Специалност "Машиностроене и уредостроене"

За специалността

Магистърският курс дава възможност за разширяване на знанията и уменията получени при обучението в образователната степен “Бакалавър” в областта на изследването, проектирането, внедряването и експлоатацията на разнообразни устройства, машини и системи.

Защо да избера тази специалност?

Обучението по специалността “Машиностроене и уредостроене“ се изгражда на базата на задължителни и избираеми дисциплини. Задължителните са фундаментални; хуманитарни и общоинженерни.

Какви са изискванията за прием?

Специалност “Машиностроене и уредостроене“ осигурява на обучаваните специализирана подготовка, съответстваща на изискванията на Закона за висше образование. Приемът на студенти се извършва съгласно Правилата за прием на ТУ – София. http://priem.tu-sofia.bg/

Какво ще уча?

Избираемите дисциплини формират следните направления:

  • АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО
  • ИНЖЕНЕРИНГОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
  • ЛОГИСТИЧНА ТЕХНИКА
  • МЕТРОЛОГИЯ, ФИНА МЕХАНИКА И ОПТИКА
  • ПОЛИМЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО

Разпределението на студентите в съответните направления се извършва на база на изразените от самите тях желания и показания успех.

Възможности за студентска мобилност

По време на обучението се предоставя възможност за студентска мобилност съгласно университетската харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC), осигуряваща общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.

Моята реализация

Придобитата образователно-квалификационна степен “Магистър” е предпоставка за продължаване на обучението в образователната и научна степен “Доктор”.

Професионалната реализация на завършилите може да се осъществи във всички отрасли на икономиката, науката, държавната и европейската администрация, изискващи висше образование по специалността.

Натрупаните по време на обучението знания позволяват професионална реализация на ръководни и изпълнителски длъжности при изследването, конструирането и внедряването на разнообразни устройства, машини и системи.

Код по ЕСТНК: BME
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър - инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UP-MU-mag.ZO.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288