Специалност "Стопанско управление"

За специалността

Още със създаването си специалността „Стопанско управление" се утвърди като желана от студенти и от работодатели. За това свидетелстват многобройните признания и рейтинги, в които специалността е попадала на челни места. В актуалната национална класация на МОН тя е поставена на престижното трето място сред аналогичните специалности, предлагани от останалите университети в България, като е непосредствено след Американски университет в България и СУ (виж. http://rsvu.mon.bg). Тази класация е показателна не само за нивото на преподаване, но и за полезността й за работодатели и дипломирали се студенти, защото обхваща и критерии, свързани с професионалната реализация на завършилите наши възпитаници. Съвременните курсове за обучение, креативният подход на учене, синтезът на управленски познания и внедрени инфор­мационни технологии, изявени преподаватели, преподаващи новости в управленската дейност, съвременни решения в бакалавърските и магис­търски проекти на студентите и бързата професионална реализация след тяхното завършване са доказателства, че специалност „Стопанско управление" е на вълната на добрите стандарти в мениджърското обучение.

Защо да избера тази специалност?

Студентите, които завършват четиригодиш­ния курс, се дипломират като специалисти с ви­сше образование по образователно-квалифи­кационна степен бакалавър по „Стопанско упра­вление". Специалистите, завършили тази специ­алност, притежават широкоспектърни познания за управление на процеси, персонал, ресурси, фи­нансови и информационни потоци. Те са търсени специалисти от предприятията и в държавната и общинската администрация. Отзивите за нашите възпитаници са, че те са компетентни, отговорни, владеещи съвременните IT технологии, способни да търсят решения и прилагат иновации в управленската дейност.

Какви са изискванията за прием?

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Публична администрация" се образува като сума от оценките:

  • от издържания тест по математика, умножен по 3,
  • матура по български език и литература х2,9, или матура по математика х3,или матура по география х3, или матура по история х3, или матура по чужд език х3,.
  • по математика и георграфия от дипломата за средно образование.

Документи за кандидатстване се приемат:

  • за предварителен тест по математика - в Ту-София - Учебен отдел, блок 2, етаж 3 - от месец март;
  • за кандидатстване - в Ту-София - Център по информационни ресурси /ЦИР/, блок 2, партер, „вход само за кандидат студенти" - от месец юни;
  • в регионалните центрове за приемане на документи - от средата на месец февруари.

Справки за специалността и записване на приетите студенти:

Технически университет - София, п.к. 1756, Студентски град;

http://priem.tu-sofia.bg;

Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04; back-sf@tu-sofia.bg;

Какво ще уча?

Обучението по специалността „Стопанско управление" се осъществява по учебен план, които е разработен със съдействието на водещи европейски университети във Великобритания, Холандия и Германия. В учебния план са вклю­чени курсове, които формират висока универси­тетска култура, знания за обществото и икономи­ката, разработването и изпълнението на упра­вленски политики, умения да използват и прила­гат съвременните информационни технологии и системи, способности да разработват програми и проекти по определени въпроси, мислене, което стимулира иновации и промени в профе­сионалните дейности, владеене на чужди езици.

Възможности за студентска мобилност

Академичната среда за обучение е взискателна, но осигуряваща знания, които позволяват на на­шите студенти да заемат управленски позиции в бизнеса и администрацията. Те имат възможност да работят съвместно по своите проекти с препо­даватели, които са ангажирани с иновации в сто­панската дейност, да посетят лекции на успешни бизнес лидери, да проведат практика в бизнес организации, държавни и общински институции, където разработват курсови работи и бакалавърски тези и където демонстрират високите стандарти на познание, носещи печата на обучението в Стопанския факултет. Всяка година желаещите студенти провеждат учебен се­местър по програма Еразмус във Великобритания, Холандия, Дания, Испания, Португалия и Италия. По време на следването студентите се намират в социална мрежа, която им носи много професионални и човешки контакти.

 

Моята реализация

Бакалаврите, които завършват специалността „Стопанско управление", могат да работят като ръ­ководители на звена в малки, средни и големи предприятия; в държавни институции, които разработват и прилагат икономически политики;като експерти, които подготвят инвестиционни и други проекти, или които внедряват мениджърски информационни системи; като специ­алисти, които се занимават с маркетинг, опера­тивен мениджмънт, финансов мениджмънт, про­дажби и други дейности. След натрупването на из­вестен опит те могат за станат мениджъри на фир­ми, държавни и общински компании. Най-общо това, което отличава нашите студенти е, че те са подготвени да работят на мениджърски позиции, които внедряват съвременни управленски и информационни решения в тяхната дейност.

 

Код по ЕСТНК: BA
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

бакалавър по стопанско управление


Професионално направление:

3.7. Администрация и управление

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP_SU_bak_red.pdf
Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704