределителни дружества, представителства на водещи чуждестранни фирми.

  • Възможност за продължаване на образованието в обучение по избрана магистърска програма по професионално направление 5.2.“Електротехника, електроника и автоматика“
Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Електроинженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-EF-E-bak-new.pdf
Студентска канцелария:

Пенка Широва
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Петя Димитрова
Email: ef-stud@tu-sofia.bg
Кабинет: 12210
Тел.:02 965-23 69

Деканска канцелария:

Десислава Стоплийска
Email: ef-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12222 (12427)
Тел.:02 965-2370 (2109)