Катедра "Електрически машини"

Катедра “Електрически машини” е основана на 24.04.1947г. към Машинно­електротехнологическия факултет на Държавната политехника с наименованието “Теория на електрическите машини” с ръководител проф. Иван Попов (старши), който е неин ръководител до 1958г. През юли 1949г. от катедрата се отделя катедра “Конструкции на електрическите машини” с ръководител проф. Иван Попов (младши), която се преименува на “Проектиране на електрически машини” през 1953г. На 01.01.1954г. двете катедри се сливат в една катедра с наименование “Електрически машини и апарати”. С годините учебните дисциплини и курсовете, водени от катедрата, се увеличават и в катедрата се обособяват четири секции: “Електрически машини” с ръководител проф Иван Попов (старши), “Електрически апарати” с ръководител ст.преп. Петър Пенчев, “Електообзавеждане на промишлени предприятия” с ръководител инж. Николай Наплатанов и “Електрификация на транспорта” с ръководител доц. Георги Николчев. Тези секции с по-късно прерастват в самостоятелни катедри “Електрификация на транспорта” през 1960г., “Електообзавеждане на промишлени предприятия” под името “Електообзавеждане и автоматизация на промишлеността” през 1961г., “Електрически машини” и “Електрически апарати” през 1964г. Оттогава до днес катедрата съществува под това име, като в състава й са работили редица утвърдени преподаватели и специалисти в областта на електрическите машини като проф. д-р Димитър Димитров, проф. д.т.н. Венцеслав Динов, проф. д-р Ангел Ангелов, проф. Стефан Попадиин, проф. д.т.н. Емил Соколов, проф. д.т.н. Ганчо Божилов, проф. д-р Стефан Генов и др.

Катедрата разполага с развита лабораторна база, която позволява провеждане на лабораторни упражнения по всички дисциплини, водени от катедрата. Основната лаборатория по “Електрически машини” е създадена от доц. Йордан Цанков през 1947г. През 1970г. тя е изцяло реконструирана и модернизирана, а през 2000г. е преместена от сградата на паметника “Левски” в новата сграда на Електротехническия факултет в кв. Дървеница бл.12. В момента катедрата разполага с 14 лаборатории и една семинарна зала, в които се провеждат занятия със студентите от ЕФ, ФЕТТ, ФКСУ, ФФОЕ, Отдел за обучение на английски език. В тези лаборатории се провежда и научно-изследователска работа от членовете на катедрата и от докторанти.

Интернет страница:http://el-ma.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  FOTO_RLS_298.jpg
  Лична страница
  Име: Радослав Спасов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2151
  Кабинет: 12246
  E-mail: rls@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Владимир Лазаров
тел.:02 965-2459
каб.:12318
E-mail: vl_lazarov@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Емил Рац
тел.:02 965-2153
каб.:12236
E-mail: erra@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Адриан Иванов
тел.:02 965-2475
каб.:12242
E-mail: apiv@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Тодоров
тел.:02 965-2127, 2143
каб.:12228, 12326
E-mail: gtto@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Захари Зарков
тел.:02 965-2461
каб.:12316
E-mail: zzza@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Пламен Ризов
тел.:02 965-2147
каб.:12329
E-mail: pmri@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Радослав Спасов
тел.:02 965-2151
каб.:12246
E-mail: rls@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Валентин Миленов
тел.:02 965-2137
каб.:12252
E-mail: valmil@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Емил Рачев
тел.:02 965-2139
каб.:12248
E-mail: ehra@tu-sofia.bg
гл. ас. маг. инж. Петя Димитрова
тел.:-2133
каб.:12322
E-mail: dimovap@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Владислав Петров
ас. маг. инж. Иван Бачев
тел.:02 965-2137
каб.:12252
E-mail: iv.bachev@tu-sofia.bg

Докторанти

маг. инж. Борис Демирков
тел.:02 965-2465
каб.:12320
E-mail:demirkov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Зарко Зарков
тел.:02 965-2155
каб.:12025
E-mail:zaza@tu-sofia.bg
маг. инж. Силвия Спасова
тел.:02 965-2129
,факс.:02 965-2129
каб.:12230
E-mail:em-k@tu-sofia.bg

