Специалност "Телекомуникации (на български език)"

За специалността

Цел на обучението е магистър–инженерите да се подготвят за научноизследователска работа, за решаване на инженерни проблеми, за адаптиране към усъвършенстващите се технологии чрез самообучение, за мобилност на национално и интернационално равнище.

Специфичната цел на специалността е да даде знания, умения, навици, нагласи и ценности, релевантни на съвременните бързо развиващи се комуникационни технологии.

Класическите форми на обучение отстъпват на съвременни итерактивни методи на обучение и комуникации със студентите. Изучават се най-новите знания на телекомуникационните науки. Дава се акцент на изследователската работа. Така подготвените абсолвенти израстват като творчески кадри за съвременните телекомуникации.

Защо да избера тази специалност?

Получаването на магистърска степен по телекомуникации изисква знания и умения за работа като изследовател, проектант, конструктор, преподавател, консултант. Магистър-инженерът от специалност "Телекомуникации" трябва да има знания, които са база за разработване и прилагане на нови идеи, включително в контекста на научно изследване. Той трябва да получи задълбочена фундаментална подготовка в областта на телекомуникациите, да има солидна компютърна и езикова култура, да познава съвременните научни изследвания и новите телекомуникационни системи, да притежава умения да се самоусъвършенства и повишава своята квалификация. Той трябва да може да разработва, изследва, проектира и конструира телекомуникационни системи и мрежи, използвайки съвременни средства, да познава начините и средствата за автоматизация и контрол на комуникационни системи, методи за разработка, технологично осигуряване и измерване на параметрите на съвременните комуникационни системи, както и методите за кодиране, декодиране и защита на информацията, методи за цифрова обработка на сигнали, аудио и видеотехнологии и основни положения от законодателството, третиращо телекомуникациите и пренасянето на информация с помощта на технически средства.

Какви са изискванията за прием?

Право да кандидатстват ползват лицата, които имат успех от дипломата за ОКС „бакалавър” не по-малък от „добър”, независимо от вида и формата на избраното обучение. Студентите се приемат с конкурс по документи. Конкурсът се извършва по низходящ ред на състезателния бал. При преминаване от една в друга ОКС се допуска признаване на вече изучавани дисциплини. Преминаване от ОКС „бакалавър” в ОКС „магистър” по същата или сродна, посочена в учебния план, специалност Документите се приемат във факултетната канцелария на съответната специалност, в срок до една седмица преди началото на учебната година. Максималният състезателният бал е 100 точки и се образува от: – средния успех от дипломата за ОКС „бакалавър”, умножен по 10. Максимално 60 точки; – оценката от дипломната работа, умножена по 2. Максимално 12 точки; – сумата от оценките на 3 предмета, изучавани в курса на обучение, едни и същи за всяка специалност, определени от съответния факултетен съвет. Максимално 18 точки; – за всяка специалност, по преценка на факултетния съвет, се дават до 10 точки за участие в научна конференция, публикувана статия, изучавана определена дисциплина или група дисциплини, завършен определен университет и др. Кандидатите за места по държавна поръчка и платено обучение се състезават помежду си в отделни групи. Продължителността на обучението е 1,5 години (3 семестъра). Преминаване от ОКС „бакалавър” и/или „магистър” в ОКС „магистър”, по специалност или направление, различни от тези, които кандидатът е завършил Възможността е чрез изравнително обучение. Изравнителното обучение е платено, с минимален срок един семестър (минимум 6 дисциплини). Записването се извършва чрез конкурс по документи. След успешно завършване на изравнителното обучение кандидатът може да продължи обучението си в магистърска степен срещу заплащане, заедно със студентите, обучаващи се за магистри. Кандидат, който не притежава диплома за ОКС „магистър”, може да кандидатства за свободните (незаети) места по държавна поръчка в съответната магистърска специалност. Състезателният бал е средноаритметична оценка от средния успех от предметите, включени в учебния план на изравнителното обучение, и средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа на вече завършената ОКС. Минималният успех на кандидатите, формиран по описания начин, трябва да бъде „добър“. Документи за кандидатстване се приемат във факултетната канцелария на съответната специалност в срок до две седмици преди началото на учебната година, а класирането и записването е не по-късно от началото на учебната година. Преминаване от ОКС „професионален бакалавър” в ОКС „магистър” от същото професионално направление Завършилите ОКС „професионален бакалавър” могат да продължат образованието си директно в ОКС „магистър” с двугодишно обучение - само за същото професионално направление и само платено. Обучението започва с допълващо обучение за изучаване на основни дисциплини, формиращи специалността. Срокът на допълващото обучение е една година (два семестъра). В съответствие с учебния план се осигуряват 60 кредита по ЕСНТК. Записването се извършва чрез конкурс по документи. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко „добър“ от диплома за завършена ОКС „професионален бакалавър”. След успешно завършване на допълващото обучение студентите продължават обучението си в магистърска степен заедно със студентите, обучаващи се за магистри.

Какво ще уча?

Магистър-инженерите трябва да придобият специални познания в различните области на телекомуникациите, такива като безжични комуникации, теория на телетрафика, аудио и видеотехнологии, съвременнни технологии за проектиране в телекомуникациите, мултимедийни системи и мрежи, телекомуникациионни протоколи и Интернет комуникации, мрежи за абонатен достъп, микровълнови устройства, цифрово радио и телевизионно разпръскване, спътникови комуникации, системи с разширен спектър, интелигентни мрежи. За осигуряване на мобилност и удовлетворяване на специфични интереси на студентите са въведени блокове от избираеми дисциплини в областите на радио комуникациите, комуникационните мрежи и аудио- и видео системите. Избираемите модули са отворени за въвеждането на нови дисциплини, с които гъвкаво да се реагира на потребностите на телекомуникационния пазар, съобразно динамично изменящата се конюнктура в областта на телекомуникациите. По този начин се осигурява възможност да се създават специалисти, отговарящи на бъдещите потребности от кадри в отрасъла. Магистрът трябва да притежава следните най-общи умения: да разработва различни системи, средства и софтуер за изследване и проектиране на телекомуникационни устройства, системи и мрежи; да може да работи в екип и да проявява професионална етика; да притежава умения за самостоятелно решаване на проблеми в критични ситуации; да има и управленски умения. Магистрите трябва да могат да комуникират ясно и недвусмислено както със специалисти, така и с неспециалисти във връзка с усвоени знания и да формулират заключения. Те трябва да притежават способности за продължаване на обучението си с най-висока степен на самостоятелност. Магистрите по телекомуникации трябва да притежават и специални умения в областта на изследване, проектиране и производство на телекомуникационни елементи, възли, устройства, системи и мрежи. Магистър-инженерът завършил специалност "Телекомуникации" има следните по важните специални умения: Да използва съвременните математически методи за анализ и проектиране на комуникационни системи и технологии; Да произвежда, експлоатира и поддържа специализирани цифрови комуникационни системи с общо и специализирано предназначение; Да има възможност за творческо професионално мислене на базата на най-съвременна научна методология; Да може да проектира и управлява комуникационни мрежи, както и да настройва, открива и отстранява повреди в основните видове системи; Да изработва навици за самообучение. Инженерите по телекомуникации с образователна степен "Магистър" от специалността трябва да могат да изпълняват следните дейности в областта на телекомуникациите, познавайки и прилагайки най-съвременните информационни и комуникационни технологии: Изследване, проектиране, конструиране, технология и производство на радиоелектронни модули, устройства и системи за телекомуникациите, радио и телевизионно разпръскване, фиксирани и мобилни телекомуникационни мрежи; Анализ, проектиране и програмно осигуряване на компютъризирани средства за управление на телекомуникациите, мултимедийни и радио-охранителни системи, кабелни и сателитни комуникационни съоръжения; Анализ, проектиране и изграждане на телекомуникационни мрежи, средства за връзка със стационарни и подвижни обекти и специализирано технологично оборудване; Създаване на специализирани тестове за диагностика на телекомуникационни системи и мрежи; Разширяване на своята квалификация чрез самообучение, фирмено обучение, следдипломно обучение, продължаване на образованието си в докторска степен по едноименната специалност.

Възможности за студентска мобилност

Договори на ФТК по програмата ERASMUS

Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Координатор: доц. д-р Цветан Асенов Мицев - Австрия University of Applied Sciences Vienna

Координатор: проф. д-р Румен Иванов Арнаудов - Португалия Univesidade Nova de Lisboa; 
Полша Bialystok Technical University

проф. д-р Димитър Ценев Димитров Австрия - Vienna University of Technology; Fachhochschule Voralberg, Dornbirn;  
Германия University of Siegen; Испания Univesity of Oviedo; Universitat polotechnica de Catalunya, Barcelona;
Дания Copenhagen University College of Engineering;f Франция University Henri Poincare, Nancy; 
Гърция National Technical University of Athens; Литва University of Technology, Kaunas; Португалия Instituto Politechnico do Porto;  
Швеция University of Uppsala;

 

Катедра Комуникационни мрежи

Координатор: проф. д-р Владимир Костадинов Пулков - Германия Technical University Darmstadt;

Координатор: проф. д-р Георги Любенов Илиев - Испания Universitat de les Illes Balears, Palma; Universitat polotechnica de Catalunya, Barcelona;
Германия Hochschule für Telekommunikation, Leipzig; Финландия Tampere University of Technology Унгария Széchenyi István University, Gyor

Координатор: проф. д-р Евелина Николова Пенчева - Португалия Instituto Politécnico de Bragança

Координатор: гл. ас. Росица Иванова Голева - Португалия University of Coimbra; Гърция University of Patra; Турция University of Izmir;
Холандия University of Twente; Швеция Karlstad University, Karlstad 

Моята реализация

Магистър – инженерите имат знания и умения за работа като изследователи, разработчици, проектанти, преподаватели, консултанти в държавни и частни фирми у нас и в чужбина, развиващи научна, изследователска и производствена дейност в областта на телекомуникациите и тяхното приложение в бита, бизнеса, промишлеността, строителството, транспорта, селското стопанство, медицината, екологията, енергетиката, отбраната и сигурността на страната, охранителната и осигурителната дейност и други. Инженерите по телекомуникации от специалността "Телекомуникации" са подготвени да се реализират като високо квалифицирани конструктори, разработчици, изследователи в областта на съвременните комуникационни системи и мрежи, а също така като научни работници във ВУЗ. Те могат да бъдат водещи специалисти в поделенията на телекомуникационните оператори, на кабелните телевизионни и радио оператори и на Интернет доставчиците, във фирми, занимаващи се разработване, проектиране и изследване в областта на комуникациите и информационните технологии и да продължат образованието си като докторанти в областта на телекомуникациите, информационните технологии и електрониката.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Uplan_FTC_MTC_BG.pdf
Студентска канцелария:

Мила Николова-Цветкова
Email: milan@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Ани Кръстева
Email: a_krasteva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Леди Бачева
Email: ledi@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Деканска канцелария:

Яна Цанкова
Email: fktt-dekan@tu-sofia.bg
Кабинет: 1439-Б
Тел.:+359 2 965 3095, +359 2 965 2095