Специалност "Индустриален мениджмънт"

За специалността

Още със създаването си през 1991 г. специалността „Индустриален мениджмънт" се утвърди като желана и от студентите, и от работодателите. За това свидетелстват многобройните признания и рейтинги, в които специалността е поставена на първо място. В актуалната национална класация на МОН тя е заема изключителното престижно първо място сред всички специалности от същото професионално направление, предлагани от акредитираните университети в България (виж. http://rsvu.mon.bg). Тази класация е показателна не само за нивото на преподаване, но и за полезността й за националната икономика, защото обхваща и критерии, свързани с професионалната реализация на завършилите наши възпитаници. Съществуването на специалността „Индустриален мениджмънт" е свързано с императивите на съвременната икономика, която изисква специалисти, които съчетават познанията за индустриалните технологии и процеси със знанията за тяхната икономическа рационалност. Това комбинирано познание създава съвременните мениджъри на индустриалните фирми. За да го постигнем, ние адаптирахме най-добрите учебни програми на водещи европейски и световни университети в инженерно-мениджърското обучение.

Защо да избера тази специалност?

Основната цел на обучението на студентите е формиране на знания и умения, които биха позволили заемането и успешното изпълнение на мениджърски функции в дейността на индустриалните предприятия. В учебните програми са включени курсове, които дават системна подготовка относно технологичните процеси, качеството на създаваните продукти и пазарите за тяхната реализация, управлението на ресурси, процеси и хора, съвременните информационни управленски системи. Богатата теоретична подготовка се допълва с разработването на курсови проекти с приложна насоченост и бакалавърски дипломни работи, които предлагат приложни решения за повишаване ефекти­вността на управленската дейност във фирмата.

Студентите, завършили четиригодишния курс на обучение, се дипломират като специалисти с висше образова­ние по една интересна и привлекателна професия: „Инженер-мениджър". Програма 2020 за развитието на българската икономика извежда като приоритети новите технологии и индустрии, което осигурява големи възможности за професионална реализация на бъдещите инженер-мениджъри.

Какви са изискванията за прием?

Състезателният бал на кандидат-студентите за специалност „Индустриален мениджмънт" се образува като сума от оценките:

  • от издържания тест по математика (предварителен или редовен), умножен по 3, или държавен зрелостен изпит по математика, физика умножен по 3, или държавен зрелостен изпит  по БЕЛ умножен по 2,9;
  • по математика и физика от дипломата за средно образование.

Документи за кандидатстване се приемат:

  • за предварителен тест по математика - в Ту-София - Учебен отдел, блок 2, етаж 3 - от месец март;
  • за кандидатстване - в Ту-София - Център по информационни ресурси /ЦИР/, блок 2, партер, „вход само за кандидат студенти" - от месец юни;
  • в регионалните центрове за приемане на документи - от средата на месец февруари.

Справки за специалността и записване на приетите студенти:

Технически университет - София, п.к. 1756, Студентски град; http://priem.tu-sofia.bg

Канцеларии на Стопански факултет: блок 3, каб. 3233 и 3235, тел. 965-37-04, 965-27-04; back-sf@tu-sofia.bg;

Какво ще уча?

Инженер-мениджърите получават системни знания с теоретико-приложен характер. Базовата инженерна подготовка дава солидни познания за технологичните процеси в електрониката, информационните технологии, електротехниката и машиностроенето. Върху тях се над­гражда специализирана икономико-управленска подготовка. Обучението в маркетинговата област дава знания как да се проучват пазарите, да се разработват маркетингови стратегии и политики на бизнес организацията. Иновационната дей­ност е основно средство на бизнес организацията за оси­гуряването на конкурентоспособност и за оцеляване в пазарните условия. Ето защо обучението в тази област е насочено към усвояване на знания и умения как да се приеме предизвикателството на непрекъснатите промени, т.е. как мениджърът да бъде иновативен. От учебните дисциплини в областта на производствения инженеринг и мениджмънт се научава как продукцията да се произвежда при минимални разходи на време и ресурси и как да се осигурява качество, гарантиращо стабилни продажби. Чрез подготовката в областта на икономиката и финансите се придобиват знания как фирмата да се позиционира в конкурентната борба на пазара, как да постигне ефективни стопански резултати, как малката фирма да се развие успешно и излезе на международния пазар. Обучението в областта на менидж­мънта на човешките ресурси подготвя студентите да прилагат подходи за планиране, развитие и усъвършенстване на персо­нала, чрез които да се постигне най-доброто им използване при взаимна полза за хората, бизнесорганизацията и общест­вото като цяло. Засиленото обучение по информационни технологии и съвременни системи за управление на бизнеса формира уникални познания на възпитаниците на тази спе­циалност. Интензивната чуждоезикова подготовка разши­рява възможностите на инженер-мениджърите да развият международни връзки и контакти, които са особено важни за съвременното развитие на всяка една фирма.

 

Възможности за студентска мобилност

Академичният състав на водещата специалността катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт" се стреми да създаде академичен дух и атмосфера, гарантираща висока степен на овладяване на учебния материал по време на следването на студентите. Те придобиват знания и практичес­ки умения за самостоятелна професионална работа и за работа в екип чрез съвместна дейност по своите курсови задачи и проекти с водещите ги преподаватели. В трети и четвърти курс те се включват в редица бизнес проекти на Сто­панския факултет с иновационна насоченост. В модерни лаборатории и компютърни зали се усвояват съвременни знания за управлението на фирмата, с които малко студенти в страната могат да се похвалят.

Устойчива практика е възможността наши студенти да провеждат обучение по програмата Еразмус в различни европейски университети в Германия, Дания, Велико­британия, Франция, Италия, Кипър, Португалия, Испания и др. В следващите години ние предвиждаме да обогатим международните контакти на нашите студенти и по линия на практики в европейски компании. В тази връзка доброто владеене на английски, немски и френски език гарантира обу­чението на студентите в европейските страни.

Моята реализация

Специалистите, завършили бакалавърска степен по спе­циалността „Индустриален мениджмънт" притежават упра­вленски знания и умения, които могат да приложат с успех в частни фирми с индустриален профил, в държавни и общин­ски компании, както и в други стопански и държавни органи­зации. Те могат да работят като ръководители на технологич­ни звена и отдели във фирмата; като специалисти, които из­вършват маркетингови проучвания, разработват нови про­дукти и ги внедряват в стопанската дейност; като мениджъри на малки и средни предприятия. Знанията им позволяват да основат и управляват самостоятелно технологична фирма. За това допринася Центърът за предприемачество и иновации към факултета, в който студентите с идеи се насърчават да започнат самостоятелен бизнес.

 

Код по ЕСТНК: IM
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

инженер-мениджър


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP_IM_bak.pdf
Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704