faculties_present_img

Катедра "Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт"

Катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт“ е еманация на 60-годишната традиция в ТУ-София по обучението на висококвалифицирани управленски кадри. Тя е в основата на създадения през 1991 г. Стопански факултет на ТУ-София в отговор на обществените очаквания за предоставяне на съвременно мениджърско образование.

Преминала през различни стадии на устойчиво възходящо развитие, днес катедра ИИИМ осигурява обучението по всички управленски специалности в университета и по учебните дисциплини в областта на икономиката, мениджмънта, маркетинга, финансите, индустриалния инженеринг, производствения мениджмънт, иновациите и др., включени в учебните планове на студентите от всички останали специалности на университета.

Благодарение на специализациите на преподавателите от катедрата в елитни университети от ЕС, САЩ и Канада, катедрата предлага управленско обучение, отговарящо на всички най-нови тенденции в трите квалификационни степени на висшето образование:

I.ОКС „Бакалавър“ – с широкопрофилните специалности:

 • „Индустриален мениджмънт“,
 • „Мениджмънт и бизнес информационни системи“,
 • „Стопанско управление“,
 • „Публична администрация“.

II.ОКС „Магистър“ – с магистърски програми, профилирани в избраната функционална област на мениджмънта за пот­ребностите на икономиката по специалности:

 • „Индустриален мениджмънт“,
 • „Стопанско управление“,
 • „Публична администрация“,
 • „Мениджмънт в електроенергетиката“,
 • "Управление на проекти".

 

III.Образователната и научна степен „Доктор” – по следните две докторски програми, в направленията на които катедрата развива интензивни научни изследвания:

 • „Организация и управление на производството“;
 • „Икономика и управление“.

Още със създаването си специалностите, които катедра ИИИМ осигурява, се утвърдиха като едни от най-желаните – и от студентите, и от работодателите. За това свидетелстват многобройните признания и рейтинги, в които те са поставени на първо място или сред призьорите. В актуалната национална класация на МОН специалността „Индустриален мениджмънт” заема престижното първо място сред всички останали специалности от същото професионално направление, а „Стопанско управление” и „Публична администрация” са на трето място сред аналозите си в акредитираните университети в България (http://rsvu.mon.bg).

Катедрата е с дълга и богата история. Тя е създадена през 1945 г. и досега е имала следните наименования:

1945 г. до 1968 г. – “Механична технология и фабрична организация” с ръководител акад. проф. инж. Ангел Балевски (основател);

1969 г. до 1983 г. – “Организация и икономика на машиностроителното производство” с ръководители:

проф. инж. Коста Дулев (1969 – 1971 г.) и

проф. Минко Атанасов (от 1972 г.);

1984 г. до 1990 г. – “Икономика, организация и управление на машиностроителното произ­водство” с ръководител проф. Минко Атанасов;

1991 г. до сега – “Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” с ръково­ди­тели:

проф. д-р инж. Божидар Алвасов (1991 – 1995 г.);

доц. д-р инж. Панайот Ганчев (1996 – 2000 г.);

доц. д-р Димитър Дончев (2000 – 2001 г.);

проф. д-р Младен Велев (2001 – 2011 г.);

проф. д-р инж. Огнян Андреев (2011 г. – до момента).

Понастоящем в катедрата работят 6 професори, 11 доценти и 16 асистенти. Членовете на катедрата непрекъснато актуализират своите компетентности, като са сред водещите експерти в България в областта на управлението на бизнес организациите, анализа на стопанската дейност, маркетинга, производствения и операционен мениджмънт, финансите, управлението на човешките ресурси, управлението на проекти, управлението на знанията, реинженеринга на стопанските процеси, управлението на риска и др.

