faculties_present_img

Катедра "Програмиране и компютърни технологии"

Катедра „Програмиране и компютърни технологии” е основана през 1984 г. Тя осигурява и провежда обучението по програмиране и информатика за всички професионални направления в ТУ – София, а също и обучението по 2 от предлаганите във факултета специалности за образователно-квалификационна степен магистър: "Компютърни технологии и приложно програмиране", "Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)".

Преподавателите от катедрата обучават студенти от останалите базови факултети в Технически университет – София, както и от трите факултета за чуждоезиково обучение (ФАИО, ФаГИОПМ, ФФОЕ) като отговарят и провеждат обучението по специални дисциплини, съответстващи на научното им направление. Водят дисциплина "Информатика" за СФ, МФ, ЕМФ, МТФ, ТФ. Дисциплина "ПИК" се води за ФА, ЕФ, ФЕТТ, ФТК и специалност КСТ на ФКСУ. Към специалност КСТ на ФКСУ се водят още следните дисциплини: "Програмиране на C#", "Валидация и верификация на програмни системи", "Програмиране за мобилни устройства". Към специалност КПТМ на МТФ се водят дисциплините "ООП" и "Мултимедийни технологии".

Интернет страница:http://pct.tu-sofia.bg/moodle001/

 • Ръководител катедра

  maria_766.jpg
  Име: Мария Ангелова-Димитрова
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3324, 3064
  Кабинет: 2304, 2234
  E-mail: maria@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  L_Stoyanova_765.jpg
  Име: Людмила Стоянова
  Научна степен: доц. д-р инж.
  E-mail: lstoyanova@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  VeskaGancheva_761.jpg
  Име: Веска Ганчева
  Научна степен: доц. д-р инж.
  E-mail: vgan@tu-sofia.bg

Академичен състав

доц. д-р инж. Веска Ганчева
тел.:02 965-2052
каб.:2300
E-mail: vgan@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Виргиния Димитрова
тел.:02 965-3339
каб.:2318
E-mail: vergy@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Даниела Минковска
E-mail: daniela@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Людмила Стоянова
тел.:02 965-3453
каб.:2526
E-mail: lstoyanova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Мария Ангелова-Димитрова
тел.:02 965-3324, 3064
каб.:2304, 2234
E-mail: maria@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Веселин Георгиев
тел.:02 9652192
каб.:2300-А
E-mail: veg@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Димо Чотров
тел.:02 965-2442
каб.:2400-А
E-mail: dchotrov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Мария Евтимова
тел.:02 965-3252
каб.:2426
E-mail: mevtimova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Кирил Копаранов
тел.:02 965-3252
каб.:2435-A
E-mail: kirilko@tu-sofia.bg

Хоноруван преподавател

проф. д-р инж. Мариана Горанова
тел.:02 965-2696
каб.:2302
E-mail:mgor@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Снежанка Георгиева
тел.:02 965-2442
каб.:2400-А
E-mail:sneja@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Стефанка Станкова
тел.:02 9652078
каб.:2300-Б
E-mail:steffi_tst@tu-sofia.bg
маг. инж. Олег Малинов
тел.:02 9652442
каб.:2400
E-mail:omal@tu-sofia.bg

 • XML и WEB базирани технологии
  • Основна цел на дисциплината е да даде фундаменталните понятия за базовите свойства на XML и неговите възможности като метаезик. След завършване на курса студентите трябва да могат да  създават Web приложения на основата XML технологиите.

   Изучават се принципите за разработка на добре структурирани и валидирани документи на базата на  средствата за дефинирането на  документ с DTD (Document Type Definition), XML схеми и DSD (Document Structure Description). Дискутират се езиците за трансформиране на XML документи (XSL и XSLT). Разглеждат  се основните стандарти на XML интерфейси и създаването на съответни парсери. Специално внимание се обръща на разработката на приложения за управление на данни и Web услуги (SOAP протокол). Лабораторните упражнения ще подпомогнат практическото усвояване на материала в съвременни програмни среди. Разглежданите теми  ще бъдат полезни във всички области на инженерната практика.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалности „Компютърни технологии в нематериалната сфера“ и „Компютърни технологии и приложно програмиране“ на факултет „Компютърни системи и управление“ на Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

 • Валидация и верификация на програмни системи (бакалаври)
  • Курсът има за цел да запознае студентите с основните цели и задачи на валидацията и верификацията на програмни продукти и системи, мястото на тези процеси в разработката на качествено програмно осигуряване и методите за тяхната реализация. На основата на реални проекти в лабораторните упражнения се изучават методи и техники за валидация/верификация в различните етапи на разработка на програмно осигуряване.

   Основни теми: Основни принципи на разработката на качествено програмно осигуряване; валидация на програмни продукти; верификация на програмни продукти; приложение на методите и техниките за валидация и верификация в специфични области (вградени системи, системно програмиране, разпределени системи и др.).

   Курсът е насочена към студенти от факултет „Компютърни системи и управление“ (ФКСУ), образователно-квалификационна степен „бакалавър“, година:4, семестър:8.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Веселин Георгиев

 • Валидация и верификация на програмни системи (магистри)
  • Това е курс за студенти от магистърска степен на обучение. Курсът има за цел да развие знанията и уменията на студентите за разработката на качествени програмни продукти чрез приложение на методи и техники за валидацията и верификацията на програмни продукти и системи. Изучават се методи за класификация на грешките, както и методи за минимизация на влиянието им върху крайното качество на разработваните програмни продукти. На основата на реални проекти в лабораторните упражнения се избират и анализират методи/техники за валидация и/или верификация при разработка на програмно осигуряване.

   Основни теми: Основни принципи на разработката на качествено програмно осигуряване; особености на валидация на програмни продукти; особености на верификация на програмни продукти; специфични аспекти на използването на методите и техниките за валидация и верификация в разработката на програмни системи за конкретни приложни области.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Веселин Георгиев

 • Визуализация (за ФаГИОПМ)
  • Този курс има за задача да запознае студентите с основните принципи, методи и техники за визуализация на данни, информация и знания. Изучават се методи и средства за подобряване на изразителната сила на представяните визуализации, проблемите със загуба на информативност и качество на различни класове визуализации. В лабораторните упражнения тези методи и техники се прилагат и изучават чрез практически примери, реализирани с продукта Visualization ToolKit (VTK).

   Основни теми: принципи и техники за визуализация на данни; принципи и техники за визуализация на информация; принципи и техники за визуализация на знания; цветови пространства и модели; принципи за подобряване на качеството на визуализациите; скаларни, векторни и тензорни визуализации.

