Катедра "Комуникационни мрежи"


Катедра "Комуникационни мрежи" е част от Факултета по Телекомуникации при Технически Университет - София. Наследник е на слаботокова катедра "Слаботокова и радиоелектротехника", открита през 1945.

За дългия си период н а развитие катедрата е обучила повече от 7000 инженери по телекомуникации. Високото ниво на подготовка на тези инженери е многократно потвърдено през последните години  от редица международни експертни и консултантски групи. Висока е оценката на нашите студенти и преподаватели и от страна на чуждестранните университети - партньори на катедрата в международните проекти, в които тя участва, както и оценката на обществеността - специалност Телекомуникации и специализация Комуникационни мрежи са едни от най-желаните в страната.

Текущото обучение по телекомуникации в катедрата се провежда в редовна форма и има три степени - БАКАЛАВЪР, МАГИСТЪР и ДОКТОР.

В научно отношение катедрата развива учебно-научни направления, които ползват материално-техническата база на отделните лаборатории и допринасят за издигане на качеството на учебния процес и научната квалификация на преподавателите.  В научните разработки, договори и проекти се привличат и студенти, които по този начин правят първите си стъпки в инженерната наука и практика. Учебните и научни направления включват:

- Теоретични основи на телекомуникациите
- Комуникационни мрежи
- Транспортни технологии
- Комутация и телетрафично инженерство
- Услуги и управление
- Мениджмънт на мрежи

Катедрата разполага с много добра лабораторна база със специализирана апаратура. В катедрата се работи изключително активно по програма ЕРАЗЪМ, преподавателите имат контакти и осъществяват обмен на студенти, дипломанти и докторанти с над 20 чуждестранни университета в Европа.

 

Последна редакция: 01.2018

Интернет страница:http://telecom.tu-sofia.bg

 • Ръководител катедра

  georgi_iliev_686.jpg
  Име: Георги Илиев
  Научна степен: проф. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3029
  Кабинет: 1444
  E-mail: gli@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  kkasev_692.jpg
  Име: Кирил Късев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2662
  Кабинет: 1447
  E-mail: kmk@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. дн инж. Евелина Пенчева
тел.:02 965-3695
каб.:1446
E-mail: enp@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Владимир Пулков
тел.:02 965-2256
каб.:1448
E-mail: vkp@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Георги Илиев
тел.:02 965-3029
каб.:1444
E-mail: gli@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Ивайло Атанасов
тел.:02 965-2050
каб.:1349
E-mail: iia@tu-sofia.bg
проф. дтн инж. Сеферин Мирчев
тел.:02 965-2254
каб.:1445
E-mail: stm@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Александър Ценов
тел.:02 965-3251
каб.:1449
E-mail: akz@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Венцислав Трифонов
тел.:02 965-2134
каб.:1463
E-mail: vgt@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Балабанов
тел.:02 965-3456
каб.:1461
E-mail: grb@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Златка Вълкова-Джарвис
тел.:02 965-3251
каб.:1449
E-mail: zvv@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Камелия Николова
тел.:02 965-2134
каб.:1463
E-mail: ksi@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Кирил Късев
тел.:02 965-2662
каб.:1447
E-mail: kmk@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Мария Ненова
тел.:02 965-2134
каб.:1463
E-mail: mvn@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Павлина Колева
тел.:02 965-2134
каб.:1463
E-mail: p_koleva@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Васил Щерев
каб.:1452
E-mail: vas@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Виктор Стойнов
каб.:1452
E-mail: vstoynov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Димитрия Михайлова
каб.:1452
E-mail: dam@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Димитър Атамян
тел.:02 965-2662
каб.:1447
E-mail: dka@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Марио Иванов
каб.:1452
E-mail: mario@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Васил Бандеров
тел.:02 965-3253
каб.:1451A
E-mail:vba@tu-sofia.bg
маг. инж. Мариана Недялкова
тел.:02 965-3253
каб.:1451
E-mail:mpd@tu-sofia.bg
маг. инж. Марин Маринов
тел.:02 965-3587
каб.:1453
E-mail:marinovkm@tu-sofia.bg

 • BTC28 Комуникационни вериги
  • Комуникационни вериги (КВ) е задължителна базисна дисциплина от бакалавърска­та програма за специалност „Телекомуникации“ (с преподаване на български език)и бакалавърската програма на специалност „Телекомуникационно инженерство“ (с преподаване на английски език). Част от учебния материал по дисциплината се преподава и на студентите от едногодишните допълващо и изравнително обучение за магистър по телекомуникации (на български език).

   За успешното усвояване на материала по дисциплината e необходимo успешно да са положени изпитите по математика, електротехника, сигнали и системи.

   Целта на дисциплината КВ е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ,  моделиране, синтез и проектиране на аналогови (пасивни и активни) и цифрови комуникационни вериги (във времева, честотна, областa на Лаплас и z-област); да обучи студентите да прилагат знанията си на практика и да определят, например,  предавателната функция чрез апроксимация по зададени спецификации, да проектират и реализират съответната верига, да анализират  различни линейни вериги с оглед приложението им в съвременните комуникационни системи.

   Освен лекциите, по дисциплината се провеждат и семинарни и лабораторни упражнения. Разработва се и индивидуален курсов проект, изискващ проектиране, анализ, симулация и изследване на аналогова и/или цифрова верига, изследване на различни паразитни ефекти и пр. теми, изучавани в дисциплината КВ. Работата по проекта е базирана основно на програмния пакет Matlab.

   Преподавателският екип на дисциплината включва доц. д-р Златка Вълкова-Джарвис, доц. д-р Камелия Николова и ас. Венера Димитрова, всички от катедра Комуникационни мрежи, ФТК, ТУ-София.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Златка Вълкова-Джарвис

   доц. д-р инж. Камелия Николова

 • BTC38 Цифрова обработка на сигнали
  • Цифровата обработка на сигналите (ЦОС) е задължителен основен учебен курс от бакалавърската програма за специалност „Телекомуникации“ (с преподаване на български език) и бакалавърската програма на специалност „Телекомуникационно инженерство“ (с преподаване на английски език).

   След като преминат успешно обучението си по дисциплината ЦОС, студентите трябва да: познават понятията, теорията и приложенията на цифровата обработка на сигналите; бъдат запознати с базисната теория по цифровата обработка на сигналите; знаят свойствата, възможностите и областите на приложение на различните видове устройства и вериги за цифрова обработка и да могат да ги разпознават в по-сложни апаратури; умеят да преценяват реализуемостта и да проектират устройства и системи за дискретизация, квантуване, кодиране и компресия, за децимация и интерполация, за адаптивна обработка на сигналите, както и по-общи системи и устройства; бъдат в състояние да разбират специализираната литература и да изучават нови принципи и устройства, които се явяват непрекъснато в комуникациите; могат да провеждат научно-изследователска и развойна дейност в областта на цифровата обработка на сигналите и да задълбочават знанията си за тях.

   Освен лекциите, по дисциплината ЦОС (на английски език) се провеждат и лабораторни упражнения. Студентите разработват избираема индивидуална курсова работа, изискваща проектиране, анализ, симулация и изследване на алгоритми, процеси и системи за ЦОС. Работата по задачата е базирана основно на програмния пакет Matlab. Резултатите се докладват и защитават пред преподавателя ръководител на курсовата задача. Курсът ЦОС, преподаван на български език, освен лекциите, включва и семинарни упражнения.

   Преподавателският екип на дисциплината включва доц. д-р Златка Вълкова-Джарвис и доц. д-р Камелия Николова, и двете от катедра Комуникационни мрежи, ФТК. В дисциплината ЦОС на български език участва още гл. ас. д-р Румен Миронов от катедра Радиокомуникации и видеотехнологии, ФТК, ТУ-София.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Златка Вълкова-Джарвис

   доц. д-р инж. Камелия Николова

 • BTC44 Комуникационни мрежи и терминали
  • Дисциплината „Комуникационни мрежи” е общоспециална за студентите от специалност „Телекомуникации”. Тя е предназначена да даде основни знания за архитектурните рамки за описание на съвременните комуникационни мрежи и принципите на интегрирането на техните услуги, технологии и бизнес модели. В края на обучението си по дисциплината студентът ще може да анализира и сравнява архитектури на мрежи, специфични комуникационни протоколи и управление, и системи за експлоатация, и да аргументира избора на решение при реализиране в конкретна бизнес среда, да анализира потенциала на еволюиралите пакетни мрежи и оценява влиянието на конвергенцията на информационните, телекомуникационните и интернет технологиите при предоставяне на нови, разширени услуги и приложения. Основните теми обхващат терминали, мрежи за достъп, транспортни мрежи, маршрутизация в мрежи, мобилни мрежи, мрежова сигурност, протоколи и управление в мрежи с канална и пакетна комутация, услуги и управление, мултимедийни комуникации, мениджмънт на мрежи, и конвергенция на мрежи.

   За изучаването са необходими знания по основи на мрежовите технологии.

   Лектори:

   проф. дн инж. Евелина Пенчева

   проф. д-р инж. Георги Илиев

 • BTC51.3 Информационни технологии в телекомуникациите
  • Дисциплината „Информационни технологии в телекомуникациите” е специализираща за студентите от специалност „Телекомуникации”. Тя е предназначена да даде основни знания за технологиите за анализ, проектиране и разгръщане на информационни и комуникационни услуги и приложения в конвергентни мрежи. Компетенциите след успешно обучение включват познания за принципи на конвергенцията на телекомуникациите, интернет и информационните технологии, софтуерни методологии за анализ и проектиране на конвергентни мрежи и услуги; принципите на разпределената обработка в контекста на операционните системи и базите данни. Придобитите умения включват възможности за оценяване на технологии за създаване, разгръщане и мениджмънт на мрежи, услуги и приложения. Основните теми обхващат следното: въведение в теорията на базите данни, въведение в операционните системи, еволюция и конвергенция на телекомуникационни мрежи, рамка за описание на мрежи от следващо поколение, софтуерни методологии за описание на конвергентни мрежи и услуги, интелигентна мрежа, отваряне на интерфейсите на мрежата за приложения на трета страна, комуникации от тип машина-машина, системи за експлоатация и поддържане.

   За изучаването са необходими знания по комуникационни мрежи и терминали.

   Лектори:

   проф. дн инж. Евелина Пенчева

   проф. дтн инж. Ивайло Атанасов

 • BTC52.3 Комутация в комуникационни мрежи
  • Дисциплината „Комутация в комуникационни мрежи” е задължително избираема от група учебни дисциплини за студенти от специалност “Телекомуникации” на факултета по “Телекомуникации” за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Тя е предназначена да даде на студентите в систематизиран вид знания за принципите на работа, основните функции и специфичните особености на комутационните системи с комутация на канали, с пакетна комутация и предоставящите широколентови услуги. За изучаването и са необходими знанията от курсовете по Комуникационни мрежи и терминали, Компютърни системи, Предаване на данни и компютърни комуникации, Основи на мрежовите технологии. Основните теми в курса са: Основни функции и общи закономерности на процеса на комутация; Комутация: елементна база и структури на апаратната част, принципи на построяване на програмното осигуряване; Цифрови комутационни системи; Комутационни технологии: комутация на канали в фиксираната и мобилната телефонна мрежа; пакетна комутация в мрежите за данни, ISDN, АТМ, IP и оптични мрежи.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Сеферин Мирчев

 • BTC56 Надеждност и сигурност на комуника¬циите
  • Дисциплината “ Надеждност и сигурност на комуника­циите ” е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалност “Телекомуникации”. Изучаването й цели да даде на студентите знания и умения за работа с инструментариум за реализация и моделиране на Надеждност и сигурност в комуникациите. Чрез нея се създават предпоставки за многостранна реализация на студените в традиционните телекомуникации и в специализираните области на сигурността на комуникационните и компютърните системи за управление на отговорни технологични процеси.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ, моделиране, осигуряване и повишаване на надеждността и сигурността на комуникационните системи и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. Курсът е разделен на два основни модула – единият касае надеждността на комуникационни системи, а вторият модул сигурността им.

   В края на обучението си студентите ще могат да познават понятийния апарат на надеждността и сигурността, определят основните понятия, величини, показатели и зависимости в теорията на надеждността и сигурността и ще могат да ги моделират, ще могат да сравняват по надеждност и сигурност различни технически решения в комуникациите и компютърните системи, ще познават методите и средствата за защита от неоторизиран достъп до компютърни и комуникационни ресурси и ще могат да ги прилагат на практика.

   Екип по дисциплината “Надеждност и сигурност в комуникациите”:

   доц. д-р инж. Ташко Николов,

   доц. д-р инж. Мария Ненова,

   доц. д-р инж. Венцислав Трифонов

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Мария Ненова

   доц. д-р инж. Венцислав Трифонов

 • BTC58.3 Телетрафично инженерство
  • Дисциплината „Телетрафично инженерство” е задължително избираема от група учебни дисциплини за студенти от специалност “Телекомуникации” на факултета по “Телекомуникации” за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Целта на обучението по Телетрафично инженерство е да се дадат на студентите в систематизиран вид знания за случайните процеси в телекомуникационните мрежи. Студентите, приключили обучението си, трябва да познават трафичното натоварване, характеристиките и моделите на телетрафичните системи. Те трябва да използват основните телетрафични формули. За изучаването и са необходими знанията от курсовете по Висша математика IV част, Програмиране и използване на компютри, Основи на мрежовите технологии, Комутация в телекомуникационни мрежи, Предаване на данни и компютърни комуникации. Основните теми в курса са: Основни понятия като трафик, входящ поток, процес на раждане и умиране; Теория на основните модели със загуби и с чакане; Анализ на характеристиките и на качеството на обслужване; Методи за планиране на мрежите; Имитационно моделиране на телетрафичните системи и мрежи; Оценка на загубите и закъсненията.

    

   Лектори:

   проф. дтн инж. Сеферин Мирчев

 • BTC59.3 Мобилни мрежи
  • Дисциплината „Мобилни мрежи” е специализираща за студентите от специалност „Телекомуникации”. Тя е предназначена да даде основни знания за технологиите, реализиращи функционалността и услугите на съвременните мобилни системи и тяхната еволюция, в термините на стандартизацията и разгръщането от операторите. В края на обучението си по дисциплината студентът ще познава основните принципи и концепции на мобилните комуникации, архитектура и функционални изисквания на GSM, GPRS, UMTS  и Evolved Packet System (EPS), да аргументира защо дадено техническо свойство се реализира по определен начин и какво е мястото му в цялата система, да анализира сигнализацията в мобилни мрежи, и да обяснява на специфични аспекти, свързани с услугите и интелигентността в мобилните мрежи. Основни теми обхващат следното: архитектура на 2G, 2.5G, 3G и 4G клетъчни мрежи, методи за предаване в GSM и UMTS, мрежа за достъп на GSM, UMTS и LTE, опорна мрежа на GSM, UMTS и еволюирала опорна мрежа, защита, протоколи и управление в GSM и UMTS, мениджмънт на мобилността, мениджмънт на комуникациите и мениджмънт на радиоресурсите в GSM и UMTS, IP-базирана мултимедийна подсистема (IMS), CAMEL интелигентност в мобилни мрежи, отворен достъп на услуги, мобилни терминали, мениджмънт  и планиране на мобилни мрежи.

   За изучаването са необходими знания по комуникационни мрежи и терминали.

   Лектори:

   проф. дн инж. Евелина Пенчева

   проф. дтн инж. Ивайло Атанасов

 • BTC60.6 Телекомуникационни протоколи и управление
  • Дисциплината „Телекомуникационни протоколи и управление” е свободно-избираема от група учебни дисциплини за студенти от специалност “Телекомуникации” на факултета по “Телекомуникации” за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Целта на обучението по Телекомуникационни протоколи и управление е да даде на студентите в систематизиран вид основни познания за базовите протоколи в телекомуникациите и в мрежите за данни. Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да познават основните принципи на работа на различни протоколи и лесно да анализират новосъздадени такива. За изучаването и са необходими знанията от курсовете по Комуникационни мрежи и терминали, Предаване на данни и компютърни комуникации, Комутационни системи, Информационни технологии в съобщенията. Основните теми в курса са: Класификация на протоколите; Принципи на спецификация, прилагане, описание, програмиране на протоколи за предаване на информация и за управление в телекомуникационни и информационни мрежи; Абонатни системи за сигнализация, система за сигнализация по общ канал - особености в мобилни, интелигентни, интегрални мрежи; Протоколи в локални мрежи, в селищни и глобални мрежи за данни; Интернет протоколи - адресиране, протоколи за управление на достъпа, качеството, разпределението на ресурси, маршрутизацията, администрирането на мрежите, управление на претоварването.

    

   Лектори:

   проф. дтн инж. Сеферин Мирчев

 • BTC61.10 Бази данни
  • Дисциплината „Бази данни” е свободно избираема дисциплина от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникации”. Курсът по „Бази данни” създава предпоставки за многостранна реализация, както в сфери, пряко свързани с традиционните и съвременните комуникации, така и в други области, имащи допир до компютърните и телекомуникационните технологии. Целта на учебната дисциплина е студентите да получат задълбочени знания за средствата, методите и технологиите, използвани при проектиране и изграждане на бази от данни. В края на обучението си студентите ще придобият познания, свързани със същността на базите данни, моделите на данни и системата за управление на бази данни; същността на релационния модел на базите данни, реализациите на релационния модел и достъпът до базите данни; основните принципи за проектиране на бази данни, етапите на жизнения цикъл и семантичното моделиране на данните; езика за програмиране (SQL - Structured Query Language), предназначен за създаване, модифициране, извличане и манипулиране на данни от релационни системи за управление на бази данни; индексирането в базата данни; създаването и използването на виртуални таблици.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Павлина Колева

 • BTC61.7 Интегрални телекомуникационни мрежи
  • Дисциплината „Интегрални телекомуникационни мрежи” е свободно-избираема от група учебни дисциплини за студенти от специалност “Телекомуникации” на факултета по “Телекомуникации” за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Целта на обучението по Интегрални телекомуникационни мрежи е да се дадат на студентите в систематизиран вид знания за принципите на изграждане на теснолентови и широколентови интегрални мрежи и да покаже прехода към мрежите от следващо поколение. Разглежда се класическият вариант на ISDN, демонстрира се плавният преход към BISDN и след това към NGN както в опорните, така и в мрежите за достъп. Технологиите за интегрални мрежи се разглеждат както като приложни така и като чисто мрежови решения. За изучаването и са необходими знанията от курсовете по Информационни технологии, Комуникационни мрежи и терминали, Програмиране, Предаване на данни и компютърни комуникации, Телетрафични системи и мрежи. Основните теми в курса са: Принципи на изграждане на теснолентови и широколентови интегрални мрежи; Преход към мрежите от следващо поколение, Класически ISDN, BISDN и ADSL; NGN в опорните и в мрежите за достъп - мрежови решения, стандартизирани техники за описание на услуги и изискванията към тях, технологични решения.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Сеферин Мирчев

 • BTCEe33 Мобилни мрежи и услуги
  • Дисциплината „Мобилни мрежи и услуги” е общоспециална дисциплина за студентите от специалност „Телекомуникационно инженерство”. Тя е предназначена да даде основни знания за мобилните клетъчни мрежи и архитектурите на услуги. Студентите, приключили обучението си по дисциплината, трябва да познават архитектурата, основните функции и управляващите протоколи на мобилни мрежи от второ и трето поколение, както и съвременните технологии за създаване и разгръщане на услуги. Основните теми обхващат следното: архитектура на 2G, 2.5G и 3G мобилни мрежи, еволюция на широколентови мрежи, радиопредаване в клетъчни системи, понятия за канали, мрежа за достъп на GSM и UMTS, опорна мрежа на GSM и UMTS, мениджмънт на комуникациите, мениджмънт на мобилността, мениджмънт на радиоресурсите , мобилни терминали, мениджмънт и планиране на мобилни мрежи, услуги в мобилни мрежи, архитектури на услуги, IP-базирани мултимедийни мрежи, отворен достъп до мрежови функции.

   За изучаването са необходими знания по комуникационни мрежи, предаване на данни и интернет комуникации, радиокомуникации.

   Лектори:

   проф. дн инж. Евелина Пенчева

   проф. дтн инж. Ивайло Атанасов

 • BTCЕе47.1 Компютърни симулации и моделиране в комуникациите
  • Дисциплината „Компютърни симулации и моделиране в комуникациите” е избираем учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникационно инженерство”, провеждан на английски език. Целта на дисциплина е да даде на студентите основни знания и умения по използване на компютърни методи и средства при инженерното проектиране в комуникационната техника. За успешното възприемане и изучаване на учебното съдържание е желателно студентите да са приключили обучението си по следните учебни дисциплини: Математика, Сигнали и системи, Комуникационни вериги, Комуникационни системи и мрежи, Теория на предаване на информацията и Цифрова обработка на сигнали. При завършване на курса студентът ще бъде в състояние да моделира комуникационните системи, както и техните блокове, чрез компютърна симулация; да оценява техните параметри и да предсказва поведението им при различни условия. Преподавателският екип по дисциплината включва доц. д-р Камелия Николова и доц. д-р Златка Вълкова-Джарвис от катедра Телекомуникационни мрежи, ФТК, ТУ – София.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Камелия Николова

   доц. д-р инж. Златка Вълкова-Джарвис

 • FBE23 Програмиране и използване на компютри III (ПИК III)
  • Курсът „Програмиране и използване на компютри III” е задължителен учебен курс от бакалавърската учебна програма на Факултета по Телекомуникации.

   Съдържа два модула - Програмни системи за моделиране и симулация и Обектно-ориентирани програмни езици - които имат за цел да създадат предпоставки за придобиване на знания и умения относно програмно решаване на практически задачи и бъдеща реализация на студентите в областта на информационните и комуникационни технологии.

   Предпоставка за успех са дисциплините ПИК I и II, а курсът е необходим на всички следващи дисциплини, които изискват моделиране, симулация или софтуерна реализация.

   Водещи преподаватели са проф. Атанасов, проф. Плешкова, доц. Дочева, доц. Николова, доц.Дочева, гл.ас. Миронов.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Ивайло Атанасов

   доц. д-р инж. Камелия Николова

 • MICTE03 Безжични комуникации
  • Курсът по Безжични комуникации дава познания за математичните модели и особеностите на предаване на цифрова информация: в стационарни канали с Гаусов шум, в канали с ограничена честотна лента при наличие на междусимволна интерференция, нестационарни фадингови канали; адаптивна компенсация на междусимволна интерференция, оптимално приемане в Гаусови и негаусови канали; подобряване пропускателната способност при предаване на дискретна информация; шумоустойчивост и ефективност на различни методи за дискретна модулация; теоретичните принципи за реализиране на системи с разширен спектър, капацитет и приложение в системите с кодово деление между каналите – CDMA; паралелно многопотребителско детектиране, математическите основи и методи за канално, линийно кодиране и засекретяване.

   Лектори:: проф. д-р инж. Илия Илиев, проф. д-р инж.  Снежана Плешкова-Бекярска, проф. д-р инж. Георги Илиев, проф. д-р инж. Владимир Пулков

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Илиев

   проф. дтн инж. Владимир Пулков

 • MICTE04 Съвременни телекомуникационни системи и мрежи – 1 част
  • Дисциплината „Съвременни телекомуникационни системи и мрежи, част 1” е специализираща за студентите от специалност „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество”. Тя е предназначена да даде задълбочени знания за понятия, принципи, архитектурни рамки на съвременните телекомуникационни мрежи, техните услуги, технологии и бизнес модели с фокус  върху еволюцията на комуникационните технологии и разширените услуги, предлагани чрез интегриране с информационните технологии. Основните модули включват: конвергенция на телекомуникационни мрежи, изграждащи блокове на телекомуникационни мрежи, услуги, приложения и управление в телекомуникационни мрежи, и мениджмънт на мрежи.

   За изучаването са необходими знания по информационни технологии, компютърни системи, електроника.

   Лектори:

   проф. дтн инж. Ивайло Атанасов

   проф. д-р инж. Георги Илиев

   проф. дн инж. Евелина Пенчева

   доц. д-р инж. Александър Ценов

 • MICTE10.3 Мултимедийни мрежи
  • Дисциплината „Мултимедийни мрежи” е специализираща за студентите от специалност „Иновативни комуникационни технологии и предприемачество”. Тя е предназначена да даде задълбочени знания за най-новите, базирани на интернет технологии и протоколи за предоставяне на мултимедийни услуги, като след завършване на обучението студентите ще придобият умения за успешно проектиране и реализиране на мултимедийни решения в различни среди – от малки разработки до разгънати в широк мащаб решения. Основните теми обхващат следното: интернет технологии за предоставяне на услуги за глас, видео, съобщения и данни, IPбазирана мултимедийна архитектура (IMS), протоколи и средства за създаване на услуги, протоколи SIP и SDP за управление на мултимедийни сесии, протоколите MSRP, RTP, RTCP за предаване на медийни потоци, основни IMS понятия, свързани със защитата на мултимедийните комуникации, качеството на обслужване и транслиране на адресите на мрежата, процедури за регистриране и изграждане на мултимедийни сесии, авангардни технологии за услуги, включващи непрекъснатост на гласови повиквания и Rich Communication Suit (RCS).

   За изучаването са необходими знания по комуникационни мрежи и терминали.

   Лектори:

   проф. дн инж. Евелина Пенчева

 • MTC12.1 Архитектури и протоколи за мрежови комуникации с повишена сигурност
  • Дисциплината “Архитектури и протоколи за мрежови комуникации с повишена сигурност” е свободно-избираема дисциплина от магистърската програма по специалност “Телекомуникации”. Дисциплината цели да даде на студентите задълбочено познание за основните методи, архитектури и протоколи за изграждане на комуникационни системи с повишени изисквания към сигурността им. Целта й е да осигури необходимото задълбочено знание за реализацията и етапите на процеса и концепциите за защита на комуникационните мрежи. Детайлно сe изучават принципите на работа на симетричното и асиметрично криптиране, инфраструктурата на публичните ключове и цифровия подпис, както и изграждането на сигурни архитектури.

   Изучаването на тази учебна дисциплина цели да даде на студентите в края на обучението им възможността за задълбочено познаване на основните концепции за компютърна и комуникационна сигурност, симетрични и асиметрични алгоритми, и стандарти за криптиране на информацията по незащитен канал за връзка, умения за реализиране на сигурни архитектури, проектирането и осигуряването на мрежова и интернет защита, работата с различни типове системи за детекция на интрузии, познания за нормативната база и стандартите касаещи информационната  сигурност.

   Екип по дисциплината “Архитектури и протоколи за мрежови комуникации с повишена сигурност”:

   проф. д-р инж. Георги Илиев,

   доц. д-р инж. Мария Ненова,

   доц. д-р инж. Венцислав Трифонов

    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Илиев

   доц. д-р инж. Мария Ненова

   доц. д-р инж. Венцислав Трифонов

 • MTC12.10 Интернет комуникации между интелигентни обекти
  • Дисциплината „Интернет комуникации между интелигентни обекти” е специализираща за студентите от специалност „Телекомуникации”. Тя е предназначена да даде задълбочени знания за технологията Internet of Things (IoT), разрешаваща на интелигентни обекти да събират информация от околната среда или да изменят физическия свят чрез управление, използвайки IP свързаност. В края на обучението си студентът ще може да: обяснява защо IP е избран като протокол за мрежи от интелигентни обекти; познава технологията на Internet of Things, описвайки хардуерната архитектура и олекотените операционни системи и технологиите на ниските слоеве за интелигентни устройства с ниска мощност; анализира специфични аспекти на маршрутизацията в безжични мрежи от интелигентни обекти с ниска мощност; описва различни сценарии за разгръщане на мрежи от интелигентни обекти в различни приложни области. Основните теми включват: въведение в комуникации между обекти, базирани на IP, M2M архитектура, IP за интелигентни обекти, маршрутизация и транспортни протоколи, М2М оптимизация в обществени мобилни мрежи, защита на интелигентни обекти, услуги на интелигентни обекти, хардуер и софтуер за интелигентни обекти, комуникационни механизми за интелигентни обекти, олекотен IP стек (uIP), IPv6 за интелигентни обекти, 6LoWPAN, RRL, CoAP, ключови приложения на мрежи от интелигентни обекти.

   За изучаването са необходими знания по интернет протоколи и информационни технологии.

   Лектори:

   проф. дн инж. Евелина Пенчева

   доц. д-р инж. Камелия Николова

 • MTC12.3 Мрежи от четвърто поколение - LTE
  • Дисциплината „Мрежи от четвърто поколение - LTE” е специализираща за студентите от специалност „Телекомуникации”. Тя е предназначена да даде задълбочени знания за еволюцията на широколентовите мобилни мрежи, включващи Long Term Evolution (LTE) и System Architecture Evolution (SAE). След приключване на обучението студентите ще познават технологиите за радиодостъп, архитектурата на мрежата, протоколите, системните процедури, и технологичните решения, които са оптимум между работоспособност и себестойност. Основните теми включват: LTE достъп- изисквания и цели, технологии за LTE, мрежа за достъп, интерфейси, протоколи на управляващата равнина, физически слой за права посока на предаване, мениджмънт на радиоресурсите, физически слой за обратна посока на предаване, архитектура на еволюирала пакетна система (EPS) , мениджмънт на сесии и мобилност, защита, качество на обслужване и управление на политики, функционални единици и интерфейси в EPS, протоколи, процедури за мениджмънта на мобилността, процедури за мениджмънт на радиоресурсите, процедури, свързани с носещите ресурси.

   За изучаването са необходими знания по мобилни комуникации, IP-базирани комуникационни мрежи и мобилни мрежи.

   Лектори по дисциплината са проф. д-р Илия Илиев и проф.д.н. Евелина Пенчева.

   Лектори:

   проф. дн инж. Евелина Пенчева

 • МТС04 Теория на телетрафика
  • Дисциплината „Теория на телетрафика” e базова инженерна дисциплина за студенти по специалност “Телекомуникации” на факултета по “Телекомуникации” на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “магистър”. Целта на обучението по Теория на телетрафика е да даде на студентите задълбочено познание за основните принципи на планиране и оценка на качеството на обслужване на телекомуникационните системи и мрежи. Студентите, приключили обучението си, трябва да могат да оценяват и определят характеристиките на телетрафичните системи. За изучаването и са необходими основни познания по теория на вероятностите и статистика, телекомуникационни мрежи, комутационни системи, предаване на данни и компютърни комуникации от курсовете по Висша математика IV част, Програмиране и използване на компютри II част, Комутационни системи, Предаване на данни и компютърни комуникации, Телетрафично инженерство. Основните теми в курса са: Принципи на телетрафичното инженерство; Телетрафични процеси; Оценка на характеристиките на телетрафични системи със загуби и с чакане; Приоритетно обслужване; Имитационно моделиране на телетрафични системи;. Характеристики на трафика в АТМ и IP мрежи; Трафично изследване на телеуслуги в хетерогенни мрежи; Трафични проблеми при предоставяне на широколентови услуги - облачни, мобилни, интернет на нещата (IoT).

   Лектори:

   проф. дтн инж. Сеферин Мирчев

 • МТС09.3 Мултимедийни мрежи
  • Дисциплината „Мултимедийни мрежи” е специализираща за студентите от специалност „Телекомуникации”. Тя е предназначена да даде задълбочени знания за базираните на интернет технологии и протоколи за предоставяне на мултимедийни услуги, като след завършване на обучението студентите ще придобият умения за успешно проектиране и реализиране на мултимедийни решения в различни среди – от малки разработки до разгънати в широк мащаб решения. Основните теми обхващат следното: интернет технологии за предоставяне на услуги за глас, видео, съобщения и данни, архитектура на IPбазирана мултимедийна подсистема (IMS), протоколи и средства за създаване на услуги, протоколи SIP и SDP за управление на мултимедийни сесии, протоколите MSRP, RTP, RTCP за предаване на медийни потоци, основни IMS понятия, свързани със защитата на мултимедийните комуникации, качеството на обслужване и транслиране на адресите на мрежата, процедури за регистриране и изграждане на мултимедийни сесии, авангардни технологии за услуги, включващи непрекъснатост на гласови повиквания и Rich Communication Suit (RCS).

   За изучаването са необходими знания по комуникационни мрежи и терминали.

   Лектори:

   проф. дн инж. Евелина Пенчева