Интернет страница:http://www.tu-iiim.org/

 • Ръководител катедра

  O_Andreev_851.jpg
  Име: Огнян Андреев
  Научна степен: проф. д-р инж.
  Кабинет: 3614-А
  E-mail: oandre@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  J_Dimitrov_853.jpg
  Име: Йордан Димитров
  Научна степен: проф. д-р
  Телефон: 02 965-2532
  Кабинет: 3620
  E-mail: dany@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  M_Daskalova_854.jpg
  Име: Мина Даскалова
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 02 965-2916
  Кабинет: 3608

  Заместник ръководител

  S_Dimkov_852.jpg
  Име: Светослав Велев
  Научна степен: проф. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3537
  Кабинет: 3614-Б
  E-mail: sdim@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Иван Даков
тел.:02 965-3913
каб.:3622, E-mail: idakov@tu-sofia.bg
проф. д-р Йордан Димитров
тел.:02 965-2532
каб.:3620, E-mail: dany@tu-sofia.bg
Проф. д.ик.н инж. Кирил Ангелов
каб.:3511-A,
проф. д.ик.н Младен Велев
тел.:02 965-2994
каб.:3235, E-mail: mvelev@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Огнян Андреев
каб.:3614-А, E-mail: oandre@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Светослав Велев
тел.:02 965-3537
каб.:3614-Б, E-mail: sdim@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Борислав Николов
тел.:02 965-3519
каб.:3616, E-mail: bnikolov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Гергана Христова
тел.:02 965-3733
каб.:3618, E-mail: hristova_g@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Ина Николова-Яан
тел.:02 965-3531
каб.:3613, E-mail: jahn_ina@tu-sofia.bg
доц. д-р Йорданка Ангелова
тел.:02 965-2520
каб.:3608, E-mail: jsa@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Лидия Гълъбова
тел.:02 965-2121
каб.:1236, E-mail: lgalabova@tu-sofia.bg
доц. Маргарита Маринова-Фурнаджиева
тел.:02 965-3733
каб.:3622, E-mail: margaf@tu-sofia.bg
доц. д-р Мина Даскалова
тел.:02 965-2916
каб.:3608,
доц. д-р инж. Михаил Драганов
тел.:02 965-3519
каб.:3616, E-mail: mdraganov@tu-sofia.bg
доц. д-р Невяна Кънева
тел.:02 965-3435
каб.:2512, E-mail: n_kaneva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Олга Гераскова
тел.:02 965-2916
каб.:3608, E-mail: ogeras@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Орлин Маринов
тел.:02 965-3243
каб.:3429-А, E-mail: o.marinov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Румяна Илиева
тел.:02 965-3651
каб.:3511-А, E-mail: rilieva@tu-sofia.bg
доц. д-р Светлана Борисова
тел.:02 965-3915
каб.:3606, E-mail: sborisova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Татяна Лефтерова
тел.:02 965-3733
каб.:3618, E-mail: tlefter@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Тереза Тодорова-Соколова
каб.:3613-А, E-mail: terezat@tu-sofia.bg
доц. д-р Хари Николов
тел.:02 965-3413
каб.:2410-Б, E-mail: hnikolov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Димчо Димов
тел.:02 965-2259
каб.:3613A, E-mail: ddimov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Милена Крумова
тел.:02 965-2259
каб.:3613A, E-mail: mkrumova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Наталия Колева
тел.:02 965-3282
каб.:3611, E-mail: nkoleva@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Росица Накова
тел.:02 965-2259
каб.:3613A, E-mail: rossynakova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Сия Велева
тел.:3513
каб.:3604, E-mail: s.veleva@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Таня Василева
тел.:02 965-3282
каб.:3611, E-mail: tanya_v@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Габриела Пенева
тел.:02 965-3529
каб.:3608a, E-mail: gabriela_peneva@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Елма Добруджалиева
тел.:02 965-3915
каб.:3606, E-mail: elmad@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Мартин Истатков
тел.:02 965-3282
каб.:3611, E-mail: m_istatkov@tu-sofia.bg
д-р ик. Венцислав Иванов
тел.:02 965-3513
каб.:3604,
ас. Калина Ангелова
тел.:02 965-3282
каб.:3611, E-mail: knangelova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Балин Балинов
тел.:02 965-3435
каб.:2512, E-mail: bbalinov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Румен Цочев
тел.:2538
каб.:3304, E-mail:rcochev@tu-sofia.bg
маг. инж. Маргарита Демерджиева
каб.:4510-Б, E-mail:mtdk@tu-sofia.bg
маг. инж. Николай Нинов
тел.:-2538
каб.:3304, E-mail:niknin@tu-sofia.bg

 • Анализ и диагностика на стопанската дейност
  • Дисциплината е задължителна  за редовните  студенти по специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   Разглеждат се теми, представящи същността, методите, задачите и етапите на комплексния и тематичния анализи. Представят се направленията за анализ на ресурсите, приходите и разходите, финансовия резултат и рентабилността.