   Курсът е насочен към студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“; година:3, семестър:5.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Веселин Георгиев

 • Виртуална реалност
  • Основните цели на дисциплината са изучаването на методите за създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и йерархична структура и овладяването на принципите за визуализацията им чрез специализирани компютърни системи. Формират се знания и умения за използване на съвременни програмни продукти при решаване на конкретен проблем.

   След приключване на обучението по дисциплината студентите ще познават принципите и методите за построяване и визуализация на геометрични модели в системите за виртуална реалност, ще притежават знания и умения за създаване, описание и използуване на  материали, светлинни източници и камери в системите за виртуална реалност, ще познават възможностите за описание и взаимодействие с виртуални светове  в уев среда и ще придобият практически опит в програмирането на приложения, управляващи визуализацията и взаимодействието с потребителя в система за виртуална реалност.

   Дисциплината е избираема за редовни студенти по специалност „Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)“ на факултет „Компютърни системи и управление“, за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

 • Виртуално инженерство (за ФаГИОПМ)
  • Основна задача на дисциплината е усвояване на фундаментални понятия за приложение на компютърните системи в процеса на проектиране и придобиване на умения за използване на съвременни програмни продукти.

   Разглеждат се основни понятия за структурата и компонентите на САПР и начина на представяне на геометричната информация. Дават се необходимите сведения за основните характеристики на техническите средства и функционалните възможности на програмните системи. Съставят се умения за самостоятелна разработка на задачи с приложение на САПР. В резултат студентите придобиват знания и умения да използват разпространените в практиката системи за автоматизирано проектиране при изпълнение на учебно-изследователски задачи и дипломното проектиране.

   Лабораторните упражнения се организират в зали обзаведени с компютри в среда на Windows. Създават се умения за самостоятелна разработка на проблеми за моделиране и визуализиране на сложни геометрични обекти чрез програмни системи за геометрично моделиране и визуализиране (AutoCAD и Solidworks).

   Дисциплината е задължителна за студенти от специалност „Компютърни системи и технологии“ (на немски език) във Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

   Лектори:

 • Географски информационни системи
  • Учебната дисциплина “Географски информационни системи” има за цел студентите да изучат основната теория и начините за употреба на Географските информационни системи в инженерната практика.

   В дисциплината се разглеждат въпроси, свързани с основните принципи на изграждане и използване на различни географските информационни системи. Разглеждат се методите за описание и обработка на геореферирани данни, проектирането и изграждането на гео-бази от данни и работа с тях. Демонстрират се различни варианти за приложение на географските информационни системи за решаване на практически задачи. Студентите се запознават с наличните програмни продукти за изграждане и работа с  географски информационни системи.

   Дисциплината е избираема за студентите по специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ на факултет „Компютърни системи и управление“ на Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мария Ангелова-Димитрова

 • Графично програмиране
  • Разширява познанията на студентите за съвременни технологии за програмиране и графични стандарти в областта на компютърната графика. Създава умения за реализиране на методи и техники за моделиране и текстуриране на 2D и 3D геометрични обекти.

   Изучават се следните теми: графичен пакет 3ds max и предоставеният от пакета обектно-ориентиран скриптов език MaxScript; съвременна среда за разработка на програми Visual Studio .NET, език за програмиране C# и графичен интерфейс на устройство (GDI+); графичен стандарт OpenGL. Разглеждат се възможностите за: разширяване на функционалността на графичния пакет чрез създаване и вграждане на нов програмен код; за разработка на графични приложения, на базата на обслужване на събития в среда .NET; за създаване на  2D и 3D обекти с използване на графичната библиотека OpenGL.

   Дисциплината е задължителна за студенти от специалности „Компютърни технологии и приложно програмиране“ и „Компютърни технологии в нематериалната сфера“ на Факултет по компютърни системи и управление (ФКСУ), образователно-квалификационна степен „магистър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антония Ташева

 • Избрани алгоритми за компютърна графика (за ФаГИОПМ)
  • Задължителна дисциплина за редовните студенти, обучавани за получаването на  образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност Компютърни системи и технологии (на немски език) във Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, ТУ-София.

   Студентите се запознават с базови и с по-сложни алгоритми за различни приложения при обработката на геометрични данни. Разглеждат се алгоритми за интерполация и апроксимация на данни, триангулация на Delaunay, подразделяне на пространството и др.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антония Ташева

 • Интерактивни системи (за ФаГИОПМ / КСТНЕ)
  • Интерактивни системи (за ФаГИОПМ / КСТНЕ)

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антония Ташева

 • Информатика (за МФ / ИД)
  • Целта на дисциплината е студентите да придобият умения и техника в използване на компютрите в текстообработка и формообразуване чрез компютър. Получените знания ще се използват в рамките на общотеоретичните, общотехническите и някои специални дисциплини.

   Задължителна учебна дисциплина за студенти по специалност “Инженерен дизайн” на Машиностроителен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антония Ташева

 • Информатика (за ТФ, МТФ, ЕМФ, МФ)
  • Главна дидактическа цел на дисциплината е усвояване на основни знания за компютъра като важно съвременно инженерно средство и придобиване на умения за използване на съвременни информационни технологии. Получените знания ще се използват в рамките на общотеоретичните, общотехническите и някои специални дисциплини, при изпълнение на УИР, НИР, дипломно проектиране и в професионалната реализация.

   Основна задача на дисциплината е усвояването на алгоритмизацията на задачите, програмирането им на конкретен програмен език от високо ниво и тяхното изпълнение в дадена операционна среда. Формират се основни понятия за структурата и действието на компютъра, начина и точността на представяне на информацията. Дават се необходимите сведения за някои основни класове алгоритми и структури от данни. Разглеждат се основните принципи на структурния подход на програмиране и реализацията им със средствата на един от алгоритмичните езици Паскал / C / Visual Basic. Другите възлови компоненти на учебната програма са генериране на таблици посредством EXCEL и приложение на ACCESS за създаване и операции с релационни бази от данни.

