Катедра "Компютърни системи"

Катедра “Изчислителна техника ” е създадена през 1969 год . От 1993 год. е преименувана в “Компютърни системи ”. Катедрата обучава студенти за придобиване на образователно-квалификационните степени магистър и бакалавър по 5 специалности, чиято цел е да осигури на студентите най-съвременни знания в областта на компютърните инженерни науки и усъвършенствани умения, изисквани от днешния конкурентен пазар за успешна професионална реализация.

Катедра "Компютърни системи" предлага обучение по:

 • Компютърно и софтуерно инженерство - бакалавър
 • Компютърно и софтуерно инженерство - магистър
 • Графичен и web дизайн - магистър
 • Computer science and engineering - бакалавър на английски език
 • Computer science and engineering - магистър на английски език

Интернет страница:http://cs.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра


  Име: Милена Лазарова
  Научна степен: проф. д-р инж.
  Телефон: 02-2524
  Кабинет: 1201, 1300
  E-mail: milaz@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител


  Име: Надежда Кучмова
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Кабинет: 1202
  E-mail: n_angelova@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Борис Туджаров
тел.:02 965-3385
каб.:1203
E-mail: bntv@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Даниела Гоцева
тел.:02 965-2338
каб.:1204
E-mail: dgoceva@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Милена Лазарова
тел.:02-2524
каб.:1201, 1300
E-mail: milaz@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Огнян Наков
каб.:1443
E-mail: nakov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Аделина Алексиева
тел.:02 965-2652
каб.:3311A
E-mail: aaleksieva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Антония Ташева
каб.:1205
E-mail: atasheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Антония Ташева
тел.:02 965-2224
каб.:1205
E-mail: atasheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Валентин Христов
тел.:02 965-3054
каб.:1323A
E-mail: v_hristov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Валентин Моллов
тел.:3523
каб.:1200
E-mail: mollov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Запрянов
тел.:2680
каб.:1311
E-mail: gszap@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Найденов
тел.:02 965-2194
каб.:2403-А
E-mail: gnayd@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Ива Николова
тел.:2680
каб.:1311
E-mail: inni@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Ивайло Симеонов
тел.:02 965-3363
каб.:1431,1001
E-mail: ivosim@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Ирина Нонинска-Романска
тел.:3471
каб.:3417-А
E-mail: irno@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Надежда Кучмова
каб.:1202
E-mail: n_angelova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Петко Стоянов
тел.:02 965-2194
каб.:2403-А
E-mail: pss@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Явор Томов
тел.:02 965-2224
каб.:1205
E-mail: yavor_tomov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Константин Костадинов
тел.:3039
каб.:2521
E-mail: kkostadinov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Петър Маринов
тел.:02 965-2224
каб.:1205
E-mail: pmarinov@tu-sofia.bg
ас. Аднан Реджеб
тел.:02 965-2682
каб.:1206
E-mail: adnan@tu-sofia.bg
ас. Бюлбюл Зюлямова
тел.:02 965-2682
каб.:1206
E-mail: bulbul@tu-sofia.bg
ас. Йордан Милев
тел.:02 965- 2224
каб.:1205
E-mail: jomilev@tu-sofia.bg
ас. Момчил Петков
каб.:1407
E-mail: m.petkov@tu-sofia.bg
ас. Петко Данов
тел.:02 965-2224
каб.:1205
E-mail: danov@tu-sofia.bg
ас. Слави Славов
тел.:02 965-3054
каб.:1323
E-mail: s.slavov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Върбинка Стоянова
тел.:02 965-3363
каб.:1001
E-mail: vvstoyanova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Иван Станков
тел.:2682
каб.:1206
E-mail: istankov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р Невен Николов
каб.:1406
E-mail: n.nikolov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Ирина Георгиева
тел.:02 965-2484
каб.:1441
E-mail:irina@tu-sofia.bg
Тихомир Добрев
тел.:02 965-2484
каб.:1441
E-mail:t.dobrev@tu-sofia.bg

 • SQL и мрежови технологии за достъп
  • Курсът представлява въведение в съвременните технологии на достъп до структурирани или неструктурирани данни локално и в мрежово пространство. Разгледан е SQL стандартът и базирани на него технологии – ODBC, OLE DB, ADO и ADO.NET. Втора основна цел на курса е преминаване през лицензиран курс на Microsoft: “Programming a Microsoft SQL Server Database”.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • UML обектно-ориентирано проектиране
  • Целта на този курс е да изясни Обектно-ориентираният Дизайн и Анализ (OOD/OOA) и използването на UML като негово средство. Студентите ще имат възможност да създадат самостоятелен проект като на практика преминат през всички етапи на жизненият цикъл на един софтуерен проект.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Даниела Гоцева