              Целта на обучението е студентите да получат знания за извършване на аналитични дейности и използване на получените резултати в управлението на бизнес организациите.

              Необходими са знания по Икономика, Основи на мениджмънта, Инженеринг, Маркетинг, Счетоводство и Статистика.

            Преподаването е под формата на лекции с помощта на нагледни материали – слайдове, табла и др., а семинарните упражнения се изпълняват под ръководството на асистент. От всеки студент задължително се разработва курсова работа.

            За подготовката на изпита е разработен учебник Анализ на стопанската дейност, а за изпълнение на семинарните упражнения е разработено Ръководство за упражнения по Анализ на стопанската дейност. Семинарните упражнения затвърдяват и разширяват придобитите знания в лекциите. За решаване на някои задачи се използва софтуер.

   Лектори:

   доц. д-р Йорданка Ангелова

 • Бизнес икономика
  •           Дисциплината е задължителна  за редовните и задочни студенти по специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен „бакалавър” и  “магистър”.

   Студентите получават знания за капитала, инвестициите и инвестиционната дейност, ресурсите на бизнес организациите, разходите, цените и ценообразуването, финансите, финансовия резултат и рентабилността.

              Целта на обучението по Бизнес икономика е студентите да получат знания за функционирането на предприятията в пазарни условия. Те ще им позволят бързо и компетентно да решават въпроси свързани с икономиката на управлението на бизнес организациите.

                      Преподаването е под формата на лекции с помощта на нагледни материали – слайдове, табла и др., а семинарните упражнения се изпълняват под ръководството на асистент. Семинарните упражнения затвърдяват и разширяват придобитите знания в лекциите. За решаване на някои задачи се използва софтуер. От всеки студент задължително се разработва курсова работа.

            За подготовката на изпита е разработен учебник по Бизнес икономика, а за изпълнение на семинарните упражнения е разработено Ръководство за упражнения по Бизнес икономика. 

   Лектори:

   доц. д-р Йорданка Ангелова

 • Бизнес планиране
  • Бизнес планиране е задължителен курс от бакала­върската програма за специалност "Стопанско управление". По време на обучението студентите се запознават с основните проблеми на прогнозирането и планирането на стопанската дейност, методи и техники, познаването на които е задължително условие за съставяне на добър и осъществим бизнес план. По време на обучението се разглеждат важни въпроси, свързан с проучване на пазара и оценка на бизнес решения, оценка на предприемаческата възможност и изграждане на бизнес модели. По време на обучението студентите получават практически умения за разработване и представяне на бизнес план, работа в екип, конструктивна критична оценка на бизнес плана, разработване и прилагане на подходящи пазарни подходи. Наред с това студентите ще придобият практически умения за критична финансова оценка на предприемаческата дейност както и разработване и оценка на различни бизнес модели. Ще придобият знания за същността и структурата на рисковия капитал и ще получат умения за оценка на бизнес плана от гледна точка на инвеститора. В рамките на семестъра по дисциплината се раз­­ра­бот­ва курсова работа по предварително задание за всеки студент, с цел прак­тическото ос­мис­ля­не и приложение на теоретичните постановки и пред­ста­ве­ния ин­стру­ментариум, използван при бизнес планирането.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Лидия Гълъбова