   Задължителна учебна дисциплина за студенти от:

   - специалност “Транспортна техника и технологии” на Факултета по транспорт, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

   - направление „Машинно инженерство” на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

   - машинни специалности на Енергомашиностроителен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

   - специалности: “Машиностроене и уредостроене”, „Мехатроника”, „Инженерна логистика” на Машиностроителен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър“;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Людмила Стоянова

   доц. д-р инж. Даниела Минковска

 • Информатика I (за СФ / ИМ)
  • Дисциплината Информатика I дава знания за основни принципи и концепции при създаването на програмни приложения в среда Delphi. В нея се разглеждат основните използвани в средата визуални компоненти и се демонстрира работата с тях при решаването на практически задачи. Изясняват се основите на обектно-ориентираното програмиране и на изграждането и употребата на потребителски класове и обекти. Демонстрира се работата с файлове и създаването на графични обекти в потребителски приложения. 

   Дисциплината е задължителна за студентите в специалност "Индустриален мениджмънт" на "Стопански факултет", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мария Ангелова-Димитрова

 • Информатика I (за ФАИО)
  • Да предостави фундаментални знания за компютри, компютърни системи и приложения, да развие умения за решаване на инженерни проблеми посредством компютър и програмиране на С, да подготви и поощри използването на компютърни средства в другите академични дисциплини и дейности.

   Основните теми включват: Компютри и приложения, Съвременни информационни технологии, Компютърни комуникации, Компютърна архитектура, Техническо осигуряване, Управление на данни посредством компютър, Бройни системи, Програмно осигуряване, Операционни среди, Графичен потребителски интерфейс, Методология за решаване на проблеми посредством компютър. Компютърно програмиране, Програмни езици, Програмен език С – основни сведения. Фундаментални типове данни - представяне, операции. Изрази. Оператори. Въвеждане и извеждане на данни и резултати. Обработка на данни. Управляващи структури. Модулно програмиране. Функции. Предаване на параметри. Указатели. Операции с указатели. Структури от данни. Масиви, структури, обединения. Обработка на текст. Файлове. Препроцесор и макродефиниции.

   Дисциплината е задължителна за студенти от специалност „Индустриално инженерство“ на Факултет за английско инженерно обучение, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

   Лектори:

 • Информатика I (за ФФОЕ)
  • Целта на обучението по “Информатика I” е студентите да получат знания за основните понятия на информатиката, като информация, данни, обработка на информация, френската терминология, както и умения за работа в Интернет и Офис пакети.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност “Електроинженерство” специализация “Информатика и комуникации” на Франкофонския отдел на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   Лектори:

 • Информатика II (за МФ / ИЛ, МЕХ)
  • Знанията и уменията по Информатика II  създават предпоставки за многостранна реализация на студените и ги подготвят за последващи курсове в специализираните области на вградени софтуерни системи и компютърни системи за управление на отговорни технологични процеси. Дисциплината развива знания в областта на програмирането с процедурен език (ISO C) и усъвършенства уменията за работа в по-сложни програмни среди (Windows, MS Visual Studio). Допълват се основните понятия за структурата и действието на компютърните системи и начините за представяне и обработване на информацията.

   Информатика II е задължителен фундаментален учебен курс от учебната програма за бакалаври по специалност „Мехатроника“ и „Инженерна логистика” на „Машиностроителен факултет”.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мария Ангелова-Димитрова

 • Информатика II (за СФ / ИМ)
  • Информатика II има за цел студентите да изучат и да могат да прилагат информационните технологии в своята дейност, да избират подходящи за тях методи за обработка на данни, да поръчват и/или участват в създаване на нови програмни продукти.
   В края на обучението си студентът ще:
   -     познава и използва основните информационни структури;
   -     да познава и ползва Интернет технологии;
   -     има основни понятия по графично представяне на данните;
   -     да работи с програмни среди за офис автоматизация;
   -     да съставя прости информационни модели и да ползва продукти за управление на бази
   от данни.

   Дисциплината е задължителна за студентите в специалност "Индустриален мениджмънт" на "Стопански факултет", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Лектори:

   доц. д-р инж. Людмила Стоянова

 • Информатика II (за ФФОЕ)
  • Целта на обучението по “Информатика II” е студентите да получат начални знания по програмиране с първи език – PASCAL, като е наблегнато главно на основните алгоритми и на принципите на структурното програмиране.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност “Електроинженерство” специализация “Информатика и комуникации” на Франкофонския отдел на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Юлиана Драганова Георгиева

 • Информатика III (за ФФОЕ)
  • Разглеждане на основните принципи на структурния подход в програмирането и реализацията им със средствата на алгоритмичния език от високо ниво С. По-задълбоченото изучаване на възможностите за създаване на съвременни програмни средства, усъвършенстване на алгоритмичните познания, както и развиване на умения за използуване на техники на програмиране в конкретна операционна среда. В резултат студентите ще придобият умения за самостоятелна разработка на програми за решаването на инженерни проблеми.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност “Електроинженерство” специализация “Информатика и комуникации” на Франкофонския отдел на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Юлиана Драганова Георгиева

 • Информатика IV (за ФФОЕ)
  • Курсът представлява въведение в обектно-ориентираното програмиране със средствата на Java. Студентите придобиват знания по основните обектно-ориентиране техники. Особено се набляга капсулирането, наследяването, полиморфизма, и графичната среда при разработката на апликации и аплети.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност “Електроинженерство” специализация “Информатика и комуникации” на Франкофонския отдел на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   Лектори:

 • Информационни системи и бази от данни (за ФФОЕ)
  • Целта на обучението по “Информационни системи и бази от данни” е студентите в края на курса да могат да проектират и експлоатират информационни системи изградени с помощта на съвременни системи за управление на бази от данни.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност “Електроинженерство” специализация “Информатика и комуникации” на Франкофонския отдел на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   Лектори:

 • Информационни технологии (за ФАИО)
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Индустриално инженерство” на Отдела за инженерно обучение на английски език, образователно-квалификационна степен “магистър”.

   След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат Web базирани технологии за бази от данни, мултимедийни и хипермедийни технологии, интернет услуги.

   Основни теми: информационни системи и бази от данни, езици в системите с бази от данни, системи за управление на бази от данни (СУБД), мултимедийни системи и технологии, компресия на данни, проектиране и реализация на мултимедийни приложения, програмни средства за създаване на мултимедийни продукти, глобални мрежи и информационни системи и услуги, Web и услуги в Web, мултимедийни документи в Интернет.

   Лектори:

 • Информационни технологии и системи за проектиране (за ЕФ / ЕЕЕО)
  • Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да прилагат професионално подходите, методите и програмно- техническите   средства  в процеса на подготовка на  проекта в съответствие конкретните  потребности.