 • Агент – базирани технологии
  • Курсът запознава с агент-базираните системи и софтуерни продукти, като се набляга на  архитектурата на агент-базираната система и инфраструктурата от гледна точка на софтуерното инженерство. Включва:

   • Изисквания за агент-базирани системи
   • Моделиране и проектиране на агент-базирани системи
   • Развитие на процеса на агент-базирани системи

   Разглеждат се теми свързани с агент-базираните архитектури, комуникации, обмен на съобщения и управление на агенти.

   Лектори:

 • Анализ и синтез на логически схеми
  • Целта на курса е да даде фундаментални знания за анализа и синтеза на компютърни компоненти и за главните проблеми в динамиката на схемите. 

   Лектори:

 • Бази от данни
  • Целта на дисциплината е да даде солидни знания на студентите по основните проблеми на бази данни и да покаже пътя, по който това направление постоянно серазвива, както и да очертае бъдещото му развитие.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Даниела Гоцева

 • Биоинформатика
  • След завършване на курса студентите трябва да се запознаят и придобият умения, знания и опит за работа със софтуерните средства за анализ, моделиране, обработка и визуализация на биологични данни; да познават биологичните данни и техниките за тяхното представяне, формати, откриване и извличане; познават и прилагат на практика алгоритмите и методите за подравняване и анализ на нуклеотидни и протеинови последователности.

   Лектори:

 • Високопроизводителни компютърни системи
  • След завършване на курса студентите трябва да познават концепциите, принципите, моделите и архитектурните стилове на високопроизводителните компютърни системи и комплекси,  да могат да изградят ефективна инфраструктура на високопроизводителни компютърни системи и комплекси, да правят сравнителен анализ и да оценяват предимствата и недостатъците между алтернативни решения. 

   Лектори:

 • Експертни системи
  • Целта на учебната дисциплина е въвеждане на студентите в основните проблеми и методи за тяхното разрешаване в областта на развитието и приложението на базираните на правила експертни системи. 

   Лектори:

 • Измерване и диагностика на електронни системи
  • Целта е да се задълбочат познанията на студентите, като се запознаят с тестването и диагностиката на съвременните електронни системи, базирани на свръхголеми интегрални схеми (СГИС) включително със смесена структура и на системи върху чип, механизмите на основните повреди и дефекти при тези СГИС, както и с методите за защита от вредното влияние на електромагнитните смущаващи въздействия и на смущаващите сигнали и шумове в захранващите вериги на СГИС.

   Лектори:

 • Индустриални компютърни мрежи
  • Дисциплината има за цел системно запознаване на студентите с основните принципи на изграждане на съвременни индустриални компютърни мрежи за целите на  компютърно- интегрирано производство (CIM) и потребителските средства за тяхното практическо приложение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петко Стоянов

   доц. д-р инж. Георги Найденов

 • Индустриални микроконтролери
  • Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за проектиране, анализ и приложение на индустриалните микроконтролери в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

   Лектори:

 • Интерфейс на естествен език
  • Целта на учебната дисциплина е въведение на студентите в основните проблеми и методи за тяхното разрешаване в областта на създаването на интерфейс с използването на естествен език.

   Лектори:

 • Информационни технологии за бизнес мениджмънт
  • След завършване на курса студентите трябва да придобият знания за широкия спектър на информационните технологии за бизнес мениджмънт, респективно моделиране на бизнес процесите в организацията; да прилагат теоретичните принципи за анализ и проектиране на бизнес софтуерни системи; да придобият знания и умения за използване на бизнес процесите при интеграцията на ИТ системи и услуги за бизнес цели.

   Лектори:

 • Компютърна графика
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите от специалност "Компютърни системи" c най-важните методи за изграждането на интерактивни генериращи 2D и 3D графични приложения. 

   Лектори:

 • Компютърна периферия
  • Цел на дисциплината е да запознае студентите с логическата структура и организация на периферните устройства в състава на съвременните компютърни системи както и с използваните от тях информационни носители. 

   Лектори:

   доц. д-р инж. Сергей Недев

 • Компютърни архитектури
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите от специалност "Компютърни системи" c архитектурите на паралелни изчислителни системи и мрежи. 

