faculties_present_img

Катедра "Правни и хуманитарни науки"

Катедрата участва в осъществяването на мисията на Университета с подготовката на специалисти с широка правна и хуманитарна култура, притежаващи задълбочени познания за принципите и механизмите, по които се развива модерното демократично общество - достойни граждани на Република България и Европейския съюз, утвърждаващи престижа на:

 • инженерната;
 • мениджърската професия.

 

В сегашния си вид катедра „Правни и Хуманитарни Науки” е създадена през 2009 г. като първично звено на Стопанския факултет на Технически университет – София, а първият й ръководител е доц.  д-р Димитър Ченешев.

Тя възниква на основата на катедрите “Хуманитарни науки и дизайн” (1997 – 2009 г.) и ”Хуманитарни науки” (1993 – 1996 г.), чиито ръководители през различните години са:

 • доц. д-р инж. П. Ганчев,
 • проф. д-р Г. Георгиев,
 • доц. д-р Ал. Ников,
 • доц. д-р. инж. М. Денчев.

Дейността на катедра "Правни и хуманитарни науки" е съсредоточена в следните основни направления:

 • повишаване равнището на преподаването по правните и хуманитарни дисциплини при следването на най-високите световни стандарти с оглед професионалната реализация на възпитаниците на Техническия университет и развитието на техния лидерски потенциал;
 • формиране на ценности, нагласи и личностни стратегии за непрексъснато самоусъвършенстване и развитие на творческите способности на студентите, които да са адекватни на динамичните условия за професионална реализация;
 • издигане качеството на изследователската дейност и пълноценното участие в научния живот на страната, което допринася за утвърждаването на Техническия университет като водеща образователна и културна институция в Република България.

 

Членовете на колегиума са специализирани във водещи университети и центрове по хуманитарни дисциплини в страната и чужбина. Основните им публикации са в областите на:

Философия на културата, Политическа философия, Патентно право, Фирмена култура, Административно право, Организационно поведение, Трудово право, Публична и маркетингова комуникация, Бизнес етикаИнтер-културни комуникации, Съвременни социални теории и др.

Преподавателите от катедра „Правни и хуманитарни науки” водят обучение по правните и хуманитарните дисциплини в бакалавърска и магистърска степен на специалностите "Индустриален мениджмънт", "Стопанско управление" и "Публична администрация" на Стопански факултет, както и в много от специалностите от другите факултети на Технически Университет - София.

Интернет страница:http://www.tu-phn.org

 • Ръководител катедра

  Angel-Kondev_886.jpg
  Име: Ангел Кондев
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 3437
  Кабинет: 2230-2
  E-mail: akondev@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р Даниела Сотирова
тел.:3437
каб.:2230-2,
доц. д-р Ангел Кондев
тел.:3437
каб.:2230-2, E-mail: akondev@tu-sofia.bg
доц. д-р Любомир Мечкаров
тел.:3693
каб.:4510-А, E-mail: mechkarov@tu-sofia.bg
доц. д-р Минчо Куминев
тел.:2180
каб.:2516,
доц. д-р юр. Стефан Стефанов
тел.:3693
каб.:4510-A, E-mail: stefanov@tu-sofia.bg
гл. ас. Билиан Маринов
тел.:2990
каб.:4510,
гл. ас. Димитрина Стефанова
тел.:2990
каб.:4510, E-mail: dstefanova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Ирина Георгиева
тел.:2180
каб.:2516,
ас. маг. инж. Ралица Заякова-Крушкова
тел.:2990
каб.:4510,