faculties_present_img

Специалност "Мениджмънт и бизнес информационни системи"

За специалността

Източник: iStock  

Източник: iStock

Бакалавърската специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи” подготвя специалисти със широк спектър от знания и умения, необходими да отговорят на потребностите на динамичния и технологично бързо разгръщащ се бизнес свят. Специалността е насочена към развитие на умения за управление на бизнеса и информационните системи. Тяхното придобиване предполага усвояване на  знания, както в областта на инженерните науки, така и  необходимите за всеки управленски кадър знания в областта на бизнеса. Тази комбинация прави специалността изключително подходяща за съвременната бързо променяща се бизнес среда.

Защо да избера тази специалност?

Защото обществото, бизнесът и ИКТ индустрията имат нужда от теб, а ти ще получиш високо качество на обучение и добра реализация след това.

Специалността е изключително иновативна, нетрадиционна и уникална за България. Тя е както управленски и бизнес-ориентирана, така и хай-тек, ИТ инженерно-творчески насочена. Перспективите пред специалността се предопределят от нейната универсалност, широкопрофилност, интердисциплинарност, извънредна гъвкавост и избираемост при задълбочаване на специализиращата подготовка.

Допълнителни ползи за теб са:

 • Разширяване на възможностите за допълнително обучение по време на следването;
 • Развитие на обмена на студенти и преподаватели чрез международни програми;
 • Възможност за включване на студентите при провеждането на приложни изследвания.
Какви са изискванията за прием?

Изискванията за прием са изключително гъвкави, съобразно потребностите и възможностите на всеки. Така можеш да се явиш или на конкурсен изпит (тест) по математика, или да кандидатстваш само по документи – с една от следните оценки от зрелостен изпит (матура) по: математика, физика, или български език и литература (БЕЛ). Конкурсните изпити са предварителни и редовни. Изискванията са в съответствие с Правилника за приемане на студенти в ТУ-София. По-подробна и актуална информация забалообразуващите оценки, минималните изисквания за класиране, прехвърляне от друг университет или специалност, както и цялата кандидатстудентска кампания може да намериш на сайта: priem.tu-sofia.bg

Какво ще уча?

Обучението се състои в балансиран микс от хронологично и логически подредени задължителни фундаментални дисциплини с общотеоретичен, мениджърски и ИТ характер, както и специализиращи дисциплини с надграждащ характер в областта на мениджмънта на бизнес информационните технологии. Учебното съдържание е изградено в седем блока учебни дисциплини: Информатика и информационни технологии; Икономика; Мениджмънт, Мениджмънт на бизнес информационните технологии; Социално-правни науки; Математика и Чужди езици.

Стремежът на екипа на СФ е да отговори по възможно най-добрия начин на изискванията на фирмите и да предостави на младите хора максимална мобилност и конкурентоспособност на пазара на труда както у нас, така и в чужбина. За тази цел програмата се фокусира върху:

 • Осигуряване на задълбочени знания и практически умения в областта на икономиката и мениджмънта, в т.ч. за мениджмънта на маркетинга, иновациите, производствената дейност, персонала и финансите ;
 • Изграждане на знания и умения за разработване, поддържане и приложение в реалния бизнес на информационни системи, в т.ч. за управление на тяхното качество и информационна сигурност;
 • Задълбочаване на  знанията в областта на: езиците за програмиране; компютърните мрежи и комуникации; компютърна графика и анимация; интегрирани и интерактивни, мултимедийни и мобилни, интернет и облачни технологии с цел решаване на специфични бизнес проблеми; , в т.ч.мениджмънт на облачни организации и центрове за данни.
 • Запознаване с бизнес приложни елементи от теория на изкуствения интелект, интелигентни методи за бизнес анализи и разузнаване в споделени среди, виртуално прототипиране и среди за реализация, вкл. добавена реалност с цел постигане на хетерогенни интелигентни системи и платформи за всички аспекти на живота;
 • Придобиване и прилагане на бизнес стандарти на персонално и организационно ниво, вкл. методи за системно моделиране, реинженеринг, симулация, хармонизация, администриране и мениджмънт на ИТ услуги и процеси, както и международни норми и методологии за управление на ИТ услугите.

Завършилите бакалавърска степен по специалността придобиват следните компетенции:

 •  базова математическа подготовка с оглед използването на математически модели в мениджмънта и приложението на бизнес информационните технологии;
 •  задълбочена икономическа и управленска подготовка;
 •  солидна подготовка в областта на информационните технологии и системи, тяхното приложение в дейността на бизнес организациите и в решаването на управленски задачи;
 •  комплексна подготовка в областта на бизнес информационните технологии и системи и тяхното управление;
 •  разширена правна подготовка;
 •  специализирана хуманитарна подготовка;
 •  езикова подготовка.
Възможности за студентска мобилност

Добре развитата мрежа от контакти с бизнеса на факултета дава възможност за провеждане на стажове и практики извън задължителните, които са включени в учебния процес. В допълнение на стажантските програми част от дипломантите имат възможност да разработват дипломните си проекти в реални условия и с реални задачи. Ежегодно на студентите се предлага възможност да участват в научни конкурси, конференции, специализирани обучения и стажове както в страната, така и в чужбина.

Международната образователна програма за студентска мобилност „Еразъм+” позволява на изявени студенти от специалността с добро владеене на чужд език да бъдат изпращани за обучение, стаж и изготвяне на дипломни работи във водещи европейски университети по теми, възлагани от престижни световни фирми. СФ поддържа многостранни връзки и партньорство с редица чуждестранни висши учебни заведения и много фирми. Затова обучението в специалността е съобразено с най-новите постижения в областта на мениджмънта и ИКТ технологиите, както и с образователните и изследователските програми на водещи световни и европейски университети и фирми от Австрия, Германия, Англия, Дания, Франция, Испания, Италия, Чехия, Литва, Латвия, САЩ  и др.

Достъп до по-нататъшно обучение: Завършилите бакалаври могат да кандидатстват и да продължат обучението си в ОКС ”магистър“ в страната или в чужбина в подходящи научни направления.

Моята реализация

Специалността е изключително широкоспектърна, съобразена с потребностите на практиката в условията на съвременното информационно общество. Придобитите знания и умения ще ти гарантират успешна реализация във всички сфери на бизнеса на българския, европейския и световен пазар на труда. Твоето дипломиране като Инженер-мениджър със задълбочени познания в ИКТ и техните бизнес приложения ще ти осигури летящ старт за успешна кариера в бъдеще. То разкрива пред теб необятни възможности за допълнително специализиране и усъвършенстване в широк диапазон от изключително модерни направления с все по-нарастващо търсене на специалисти. Освен това, завършилите ТУ – София имат по-добри предложения за работа и са по-търсени като специалисти в сравнение с конкурентните университети.

Причини да избереш тази специалност са: възможности за заемане на високоплатени престижни позиции; удовлетвореност от работа, съпътствана от творчески предизвикателства и забавление в следните по-важни сфери:

 • Бизнес ИТ и информационни системи: бизнес ИТ консултант, уеб /графичен дизайнер, ИТ специалист, мениджър на функционални приложения, ръководител на проекти, бизнес анализатор на големи масиви от данни;
 • Управление на ИТ услуги: системен администратор, инфраструктурен архитект, ИТ консултант, ИТ мениджър, мениджър по ИТ сигурността /качеството;
 • Софтуерен Инженеринг: софтуерен архитект, разработчик /изпитател на софтуер, софтуерен анализатор

Освен това, завършилите специалността могат да заемат отговорни мениджърски позиции както в национални, така и в глобални високотехнологични компании. Специалността подготвя експерти с фокус върху мениджмънта на бизнес информационните технологии и системи, предоставяйки  необходимата квалификация за реализация като:

 • ръководители на звена и отдели на управление на предприятия от материалната и извънматериалната сфера; специалисти в отдели и бюра, занимаващи се с производство на продукти и извършване на услуги, иновации, маркетинг, персонал, производствен мениджмънт, технико-икономически анализи; мениджъри на МСП; бизнес предприемачи и др.
 • ръководители на звена и отдели за информационно обслужване на организациите от бизнеса; специалисти и ръководители на отдели и бюра, занимаващи се с разработване и/или предлагане на бизнес информационни продукти, извършване на компютърни услуги, прилагане на бизнес информационни технологии в иновациите, маркетинга, управлението на персонала, производствения мениджмънт, извършването на технико-икономически анализи и др.

 

Код по ЕСТНК: BMBIS
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Бакалавър - инженер-мениджър


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: BMBIS_red.pdf
Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704