faculties_present_img

Специалности

Бакалавърското обучение във ФКСТ се провежда по специалностите “ Компютърно и софтуерно инженерство”, “ Компютърни науки и инженерство”, “Информационни технологии в транспорта” и ”Математика и компютърни науки”. Обучението по специалностите „Компютърни науки и инженерство”, "Информационни технологии в транспорта" и ”Математика и компютърни науки” се провежда на английски език и е ориентирано към чуждестранни студенти.

Обучението по бакалавърските специалности предоставя голяма адаптивност в пазарна среда, позволяваща поддържане на придобитите знания и умения в съответствие с бъдещото развитието на компютърните системи и технологии. Завършващите студенти придобиват професионалната квалификационна степен компютърен инженер – бакалавър и са готови да покриват широките потребности от инженери по компютърни системи и технологии.

Бакалавърска програма ”Информационни технологии в транспорта” – обучение на англ. език
Oбучението по специалността "Информационни технологии в транспорта" се провежда съвместно с Транспортен факултет при ТУ-София. Обучението и по четирите специалности за образователно-квалификационната степен бакалавър е с продължителност 4 години (8 семестъра) и има за цел да осигури високопрофесионална подготовка в области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри, компютърни системи и информационни технологии в съответствие със съвременните бързо развиващи се компютърни системи.

Бакалавърска програма ”Математика и компютърни науки” – обучение на англ. език

Oбучението по специалността ”Математика и компютърни науки” е съвместна инициатива с Факултета по математика и информатика при Софийски университет “Климент Охридски” и има за цел да осигури високо-професионална подготовка и изграждане на специалисти със солидни фундаментални познания в областта на математиката и с приложно-инженерни умения и знания в областта на компютърните науки.

Магистърското обучение във ФКСТ се провежда по специалностите:

„Компютърно и софтуерно инженерство”

„Информационни технологии”

„Компютърни науки и инженерство" – обучение на англ. език

„Компютърни технологии и приложно програмиране”

„Компютърна визуализация и мултимедия”

Специалност „Компютърно и софтуерно инженерство” и специалност „Информационни технологии”

Специалностите „Компютърно и софтуерно инженерство” и „Информационни технологии” са предназначени за студенти, завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” в специалност „Компютърно и софтуерно инженерство” или аналогични на нея. Обучението е с продължителност 1 годинa и е организирано в три семестъра. Предлаганите специалности за магистри имат за цел да задълбочат и разширят познанията и уменията на студентите, получени в бакалавърската степен на обучение. Учебният план включва задължителни и избираеми дисциплини, позволяващи на студентите гъвкавост при определяне на изучаваните предмети в зависимост от личната им професионална ориентация, предпочитания и интереси.

За завършилите ОКС бакалавър с различна специалност се предлага едногодишно обучение по изравнителен учебен план, след което при успешно завършване на изравнителното обучение, продължаването в магистърската специалност става автоматично. Завършващите магистър-инженери придобиват и притежават професионални компетенции за проектиране, разработване и поддържане на компютърни системи; проектиране, разработване, тестване на съвременни технологични решения в различни области на бизнес-приложения, индустриални проблеми, а също и в сферата на научните изследвания.

Специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране” и специалност „Компютърна визуализация и мултимедия”

Специалностите „Компютърни технологии и приложно програмиране” и „Компютърна визуализация и мултимедия” са предназначени за бакалаври, неспециалисти по компютърни системи и технологии, от технически, икономически, природонаучни и др. професионални направления. Основната цел на магистърското обучение по “Компютърни технологии и приложно програмиране“ е да се изградят знания и умения за използване на компютърните технологии и програмирането в различни приложни области.

    Няма въведени специалности
    Няма въведени специалности
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 4 Кабинет: 1443-А 

Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-2054

маг. ик. Вержиния Туджарова
Email: verginia@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-А
Тел.:02 965-2054

Деканска канцелария:

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

бак. инж. Елеонора Иванова
Email: el_ivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441A
Тел.:02 965-2513