Специалност "Индустриален мениджмънт"

За специалността

Завършилите бакалавърската степен на специалности „Индустриален мениджмънт" и "Стопанско управление" могат да продължат обучение­то си в Стопанския факултет за получаване и на образо­вателно-квалификационната степен „магистър" по специалност „Индустриален мениджмънт" . Продължителността на обучението е 1,5 години (вкл. разработване и защита на дипломна работа в трети семестър). Формите на обучение са редовна и задочна. Задочното магистърско обучение се провежда два семестъра с продъл­жителност от по 2 до 3 седмици. За да отговори на големия ин­терес за получаване на професионалната квалификация „Магистър по индустриален мениджмънт", в Стопанския фа­култет на ТУ-София се провежда задочно изравнително обучение за завършили образователно-квалификационна сте­пен „бакалавър" и/или „магистър" по други специалности с излкючение на специалности от професионални направления 3.8. Икономика, 5.9. Металургия, 5.10. Химични технологии, 5.11. Биотехнологии, 5.12. Хранителни технологии и 5.13. Общо инженерство.  Продължител­ността на обучението е два семестъра за 1 година.

 

Защо да избера тази специалност?

Основна цел на магистърското обучение е подготовка на специалисти с висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър" и засилена подготовка в избраната функционална област на мениджмънта за пот­ребностите на икономиката. Предлаганите специализиращи магистърски програми са: „Мениджмънт на маркетинга", „Производствен и операционен мениджмънт" и „Мениджмънт на персонала".

 

Какви са изискванията за прием?

Кандидатсването за магистърската степен се извършва въз основа на диплома за завършено висше образование.

Справки за специалността и записване на приетите студенти:

Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04; mag-sf@tu-sofia.bg

Какво ще уча?

В магистърското обучение се осъществява надграждане на знанията и уменията, придобити в бакалавърския курс на обучение със съвременни инженерно-мениджърски концепции, технологии и подходи; формират се знания за вземане на стратегически решения в условията на динамична бизнес среда; създават се способности за проектиране на производствени и операционни системи и системи за управлението им и контрол върху изпълнението на стратеги­чески и оперативни планове; подготвят се ръководители на отдели и звена с комуникативни, аналитични и предприе­мачески умения в различните функционални области на мениджмънта.

Завършилите магистърска степен по специалност „Индустриален мениджмънт" придобиват компетенции в следните направления:

  • Моделиране на бизнес процеси;
  • Проектиране на производствени и операционни системи, както и на системи за тяхното управление;
  • Управление на иновативни организационни структури за трансфер на технологии и за подпома­гане дейността на малки и средни предприятия;
  • Управление на проекти и управление на риска;
  • Управление на производството, маркетинга, пер­сонала и качеството.
Възможности за студентска мобилност

Академичният състав на водещата специалността катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" се стреми да създаде академичен дух и атмосфера, гарантираща висока степен на овладяване на учебния материал по време на следването на студентите. Те придобиват знания и практичес­ки умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип чрез съвместна дейност по своите курсови задачи и проекти с водещите ги преподаватели. В модерни лаборатории и компютърни зали се усвояват съвременни знания за управлението на фирмата, с които малко студенти в страната могат да се похвалят.

 

Устойчива практика е възможността наши студенти да провеждат обучение по програмата Еразмус в различни европейски университети в Германия, Дания, Велико­британия, Франция, Италия, Кипър, Португалия, Испания и др. В следващите години ние предвиждаме да обогатим международните контакти на нашите студенти и по линия на практики в европейски компании. В тази връзка доброто владеене на английски, немски и френски език гарантира обу­чението на студентите в европейските страни.

 

Моята реализация

Магистрите по индустриален мениджмънт могат да работят като: проектанти на производствени, операционни и управленски системи; ръководители на средните и висшите равнища на управление на предприятия и организации; специалисти в отдели и звена, занимаващи се с проблемите на: производството, маркетинга, персонала и др.; експерти, които разработват и внедряват новости в управлението на фирмата.

 

Нашите студенти се реализират много успешно след завършването на бакалавърското и магистърското обучение по специалността „Индустриален мениджмънт". Те работят като мениджъри на средно и високо ниво в много предприятия, министерства и агенции. Част от тях успешно развиват собствен бизнес, използвайки знанията и уменията, получени по време на своето обучение. Една група от студентите продължават обучението си за придобиване на научна степен „Доктор" в докторантските програми на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт".

 

Код по ЕСТНК: IM
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

магистър по индустриален мениджмънт


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 година
Задочно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP_MIM_red.pdf
Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704