 • 01. Електрически машини I (BEE30)
  • Целта на обучението по дисциплина е студентите да получат знания свързани с проблемите на електромагнитното и електромеханичното преобразуване на енергията в трансформаторите и индукционните (асинхронните) машини. Изучават се принципите, на които се основава това преобразуване, понятията, величините и методите, използвани при изследване на процесите в електрическите машини.
   Разглеждат се основните конструктивни схеми на трансформатори и индукционните (асинхронните) машини. Изучава се тяхната теория, работни състояния, параметри и характеристики във връзка с приложенията при проектиране и експлоатация. Анализират се електромагнитните, електромеханичните и топлинните процеси при различните режими на работа.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Тодоров

 • 02. Електрически машини II (BEE36)
  • Разглеждат се устройството, структурата на магнитното поле, параметрите, теорията и характеристиките на синхронните машини, основно при стационарни режими и по-накратко – при преходни процеси. Изучават се устройството, магнитното поле, характеристиките и комутацията на постояннотоковите и променливотоковите колекторни машини. Отделено е място на някои специални електрически машини с по-голямо приложение в практиката. Анализират се електромагнитните, електромеханичните и топлинните процеси, свързани с преобразуването на енергията. Използват се математични модели и апарат, характерни за изследването в електротехниката.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радослав Спасов

 • 03. Електрически машини I (BEPP30)
  • Студентите от специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ се запознават с проблемите, свързани преобразуването на електрическата енергия в трансформаторите и индукционните (асинхронните) машини. Изучават се основните принципи, зависимости, както и понятията и величините, използвани при анализиране на процесите в електрическите машини. Разглеждат се основните конструкции на трансформатори и асинхронни машини, като на тяхна база се дефинират основите на теорията, работните състояния и характеристики им, във връзка с технитеприложения и експлоатация. Анализират се процесите главно при стационарни режими. Дават се кратки сведения за преходните процеси и тяхното аналитично третиране. Дават се сведения за някои специални и информационни ел. машини. Разгледани са принципите, съвременните методи и схеми за регулиране на скоростта на въртене на асинхронните двигатели.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радослав Спасов

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 04. Електрически машини II (BEPP36)
  • Студентите се запознават с проблемите, свързани с преобразуването на електрическата енергия в синхронните, постояннотоковите и променливотоковите колекторни машини. Изучават се устройството, режимите на работа и характеристиките им. Изучава се тяхната теория, във връзка с приложенията им и експлоатация им. Анализират се главно стационарни режими. Дават се кратки сведения за преходните процеси и тяхното аналитично третиране. Разгледани са някои специални електрически машини, които намират широко приложение – синхронни реактивни двигатели, синхронни двигатели с постоянни магнити, стъпкови двигатели, безконтактни постояннотокови двигатели.  Разгледани са съвременните методи и схеми за регулиране на скоростта на въртене на синхронните, постояннотоковите и променливотоковите колекторни двигатели.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 05. Проектиране на електрически машини (BEE39)
  • Целта на курса е да даде на студентите знания за конструкцията и методите за проектиране (изчисляване и конструиране) на основните видове електрически машини и трансформатори с общо предназначение. Разглеждат се принципите за избор на електромагнитните натоварвания, за определяне на геометричните размери и намотъчни данни на електрическата и магнитната системи на отделните видове въртящи се електрически машини и силови трансформатори. Разглеждат се: основните форми на конструктивно изпълнение, начинът на монтаж, степените на защита, системите на охлаждане; методите за извършване на електромагнитните, топлинни и вентилационни изчисления.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Тодоров

 • 06. Микромашини и информационни преобразуватели (BEE46.1)
  • Целта на курса е да запознае студентите с устройството, принципите на действие и приложението, основните зависимости и характеристики, методите на проектиране и изпитване на различни видове електрически микромашини, използвани в бита, индустрията, автоматиката, електрониката и информатиката. Изучават се електрически микромашини с общо предназначение (асинхронни, синхронни и постояннотокови двигатели). Дават се сведения за специални и информационни микромашини (постояннотокови и асинхронни серводвигатели, тахогенератори, стъпкови, жироскопни и моментни двигатели, микромашини за синхронни връзки и др.). Проектиране, управление, изпитване и динамика на микромашините.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Адриан Иванов