   Лектори:

 • Компютърни мрежи
  • Дисциплината “Компютърни мрежи” има за цел запознаване на студентите с основните понятия, стандарти  и тенденции за развитие в областта на компютърните мрежи. Това ще им позволи в бъдеще професионално да решават системни задачи, свързани с мрежови комуникации.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Найденов

   доц. д-р инж. Петко Стоянов

 • Компютърно зрение
  • Целта на курса е да даде познания относно анализа и разпознаването на съдържанието на визуални изображения. След завършване на курса студентите трябва да познават различни подходи, методи и средства за получаване, обработване и анализ на визуални изображения и да могат да ги прилагат в конкретни приложения на системите за компютърно зрение.

   Лектори:

 • Криптографски методи за защита на информацията в бази данни
  • Целта на курса e да запознае студентите с основните принципи, заложени в науката Криптография и нейното приложение за защита на информацията в съвременните компютърни системи. Получените знания могат да бъдат използвани в практиката за решаване на задачите, свързани с осигуряването на надеждна криптографска защита в различни сфери – електронен бизнес, банкиране, системи за електронно разплащане и др..

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ирина Нонинска-Романска

 • Мениджмънт на информационни системи
  • Цел на учебната дисциплина е да запознае студентите със сложния и многостранен процес на менажиране на проекти в информационните технологии, както и използването на софтуерни продукти предназначени за управление.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • Мениджмънт на проекти в информационните технологии
  • Курсът запознава със сложния и многостранен процес на менажиране на проекти в информационните технологии, включващ  въпроси свързани от една страна с функционалното проектиране на системата и от друга с дейности свързани с на пръв поглед странични, но с голямо значение за крайния успех обстоятелства, като определяне на психологическата съвместимост между членовете на разработващия екип, осигуряване на защитата на цялата система от пробив и други. Дисциплината е приложно ориентирана като по-голямата част от разглежданите теми са свързани с примери от практиката на различни наши и чужди фирми.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • Метаевристика
  • Целта на курса е да запознае студентите с общата теория на метаевристиката и особеностите при проектирането на паралелни програмни имплементации за решаването специфичните класове комбинаторни проблеми.

   Лектори:

 • Методи и средства за въвеждане и извеждане на визуални изображения
  • Цел на дисциплината е запознаване с принципите на действие и устройството на цифровите фотоапарати и видеокамери, скенерите, принтерите и системите за прожекция, интерфейсите им за връзка с компютъра и основните алгоритми за компресия на изображения.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Запрянов

 • Микропроцесорна техника
  • Да се изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ, проектиране и приложение на микропроцесорни фамилии, специализирани схеми и едночипови микрокомпютри в съответствие със своите потребности и интереси и да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Моллов

 • Мобилни и стационарни компютърни мрежи
  • Дисциплината има за цел запознаване на студентите с основните понятия, стандарти и тенденции за развитие в областта на глобалните комуникационни системи - мобилни и стационарни. Това ще им позволи в бъдеще професионално да решават системни задачи в областта на телекомуникациите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Георги Найденов

 • Мрежова и информационна сигурност
  • Дисциплината “Мрежова и информационна сигурност” има за цел запознаване на студентите с основните понятия, стандарти  и техники в областта на мрежовата и информационна сигурност. Това ще им позволи в бъдеще професионално да решават задачи, свързани с избор на ефективни средства за защита на компютърни системи и мрежи и ще могат да ги прилага на практика.

   Лектори:

 • Облачни изчисления и Grid
  • Целта на курса е студентите да изучат една съвременна наука, актуална в световен мащаб и да могат да прилагат концепциите, принципите, моделите при облачните и GRID технологиите за програмиране в разпределени среди за имплементиране за различни услуги и приложения като е-наука, е-управление, G-бизнес, и др. и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

   Лектори:

 • Операционни системи
  • Целта на обучението е студентите да получат знания за основните принципи за изграждане на операционните системи, тяхната вътрешна структура и функциониране, както и да придобият умение за самостоятелна разработка на сложни програмни системи, респ. отделни компоненти. 

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • Паралелно програмиране
  • След завършване на курса студентите трябва да познават концепциите, принципите, моделите и парадигмите на паралелната информационна обработка и проектирането на паралелно програмно осигуряване; да могат да създадат ефективна програмна имплементация, профилиране, оценка и анализ на производителността; да верифицират и да оценят ефективността на създадените паралелни програмни имплементации.

