faculties_present_img

Отворени иновации за повишаване на предприемаческите умения и публично-частното партньорство в региона на река Дунав

string(1) "5"

Име на проекта: DA-Space Отворени иновации за повишаване на предприемаческите умения и публично-частното партньорство в региона на река Дунав

Продължителност: 01.01.2017 - 30.06.2019

Финансирано от:

Interreg – Danube Transnational Programme


Анотация:

Дунавският регион е силно фрагментиран  и има  големи различия между регионите. Тук са едни от най-развитите и едни от най-бедните региони в ЕС. В много дунавски страни малките и средни предприятия (МСП) са двигател на растежа. Например те допринасят за 70% от БВП само в Румъния. Едновременно с това, те трябва да се борят с недобросъвестна бизнес среда и липса на инфраструктура за подпомагане на малките предприятия, като по този начин не могат да интернационализират бизнеса си. Освен това нивата на безработица в някои дунавски страни са все още много високи (Хърватия 15,1%, Словакия 10,3%, България 7,4%), докато делът на високообразованите хора е по-нисък от средния за ЕС с 28%. Този сценарий принуждава най-талантливите млади хора да отидат в чужбина. Освен това липсата на култура на предприемачество в рамките на традиционния модел на обучение силно влияе върху способността на Дунавските региони да създават нови предприятия с перспективи за растеж.
Проектът DA-SPACE цели да се справи с тези предизвикателства, като разработи лаборатория за отворени иновации, в която МСП, ОА (Общинската Администрация) и гражданското общество могат да създадат основи за иновации заедно с млади таланти. В тези рамки сътрудничеството между различните заинтересовани страни на национално и транснационално равнище ще доведе до нови решения и ще повиши предприемаческите умения на всички участници.
DA-SPACE разглежда липсващата връзка между добрите идеи на младите новатори и създаването на устойчив бизнес. В лабораторията за отворени иновации тези таланти ще намерят подкрепа, наставници и образование, за да превърнат идеите в истински иновации. Заедно с експерти от индустрията и секторите на услугите ще бъдат създадени и прилагани конкретни бизнес модели в нови или съществуващи МСП. Повишаването на предприемаческия дух сред младите хора е насочено към редица предизвикателства на днешния европейски пазар. DA-SPACE ще насърчава устойчивата новаторска екосистема в региона на река Дунав, като развива мрежа от заинтересовани страни в сферата на иновациите, като университети, малки и средни предприятия, публични органи и бизнес сектор, които могат да окажат положително въздействие върху местния контекст и да бъдат пример за бъдещи инициативи.

Цел на проекта:

Основната цел на DA-SPACE е пилотно създаване на иновативни инструменти и рамки за стимулиране на отворените иновации и внедряването на нови идеи, като същевременно засили сътрудничеството между иноватори от различни области на науката и технологиите. Резултатите от пилотния проект ще доведат до разработването на стратегия за насърчаване на иновациите и предприемачеството в Дунавския регион.
Конкретните цели на проекта DA-SPACE са:

  • Увеличаване на предприемаческите умения и ограничаване на изтичането на мозъци от региона: DA-SPACE създава, от една страна, структура за стимулиране на взаимодействието между иноватори (академични и бизнес) и таланти от регионите, а от друга - рамка за преподаване и повишаване на предприемачески умения и подпомагане на таланти в реализацията на иновативни идеи на пазара. Това се постига чрез предоставяне на набор от персонализирани услуги в лабораторията, обучение по предприемачество и наставничеството. По този начин DA-SPACE има за цел да генерира нови възможности за работа в Дунавските региони, предлагайки ценни алтернативи на висококвалифицираните хора, които иначе биха търсили работа в чужбина.

  • Разработване на обща рамка и инструменти за отворени иновации: В Дунавския регион малките предприятия все още страдат от липсата на инициативи и инфраструктури за подпомагане и все още не пълно се възползват от отворени иновационни подходи, за да разширят и интернационализират своя бизнес. DA-SPACE създава пилотни лаборатории за отворени иновации, като по този начин проектът разширява кръга на класическите участници в иновациите и ги насърчава чрез транснационални и междудисциплинарни връзки между съответните страни, като МСП, университети, институции за научноизследователска и развойна дейност и накрая създава функционираща иновационна екосистема.

  • Подкрепя взаимното повишаване на квалификацията и сътрудничество за увеличаване на уменията на служителите и работодателите за по-добро адаптиране на технологиите към изискванията на пазара: Иновационната екосистема, генерирана от DA-SPACE е от полза както за търсещите (МСП, университетите, ОА), така и за създаващите млади таланти. Изграждането на междудисциплинарни мрежи и на съвместни транснационални действия осигурява на участниците в лабораторията възможност да се възползват от транснационален обмен и да подобрят квалификациите и компетенциите си, необходими им в бъдеще. Около лабораториите DA-SPACE проектът генерира новаторска среда, която - като насърчава предприемаческите умения на младите таланти - насърчава образователни и социално иновативни култури в местните МСП.

  • Разширяване на инициативата за сътрудничество в цялата територия на Дунав и определяне на базата за устойчиво развитие: DA-SPACE има за цел да развие обща рамка и инструмент за иновации, които могат да бъдат разширени в цялата Дунавска зона. Следователно проектът ще прехвърли лабораторния модел в други райони на река Дунав, като свърже резултатите от проектите с устойчиви международни мрежи. За да се осигури устойчивост на лабораториите, ключовите заинтересовани страни ще бъдат включени на ранен етап, за да осигурят среда за устойчив бизнес модел след края на финансирането.

Екип от ТУ-София:

Екипът на Техническия университет - София е от Машиностроителния факултет и е ръководен от проф. д-р Любомир Димитров с членове проф. д-р Милка Вичева, доц. д-р Панчо Томов, гл. ас.д-р Владислав Иванов, докторант инж. Кирил Николов и други.

Партньори:

Партньори по проекта са:

1. City Ulm - Germany
2. BWCON – Germany
3. Association for Promoting Electronic Technology - Romania
4. "Dunarea de Jos" University of Galati - Romania
5. Institute of Management, Slovak University of Technology in Bratislava - Slovak Republic
6. GIS Transfer Center Foundation - Bulgaria
7. Technical University of Sofia - Bulgaria
8. Czech Technical University in Prague - Czech Republic
9. Region of Istria - Croatia 
10.  Juraj Dobrila University of Pula - Croatia
11.  University of Novi Sad - Serbia
12.  Vojvodina ICT Cluster - Serbia

 

Допълнителна информация:

DA-SPACE web site: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/da-space
DA-SPACE Bulgaria web site: http://mf.tu-sofia.bg/da-space

Координатор на проекта: City of Ulm, Германия

Координатор на проекта за ТУ - София: проф. д-р инж. Любомир Димитров