Специалност "Графичен и уеб дизайн"

За специалността

Магистърската програма по „Графичен и уеб дизайн" има за цел да даде знания, развие умения и да създаде навици в процеса на разработване на софтуерни, в това число и уеб продукти, които да бъдат професионално издържани както от инженерна гледна точка, така и от гледна точка на графичния и интерактивния дизайн.

Магистрите получават концентрирана подготовка в областта на софтуерното инженерство, графичния и интерактивния дизайн на софтуерни продукти. Те трябва да притежават способност чрез самоподготовка да усъвършенства знанията и уменията си, да има добра езикова култура, да владее компютърни технологии, да поддържа подготовката си на нивото на съвременните изисквания на информационното общество.

Получаването на магистърска степен по графичен и уеб дизайн изисква знания и умения, свързани със създаването на концепция, проектирането, прототипирането, тестването, имплементирането и техническото осигуряване на цялостни софтуерни, вкл. уеб базирани приложения.

Магистрите от специалността "Графичен и уеб дизайн" трябва да владеят принципите и концепциите за организация на информацията и нейното функционално-естетическо представяне, да притежават знания,  които им дават цялостна представа за същността и спецификите на проектирането за уеб, както като програмиране, така и като изграждане на интерфейс с потребителя, да притежават умения да се самоусъвършенстват и да повишават своята квалификация.

Защо да избера тази специалност?

Сред основните цели на специалността е да се осъществи връзка на ниво общи познания между специалисти софтуерни инженери, програмисти, графични и уеб дизайнери. От специалността се очаква да подготви специалисти с по-задълбочени знания и развитие умения за работа основно с визуална информацията. Визуалната информация се разглежда като материал, който подлежи на обработка, организация и представяне във вид, максимално подходящ за конкретните контекст и потребители. Такъв подход осигурява високо качество на произвежданите софтуерни продукти.

Какви са изискванията за прием?

Право да кандидатстват ползват лицата, които имат успех от дипломата за ОКС „бакалавър” не по-малък от „добър”. Обучението е платено. Студентите се приемат с конкурс по документи. Конкурсът се извършва по низходящ ред на състезателния бал. Документите се приемат във факултетната канцелария на съответната специалност, в срок до една седмица преди началото на учебната година. Максималният състезателният бал е 100 точки и се образува от: средния успех от дипломата за ОКС „бакалавър”, умножен по 10; оценката от дипломната работа, умножена по 2; сумата от оценките по 3 предмета, изучавани в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени от съответния факултетен съвет; за всяка специалност, по преценка на факултетния съвет, се дават до 10 точки за участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и др. 

Какво ще уча?

След завършване на специалността студентите ще притежават фундаментални знания и разбиране на материята в областта на програмирането, уеб технологиите, интерфейсния дизайн и софтуерната ергономия.  Специалната подготовка позволява на студентите да усвоят методи и техники за изобразяване на своите идеи и концепции, проектиране на потребителско изживяване, прототипиране на потребителски интерфейси, планиране и провеждане на тестове за ползваемост на разработваните продукти.

Възможности за студентска мобилност

ФКСУ има интензивни международни контакти с редица европейски университети. Студентите, обучаващи по специалности във ФКСУ, имат участват в студентска мобилност на базата на двустранни Еразъм споразумения с партньори от Англия, Германия, Швеция, Италия, Испания, Португалия, Дания, Холандия, Малта. Многобройни са международните и национални научни проекти, в които участват преподаватели, докторанти и студенти от ФКСУ.

Моята реализация

Инженерите с образователна степен "магистър" от специалността трябва да могат да изпълняват следните дейности в областта на уеб дизайна, познавайки и прилагайки съвременните информационни и комуникационни технологии: проектиране на софтуерни и уеб приложения; организационно-управленческа дейност във фирми в областта на разработката на софтуерни и уеб приложения; работа със специализирани хардуер и софтуер за проектиране, прототипиране, програмиране, тестване, имплементиране на софтуерни продукти; организиране, ръководство, контрол и управление на дейности, свързани с горните дейности.

Магистрите от специалността "Графичен и уеб дизайн" са подготвени да се реализират като програмисти, графични дизайнери, уеб дизайнери, дизайнери на интерфейси, дизайнери на взаимодействието (човек-компютър) (HCI специалисти), специалисти по ползваемост.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър- инженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:Обучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-FKSU-MGWD-mag.pdf
Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

ик. Десислава Спасова
Email: d.spasova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322A
Тел.:02 965-2054

маг. ик. Ралица Пейчева
Email: rpeycheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441

Деканска канцелария:

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

бак. инж. Елеонора Иванова
Email: el_ivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441A
Тел.:02 965-2513