   Лектори:

 • Програмиране за Интернет
  • Целта на курса е запознаване и добиване на достатъчни практически умения за програмиране в среда Internet: скриптови езици - JavaScript/ JScript; Динамичен HTML (каскадни стилове (CSS); обектен модел и колекции; събития, управляващи скрипта; филтри и преходи; привързване към данни; структурирана графика; вграждане на ActiveX контроли; мултимедийни ефекти; ASP (Active Server Pages) технология, основи и сравнение с PHP; XML (Extensible Markup Language).

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • Програмиране за мобилни устройства
  • Студентите да изучат и да могат да прилагат съвременни програмни средства и технологии при създаване на атрактивни и  ефективни приложения за мобилни устройства. Усвоените знания ще се прилагат пpи изпълнeниeто на УИP, HИP и в диплoмнoтo пpoeктиpaнe.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • Програмиране за разпределени среди
  • Курсът запознава със съвременни програмни технологии за работа в среда клиент/сървър и за разпределени обработки: OLE и компонентен (COM) модел на изграждане на обекти, OLE автоматизация; Active X контроли,метрежови компонентни технологии: COM+ и DCOM, както и WEB услуги. 

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • Програмиране и използване на компютри II част
  • Изучаване на подходите, методите, техническите средства и основните принципи на структурния подход в програмирането с цел на тяхното приложение в различни предметни области. Създаване на умения за поддържане и обработка на бинарни и текстови файлове. Получаване на познания за програмиране на ниско ниво – работа с отделни битове и за принципите на работа със структури от данни за реализацията на основни алгоритми в програмирането.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Даниела Гоцева

 • Програмиране и използване на компютри III
  • Цел на дисциплината е запознаване с алгоритмичен език за обектно-ориентирано програмиране. Акцентира се на синтаксиса и семантиката на езиковите форми, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и се обсъждат предимствата и недостатъците на конкретните реализации. Специално внимание се отделя на GUI.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Даниела Гоцева

 • Програмни езици (Oбектно-ориентирано програмиране)
  • След завършване на курса студентите трябва да познават и да използват за решаване на инженерни задачи на базата на обектно-ориентираният дизайн  и анализ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • Програмни среди
  • Целта на курса е да запознае студентите с класически и модерни средства за програмиране в среда Windows и .NET Framework: управление на памет, създаване и унищожаване на обекти, програмиране в графична среда; програмна многослойна архитектура; основи на програмирането в многозадачни среди; основи на програмирането в Internet – API функции, поддържащи класови йерархии (Visual C++ и C#) и работни пространства (namespaces в .NET); писане на програми, устойчиви на грешки, код, устойчив на хакерски атаки.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • Програмни технологии за сигурен код
  • Курсът запознава с уязвимостите на кода в различните програмни технологии на недобронамерени локални или външни атаки, както и програмните средства и практики за защита. 

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • Проектиране и тестиране на софтуер
  • Цел на дисциплината е да запознае студентите с въпроси на инженерния подход при проектиране, разработка, реализация и тестиране на програмни продукти.

   Лектори:

 • Проектиране на СГИС
  • Целите на курса са да предаде на студентите необходимите знания и да създаде умения за автоматизирано изследване и проектиране на съвременни цифрови устройства и компютърни структури, реализирани върху големи и свръхголеми програмируеми интегрални схеми.

   Лектори:

 • Развитие на Linux приложения
  • Целта на дисциплината е да даде на студентите фундаментални познания и професионални умения, за да прилагат подходите, методите и средствата за програмиране в реално време като запознае студентите с основите на изграждането и реализацията на основните механизми в програмирането на С на ниско ниво в Linux подобни системи, особеностите на създаване на процеси и нишки в езика С.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Даниела Гоцева

 • Разпознаване на образи
  • Курсът има за цел да даде познания в актуалната област на изкуствения интелект относно компютърното разбиране на околната среда на основата на автоматично възприемана визуална информация.

   В курсът се разглеждат апаратната и информационната структура на система за разпознаване на образи и йерархията на обработка на визуална информация. Разглеждат се методи за филтрация на полутонови изображения, отделяне на признаци, сегментация, построяване на формални описания, синтактичен и семантичен анализ на описанията, обучение и разпознаване на образи, анализ на двумерни и тримерни визуални сцени. Анализира се отношението разпознаване на образи – невронни мрежи. Разглеждат се конкретни приложения на системите за разпознаване на образи. Курсът се съпровожда с лабораторен практикум и курсов проект по избор. Придобитите знания се използват в други дисциплини от магистърската степен, дипломното проектиране и непосредствено в инженерната практика.

   Дисциплината е избираема за редовни студенти по специалности „Компютърни технологии в нематериалната сфера“ и „Компютърни технологии и приложно програмиране“ на факултет „Компютърни системи и управление“ на Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

 • Синтез и анализ на алгоритми
  • Придобиване на умения за алгоритмизиране на проблем, анализ и оценка на алгоритми и синтез на програми, базирани на такива алгоритми. Студентите се запознават с основни групи алгоритми: обработка на числа, сортировки, търсене, хеширане, дървовидни структури, рекурсии, списъчни структури, граф и обработка на графи. Проиграват се и анализират класически алгоритмични решения. Оценяват се различни решения на един проблем. 

   Лектори:

   проф. д-р инж. Огнян Наков

 • Системи за сигурност
  • Целта на обучението е студентите да получат знания за основните принципи за изграждане на съвременните електронни системи за сигурност, тяхната структура и функциониране, както и да придобият умение за изграждане на такива системи или проектиране на отделни компоненти от тях. 

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Попов

 • Системи с програмируема логика
  • Дисциплината обучава студентите по теорията и практиката на проектиране и използване на цифрови устройства и системи, реализирани върху съвременните електрически конфигурируеми (програмируеми) интегрални схеми с  голяма и свръхголяма степен на интеграция. 

   Лектори:

 • Системно програмиране
  • Целта на дисциплината е да даде на студентите фундаментални познания и професионални умения, за да прилагат подходите, методите и средствата за програмиране в реално време като запознае студентите с основите на изграждането и реализацията на основните механизми в програмирането на С на ниско ниво в UNIX подобни системи, особеностите на създаване на процеси и нишки в езика Java, работа в мрежов режим на Java, използването на регулярни изрази в Java. Ще се разгледат основите на Python.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Даниела Гоцева

 • Специализирана компютърна електроника
  • Целта на курса е да запознае студентите с  основните схемотехнически принципи и реализацията на базови и специализирани аналогови, цифрови, аналогово-цифрови и смесени електронни схеми за обработка на информация, намиращи приложение в  съвременните специализирани компютърни системи.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Попов

 • Съвременни Java технологии
  • Цел на дисциплината е да разкрие възможностите на Java и да представи по достъпен начин, с помощта на множество практически примери, основните принципи при създаване на различни приложения на този език. Това е първият език за програмиране, създаден за ползване в Интернет.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Даниела Гоцева

 • Технологичен практикум
  • Обучението по дисциплината "Технологичен практикум" е ориентирано към получаване на основните познания и умения на студентите в областта на технологични процеси, свързани с хардуерното обезпечаване на компютърни системи, както и методологията по изготвянето на проекти в областта на компютърните и електронни технологии.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ивайло Симеонов

 • Технология на електронния бизнес
  • Целта на курса е да запознае студентите със състоянието и тенденциите в развитието на системите за реализация на търговските и банкови операции с помощта на електронни средства. Получените знания могат да бъдат използвани в практиката за решаване на задачите, свързани с проектиране на търговски Web-сайт, организация и управление на електронен магазин, обработка и защита на електронните документи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ирина Нонинска-Романска

 • Формални езици и езикови процесори
  • Дисциплината има за цел да запознае студентите с въпроси, на които се основават методите за разработка и реализация на езикови процесори – компилатори, интерпретатори, асемблери, зареждащи и свързващи програми. 

   Лектори:

 • Цифрова обработка на изображения
  • Целта на учебната дисциплина е след изучаването й студентите да  познават и да могат да имплементират и прилагат фундаментални алгоритми и методи за обработка на изображения, а също да притежават знания и умения за прилагане на усвоените методи и алгоритми в различни реални приложни проблеми, свързани с обработка на изображения.

   Лектори:

 • Цифрова Схемотехника
  • Курсът има за цел да запознае студентите с основните цифрови схеми и устройства. Съдържанието и излагането на материала е свързано от една страна с характеристиките, параметрите и тяхната микроелектронна база и от друга- с особеностите при проектирането, изследването и приложението им.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Моллов

 • Цифрови интегрални технологии
  • Целта на курса е да запознае студентите с  основните етапи при проектирането и с използваните технологични процеси при производството на съвременните свръхголеми интегрални схеми (ИС) включително със смесена структура и на системи върху чип, на хибридните интегрални схеми и мултичипни модули и на електронни системи, както и със средствата и методите за защита от вредното влияние на електростатичните заряди, на електромагнитните смущаващи въздействия и на смущаващите сигнали и шумове в захранващите вериги на свръхголемите интегрални схеми и на електронните системи, като ги използват за решаване на инженерни задачи.

   Лектори: