Специалност "Компютърни науки и инженерство"

За специалността

Факултет „Компютърни системи и технологии” е най-голямата и търсена в страната институция за подготовка на бакалаври и магистри в областите разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения, съвременни високо-производителни компютърни архитектури и др. Факултетът има най-високата възможна акредитационна оценка за провежданото обучение и научна дейност.

Компютърните науки изучават теоретичните основи и използването на информационна обработка и компютърни системи с разнообразно приложение. Основна цел на обучението по специалността „Компютърни науки и инженерство” е да осигури високопрофесионална подготовка в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри, компютърни системи и информационни технологии. Специфичната цел на специалността е да даде знания, умения, навици, нагласи и ценности, отговарящи на съвременните бързо развиващи се компютърни системи. За да се постигне по-голям обхват и мобилност на завършилите бакалаври и да се осигури по-широко поле за бъдеща професионална изява се дава акцент на класическото знание, което да осигури високо ниво на разбиране на теоретичните основи на изучаваните дисциплини, а също и реализацията им в практиката. Така подготвените абсолвенти са готови да покриват широките потребности от професионално подготвени инженери по компютърни науки. Обучението по специалността предоставя голяма адаптивност в пазарна среда, позволяваща поддържане на придобитите знания и умения в съответствие с бъдещото развитието на компютърните системи и технологии.

Защо да избера тази специалност?

Компютърните системи и информационните технологии са най-бързо развиващата се и променяща се в наши дни сфера, която има огромна роля в съвременното общество и е дълбоко навлязла във всички аспекти на живота ни. В съвременното общество се наблюдава постоянна тенденция за масово използване на все повече компютърни системи във всички сфери, което от своя страна налага необходимост от високо квалифицирани професионалисти и технологични иновации. Бързото развитие и усъвършенстване на компютърните технологии, както и големия брой IT фирми, увеличават необходимостта от добре подготвени професионалисти в областта на компютърните науки.

Кадрите, подготвени от ФКСТ, са търсени в широк спектър фирми, предприятия и институции в и извън ИКТ индустрията, както в страната, така и в чужбина. Над 98% от завършилите студенти намират успешна реализация в изучаваната професионална област с много висок осигурителен доход (по данни на Агенцията по заетостта и НОИ).

Какви са изискванията за прием?

За обучение по специалността могат да кандидатстват чуждестранни граждани и граждани на страните членки на Европейския съюз, притежаващи диплома за завършено средно образование. Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи.

Какво ще уча?

За успешната професионална дейност на инженер – бакалавъра по "Компютърни науки и инженерство" обучението по специалността е комбинация от задължителни базови курсове и избираеми курсове. Основните дисциплини са предназначени да осигурят придобиване на теоретични знания и разбиране на основните факти, понятия, термини, теории, концепции, принципи и модели свързани с компютърните науки, а също и умения за прилагането на тези знания за проектиране, програмиране, реализиране, поддържане, развитие, адаптиране и локализиране на компютърни и информационни системи и технологии. Избираемите курсове имат за цел да осигурят специализирано обучение в определени теоретични и приложни области на компютърните науки. Инженерът – бакалавър по "Компютърни науки и инженерство" трябва да бъде с висока професионална подготовка и с богата езикова култура, както и да притежават познания в областта на икономиката, мениджмънта и маркетинга. Общотеоретичната подготовка се осъществява през първата година чрез изучаването на задължителни курсове по математика, физика, електротехника, общотехнически дисциплини, чужди езици и др. Специалната подготовка включва изучаването на задължителни академични курсове в областите синтез и анализ на алгоритми, CAD системи, програмиране, цифрова и микропроцесорна техника, информационна сигурност,  компютърни архитектури, основи на логическото проектиране, операционни системи, програмни езици, бази от данни, компютърна периферия, високопроизводителни компютърни системи, развитие на Linux-базиран софтуер, обектно-ориентирано програмиране, компютърни мрежи, системи с програмируема логика, паралелно софтуерно инженерство, съвременни софтуерни технологии, интегрални цифрови технологии, проектиране и тестиране на софтуер, вградени системи, програмни среди, агент – базирани технологии,  компютърна графика, биоинформатика, Java технологии, програмни технологии за сигурен код, основи на web програмирането, изкуствен интелект, метаевристика, мениджмънт на проекти в информационните технологии, виртуална реалност, мултимедийни системи, обработка на изображения,  информационни системи. Профилиращата професионална подготовка на студентите включва изучаването на свободно избираеми дисциплини: програмиране на вградени системи, проектиране на системи върху чип, разпределени системи и компютърни комуникации, компютърно интегрирано производство, интелигентни системи, софтуерни шаблони, маркетинг на високите технологии, бизнес икономика.

Възможности за студентска мобилност

ФКСТ има интензивни международни контакти с редица европейски университети. Студентите, обучаващи се във ФКСТ, участват в студентска мобилност на базата на двустранни Еразъм споразумения с партньори от Великобритания, Испания, Италия, Чехия, Гърция, Литва, Македония, Сърбия, Словения, Словакия, Турция, Франция, Русия, Украйна, Мексико, Казахстан, Кариби, Мартиника. Многобройни са международните и национални научни проекти, в които участват преподаватели, докторанти и студенти от ФКСТ.

Моята реализация

В резултат на обучението си бакалавър-инженерите трябва да придобият и притежават професионални компетенции за създаване, разработване и поддържане на модерни компютърни системи; разработване и адаптиране на съвременен приложен и системен софтуер за стандартно и специализирано компютърно оборудване; разширяване на функционалните способности на хардуера и софтуера на съвременните компютърни системи; разработване, адаптиране и реализация на съвременни информационно-технологични решения в различни области на приложение; уточняване на изискванията на потребителя, анализ, проектиране и създаване на компютърни системи заедно със съответната документация. Завършилите специалността могат да намерят професионална изява като разработчици на софтуерни системи, а също така да извършват внедрителска, експлоатационна, производствена, технологична, сервизна дейност в областта на компютърните системи и технологии, намиращи приложение в промишлеността, науката, образованието, държавния и частния бизнес, банково дело, транспорт, екология и др.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Компютърен инженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: FKSU_UPlan_BCSCe_zadochno.pdf
Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-2054

маг. ик. Вержиния Туджарова
Email: verginia@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-А
Тел.:02 965-2054

Деканска канцелария:

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

бак. инж. Елеонора Иванова
Email: el_ivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441A
Тел.:02 965-2513