 • 07. Електрически машини с електронно управление (BEE48.1)
  • Знанията получени от студентите по дисциплината Електрически машини с електронно управление създават предпоставки за многостранна им реализация в различни области на промишлеността, електроенергетиката и бита. Студентите се запознаят с основните въпроси от теорията, устройството, конструкцията и областите на приложение на специалните видове електрически машини с електронно управление и съвместната им работа с електронни преобразуватели. Получените познания, позволяват на завършилите студенти да планират нормалната експлоатация, да изучава методите за проектиране, да познават методите и средствата за оптимален избор на електрическите машини с електронно управление в зависимост от поставените изисквания.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Ризов

 • 08. Компютърно конструиране на електрически машини (BEE50.1)
  • Целта на обучението по дисциплина е студентите да получат знания свързани с конструирането на електрическите машини като се използват съвременни CAD системи.

   Разглеждат се основните принципи за конструиране на електрическите машини, основните конструктивни решения за асинхронни, синхронни и постояннотокови въртящи се електрически машини и на силови трансформатори. Разглеждат се методите за автоматизиране на конструктивната работа и за работа с различни CAD системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Радослав Спасов

 • 09. Мониторинг и диагностика на електрически машини (BEE51.7)
  • Дисциплината запознава студентите с основите на техническата диагностика и мониторинга на електрическите машини. Разглеждат се най-често срещаните неизправности на машините; основните методи, средства и системи за техническа диагностика на електрическите машини - параметрична, симулационна, логическа, електроимпулсна, вибродиагностика, дистанционна термодиагностика; експертни системи и методи за прогнозиране на повреди, определяне на ресурса на машините, балансиране на ротори и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Тодоров

 • 10. Методи за изпитване и компютърно изследване на електромеханични системи (BEE49.1)
  • Учебната дисциплина представя в по-обобщен вид експерименталните методи за определяне и изследване на параметри и характеристики на електромеханични системи, в т.ч. – на електрически машини и трансформатори. Описани са целите и принципите на измерване на електрически и неелектрически величини, както и съвременните им технически реализации. На базата на предоставена информация за целите на измерванията и възможностите на отделните подходи се прави избор за най-подходящия такъв. Студентите получават подготовка  за анализ и критична оценка на получените резултати.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Адриан Иванов

 • 11. Компютърно моделиране на полета и процеси (BEE47.1)
  • Придобитите от студентите знания и умения от дисциплината Компютърно моделиране на полета и процеси създават предпоставки за използване на съвременни подходи и методи при проектирането на електротехнически устройства с повишени електро-икономически показатели. Студентите се запознават с числените методи, които са основата за прилагане на компютърното моделиране, посредством което се анализират полевите процеси във въртящите се електрически машини и трансформатори. Студентите изучават методите за числено решаване на уравненията на електромагнитното, топлинното и електрическото полета и придобиват умения за работа със съответните софтуери.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Ризов

 • 12. Оптимално проектиране на електрически машини (BEE51.5)
  • Целта на курса е да запознае студентите със съвременните средства и методи за търсене на оптимално техническо решение при проектирането на електрически машини. Описана е структурата на системите за автоматизирано проектиране и технологията на проектиране на електрически машини в тях. Основно внимание е отделено на подсистемата за оптимизация, за която са разгледани формулиране на задачата за оптимизация, съображенията за избор на критериални функции, ограничения и независими параметри. Разгледани са някои от съвременните методи за търсене на оптимално решение - еднопараметрични и многопараметрични, без и с наличие на ограничения.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Тодоров

 • 13. Електромеханични преходни процеси (BEE51.6)
  • Учебната дисциплина запознава с физическата представа и изградените върху нея математическите модели на основните електромагнитни и електромеханични преходни процеси в електрическите машини и трансформатори. Описана е технологията за съставяне на диференциалните уравнения описващи процесите. Представени са аналитичните и числените методи за решаване на тези уравнения. Числените решения се получават в средата на съвременни програмни продукти. Отчитайки получените резултати, както и резултатите от експерименталните изследвания в лабораторните упражнения, се прави анализ на влиянието на параметрите на електрическите машини върху характера на протичането на преходните процеси.

