Специалност "Стопанско управление"

За специалността

Завършилите бакалаври по специалности „Стопанско упра­вление" и по "Индустриален мениджмънт" могат да продължат обучението си в Сто­панския факултет за получаване и на образовател­но-квалификационната степен магистър по „Сто­панско управление". Обучението е с продължи­телност 1.5 години. В тази специалност се записват и много студенти от други университети, които виждат възможност да надградят своето профе­сионално познание и кариера. Освен редовно обу­чение ние предлагаме и задочно обучение. Сту­денти, които са завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „магистър" по други специалности, с изключение на специалности от професионални направления 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм, 3.4. Социални дейности (за магистърска програма "Управление на персонала") и 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (за магистърска програма "Управление на маркетинга")   пре­минават обучение в една изравнителна учебна година.

Защо да избера тази специалност?

В магистърското обучение се цели формиране­то на конкретни професионални знания и умения чрез специализации в магистърски програми по: управление на маркетинга, управление на персо­нала, операционно управление, мениджмънт в енергетиката и др.

 

Какви са изискванията за прием?

Кандидатсването за магистърската степен се извършва въз основа на диплома за завършено висше образование.

Справки за специалността и записване на приетите студенти:

Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04; mag-sf@tu-sofia.bg

Какво ще уча?

По време на магистърското си обучение студентите формират знания и умения за:

  • новостите в стопанското управление;
  • управлението на маркетингови дейности;
  • финансовите аспекти в управлението на компанията;
  • управлението на персонала;
  • стратегическото  и  оперативното управление на фирмата;
  • управлението на конкретни стопански отрасли, като енергетика, информационни услуги, търговия и други.
Възможности за студентска мобилност

Академичната среда за обучение е взискателна, но осигуряваща знания, които позволяват на на­шите студенти да заемат управленски позиции в бизнеса и администрацията. Те имат възможност да работят съвместно по своите проекти с препо­даватели, които са ангажирани с иновации в сто­панската дейност, да посетят лекции на успешни бизнес лидери, да проведат практика в бизнес организации, държавни и общински институции, където разработват курсови и дипломни работи и където демонстрират високите стандарти на познание, носещи печата на обучението в Стопанския факултет. Всяка година желаещите студенти провеждат учебен се­местър по програма Еразмус във Великобритания, Холандия, Дания, Испания, Португалия и Италия. По време на следването студентите се намират в социална мрежа, която им носи много професионални и човешки контакти.

 

Моята реализация

Къде се намират нашите магистри няколко години след обучението? Ние сме горди с професионалното развитие на нашите възпитаници. Мнозинството от тях са достигнали до средни и високи управленски позиции в много предприя­тия, държавната и общинска адмнистрации и в неправителствени организации. Те оценяват зна­нията и уменията, които са открили за тях профе­сионални възможности за мениджърска кариера.

Код по ЕСТНК: BA
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

магистър по стопанско управление


Професионално направление:

3.7. Администрация и управление

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 година
Задочно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP_MBA_zad.pdf
Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704