Специалност "Компютърно и софтуерно инженерство"

За специалността

Факултет „Компютърни системи и технологии” е най-голямата и търсена в страната институция за подготовка на бакалаври и магистри в областите: разработване на софтуерни системи, компютърни мрежи и администриране, web технологии и мобилни приложения, съвременни високо-производителни компютърни архитектури и др. Факултетът има най-високата възможна акредитационна оценка за провежданото обучение и научна дейност.

Специалността „Компютърно и софтуерно инженерство” е най-актуалната, перспективна и безспорно най-желаната специалност, ранкирана на първо място в професионално направление „Комуникационна и компютърна техника” в Рейтинговата система на висшите училища в България, изготвена от МОМН.

Обучението има за цел да осигури високопрофесионална подготовка в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютърни и софтуерни системи и приложения. Обучението по специалността предоставя голяма адаптивност в съответствие с изискванията на пазара на труда, позволяваща поддържане на придобитите знания и умения в съответствие с бъдещото развитие на компютърното и софтуерното инженерство.

Защо да избера тази специалност?

Компютърните системи и информационните технологии са най-бързо развиващата се и променяща се в наши дни сфера, която има огромна роля в съвременното общество и е дълбоко навлязла във всички аспекти на живота ни. Огромен е недостигът на кадри, които да осигурят успешното развитие на софтуерната индустрия в България: според специално проучване на БАСКОМ (Българска асоциация на софтуерните компании) необходими са три пъти повече специалисти за успешното развитие на софтуерната индустрия в България.

Кадрите, подготвени от ФКСТ, са търсени в широк спектър фирми, предприятия и институции в и извън ИКТ индустрията, както в страната, така и в чужбина. Над 98% от завършилите студенти намират успешна реализация в изучаваната професионална област с много висок осигурителен доход (по данни на Агенцията по заетостта и НОИ).

Какви са изискванията за прием?

За обучение по специалността могат да кандидатстват български граждани и граждани на страните членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, притежаващи диплома за завършено средно образование. Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране по специалности. В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсните изпити (тестове) и/или държавните зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности.

Какво ще уча?

За успешната професионална дейност е необходимо придобиването на теоретични знания и разбиране на основните факти, понятия, термини и теории в областта на компютърните и софтуерни системи и технологии, а също и умения за прилагането на тези знания за проектиране, програмиране, реализиране, поддържане, развитие, адаптиране и локализиране на компютърни и информационни системи. Студентите получават висока професионална подготовка, богата езикова култура, както и познания в областта на икономиката, мениджмънта и маркетинга. Общотеоретичната подготовка се осъществява през първите две години чрез изучаването на задължителни курсове по математика, физика, химия, електротехника, общотехнически дисциплини, чужди езици и др. Специалната подготовка включва изучаването на задължителни академични курсове в от различни области на компютърните и информационни технологии, включващи  синтез и анализ на алгоритми, програмни езици, програмни среди, операционни системи, компютърни архитектури, компютърна периферия, микропроцесорна техника, анализ и синтез на логически схеми, цифрова схемотехника, високопроизводителни компютърни системи, паралелно програмиране, програмиране за мобилни устройства, компютърни мрежи, компютърна графика. Специалната подготовка предвижда изучаването на избираеми академични курсове в три модула: компютърно инженерство, програмни системи, информационни технологии. Избираемите дисциплини обхващат специфични съвремнни области на компютърното и софтуерното инженерство и позволяват на студентите да профилират своите знания съобразно личните им интереси и насоки за професионално развитие.

Възможности за студентска мобилност

ФКСТ има интензивни международни контакти с редица европейски университети. Студентите, обучаващи по специалности във ФКСУ, имат участват в студентска мобилност на базата на двустранни Еразъм споразумения с партньори от Англия, Германия, Швеция, Италия, Испания, Португалия, Дания, Холандия, Малта. Многобройни са международните и национални научни проекти, в които участват преподаватели, докторанти и студенти от ФКСТ.

Моята реализация

В резултат на обучението си бакалавър-инженерите трябва да придобият и притежават професионални компетенции за създаване, разработване и поддържане на модерни компютърни системи; разработване и адаптиране на съвременен приложен и системен софтуер за стандартно и специализирано компютърно оборудване; разширяване на функционалните способности на хардуера и софтуера на съвременните компютърни системи; разработване, адаптиране и реализация на съвременни информационно-технологични решения в различни области на приложение; уточняване на изискванията на потребителя, анализ, проектиране и създаване на компютърни системи заедно със съответната документация. Завършилите специалността могат да намерят професионална изява като разработчици на софтуерни системи, а също така да извършват внедрителска, експлоатационна, производствена, технологична, сервизна дейност в областта на компютърните системи и технологии, намиращи приложение в промишлеността, науката, образованието, държавния и частния бизнес, банково дело, транспорт, екология и др.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

инженер


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-2054

маг. ик. Вержиния Туджарова
Email: verginia@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-А
Тел.:02 965-2054

Деканска канцелария:

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

бак. инж. Елеонора Иванова
Email: el_ivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441A
Тел.:02 965-2513