   Лектори:

 • 14. Електрозадвижване (BEE41)
  • Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с основните видове електрозадвижвания и системи за тяхното управление. Изучават се принципите на построяване и структурата на електрозадвижвания с постояннотокови, индукционни и синхронни двигатели; съвместната им работа със силови полупроводникови преобразуватели; изборът на двигателя съобразно с условията на работа; елементи от съвременните микропроцесорни системи за управление. Дават се базови знания за системите за автоматично управление и техните елементи. Изучават се статичните и динамичните свойства и характеристики на регулируемите електрозадвижвания. В лабораторните упражнения студентите изследват реални електрозадвижвания с използване на съвременна измервателна и регистрираща апаратура – цифрови измервателни уреди и осцилоскопи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

 • 15. Екология и възобновяеми източници на енергия (BEE45)
  • Курсът запознава студентите с глобални въпроси на опазването на околната среда, енергийните ресурси и с ресурсите на възобновяемите източници на енергия (ВИЕ), с финансовите и социалните аспекти от използването на ВИЕ. Дадени са сведения за: атмосферната циркулация, вятъра, вятърни и водни турбини, използването на слънчевата енергия, получаване на енергия от биомаси и геотермални води. Основното в курса е запознаването на студентите с принципите на действие и характеристиките на различните видове възобновяеми енергии и устройствата използващи тези енергии. Акцент е поставен върху електрическите аспекти – ветрогенератори, фотоволтаични системи, запасяващи устройства, получаване на енергия от биомаси и геотермални води.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 16. Цифрова и микропроцесорна техника (BEE27)
  • Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за проектиране, анализ и приложение на цифрови и микрокомпютърнисистеми и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази област. Разглеждат се основите на булевата алгебра; логически и комбинационни интегрални схеми, тригери, броячи, памети; интерфейснисхеми; генератори и формирователи на импулси; индикаторни схеми и устройства; аналогово-цифрови и цифрово-аналогови преобразуватели и други. Дават се знания за персоналните и едночиповите микрокомпютри, тяхната структура, схемотехника и програмно осигуряване. В лабораторните упражнения студентите изследват реални модели на различни цифрови схеми и микропроцесорни устройства.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

 • 17. Преобразувателна техника (BEE38)
  • Целта на обучението по дисциплина е да запознае студентите с принципите на работа на електронните преобразуватели и тяхното приложение в практиката. Лекционният курс запознава студентите сосновните силови електронни схемиза преобразуване на променливо напрежение в постоянно (AC-DC) или променливо (AC-AC) със зададени параметри, а също за преобразуване на постоянно напрежение в променливо (DC-AC) или постоянно (DC-DC) със зададени параметри.Изучават се също принципите на работа на утвърдени в практиката схемни решения на електронни преобразуватели, както и тенденциите в развитието и приложенията на преобразувателите. Лабораторните упражнения създават практически умения на студентите за експериментално изследване на лабораторни образци на електронни преобразуватели, компютърното моделиране и изследване на характеристиките им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

 • 18. Мултимедийни инженерни презентации (BEE51.8)
  • Цел­та на кур­са е да под­по­мог­не сту­ден­ти­те в под­го­тов­ка­та им за пред­ста­вя­не на кур­со­ви за­да­чи, про­ек­ти и дип­лом­ни ра­бо­ти, как­то и в тях­на­та ра­бо­та след за­вър­шва­не на вис­ше­то об­ра­зо­ва­ние. Курсът разглежда: тех­ни­чес­кото обез­пе­ча­ва­не на пре­зен­та­ци­и­те; запоз­на­ва­не с апа­ра­ту­ра­та; за­поз­на­ва­не със соф­ту­ер­ни и мул­ти­ме­дий­ни про­дук­ти, из­пол­зва­ни за съз­да­ва­не на пре­зен­та­ции; ре­дак­ти­ра­не на изоб­ра­же­ния и ­фил­ми; струк­ту­ри­ра­не на ин­же­нер­на­та пре­зен­та­ция; офор­мле­ние и пред­ста­вя­не на пре­зен­та­ци­он­ния ма­те­ри­ал; вмък­ва­не на таб­ли­ци, гра­фи­ки, схе­ми, фор­му­ли, сним­ки, звук и фил­ми; ау­ди­тор­но пред­ста­вя­не на док­ла­ди, дип­лом­ни ра­бо­ти, про­из­вод­стве­ни про­дук­ти, тех­но­ло­гич­ни про­це­си; пре­зен­та­ци­он­ни уме­ния – це­ли, ко­му­ни­ка­тив­ни спо­соб­нос­ти, ко­му­ни­ка­ци­он­ни схе­ми, сце­нич­но по­ве­де­ние, об­щу­ва­не с пуб­ли­ка­та. Пре­зен­та­ции на чужд език.  Проб­ле­ми на пре­зен­та­ци­и­те – от струк­ту­рен, ези­ков, пси­хо­ло­ги­чес­ки, на­у­чен и ин­же­не­рен ха­рак­тер.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

