faculties_present_img

Специалности

В Стопански факултет се предлага бакалавърско обучение по специалностите:

  • Индустриален мениджмънт;
  • Мениджмънт и бизнес информационни системи;
  • Стопанско управление;.

​Стопански факултет предлага и магистърско обучение по специалностите:

  • Индустриален мениджмънт;
  • Стопанско управление;
  • Мениджмънт в електроенергетиката,
  • Управление на проекти.

​​В специалност “Индустриален мениджмънт” се обучават мениджъри, съчетаващи познанията за индустриалните технологии и процеси със знанията за тяхната икономическа рационалност и управление. Бакалавърското обучение е  с продължителност 4 години, а завършилите го придобиват висше образование с професионална квалификация „Инженер-мениджър”. Магистърското обучение  е с продължителност 1,5 г. и  се извършва по учебен план, предлагащ избор на магистърски програми (специализации) в избрани функционални области на мениджмънта.

Специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи” подготвя специалисти със широк спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Специалността е насочена към развитие на умения за управление на бизнеса и информационните системи. Тяхното придобиване предполага усвояване на  знания, както в областта на инженерните науки, така и  необходимите за всеки управленски кадър знания в областта на бизнеса. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се бизнес среда.

Обучението по специалност  “Стопанско управление” дава широкоспектърни познания за управление на бизнес организации, процеси, ресурси, хора, финансови и информационни потоци. Бакалавърското обучение е с продължителност 4 години, а завършилите го се дипломират с висше образование по образователно-квалификационна степен бакалавър по „Стопанско управление”. Магистърското обучение е с продължителност 1,5 г. То   предлага магистърски програми (специализации) по избор на студентите.

В специалност  “Публична администрация” се обучават специалисти с висше образование, имащи възможност за широкоспектърна професионална реализация. Те могат да работят в държавни, общински или бизнес организации. Бакалавърското обучение е с продължителност 4 години, а завършилите го се дипломират по образователно-квалификационна степен бакалавър по „Публична администрация”. Магистърското обучение и по тази специалност е с продължителност 1,5 г. и предлага избор на магистърски програми (специализации) в избрани области на администрацията.

Магистърското обучение по специалностМениджмънт в електроенергетиката е с продължителност 1,5 г. и акцентира на особеностите на управлението в този отрасъл. То съчетава изучаването на учебни дисциплини в областта на електроенергетиката със засилена подготовка по икономически и мениджърски дисциплини.

Основната цел на магистърското обучение по специалност „Управление на проекти“ е обучаемите да при­до­бият зна­ния и умения за научно-методичния апарат на мениджмънта на проекти, използван в раз­лич­ни сфери на машиностроенето, електротехниката и електрониката, ин­фор­ма­ционните тех­нологии, транспорт и ин­фраструктура, научноизследователските проекти, програми и про­екти, финансирани от ЕС и др. под., както и да се запознаят с основните по­ло­же­ния, методи и ме­ха­низми, рег­ла­ментиращи дей­ност­та на ме­ни­джъри­те, координаторите и членовете на екипите на про­ек­ти­те. Обучението е с продължителност 1,5 г.

Всички специалности са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация с най-високата оценка “много добра”.

Стопански факултет предлага и обучение на докторанти по специалностите ”Икономика и управление” и ”Организация и управление на производството” от професионално направление ”Администрация и управление” и по специалност ”Организация и управление на производството” от професионално направление "Общо инженерство" . Специалностите са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация с най-високата оценка “много добра”.

Възпитаниците на Стопански факултет са над 15 000. Те имат успешна реализация в различни области на стопанския и обществения живот.  Голям брой от завършилите заемат ръководни позиции в малки и големи фирми, държавни институции и неправителствени организации.

 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 2 Кабинет: 3235 

Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

Уеб страница:

http://www.tu-sf.org