 • Бизнес предприемачество
  • "Бизнес предприемачество" е задължителена учебна дисциплина от бакала­върската програма за специалност "Стопанско управление". По време на обучението по „Бизнес предприемачество” студентите ще придобият знания за същността и ролята на предприемачеството в съвременната икономика; оценка на предприемаческия риск и разпознаването на предприемаческите възможности. Наред с това се очаква те да придобият и практически умения за управление на стартиращи и бързо разрастващи се предприемачески ориентирани предприятия. След завършване на курса студентите трябва познават основните източници за финансиране на предприемаческата дейност. В края на лекцията студентите получават в електронен вид презентацията и допълнителни материали, свързани с лекцията. В отделни случаи по време на лекции се прожектират откъси от филми, интервюта, състезания по предприемачество и други документални материали. По време на упражненията на студентите се възлагат групови задачи и се провеждат дискусии. Част от подготовката включва оценяване на работата на колегите. Участието по време на провежданите дискусии на разглежданите казуси се взема под внимание при оформяне на крайния успех.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Лидия Гълъбова

 • Въведение в специалността - Индустриален мениджмънт
  • Дисциплината “Въведение в специал­ност­та” запознава студентите с предпоставките за създаване, целите и основната концепция на специалност “Индустриален мениджмънт”, историческото развитие на ТУ-София, СФ и водещата специалността катедра ИИИМ. Подробно се изясняват правата и задълженията на студентите в процеса на следването им. Разглеждат се методите на обучение, структурата и съдържанието на учебната документация на двете образователно – квалификационни  степени на специалността, вертикалната и хоризонталната обвързаност  на учебните дисциплини в учебните планове, спецификата на магистърските програми, както и се провеждат дискусии и студентите получават отговори на практически въпроси от обучението им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Татяна Лефтерова

 • Въведение в специалността - Стопанско управление
  • Дисциплината "Въведение в специалността " е въвеждаща дисциплина за студентите от специалност "Стопанско управление". Разглеждат се въпроси, свързани със цели, квалификационна характеристика, философия на обучението, реализация на завършилите. Ма­териаът включва учебен план за бакалавърска степен по Стопанско управление. Учебни планове за същата и сродни специалности. Вертикална и хоризонтална обвързаност на учебните дисциплини в учебния план. Учебен план за магистърска степен по Стопанско управление – структура, вериги и магистърски. Методи за обучение в ТУ-София. Нормативна база за обучението в ТУ-София – административни правила, права и задължения на студентите в ТУ-София. 

   Лектори:

   проф. д-р Йордан Димитров

 • Екоуправление
  • Учебното съдържание се фокусира върху въпросите на опазване на околната среда и устойчивото развитие, запознавайки ги с икономическите принципи и инструменти на въздействие върху процесите на опазване на водите, почвата, атмосферата  в условията на хармонизация на страната с принципите, директивите и подходите прилагани от Европейския  съюз в  политиката по управление и въздействие върху околната среда.   Екологичната адаптация и максимизация на печалбата. Икономика на възобновяемите и невъзобновяеми ресурси.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Балин Балинов

 • Индустриални отношения за ИМ
  • „Индустриални отношения“ e задължително избираема учебна дисциплина за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност “Индустриален мениджмънт”.

   Целта на учебната дисциплина „Индустриални отношения“ е студентите да получат знания за същността,възникването и основните форми на индустриалните отношения.

   Основните теми на дисциплината са: субекти на индустриалните отношения, тристранно сътрудничество, форми за участие на работниците и служителите в управлението на предприятието, колективно преговаряне, сключване на колективни трудови договори, разрешаване на колективните трудови спорове.

   Лектори:

   доц. д-р Невяна Кънева

 • Индустриални отношения за СУ
  • „Индустриални отношения“ e свободно избираема учебна дисциплина за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност “Стопанско управление”.

   Целта на учебната дисциплина „Индустриални отношения“ е студентите да получат знания за същността,възникването и основните форми на индустриалните отношения.

   Основните теми на дисциплината са: субекти на индустриалните отношения, тристранно сътрудничество, форми за участие на работниците и служителите в управлението на предприятието, колективно преговаряне, сключване на колективни трудови договори, разрешаване на колективните трудови спорове.

   Лектори:

   доц. д-р Невяна Кънева

 • Мениджмънт на риска
  • Управлението на риска е една от най-съществените и значими управленски дейности от мениджмънта на организациите,  оказваща влияние върху техните цели, развитие и конкурентоспособност. Това налага както настоящите, така и бъдещи мениджъри да имат изключително добра подготовка в тази област, което е задължително условие за осъществяване на действен и адекватен мениджмънт на риска в организациите.

