faculties_present_img

Специалност "Мениджмънт в електроенергетиката"

За специалността

От пролетта на 2012 г. Стопанският факултет започна нова магистърска програма „Мениджмънт в електроенергетиката". Тя е предназначена за студенти-инженери и работещи специалисти в електроенергийния сектор. В учебната програма са включени курсове, които дават технологически познания за производството, преноса и потреблението на електрическата енергия, за развитието на алтернативни енергоизточници, за либерализирания пазар на електроенергия и неговата регулация, както и мениджърски курсове за стратегическо планиране, управление на процесите, управление на хората, финансово управление, управление на електроенергийни проекти и др.

Разкриването на магистърската програма има за цел да задоволи търсенето и осигуряването на управленски кадри с базова инженерна и икономико-управленска подготовка за електроенергетиката в България.

Успешно завършилите студенти имат възможност да извършват мениджърска, проектантска, научноизследователска и др. дейност, да заемат ръководни длъжности в предприятията от електроенергийния сектор, ръководители на отдели и звена и др.

Професионалното направление 5.13 „Общо инженерство” представлява група от сродни специалности в областта на общото инженерство.

Съгласно „Рейтинговата система на висшите училища в България” за 2013 година, професионалното направление 5.13 „Общо инженерство” на Технически Университет – София се намира на първо място.

Обучението по специалност „Мениджмънт в eлектроенергетиката“ може да бъде  в редовна и задочна форма със срок 2,5 години. Първоначално се провежда задочно изравнително обучение в продължение на два семестъра. Следва същинското магистърското обучение, което е с продължителност от 1,5 години, включващо разработване на дипломна работа през последния семестър. 

Защо да избера тази специалност?

Магистърската програма по специалност „Мениджмънт в електроенергетиката“ дава възможност за профилиране на специалисти с базова инженерна и икономико-управленска подготовка за потребностите на предприятията от електроенергетиката в България. Създаването на специалността съответства на аналогични специалности от водещи европейски университети. Специалността е интердисциплинарна и  обединява знания в електротехнически, технологичен, информационен и икономико-управленски аспект. Обучението на студентите дава възможност за:

  • Надграждане на знанията и уменията, придобити в бакалавърския и/или магистърския курс на обучение със съвременни инженерно-мениджърски концепции, технологии и подходи;
  • Формиране на способности за вземане на стратегически решения в условията на динамичната бизнес среда, в която се развива отрасълът на електроенергетиката;
  • Формиране на способности за проектиране на операционни електрически мрежи и системи, централи и подстанции и системи за управлението им, както и контрол върху изпълнението на стратегически и тактически планове;
  • Подготовка на ръководители на дирекции, отдели и звена с комуникативни, аналитични и предприемачески умения в различни функционални области на мениджмънта;
  • Създаване на условия за образователна мобилност и професионално развитие.
Какви са изискванията за прием?

Право да кандидатстват имат само лицата, които имат успех не по-малък от „Добър“ , който се формира като средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на бакалавърското или магистърско обучение и от средния успех от оценките от държавните изпити или защитата на дипломната работа на вече завършената бакалавърска или магистърска степен.

Изравнително обучение има за цел изучаване на основни дисциплини, които формират специалността. Изравнителното обучение е платено. Записването за изравнителното обучение се извършва чрез конкурс по документи, като кандидатите трябва да имат успех не по-малък от „Добър“ от диплома за завършена степен на висшето образование.

Изравнителното обучение не дава допълнителна квалификационна степен на студента.

Какво ще уча?

Магистрите изучават седем задължителни управленски и икономически учебни дисциплини („Стратегически мениджмънт"; „Корпоративен мениджмънт"; „Мениджмънт на проекти"; „Икономика на електроенергетиката"; „Мениджмънт на маркетинга"; „Финансов мениджмънт"; „Мениджмънт на човешките ресурси"), две задължителни учебни дисциплини, касаещи функционирането на електроенергийния пазар („Електроенергиен пазар" и „Законова и нормативна уредба в електроенергетиката") и две свободно-избираеми дисциплини (икономико-управленска и електроенергийна); четири курсови работи и един курсов проект, с които студентите задълбочават знанията и практическите си умения в съответната област на мениджмънта в електроенергетиката.

Възможности за студентска мобилност

Съществува възможност за студентска мобилност между европейските университети, което ще допринесе изключително много за реализация на управленските инженерни кадри в условията на конкурентния европейски енергиен пазар. 

Моята реализация

Завършилите магистърска степен могат да работят в компаниите, занимаващи се с производството, преноса и доставката на електроенергия, в електроразпределителни дружества, като специалисти във фирмите, които са купувачи на пазара на електроенергия и други компании в сферата на енергетиката.

Завършилите магистърска степен могат да могат да извършват мениджърска, проектантска, научноизследователска и педагогическа дейност в държавни организации и частни предприятия.

Завършилите магистърска степен могат да могат да заемат  ръководни и административни длъжности от средните и висшите равнища на управление в предприятията от електроенергийния сектор.

Код по ЕСТНК: MEPS
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

магистър по мениджмънт в електроенергетиката


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 година
Задочно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP_ME_mag_red.pdf
Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704