 • 19. Обобщена теория на електрическите машини (MEE06.1)
  • Учебната дисциплина дава информация за едно от основните постижения на съвременната теория на електрическите машини – обобщената теория на електрическите машини. Темите, които се разглеждат в учебния курс са: обобщени /изобразяващи/ вектори на електрическите и магнитните величини; електромагнитна мощност и момент представени с тях; избор по целесъобразност на координатна система; електромагнитни и електромеханични преходни и стационарни процеси в електрически машини при постоянна и променлива скорост на въртене, при симетрични и несиметрични режими на работа, при линейни и нелинейни модели и т.н. Полага се началото на уменията за работа със симулационни модели на електрическите машини.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Ризов

 • 20. Числени методи и моделиране на вериги и полета II (MEE07)
  • Студентите получават знания за прилагане на числените методи при анализ на магнитното поле съвместно с процесите протичащи в електрическите вериги на електрическите машини и трансформатори. Студентите се запознават с основните методи за съвместно решаване на полевите уравнения и уравненията на електрическите вериги; с особеностите на стъпковите модели за компютърно моделиране на квазстационарни електромагнити полета; с особеностите на 3D моделите на електромагнитното поле и възможности за изчисляване на някои от параметрите на електротехническите устройства; със структурата на софтуерната реализация на модулите за съставяне на модела, за решаване на системата уравнения, за визуализация и изчисляване на основните параметри на изследваното устройство.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Ризов

 • 21. Виртуално електроинженерство (MEE09)
  • Целта на курса е да се изучат етапите при създаване на електротехническите изделия от идеята до рециклирането. Това включва изграждането на инженерни бази данни, използване на CAD/CAM системи, изучаването на математически методи за инженерни изчисления и решаването на електротехнически задачи чрез използване на готови програмни продукти като Matlab, Ansys и други. Друга цел е студентите да се запознаят с принципите и начините на представяне и обмен на техническа информация по интернет.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Адриан Иванов

 • 22. Микропроцесорно управление на електромеханични системи (MEE03)
  • След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат знания и умения свързани с: анализ и синтез на цифрови системи за управление, структуриране на системи за управление с цифров сигнален микропроцесор (DSP), алгоритмизиране и разпределяне на функции на интегрираните устройства и програмирането им в непрекъсваеми източници и електрозадвижвания с DSP, моделиране и симулация на цифрови системи за управление на електрически машини.

   Основни теми са: Формализация, динамични характеристики и свойства на цифровите системи за управление с обратна връзка; Принципите на организация и структурата на микропроцесорните системи за управление на процеси свързани с преобразуване на електрическа енергия и регулиране на електрически машини.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Емил Рачев

 • 23. Векторно управление на електрически машини (MEE10.1)
  • Целта на обучението по дисциплина е студентите да получат знания свързани с: методите за векторно управление на синхронни и асинхронните машини, структурните схеми за реализация на системи с директно и индиректно векторно управление, статичните и динамични характеристики на електрозадвижвания с векторно управление и приложения, моделиране и симулация на високо-динамични и енерго-ефективни електрозадвижвания с векторно управление.

   Основни теми са: Структурни схеми за директно и индиректно векторно управление на променливотокови електрически машини. Методи за векторно управление с електронни инвертори на напрежение и ток при ориентация по роторното, статорното и общото магнитно потокосцепление, тяхното моделирането и симулацията им.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Емил Рачев