   В края на обучението си студентът ще бъде в състояние да: осъществява пренос между различни програмни системи с цел интеграция на данни; работи с база данни и участие в екипи за подготовка на задания; съставя графици при управление на дейности, свързани с текущи и планови ремонти; участва в работата по проекти; управлява изпълнението на целите, ресурсите и сроковете на проекти; извършва подготвка на обяснителна записка с графична илюстрация и  изчисления; подготви графичната част на проекта съгласно изискванията на стандарта; избере и приложи методи за автоматизиране (графична  и изчислителни части) на трудоемки процеси при проектиране.

   Дисциплината е задължителна за магистри по специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ на Електротехнически факултет.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Людмила Стоянова

 • Компонентно-базирано разработване на софтуерни приложения (за ФаГИОПМ)
  • Избираема дисциплина за редовните студенти, обучавани за получаването на  образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност Компютърни системи и технологии ( на немски език) във Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, ТУ-София.

   Студентите се запознават с принципите на компонентно-базираното програмиране при разработка на софтуерни приложения. Изучават се съществуващи стандартни контроли, реализирани като програмни компоненти, които имат отношение към изграждането на графичен потребителски интерфейс за Windows-базирани приложения. Разглеждат се възможностите за създаване на собствени компоненти, с комплексна или по-специфична функционалност, отговарящи на определени потребителски изисквания.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антония Ташева

 • Компютърна анимация (магистри)
  • Това е курс за студенти от магистърска степен на обучение. Курсът има за цел да запознае студентите с основните методи, техники и средства за създаване на реалистични тримерни компютърни анимации. В лабораторните упражнения се използва продуктът 3D Studio Max за изучаване на различните методи за създаване на тримерна компютърна анимация.

   Основни теми: Основни принципи и етапи на разработката на компютърна анимация; функционални методи за разработка; използване на права и обратна кинематика; анимация на твърдотелни, меки и стохастични обекти.

   Курсът е избираем за редовни студенти по специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ на факултет „Компютърни системи и управление“ на Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Веселин Георгиев

 • Компютърна анимация и ефекти
  • След завършване на курса студентите трябва да могат да анализират съществуващи решения от областта на 3D компютърна анимация и специалните ефекти и да могат да използват тези методи и техники при създаване на собствени ефекти и решения. Усвоените знания ще се прилагат при изпълнението на УИP, HИP и в диплoмнoтo пpoeктиpaнe.

   Основна задача на курса е изучаването на методите за създаване и редактиране на анимация на тримерни обекти. В процесът на обучението се усвояват фундаменталните знания, нужни за анализ на съществуващи специални ефекти и на компютърни анимации. Специално място заема изучаването и приложението на методите за описание и реализация на различни природни феномени и явления. Обсъждат се особеностите при визуализация и анимация на сложни явления и обекти от областта на техниката. Формират се знания и умения за използване на съвременни програмни продукти при решаване на конкретен проблем.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност „Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)“ на факултет „Компютърни системи и управление“, за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Веселин Георгиев

 • Компютърна визуализация
  • Основните цели на дисциплината са изучаването на методите за визуализация на данни получавани от експерименти чрез използване на различни техники за работа с скаларни данни – непрекъснати и дискретни полета, както и с векторни данни. Формират се знания и умения за използване на съвременни програмни продукти при решаване на конкретен проблем.

   След приключване на обучението по дисциплината студентите ще познават принципите и методите за визуално представяне данни, събирани от експерименти и алгоритми за практическата им реализация. Ще бъдат придобити практически умения за визуализация на данни от инженерни и приложни области с използване на достъпни програмни продукти.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност „Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)“ на факултет „Компютърни системи и управление“, за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

 • Компютърна графика (за ФаГИОПМ)
  • Целта на курса е изучаването на принципите и методите на компютърната графика и приложението им за решаване на задачи за визуализацията за технически приложения. Формират се знания и умения за използване на съвременни програмни продукти при решаване на конкретни проблеми.

   Представят се основните понятия и задачи на компютърната графика и се дават необходимите сведения за някои класове алгоритми и видове модели. Подробно се разглеждат принципите на действие на графичните устройства и наличните ограничения, начините за описание на геометрични модели и представянето им в компютъра, основните функции на графични пакети, двумерни и тримерни координатни трансформации, видове проекции и тяхното описание, параметри на наблюдението и визуална трансформация, верижна трансформация на скелетен модел. Обсъждат се особеностите при моделирането и визуализацията на сложни обекти от областта на машиностроенето. Лабораторните упражнения се организират в зали обзаведени с компютри в среда на Windows. Създават се умения за самостоятелна разработка на проблеми за моделиране и визуализиране на сложни геометрични обекти чрез графични системи за геометрично моделиране и визуализиране (3D Studio MAX) и графични библиотеки (OpenGL).

   Дисциплината е избираема за студенти от специалност „Компютърни системи и технологии“ (на немски език) във Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

   Лектори:

 • Методи и средства за търсене и представяне на информация
  • След завършване на курса студентите трябва да могат да анализират, проектират и реализират информационни системи за търсене на данни и извличане на информация, прилагайки съвременните принципи и методи на web базирани информационни системи. Изучените теми и усвоената технология ще бъдат използвани в paмкитe нa cпeциaлните диcциплини, пpи  изпълнeниeто нa УИP, HИP и в диплoмнoтo пpoeктиpaнe.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да получат знания и умения за анализ, проектиране, реализиране и приложение на информационни системи. Разглеждат основните въпроси: структурата и дизайна на информационните системи, методите и средствата за представяне на данните и за търсене на информация, търсене на информация чрез използване на езика SQL, възможности за отдалечено консултиране с web базирани информационни системи.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност „Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)“ на факултет „Компютърни системи и управление“, за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Людмила Стоянова

 • Мултимедийни технологии и виртуална реалност (за МТФ / КПТМ)
  • Основните цели на дисциплината са да се дадат фундаментални понятия за базовите мултимедийни технологии и изучаването на методите за създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и йерархична структура и овладяването на принципите за визуализацията им чрез специализирани компютърни системи. След завършване на курса студентите трябва да могат да  разработват мултимедийни продукти и да използват съвременни програмни продукти при решаване на конкретен проблем.

   Изучават се основните понятия и обекти на мултимедийните среди, структурата и йерархията им, структурите за управление, подпрограми и специфичните особености на скриптов език. Изучават се основните принципи и методите за построяване и визуализация на геометрични модели в системите за виртуална реалност, както и възможностите за описание и взаимодействие с виртуални светове  в уеб среда.

   Дисциплината е избираема за студенти от специалност „Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето“ на Машинно-технологичен факултет,  образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Даниела Минковска

 • Мултимедийни технологии и програмиране
  • Основна цел на дисциплината е да даде фундаментални понятия за базовите мултимедийни технологии и да се усвои една авторска мултимедийна среда, както и свойства на скриптов език, като обектно-ориентиран език за програмиране. След завършване на курса студентите трябва да могат да познават съществуващи решения в мултимедийните технологии, да използват мултимедийни методи при създаване на собствени ефекти и да познават базов скриптов език и неговите възможности.

   Изучават се основните понятия и обекти на мултимедийните среди, структурата и йерархията им, структурите за управление и специфичните особености на скриптов език. Показват се възможностите за връзка с други приложения. Изучават се и методи за създаване и вграждане на възможности за работа със звук, видео и анимирана графика в мултимедийните приложения. Лабораторните упражнения подпомагат практическото усвояване на материала в съвременни програмни среди. Курсовата работа включва разработване на съдържателната и графична части на сценарий ориентиран към иновациите в областта на интерактивните технологии.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност „Компютърни технологии в нематериалната сфера“ на факултет „Компютърни системи и управление“ на Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Даниела Минковска

 • Обектно-ориентирано програмиране (за МТФ / КПТМ)
  • Дисциплината въвежда в основните принципи на обектно-ориентираното програмиране. Като базов език за изграждане на необходимите знания в тази област е избран езика от високо ниво JAVA. Студентите  се запознават в последователен порядък  с  типовете данни – обекти и примитивни: целочислени, реални, символни, булеви, изрази, приоритети на операторите, преобразуване на данните, низове, променливи и константи, оператори за присвояване; управляващи структури – разклонения и цикли, break и continue; масиви. Особено внимание е обърнато на класовете – декларации, модификатори на клас, декларации на променливи, декларации на методи, конструктори, обекти, извикване на членове на класа, статични променливи и статични методи, абстрактни класове и абстрактни методи, аплети; наследяване – декларация на клас, декларации на конструктори, предефиниране на методи на екземплярите, скриване на методи на класа, скриване на променливи, множествено наследяване, вградени класове; интерфейси – дефиниция, декларация на интерфейс, реализиране на интерфейс, използване на интерфейс като тип; полиморфизъм – чрез интерфейси, чрез наследяване; събития и слушатели; графичен потребителски интерфейс; изключения; входно/изходни потоци – текстови файлове. Дисциплината е задължителна за студенти от специалност КПТМ - 3 курс на Машинно-технологичен факултет, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

   Лектори:

 • Обектно-ориентирано програмиране (за ФАИО)
  • Да създаде умения в студентите за решаване на проблеми, използвайки обектно-ориентиран програмен език.

   Основните теми са: методология на обектно-ориентираното програмиране; въведение в езика Java; типове данни – обекти и примитивни: целочислени, реални, символни, булеви, изрази, приоритет на операторите, преобразуване на данните, низ, променливи и константи, оператори за присвояване; управляващи структури – разклонения и цикли, bleak и continue; масиви; класове – декларация, модификатори на клас, декларация на променливи, декларация на методи, конструктори, обекти, извикване на членове на класа, статични променливи и статични методи, абстрактни класове и абстрактни методи, методи на аплети; наследяване – декларация на клас, декларации на конструктори, презареждане на методи, предефиниране на методи на екземплярите, скриване на методи на класа, скриване на променливи, множествено наследяване, вградени класове; интерфейси – дефиниция, декларация на интерфейс, реализиране на интерфейс, използване на интерфейс като тип; полиморфизъм – чрез интерфейси, чрез наследяване; събития и слушатели; графичен потребителски интерфейс; изключения; входно/изходни потоци – текстови файлове, двоични файлове; многонишково програмиране.

   Дисциплината е избираема за студенти от специалност „Индустриално инженерство“ на Факултет за английско инженерно обучение, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

   Лектори:

 • Обектно-ориентирано програмиране в разпределени среди (за ФФОЕ)
  • Обектно-ориентирано програмиране в разпределени среди (за ФФОЕ)

   Лектори:

 • Обектно-ориентирано програмиране и алгоритми (за ФаГИОПМ)
  • В курса основно се разглеждат синтеза и анализа на алгоритми на базата на обектно-ориентираното дефиниране и решение на проблемите. Статичните и динамични модели се представят чрез диаграми. Коректност на изготвени алгоритми и програми се извършва с верификационни методи. Прилагат се методите на специалните нотации. Предмет на курса са най-често срещаните проблеми на обработката на информация: сортиране, сравняване, търсене, дефиниране на ключове (хеш-таблици). Курсовата работа включва примери за: изготвяне на алгоритми; верификация, анализ на изчисление и изразяване в О-нотация, диаграма на динамичен модел, методи за обработка на дървовидна структура от обекти. В лабораторните упражнения се изготвя пакет за обработка на геометрични обекти, който включва базови класове, абстрактен клас, интерфейс, аплет.

   Дисциплината е задължителна за студенти от специалност „Компютърни системи и технологии“ (на немски език) във Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

   Лектори:

 • Основи на изкуствения интелект
  • Учебната дисциплина „Невронни мрежи“ има за цел студентите да изучат основната теория на невронните мрежи и да могат да ги използват в своята дейност за обработката на данни.

   В дисциплината се разглеждат въпроси, свързани с основните принципи на изграждане и използване на различни видове невронни мреж. Разглеждат се последователно принципите на изграждане, методите за обучение и начините за използване на невронните мрежи. Демонстрират се различни варианти за приложение на невронните мрежи за решаване на практически задачи. Студентите се запознават с наличните програмни продукти за симулация на невронни мрежи.

   Дисциплината е задължителна за студенти от специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и управление (ФКСУ), изравнително обучение за образователно-квалификационна степен „магистър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мария Ангелова-Димитрова

 • Програмиране (за ФаГИОПМ)
  • Избираема дисциплина за студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност Компютърни системи и технологии (на немски език) във Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, ТУ – София.

   Създава умения за индивидуална работа на студентите и работа в екип при разрешаване на проблеми чрез използване на съвременни софтуерни технологии на .NET Framework и програмния език C#. Изучените теми и усвоените технологии се прилагат при разработка на дипломни проекти.

