Специалност "Компютърни системи, комплекси и мрежи"

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техникаОтдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg