faculties_present_img

Специалности

   Бакалавърът, завършил Факултета по Телекомуникации, има базова широкопро-филна подготовка в областта на телекомуникациите, притежава способност чрез самоподготовка да усъвършенства знанията и уменията си, има добра езикова култура, владее компютърни технологии и поддържа подготовката си на нивото на съвременните изисквания на информа-ционното общество.

   Получаването на бакалавърска степен по телекомуникации е свързано с придобиване на знания и умения за работа, за проектиране, производство, поддръжка, експлоатация, инженеринг и техническо осигуряване на комуникационни компоненти, възли, устройства, системи и мрежи.

   Студентите завършили бакалавър могат да продължат своето образование като магистри по същата специалност.

   Магистърското обучение цели студентите да се подготвят за научно-изследователска работа и за решаване на по-сложни инженерни проблеми. Така подготвените абсолвенти са готови да покриват широките потребности от инженери по информационни и комуникационни технологии.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 4 Кабинет: 1439Б 

Студентска канцелария:

Мила Николова-Цветкова
Email: milan@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Ани Кръстева
Email: a_krasteva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Леди Бачева
Email: ledi@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Деканска канцелария:

Яна Цанкова
Email: fktt-dekan@tu-sofia.bg
Кабинет: 1439-Б
Тел.:+359 2 965 3095, +359 2 965 2095

Уеб страница:

http://ftk.tu-sofia.bg/