 • 24. Специални и нетрадиционни преобразуватели на енергия (MEE11.1)
  • В курса се разглеждат специални трансформатори, линейни електрически двигатели, автомобилни и авиационни електрически машини, крупни електрически машини (хидро- и турбогенератори и др.) с особеностите в техните конструкции и охлаждане. Обърнато е внимание на специални системи при производството, преобразуването и преноса на енергия, като FACTS, енергийни преобразуватели за ветрогенератори, фотоволтаици и др. Дават се сведения за системи за акумулиране на енергия – механически, химически, електрически, както и за горивните батерии и хибридните системи с ВЕИ. Разглеждат се въпроси от теорията на свръхпроводимостта и създаването на свръхпроводими електрически машини, както и от магнитохидродинамичното (МХД) преобразуване на енергия и МХД помпи и генератори.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 25. Синтез на електромашинни системи с електронно управление (MEE12.1)
  • Знанията получени от дисциплината Синтез на електромашинни системи с електронно управление създават предпоставки за многостранна реализация на студените в различни области на електротехническата промишленост, експлоатацията и проектирането на машини за отговорни технологични процеси. Студентите изучават методите за синтез на електромашинни системи,в които са интегрирани електронни силови преобразуватели и система за управление, безконтактни двигатели за постоянен ток с възбуждане от постоянни магнити или с електромагнитно възбуждане, двигатели с реактивен ротор и стъпкови двигатели. Разглеждат се методи за проектиранебезконтактни и стъпкови двигатели с активен и реактивен.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Ризов

 • 26. Възобновяеми енергийни източници и електрически генератори (MRES01)
  • Дисциплината обогатява знанията на студентите в областта навъзобновяемите източници на енергия. Целта е да се поднесат интердисциплинарни знания за широкия кръг от проблеми, засягащи тематиката. В курса на обучението си студентите анализират различнитевидове възобновяеми енергии. Изучават се начините за получаване на енергия от възобновяемите източници, преобразувателите, които се използват, предимствата, недостатъците, съвременното състояние и тенденции при внедряването им. Особено внимание се обръща електрическите генератори – тяхното моделиране и използването им в различни системи с ВЕИ. Студентите се запознават с проблемите, при избора на място за строеж на инсталации работещи с ВЕИ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 27. Силови електронни преобразуватели за възобновяеми енергийни източници (MRES02)
  • Целта на обучението по дисциплина е студентите да получат знания за си­ло­ви­те елек­трон­ни пре­об­ра­зу­ва­те­ли и тяхното управление, ко­и­то се из­пол­зват при про­из­вод­ство­то и пре­об­ра­зу­ва­не­то на елек­три­чес­ка енер­гия от въ­зоб­но­вя­е­ми из­точ­ни­ци (ВЕИ). В курса се разглеждат: си­ло­ви елек­трон­ни еле­мен­ти за съв­ре­мен­ни­ силови пре­об­ра­зу­ва­те­ли на елек­три­чес­ка енер­гия; струк­ту­ри и прин­ци­пи­ на дей­ствие, на­чи­ни за уп­рав­ле­ние на DC/DC пре­об­ра­зу­ва­те­ли, из­пол­зва­ни във ВЕИ; Схе­ми на пре­об­ра­зу­ва­те­ли (из­пра­ви­те­ли) за пре­об­ра­зу­ва­не на енер­ги­я­та от вър­тя­щи се електри­чес­ки ге­не­ра­то­ри; пре­об­ра­зу­ва­те­ли за свър­зва­не с елек­три­чес­ка­та мре­жа (ин­вер­то­ри) на раз­лич­ни ви­до­ве из­точ­ни­ци на елек­тро­е­нер­гия; прин­ци­пи и схе­ми за уп­рав­ле­ние на синх­ронни и индукционни ге­не­ра­то­ри за вя­тър­ни цен­тра­ли; методи за уп­рав­ле­ние на елек­трон­ни пре­об­ра­зу­ва­те­ли и въз­мож­нос­ти­те за тях­но­то ре­а­ли­зи­ра­не пос­ред­ством мик­ропро­це­со­ри.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 28. Енергийноефективни електрозадвижвания (MRES09)
  • Енергийноефективни електрозадвижвания

   Лектори:

   проф. дтн инж. Емил Рац

 • 29. Електромеханични устройства (BTC31, BE48)
  • Целта на курса е да даде обща информация законструкцията, принципите на работа и приложението на основните електромеханични преобразуватели на енергия. По същия начин студентите научават и принципа на работа и предназначението на основните елементи на електроенергийната система, както и принципа на работа и областите на приложение на основните видове електромеханични апарати за управление, защита и сигнализация. В подходяща форма са представени стационарните математически модели /уравнения/ и функционалните характеристики на трансформаторите и въртящите електрически машини - асинхронни, синхронни и постояннотокови, основните методи за пускане и регулиране на двигателите, както и приложението им в задвижванията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Ризов