   Курсът обхваща основните направления на съвременната теория и практика на управление на риска, в т.ч. засягайки основните модели, концепции, добри практики, методи и техники. 

   Обучението по управление на риска има решаващо значение за изгражданите знания на студентите в областта, които те успешно да прилагат в практиката на предприятията, както от производствената, така и от извън производствената сфера.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Николов

 • Организация и управление на държавната администрация
  • „Организация и управление на държавната администрация“ е задължителна учебна дисциплина от бакалавърската програма за специалност “Публична администрация”.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да получат и овладеят познания за видовете администрации, тяхната вътрешна организационна структура и управлението на дейността по разработване и реализиране на публичните политики.

   Основните теми на дисциплината са: процедури и нормативи за организационно структуриране на администрациите,  принципи на добро управление на администрацията, методи за подобряване ефективността и ефикасността на администрацията – оценка на въздействието от регулирането и функционален анализ. 

   Лектори:

   доц. д-р Невяна Кънева

 • Основи на публичната администрация
  • „Основи на публичната администрация“ е задължителна учебна дисциплина от бакалавърската програма за специалност  “Публична администрация”.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да получат и овладеят базисни теоретични познания за същността и основните дейности на публичната администрацията в България.

   Основните теми на дисциплината са: административни органи, видове административна дейност, контрол върху администрацията, противодействие на корупцията и конфликта на интереси в публичната администрация. 

   Лектори:

   доц. д-р Невяна Кънева

 • Правен режим на държавния служител
  • „Правен режим на държавния служител“ е задължителна учебна дисциплина от бакалавърската програма за специалност “Публична администрация”.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да получат и овладеят познания за правния статут на държавните служители като съвкупност от права и задължения във връзка с изпълнението на държавната служба.

   Основните теми на дисциплината са: възникване, изменение и прекратяване на служебното правоотношение,права, задължения и отговорности на държавните служители,процедури за назначаване,кариерно развитие и оценяване на изпълнението на длъжността.

   Лектори:

   доц. д-р Невяна Кънева

 • Право I
  • „Право I (Индустриално законодателство)“ е задължителна учебна дисциплина от бакалавърската програма за специалност “Индустриален мениджмънт”.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да получат и овладеят знания  за основните правни понятия, нормативните актове, правните субекти, юридическата отговорност и за правноорганизационните форми на стопанската дейност.

   Основните теми на дисциплината са: обективно и субективно право, правни норми, правни отношения, нормативни актове, видове търговци и основни търговски сделки.

   Лектори:

   доц. д-р Невяна Кънева

 • Проектиране на индустриални системи
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите с основните насоки, методите и средствата за проектиране на нови и за разширяване, реконструиране и модернизиране на съществуващи индустриални системи (ИС). Разглеждат се въпроси, свързани с избора на местоположение на ИС, изходните данни, методическата последователност при проектирането на основните и спомагателни звена на ИС както и проблемите на нейния транспорт, складово стопанство, сграден фонд и т.н. Особено внимание се обръща на пространственото разположение на ИС като цяло, отделните й производствени звена, машините и съоръженията в тях. Предвидено е разработването на курсова работа  с цел приложение на теоретичните постановки. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Татяна Лефтерова

 • Проектиране на стопански системи
  • Учебната дисциплина “Проектиране на стопански  системи” има за цел да запознае студентите с основните насоки, методите и средствата за проектиране на нови и за разширяване, реконструиране и модернизиране на съществуващи стопански системи (СС). В дисциплината е включено подробно разглеждане на въпросите за избор на местоположение, изходни данни, етапите, организацията и проектирането на основните и спомагателни звена на СС, както и проблемите на нейния транспорт, складово стопанство, сграден фонд и т.н. Внимание се обръща на проектиране на про­стран­ственото разположение на СС като цяло и на методите за оптимално разположение на отделните й звена и работни места. Предвидено е разработване на курсова работа с цел практическо осмисляне и приложение на теоретичните постановки при проектиране на СС.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Татяна Лефтерова

 • Техническа безопасност
  • Повишаването на безопасността и здравето при работа е непрекъснат процес, който се базира на цялостен подход, където се отчитат редица промени свързани с работните места, рисковете при извършваните дейности, възникването на нови рискове и още много други. Всичко това налага изключително добра подготвеност от страна на бъдещите инженер-мениджъри. 

   Курсът обхваща основни въпроси в областта на техническата безопасност, в т.ч. въпроси, свързани с условията на труд, нормативната и правна основа на техническата безопасност, надеждността на производствените системи, работната среда, факторите на работната среда и др.

   Обучението по техническа безопасност има решаващо значение за изгражданите знания на студентите в областта, които те успешно да прилагат  в практиката на индустриалните предприятия.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Николов

 • Трудово право
  • „Трудово право“ е избираема учебна дисциплина от бакалавърската програма за специалност “Индустриален мениджмънт”.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да получат базисни познания за индивидуалните трудови правоотношения и да развият умения за тяхното прилагане в практиката.

   Основните теми на дисциплината са: основания и ред за сключването, изменението и прекратяването на индивидуалните трудови договори, права на служителя/работника, дисциплинарна и имуществена отговорност, закрила при уволнение и решаване на индивидуалните трудови спорове.

   Лектори:

   доц. д-р Невяна Кънева

 • Търговско право
  • “Търговско право”e задължителна учебна дисциплина от изравнителното обучение за образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Мениджмънт в електроенергетиката”.

   Учебната дисциплина “Търговско право”има за цел да запознае студентите с основни правни понятия , както и с основните въпроси за търговското право като правен отрасъл, за видовете търговци, за търговските дружества и за търговските обезпечения.

   Дисциплината "Търговско право" формира у студентите познания, чрез които да се ориентират в основни правни понятия и в правната уредба на търговската дейност. Основните теми на дисциплината са: въведение в дисциплината – видове източници на правото, субекти на правото, отрасли на правото, понятие за търговец, видове търговци, видове търговски дружества и видове търговски обезпечения.

   Лектори:

   доц. д-р Невяна Кънева

 • Управление на опазването на околната среда
  • Учебното съдържание се фокусира върху въпросите на административно обезпечаване на политиката в областта на околната среда (ООН, ЕС-ЕАОС, Р.България- опазване на околната среда и устойчивото развитие, управлението на опазването на околната среда. Икономическите проблеми на рационалното използване и опазване на природните ресурси запознавайки ги с икономическите принципи и инструменти на въздействие върху процесите на опазване на водите, почвата, атмосферата  в условията на хармонизация на страната с принципите, директивите и подходите прилагани от Европейския  съюз в  политиката по управление и въздействие върху околната среда. Екологизация на производството и околната среда. Анализа на  разходите и ползите при оценка на екологични проекти. Теоретичните основи на екологичната политика и принципи. Правата на собственост и околната среда. Теоретичните основи на устойчивото развитие.

   Лектори:

   гл. ас. д-р Балин Балинов

 • Управление на промените
  • Целта на обучението по “Управление на промените” е студентите да получат знания, които ще им позволят бързо и компетентно да вземат решения, свързани с успешното управление на промените в публичната администрация. Разглеждат се теми, свързани с факторите за промяна, видовете промяна, степента на участие на подчинените и ролята на ръководителя на промените, както и подходите, които могат да се използват за планиране и осъществяване на промените. Подробно се разглеждат източниците на съпротива и подходите за нейното управление.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Олга Гераскова

 • Управление на риска
  • Управлението на риска е една от най-съществените и значими управленски дейности от мениджмънта на организациите,  оказваща влияние върху техните цели, развитие и конкурентоспособност. Това налага както настоящите, така и бъдещи мениджъри да имат изключително добра подготовка в тази област, което е задължително условие за осъществяване на действен и адекватен мениджмънт на риска в организациите.

   Курсът обхваща основните направления на съвременната теория и практика на управление на риска, в т.ч. засягайки основните модели, концепции, добри практики, методи и техники. 