   Лектори:

 • Програмиране за мобилни устройства
  • Тази дисциплина се води във ФКСУ, специалност КСТ.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Антония Ташева

 • Програмиране и използване на компютри (за ФаГИОПМ)
  • Изучените теми и усвоената технология ce прилагат в paмкитe нa oбщoтexничecкитe и cпeциaлни диcциплини и пpи изпълнeниeто нa УИP, HИP и в диплoмнoтo пpoeктиpaнe.

   Изучава се cтpуктуpaтa и дeйcтвиeтo нa компютърна система и се разглежда нaчинa нa пpeдcтaвянe нa инфopмaциятa. Придобиват се знания и се създaвaт умeния зa caмocтoятeлнa paзpaбoткa нa пpoблeми. Дaвaт ce нeoбxoдимитe cвeдeния зa някoи ocнoвни клacoвe aлгopитми и cтpуктуpи дaнни. Paзглeждaт ce ocнoвнитe пpинципи нa cтpуктуpния пoдxoд в пpoгpaмиpaнeтo и peaлизaциятa им cъc cpeдcтвaтa нa кoнкpeтeн aлгopитмичeн eзик oт виcoкo нивo (ISO C). B peзултaт cтудeнтитe получават теоретична и практическа подготовка за изпoлзване на нaличнaтa в университета и шиpoкo paзпpocтpaнeнaтa в пpaктикaтa компютърна тexникa. Лабораторните упражнения се организират в зали, обзаведени с компютри в среда на Windows.

   Дисциплината е задължителна за студенти от специалност „Компютърни системи и технологии“ (на немски език) във Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

   Лектори:

 • Програмиране и използване на компютри І (за ФА / АИУТ, ЕФ)
  • Дисциплината има за цел усвояване на фундаментални понятия за използване на компютрите и придобиване на навици за съвременна технология на програмиране в конкретна операционна среда.

   Разглеждат се основни понятия за структурата и действието на компютъра и начина на представяне на информацията. Създават се умения за самостоятелна разработка на проблеми. Дават се необходимите сведения за някои основни класове алгоритми и структури от данни. Разглеждат се основните принципи на структурния подход в програмирането и реализацията им със средствата на конкретен алгоритмичен език от високо ниво (ISO C).

   Задължителна учебна дисциплина за студенти от:

   - направление „Електротехника, Eлектроника и Aвтоматика“ на Факултета по автоматика, образователно-квалификационна степен  бакалавър“;

   - направление „Електротехника, Eлектроника и Aвтоматика“ на Електротехнически факултет, образователно-квалификационна степен  бакалавър“

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веска Ганчева

   гл. ас. д-р инж. Димо Чотров

 • Програмиране и използване на компютри І (за ФКСУ / КСТ, ФТК / КТТ, ФЕТТ / ЕЛ)
  • Дисциплината има за цел усвояване на фундаментални понятия за използване на компютрите и придобиване на навици за съвременна технология на програмиране в конкретна операционна среда. Изучават се основни класове алгоритми и структури данни, и реализацията им със средствата на конкретен алгоритмичен език от високо ниво (С). Разглеждат се принципите на структурния подход в програмирането. В резултат студентите ще придобият умения за използване на разпространените в практиката операционни системи и съвременни средства за комуникация, както и да решават инженерни задачи със средствата на език за програмиране от високо ниво.

   Основни теми: Изчислителна система и принцип на програмното управление; Операционни системи - Windows; Програмни езици; Интегрирани среди за разработка на програми; Етапи за решаване на проблеми - алгоритми, видове, представяне; Информация и представяне - обекти и операции с обекти; Стандартен вход/изход; Управляващи структури и представянето им; Принципи на модулното програмиране - подпрограми, дефиниране, механизми за обмен на данни; Масиви и указатели; Класове памет и видове променливи; Понятие за файл - текстови файлове за обмен на информация; Технология на програмирането, концепции за разработка на програмни продукти, стил на програмиране, програмна документация, вирусология.

   Задължителна учебна дисциплина за студенти от:

   - направление „Комуникационна, компютърна и електронна техника“ на Факултета по Компютърни системи и управление, образователно-квалификационна степен  бакалавър“;

   - направление „Комуникационна, компютърна и електронна техника“ на Факултета по телекомуникации, образователно-квалификационна степен  бакалавър“;

   - направление „Електротехника, Eлектроника и Aвтоматика“ на Факултета по електронна техника и технологии, образователно-квалификационна степен  бакалавър“

   Лектори:

 • Програмиране и използване на компютри ІI (за ЕФ)
  • След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства и основните принципи на структурния подход в програмирането при разработване на приложения и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

   Основни теми: разширена работа с функции, рекурсия, входно/изходни операции, препроцесор на С, програмиране на ниско ниво, структури от данни, статични структури от данни, стек, опашка, списък, дърво, граф, алгоритми за сортиране и търсене, обработка на низове.

   Задължителна учебна дисциплина за студенти от направление „Електротехника, Eлектроника и Aвтоматика“ на Електротехнически факултет, образователно-квалификационна степен  бакалавър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веска Ганчева

 • Програмиране и използване на компютри ІI (за ФКСУ / КСТ, ФТК / КТТ, ФЕТТ / ЕЛ)
  • Изучаване на подходите, методите, техническите средства и основните принципи на структурния подход в програмирането с цел на тяхното приложение в различни предметни области. Създаване на умения за поддържане и обработка на бинарни и текстови файлове. Получаване на познания за програмиране на ниско ниво – работа с отделни битове и за принципите на работа със структури от данни за реализацията на основни алгоритми в програмирането.

   Основни теми: Препроцесор на С - включване на файлове; Макроси и функции; Алгоритми за търсене в низове; Работа с динамични данни; Рекурсия; Работа със структури и обединения: Бинарни файлове и обработката им; Структура на програма на С - разделно компилиране; Указатели към функции и масиви от функции; Статична и динамична реализация на основни алгоритми - стек, опашка, едносвързани списъци; Запис и четене на свързани структури от данни в бинарен файл; Програмиране на ниско ниво - побитови операции.

   Задължителна учебна дисциплина за студенти от:

   - направление „Комуникационна, компютърна и електронна техника“ на Факултета по Компютърни системи и управление, образователно-квалификационна степен  бакалавър“;

   - направление „Комуникационна, компютърна и електронна техника“ на Факултета по телекомуникации, образователно-квалификационна степен  бакалавър“;

   - направление „Електротехника, Eлектроника и Aвтоматика“  на Факултета по електронна техника и технологии, образователно-квалификационна степен  бакалавър“

   Лектори:

 • Програмиране и използване на компютри ІII (за ФETT / ЕЛ)
  • Цел на дисциплината е запознаване с алгоритмичен език за програмиране Java. Акцентира се на синтаксиса и семантиката на езиковите форми, като се представят различни подходи за постигане на определена цел и се обсъждат предимствата и недостатъците на конкретните реализации. Специално внимание се отделя на GUI в Java.