 • 30. Екология и възобновяеми източници на енергия (…… за ФФОЕ)
  • Студентите получават знания по базови въпроси касаещи опазването на околната среда, както и по отношение на технологичните рискове. Разглеждат се системни подходи за превенция на производствени аварии и последващите опасности за околната среда и населението. Дават се сведения за енергията на вятъра, слънчевата енергия, енергията от биомаси, както и геотермалната енергия. Разглеждат се различните преобразуватели на тези енергии, както и запасяващи устройства. Акцент се поставя върху електрическите аспекти –различни съвременни видове генератори – фотоволтаични, въртящи се, химически, както и съответните електронни преобразуватели. Студентите се запознават с оценката на ресурсите на възобновяемите източници на енергия, като и на  проблемите, при избора на място за строеж на инсталации работещи с ВЕИ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 31. Електромеханични системи (…… за ФФОЕ)
  • Дисциплината цели да запознае студентите с предназначението, принципите на действие, общото устройство, основните конструктивни елементи и физични процеси на електромеханичните системи.

   Разглеждат се основни въпроси от устройството, принципите на работа и особеностите на трансформаторите, както и общи въпроси от въртящите се електрически машини – намотки, устройство, електромагнитно поле, принцип на действие и основни характеристики на синхронните, асинхронните и постояннотоковите машини. Разглеждат се проблемите, свързани с електродинамичните сили, механичните сили и топлинните процеси, проявяващи се в електромеханичните системи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Людмил Стоянов

 • 32. Възобновяеми източници на енергия (MIEС04 за МТФ)
  • Целта на дисциплината е да запознае студентите с основните проблеми при използването на класическите източници на енергия и да даде знания за възобновяемите енергийни източници. Изучават се основни методи и подходи, които са необходими за определяне на първичния енергиен потенциал. Разглеждат се проблемите, възникващи при използването на класическите енергийни източници. Изучават се основните видове възобновяеми енергии и техническите системи за използването им: ветрогенератори, слънчеви колектори, малки водни електроцентрали, геотермални централи, централи, използващи биомаси, и др. Дават се по-подробно сведения за електрическите генератори и електронните преобразуватели, както и за влиянието на използването на ВИЕ върху околната среда и хората. Разглеждат се и хибридни системи с ВИЕ и интегрирането на ВИЕ в сградите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 33. Моделиране на електромеханични системи (МЕЕА7 за ФФОЕ)
  • Целта на дисциплината е да даде знания на студентите за математическите методи за моделиране на електромеханични системи, както и за подходите за създаване на компютърни модели, които използват тези математически методи. Основни теми: Моделиране на полетата на електромеханични системи. Метод с крайни разлики. Метод с крайни елементи - основни положения, видове крайни елементи, генериране на мрежа, решаване на системата уравнения, обработка на резултатите. Числено моделиране на вериги - електрическа, магнитна, топлинна и механична подсистема. Моделиране на трансформатори и машини за постоянен ток. Методи за анализ на преходните процеси в електрическите машини за променлив ток. Моделиране на синхронни машини и асинхронни (индукционни) машини. Приложение на теорията на изобразяващите вектори и преобразуването на координатите при управлението на електрически двигатели и генератори.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

