Специалност "Управление на проекти"

За специалността

Основната цел на магистърската програма „Управление на проекти" е обучаемите да придобият знания и умения за научно-методичния апарат на мениджмънта на проекти, използван в различни сфери на машиностроенето, електротехниката и електрониката, инфор­мационните технологии, транспорт и инфраструктура, научноизследователските проекти, програми и проекти, финансирани от ЕС и др. под., както и да се запознаят с основните поло­жения, регламентиращи дейността на мениджърите, координаторите и членовете на екипите на проектите.

Защо да избера тази специалност?

Магистрите по ..Управление на проекти" могат да вземат участие като членове на проектни екипи, координатори, както и мениджъри на проекти в областта на машинострое­нето, електротехниката и електрониката, информационните технологии, транспорта и инфра­структурата, на научноизследователски проекти, както и на програми и проекти, финанси­рани от ЕС и др. под. Тези проекти могат да бъдат осъществявани от отделно предприятие/ организация - със стопанска/нестопанска цел или от държавни/общински администрации; на конкретни физически обекти/площадки, виртуално - през интернет, или комбинирано. В за­висимост от целите си проектите могат да варират от създаване/внедряване на ново изделие/ софтуер, през стратегически реконструкции и решения за развитието на организацията като цяло, до проекти и програми на държавно/европейско равнище.

 

Какви са изискванията за прием?
  1. Кой може да кандидатства:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален                                  мениджмънт“, „Стопанско управление“ и професионално направление 3.8 „Икономика“ ;
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.

 

  1. Необходими документи:
  • Диплома за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“  със среден успех не по-малък от „Добър“ ;
  • Молба по образец;
  • Такса за кандидатстване – 30 лв.

За информация:

02/ 965 37 04 , ТУ София, бл.3, ет.2, ст. 3235 – Деканат, www.tu-sf.org

 

Какво ще уча?

СПЕЦИАЛНА ПОДГОТОВКА

Mагистрите по ..Управление на проекти" придо­биват специализиращи знания и умения, свързани с управлението на процесите по:

Инициирането и дефинирането на проекта; Планиране на проекта: Изпълнението на проекта; Мониторинг и контрол на проекта; Приключването на проекта;

Специализиран софтуер за осъществяване и управление на петте групи процеси. Бъдещите мениджъри на проекти изучават също и специфични методи и техники за:

Управление на обхвата на проекта; Управление на проекта във времето; Управление на разходите по проекта; Управление на качеството по проекта; Управление на екипа на проекта;

Управление на проектните комуникации и заинтересованите страни (Stakehol­ders);

Управление на проектния риск: Управление на доставки i е.

 

ОБЩОТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА

Магистрите по „Управление на проекти" придобиват общотеоретични знания и уме­ния, свързани с:

Основни икономически постановки за конкурентоспособността на предприятие­то/организацията и проектните предложения/решения:

Бизнес планиране и предприемачество;

Инвестиционни проекти:

Поведенчески проблеми при управлението на екипи от хора;

Европейски програми и проекти и европейска кохезионна политика;

Правни аспекти, касаещи инициирането, планирането и изпълнението на проек­ти и търгове - на територията на България и международни.

Възможности за студентска мобилност

Като се използва методологията на световно признатите „законодатели" в областта на мениджмънта на проекти като: Института по управление на проекти на САЩ (Project Mana­gement Institute - PMI). Европейската асоциация по управление на проекти (International Pro­ject Management Association - IPMA). Британския стандарт PRINCE2 (Projects In Controlled Environment). Японската трета вълна (Japanese Third-Generation PM). стандартите за управле­ние на проекти на системата ISO и др. под., магистрите по ..Управление на проекти" придо­биват специализиращи знания и умения, свързани с управлението на процесите.

Моята реализация

Бъдещите мениджъри на проекти трябва да могат да прилагат основните методи и ме­ханизми, с помощта на които ще бъдат в състояние да:

Дефинират конкретната цел на проекта и произхождащата от нея стратегия за осъществяването му;

Знаят как да представят и обосноват проекта, както и да мотивират ръководство­то на компанията за неговото осъществяване;

Планират във времето (Timing) и разпределят работата (Tasking) за осъществява­не на проекта;

Подбират и планират необходимите ресурси (човешки, финансови, материални, техника и т.н.) и оптимизират използването им;

Контролират и актуализират в „движение'* изпълнението и успешното приключ­ване на проекта.

Код по ЕСТНК: MPM
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър по управление на проекти


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 година
Задочно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP_UprP_mag_zad.pdf
Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233

Деканска канцелария:

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

Стела Милева
Email: stelam@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704