   Дисциплината е задължителна за студенти от направление „Електротехника, Eлектроника и Aвтоматика“ на Факултета по електронна техника и технологии, образователно-квалификационната степен „бакалавър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веска Ганчева

 • Програмиране на C#
  • Задължително избираема дисциплина за студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Компютърно и софтуерно инженерство“, специализация Програмни системи във Факултет по компютърни системи и управление, ТУ – София.

   Създава умения за индивидуална работа на студентите и работа в екип при разрешаване на проблеми чрез използване на съвременни софтуерни технологии на .NET Framework и програмния език C#. Изучените теми и усвоените технологии се прилагат при разработка на дипломни проекти.

   Изучават се следните теми: методология на обектно-ориентираното и компонентно ориентираното програмиране; въведение в програмния език C#: класове, методи, свойства, наследяване, интерфейси, полиморфизъм, индексатори, атрибути, изключения, делегати и събития; Windows приложения; достъп до бази данни чрез ADO.NET; XML Web услуги.

   Лектори:

 • Програмни парадигми (за ФаГИОПМ)
  • Този курс има за задача да запознае студентите с основните принципи, идеи, характеристики и области на приложение на съвременните програмни езици. За целта се разглеждат някои от най-често използваните програмни парадигми и програмните езици, които реализират тези парадигми. Упражненията се провеждат на езика Haskell.

   Основни теми: основни характеристики и идеи на програмните парадигми; основни програмни парадигми (императивна, функционална, логическа и обектно-ориентирана парадигма), скриптова програмна парадигма, парадигма за конкурентно програмиране, аспект-ориентирана програмна парадигма.

   Курсът е насочен към студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“; година:1, семестър:2.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Веселин Георгиев

 • Програмни средства за Интернет (за ФПМИ / специалност: „Приложна математика“)
  • Програмни средства за Интернет е задължителен учебен курс от магистърската програма на специалността „Приложна математика“ от професионално направление 4.5. Математика. Знанията и уменията по Програмни средства за Интернет създават предпоставки за многостранна реализация на студените в областта на съвременните компютърни технологии, при проектиране и реализиране на сложни софтуерни проекти на базата на обектно-ориентираното програмиране.
   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат концепциите на обектно-ориентираното програмиране на базата на програмния език Java.

   Лектори:

 • Проектиране на потребителски интерфейси
  • Предназначението на дисциплината е да запознае студентите със съвременни стратегии за ефективно взаимодействие между човека и компютъра, основани на отчитане на човешки фактори при проектиране на потребителските интерфейси на приложните програмните системи.

   Въвеждат се интердисциплинарни знания за структурата и елементите на взаимодействието човек-компютър от приложни компютърни науки, софтуерна ергономия и когнитивна психология. Дефинират се основни понятия, принципи, проблеми и решения в разглежданата област. Разглеждат се подходи, методи и средства за анализ, проектиране и създаване на съобразени с човешки фактори потребителски интерфейс. Представят се адаптивни и разпределени интерфейси. Провежда се експериментална лабораторна практика по проектиране и изработване на прототипи на интефейси на разнородни софтуерни системи и приложения.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност „Компютърни технологии в нематериалната сфера“ и избираема за редовни студенти по специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ на факултет „Компютърни системи и управление“ на Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

 • Разпределени компютърни системи и приложения
  • Усвояване на фундаментални понятия за конкурентно и разпределено програмиране със средствата на програмния език Java. Разглежда се технологията за много-нишково програмиране, сокет програмирането и разпределени обекти.. В резултат студентите ще придобият познания, умения и навици за използване на разглежданите технологии  за решаване на инженерни задачи.

   Основни теми: Изключения; Вход-изход; Нишки – създаване, цикъл на живот, пример с единична нишка, пример с много нишки, приоритети; Синхронизация – производител/консуматор без синхронизация, синхронизиране чрез монитор, пример с два монитора, избягване на само блокиране; Работа с таймери; Взаимно блокиране на нишки; Мрежово програмиране -  протоколи, пакетът java.net, идентификация на машина в мрежата, работа със сокети, програмиране на стандартен мрежов протокол, програмиране на специализирани мрежови протоколи, работа с User Datagram Protocol (UDP), използване на графични потребителски интерфейси, Разпределени обекти.

   Дисциплината е задължителна за студенти от специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и управление (ФКСУ), за образователно-квалификационна степен „магистър“.

   Лектори:

 • Реалистична визуализация
  • След завършване на курса студентите трябва да могат да използват методите и технологиите за реалистична компютърна графика и анимация. Усвоените знания ще се прилагат пpи изпълнeниeто на УИP, HИP и в диплoмнoтo пpoeктиpaнe.

   Основна задача на курса е изучаването на методите за създаване и редактиране на обекти със сложна геометрична форма и йерархична структура и овладяването на принципите за реалистичната им визуализация с компютър. В процесът на обучението се усвояват фундаменталните знания, нужни за създаване на реалистични графични изображения и начините за приложение на тези знания при работа с конкретен продукт за реалистична компютърна графика.  Обсъждат се особеностите при моделирането, визуализацията на сложни обекти от областта на техниката. Формират се знания и умения за използване на съвременни програмни продукти при решаване на конкретен проблем.

   Дисциплината е задължителна за студенти от специалности „Компютърни технологии и приложно програмиране“ и „Компютърни технологии в нематериалната сфера“ на Факултет по компютърни системи и управление (ФКСУ), образователно-квалификационна степен „магистър“.

   Лектори:

 • Софтуерен инженеринг (за ФФОЕ)
  • Основната цел на курса е да осигури подготовка на студентите за софтуерното инженерство като практическа дисциплина и да им даде начални познания за индустриалните методи за производство на софтуер.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност “Електроинженерство” специализация “Информатика и комуникации” на Франкофонския отдел на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   Лектори:

 • Софтуерно инженерство
  • Основната цел на курса е да осигури подготовка на студентите за софтуерното инженерство като практическа дисциплина и да им даде основни познания за индустриалните методи за производство на софтуер.