 • 34. Нетрадиционни източници на енергия (BIM53.2 за СФ)
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите с: основните проблеми при производството на енергия на базата на традиционните източници; видовете възобновяеми източници на енергия (ВИЕ) и техните предимства; начините за получаване на енергия от ВИЕ; преобразувателите, които се използват; предимствата, недостатъците, съвременното състояние и тенденции при усвояването им; икономическите и социалните аспекти на внедряването и използването на ВИЕ. Разглеждат се глобалните въпроси на опазването на околната среда; енергийните ресурси и ресурсите на ВИЕ. Студентите се запознават с принципите на действие и характеристиките на различните видове нетрадиционни източници на енергия. Практическата част включва запознаване с реални генератори на енергия, използващи ВИЕ, както и някои примери за оценка на влиянието на производството на енергия върху околната среда.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 35. Възобновяеми енергийни източници (MIEе05.3 за ФАИО)
  • Целта на учебната дисциплина е да се дадат на студентите базови знания от областта навъзобновяемите енергийни източници (ВЕИ), техническите средства за преобразуването на първичните енергии, социалните, икономическите и юридическите аспекти на все по-широкото използване на ВЕИ. Целта е да се поднесат интердисциплинарни знания за широкия кръг от проблеми, засягащи тематиката. Разглеждат се общите въпроси на влиянието на производството и използването на енергията върху околната среда и хората; енергийните ресурси на Земята и ресурсите на ВЕИ;принципите на действие и характеристиките на енергийните преобразуватели като: ветрогенератори, фотоволтаици, въртящи се електрически генератори, силови електронни преобразуватели и други. Практическата част включва решаване на задачи от областта на оценка на енергийния потенциал, ефективност на производството на енергия, оценка на влиянието върху околната среда.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 36. Електрически машини и апарати (МEEАf1)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроинженерство”, специализация ЕЕА на Факултета за френско обучение по електроинженерство на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на курса е да запознае студентите с устройството, принципите на действие, характеристиките и приложението на основните и специалните електрически машини и електрически апарати за ниско и високо напрежение.
   Основни теми: Специални трансформатори, намотки, асинхронни генератори, универсални колекторни двигатели, безчеткови, стъпкови и синхронни двигатели, еднофазни асинхронни двигатели, серводвигатели,. Електрически апарати за ниско напрежение (за управление, за разпределение и защита, електромагнитни устройства), електрически апарати за високо напрежение (прекъсвачи, разеденители, за защита и ограничение, измервателни трансформатори).

   Лектори:

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 37. Моделиране на електромеханични устройства (МЕЕАf7)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалността "Електротехника, електроника и автоматика" на Факултета за френско обучение по електроинженерство на Технически университет - София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на обучението по дисциплина е да да¬де зна¬ния на сту¬ден¬ти¬те за математическите методи за моделиране на електромеханичните устройства, както и за подходите за създаване на компютърни модели, които използват изучените математически методи.
   Основни теми: Моделиране на полетата на електромеханични системи. Общи и частни модели на електромагнитно и топлинно поле. Метод с крайни разлики. Метод с крайни елементи - основни положения, видове крайни елементи и апроксимации, генериране на мрежа, формиране и решаване на системата уравнения, постпроцесорна обработка на резултатите. Метод с гранични елементи и с вторични източници. Числено моделиране на вериги - електрическа, магнитна, топлинна и механична подсистема на електромеханични устройства. Моделиране на трансформатори. Преходни процеси в трансформаторите. Моделиране на преходни процеси в генератори за постоянен ток. Обобщена теория на електрическите машини. Методи за анализ на преходните процеси в електрическите машини за променлив ток. Моделиране на синхронни машини. Преобразуване на координатите. Координатна система d, q. Моделиране на асинхронни (индукционни) машини. Уравнения на машината в координатни системи (d, q) и (, ). Приложение на теорията на изобразяващите вектори и преобразуването на координатите при векторното управление на електрически двигатели и генератори.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Захари Зарков

 • 38. Електромеханични системи (МEEN37)
  • Задължителна дисциплина за редовни студенти по специалност “Електроинженерство” на Факултета за френско обучение по електроинженерство на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.
   Целта на курса е да запознае студентите с основните елементи и явления на електромеханичните системи, принципите на действие и приложението на трансформаторите и въртящите се електрически машини.
   Основни теми: Топлинни и електродинамични явления, електрически контакт, дъга и изолация, магнитни вериги и електромагнити, електрически апарати за ниско и високо напрежение; електроенергетика, трансформатори, машини за постоянен ток, синхронни и асинхронни машини.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Владимир Лазаров

 • 39. Електрически машини и апарати (PME05)
  • Задължителен учебен курс от програма на изравнителното обучение за ОКС Магистър по специалност “Мениджмънт в електроенергетиката”.
   Целта на курса е запознаване с основните системи и явления в електрическите машини и апарати и конструкциите им с цел избор, поддържане и експлоатация, както и с възможностите на методите за проектиране, конструиране и изпитване на електрически машини и апарати.
   Основни теми: теоретични модели за анализ и изследване на електромагнитни системи. Принципи на действие, функции и конструкции на отделните видове електрически машини и апарати. Запознаване с възможностите на методите за проектиране, конструиране и изпитване на електрически машини и апарати.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пламен Ризов