   Обучението по управление на риска има решаващо значение за изгражданите знания на студентите в областта, които те успешно да прилагат в практиката на предприятията, както от производствената, така и от извън производствената сфера.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Борислав Николов

 • Управление на човешките ресурси
  • Целта на обучението по “Управление на човешките ресурси” е студентите да получат знания, които ще им позволят бързо и компетентно да вземат решения, свързани с успешното управление на човешките ресурси. Разглеждат се теми, свързани с планирането на човешките ресурси, тяхното развитие, възнаграждението на труда, осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и с трудовите отношения.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Олга Гераскова

 • Финанси
  • Целта на обучението по „Финанси” е студентите да получат съвременни познания по технологията за вземане на финансови решения в индустриалното предприятие. Дисциплината запознава с основополагащи въпроси на финансовото планиране и избор на източници за финансиране. Учебното съдържание включва придобиването на теоретични, методически и практически знания в областта на финансите.

   Дисциплината „Финанси ” разглежда въпросите свързани с финансовото планиране и финансирането на предприятието,  методите за оценка и избор на финансиращи източници, финансовата политика  на индустриалното предприятие. Разглеждат се особеностите и спецификата на наличните и без наличните разплащания на предприятието с неговите контрагенти.

   Лектори:

   проф. д-р Йордан Димитров

 • Финансов анализ
  • Дисциплината е задължителна  за редовните и задочни студенти по специалност “Стопанско управление” на Стопански факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “магистър”.

   Разглеждат се съвременните механизми и методи на финансов анализ. В съдържанието на учебната дисциплина са включени знания за основните направления на финансов анализ, утвърдени в литературата и актуални за нашата стопанска практика.

              Целта на обучението е студентите да получат знания за анализ на собствеността, капиталовата и имуществена структура, финансовото равновесие, ликвидността, обръщаемостта на капитала, ефективността и издръжката на заемния капитал.

             Необходими са знания по Икономика, Финанси, Счетоводство и Анализ на стопанската дейност.

            Преподаването е под формата на лекции с помощта на нагледни материали – слайдове, табла и др., а семинарните упражнения се изпълняват под ръководството на асистент. Семинарните упражнения затвърдяват и разширяват придобитите знания в лекциите. За решаване на някои задачи се използва софтуер.От всеки студент задължително се разработва курсова работа.

            За подготовката на изпита е разработен учебник по Финансов анализ, а за изпълнение на семинарните упражнения е разработено Ръководство за упражнения по Финансов анализ, а за разработването на курсовата работа е подготвено отделно Ръководство за разработване на курсови работи по Финансов анализ. 

   Лектори:

   доц. д-р Йорданка Ангелова

 • Финансов мениджмънт
  • Целта на обучението по „Финансов мениджмънт” е студентите да получат съвременни познания по технологията за вземане на финансови решения в инвестиционната област. Дисциплината запознава с основополагащи въпроси на инвестициите в материални и финансови инвестиции. Учебното съдържание включва придобиването на теоретични, методически и практически знания в областта на управлението на инвестициите.

   Дисциплината „Финансов мениджмънт” разглежда въпросите свързани с инвестициите и техните разновидности, инвестиционните процеси, методите за оценка и избор на инвестиционни проекти.. Разглеждат се особеностите и спецификата на материални /реални/ инвестиции и инвестиции в стопански комбинации.

   Лектори:

   проф. д-р Йордан Димитров

 • Финансови пазари и инструменти
  • Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят с теоретичните основи и съвременните особености на финансовите пазари и на непрекъснато създаваните и търгувани на тях финансови инструменти; без особена допълнителна подготовка да могат да ги прилагат в дейността на инвестиционни посредници, организираните пазари, институциите по надзор над финансовите пазари, институции за съхраняване на ценни книжа и др. 

   Това е базисен университетски курс, при който студентите изучават и разбират икономическата същност и техниката на опириране с традиционните финансови инструменти, умеят да дефинират източниците на доходност при отделните финансови инструменти и да ги сравняват по различни показатели, ще усвоят начините за финансиране или инвестиране в алтернативни и деривативни финансови инструменти в зависимост от характеристиките на съответните /срочни  и касови/ пазари и от техните национални и глобални характеристики и ще придобият основни практически умения за техниката за сключване на финансови и валутни сделки, за организиране на  емисии и за вторична търговия с ценни книжа.

   Лектори:

   проф. д-р Йордан Димитров