Специалност "Информационни технологии в индустрията"

За специалността

Бакалавърската програма по „Информационни технологии в индустрията“ има за цел подготовката на широко профилни инженери със задълбочена компютърна подготовка и насоченост към съвременните индустриални информационни системи и компютърни технологии и приложението им в различни индустриални области и приложения.

Защо да избера тази специалност?

Информационните технологии се прилагат много интензивно и в областта на индустрията и производствените технологии, наблюдава се и търсене на специалисти, които притежават задълбочени познания в сферата на информационните технологии, методите, средствата и технологиите за проектиране и създаване на софтуерни продукти и методите и средствата за обработване на информационни потоци, но също така с познания и умения за тяхното интегриране със съвременните производствените процеси и технологии, технологичните възможности на съвременните производствени машини и съоръжения, средствата и технологиите на тримерното инженерно моделиране и средствата и методите на виртуалното инженерство,  методите и средствата за изграждане на компютърни и индустриални мрежи и комуникации.

Какви са изискванията за прием?

За обучение по специалността могат да кандидатстват български граждани и граждани на страните членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, притежаващи диплома за завършено средно образование. Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране по специалности. В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсните изпити (тестове) и/или държавните зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности.

Какво ще уча?

Общотеоретична подготовка на студентите, изучаващи специалността, се осъществява през първите три семестъра чрез изучаване на курсове за придобиване на фундаментални знания в областта на математика, физика, химия, инженерно проектиране, материалознание, теория на материалите, основи на инженерното проектиране, теоретична електротехника и електрически измервания, техническа механика, полупроводникови елементи, чужди езици. Специалната подготовка включва изучаването на академични курсове, свързани с теоретичните основи на информационните и компютърни технологии, както и методите и средствата за обработване на информационни потоци и интегрирането им с производствени процеси и технологии. Профилиращата подготовка включва изучаването на избираеми академични курсове, обособени като модули, което позволява на студентите да изберат курсове в съответствие със собствените си интереси и перспективи за разработването и използването на информационни технологии в конкретни индустриални области.

Възможности за студентска мобилност

ФКСУ има интензивни международни контакти с редица европейски университети. Студентите, обучаващи по специалности във ФКСУ, имат участват в студентска мобилност на базата на двустранни Еразъм споразумения с партньори от Англия, Германия, Швеция, Италия, Испания, Португалия, Дания, Холандия, Малта. Многобройни са международните и национални научни проекти, в които участват преподаватели, докторанти и студенти от ФКСУ.

Моята реализация

Завършилите специалността ще могат да работят като информационни мениджъри, системни администратори, разработчици на индустриални софтуерни продукти и услуги и разработчици на индустриални мрежи и комуникации в малки, средни и големи предприятия във всички области на индустрията, като предприятия в сферата на машиностроителното производство; инженерингови фирми в областта на индустриалната автоматизация и вътрешно заводската логистика; компании, създаващи и развиващи нови индустриални информационни системи; компании, създаващи и развиващи индустриални комуникационни системи и мрежи; консултантски компании и фирми, специализирани във внедряване на информационните технологии, PDM, PLM и ERP системите в предприятията както и в държавната и корпоративна администрация.

Код по ЕСТНК: BITI
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

инженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan_FKSU_BITI_2016.pdf
Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-2054

маг. ик. Вержиния Туджарова
Email: verginia@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-А
Тел.:02 965-2054

Деканска канцелария:

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

бак. инж. Елеонора Иванова
Email: el_ivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441A
Тел.:02 965-2513