   Основни теми: софтуерен проект, жизнен цикъл на софтуерния продукт, UML, спецификация на изискванията към софтуерен продукт, особености на проектирането на софтуер, методи и средства за производство на софтуер, архитектурен проект, средства за настройка на софтуерни продукти, управление на софтуерни проекти.

   Дисциплината е задължителна за студенти от специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ и избираема за студенти от специалност „Компютърни технологии в нематериалната сфера“ на Факултет по компютърни системи и управление (ФКСУ), образователно-квалификационна степен „магистър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веска Ганчева

 • Софтуерно инженерство (за ФаГИОПМ)
  • Този курс има за задача да запознае студентите с основните принципи, методи и техники на софтуерното инженерство, използвани при производството и създаването на качествени програмни продукти и системи. За описание и моделиране на проектите и процесите на производство на софтуерни продукти се използва езика UML.

   Основни теми: софтуерни процеси и модел на производство на програмни продукти; софтуерни модели; софтуерен дизайн и архитектура на програмни приложения; управление на проекти; управление на качеството на производството на програмни продукти.

   Курсът е насочен към студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“; година:1, семестър:2.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Веселин Георгиев

 • Съвременни софтуерни технологии
  • Създава умения за индивидуална работа на студентите и работа в екип при проектиране и разработка на сигурни и високопроизводителни Windows приложения чрез използване на езика C# и Visual Studio .NET. Изучените теми и усвоената технология се прилагат при разработка на дипломни проекти.

   Изучават се следните теми: методология на обектно-ориентираното и компонентно ориентираното програмиране; въведение в програмния език C#: класове, методи, свойства, наследяване, интерфейси, полиморфизъм, индексатори, атрибути, изключения, делегати и събития; създаване на Windows приложения, добавяне на контроли, проверка за коректно въведени данни, специализирани контроли, използващи наследяване.

   Дисциплината е задължителна за студенти от специалност „Компютърни технологии и приложно програмиране“ на Факултет Компютърни системи и управление (ФКСУ), образователно-квалификационна степен „магистър“.

   Лектори:

 • Съвременни софтуерни технологии (C#)
  • Задължителна дисциплина за студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалност „Компютърни науки и инженерство“ във Факултет по компютърни системи и управление, ТУ – София.

   Създава умения за индивидуална работа на студентите и работа в екип при разрешаване на проблеми чрез използване на съвременни софтуерни технологии на .NET Framework и програмния език C#. Изучените теми и усвоените технологии се прилагат при разработка на дипломни проекти.

   Изучават се следните теми: методология на обектно-ориентираното и компонентно ориентираното програмиране; въведение в програмния език C#: класове, методи, свойства, наследяване, интерфейси, полиморфизъм, индексатори, атрибути, изключения, делегати и събития; Windows приложения; достъп до бази данни чрез ADO.NET; XML Web услуги.

   Лектори:

 • Съвременни технологии за програмиране
  • Задължителна дисциплина за студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност Компютърни системи и технологии (на немски език) във Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт, ТУ – София.

   Създава умения за индивидуална работа на студентите и работа в екип при разрешаване на проблеми чрез използване на съвременни софтуерни технологии на .NET Framework и програмния език C#. Изучените теми и усвоените технологии се прилагат при разработка на дипломни проекти.

   Лектори:

 • Сървисно ориентирани технологии
  • След завършване на курса студентите трябва да могат да анализират и структурират бизнес процеси, да познават стандартите на СОА, да преценяват кога да използват WEB service и СОА, да пишат XML Schema документи (XSD), WSDL, BPMN и BPEL,да реализират СОА чрез Web services.

   Основни теми на курса: Архитектура ориентирана към услуги (SOA) - структура, принципи и подходи. Характеристики, шина на услугите (ESB). Жизнен цикъл на SОА. Реализацията на SОА с WEB service технологията. Обясняват се базовите стандарти– WSDL, UDDI и SOAP. Представят се съвременните технологии и стандарти за моделиране на бизнес процеси (BPM) с помощта на бизнес-ориентирана графична нотация. Структуриране и изграждане на модел на бизнес процеси на база BPEL (Business Process Execution Language). Обсъждат се интеграция на процесите, моделиране и хореография.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност „Компютърни технологии в нематериалната сфера (Компютърна визуализация и мултимедия)“ на факултет „Компютърни системи и управление“, за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Людмила Стоянова

 • Управление и анализ на данни
  • Цел на дисциплината е запознаване на студентите със съвременни технологии и приложения за събиране, съхраняване, анализиране и визуализиране на данни, използвани за генериране на информация и подпомагане на вземането на решения в бизнеса и научните изследвания. Основна задача на обучението е усвояване на инструменти за управление и използване на големи количества разнородни и многомерни данни.

   Студентите се запознават с основни понятия и концепции, свързани с управление и анализ на данни. Разглеждат се теми, свързани със събиране, кодиране, трансформация и интегриране на данни. Представят се архитектури и технологии за съхраняване на разнородни ресурси. Изучават се методи, алгоритми и програмни средства за анализ на данни, извличане и откриване на информация в съвременни приложения.

   Дисциплината е задължителна за редовни студенти по специалност „Компютърни технологии и приложно  програмиране“ на факултет „Компютърни системи и управление“, Технически университет – София за образователно-квалификационната степен „магистър“.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Веска Ганчева

 • Цифрово представяне и обработка на звук и видео
  • Студентите ще получат знания и умения, свързани с обработка, предаване и съхранение на два от основните елементи на мултимедията – звука и видеото. Ще се запознаят с основите на цифровия звук и видео и със съвременни алгоритми за компресиране (кодиране). Ще добият практически умения за редактиране и компресия на звук и видео.

   Изучават се следните теми: Преобразуване на звука в цифров вид. Запис, възпроизвеждане и редактиране на цифровият звук. Компресия (кодиране) на звук. Компресия на звук със загуби. Стандарти за компресия на звук. MPEG стандарт.  Модел на MPEG – 1 Layer 3 кодек за компресия на звук. Аналогово и цифрово видео. Телевизионни формати. Видео сигнали. Цифрово видео. Цветово представяне на видеосигнала. Стандарти за компресия на видео. MPEG стандарт. Премахване на пространствените и времеви излишъци. Компенсация на движението. Видео файлови формати.

   Дисциплината е избираема за студенти от специалности „Компютърни технологии и приложно програмиране“ и „Компютърни технологии в нематериалната сфера“ на Факултет Компютърни системи и управление (ФКСУ), образователно-квалификационна степен „магистър“.

   Лектори: