faculties_present_img

Специалност "Телекомуникационно инженерство (на английски език)"

За специалността

Факултетът по телекомуникации е водещ факултет в областта на комуникационните технологии в нашата страна. Той предлага съвременно обучение по специалността „Телекомуникации” за получаване на степените „бакалавър” и „магистър” .

Защо да избера тази специалност?

Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която се влагат огромни инвестиции и работят водещи технологични компании в света, в която има най-ниска безработица и постоянна нужда от квалифицирани кадри. Факултетът поддържа тесни връзки с водещите български телекомуникационни оператори, както и наши и чужди фирми в областта на информационните и комуникационни технологии, които предлагат стажантски програми и стипендии на студентите, както и различни видове допълнително специализирано обучение.

Какви са изискванията за прием?

Български граждани и граждани на страните членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, притежаващи диплома за завършено средно образование, могат да кандидатстват за студенти в Техническия университет – София по специалността Телекомуникации.

Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски доку-менти и класиране по специалности. В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсните изпити (тестове) и/или държавните зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности.

Какво ще уча?

 Бакалавърът, завършил Факултета по Телекомуникации, има базова широкопрофилна подготовка в областта на телекомуникациите, притежава способност чрез самоподготовка да усъвършенства знанията и уменията си, има добра езикова култура, владее компютърни технологии и поддържа подготовката си на нивото на съвременните изисквания на информационното общество.

   Получаването на бакалавърска степен по телекомуникации е свързано с придобиване на знания и умения за работа, за проектиране, производство, поддръжка, експлоатация, инженеринг и техническо осигуряване на комуникационни компоненти, възли, устройства, системи и мрежи.

   Студентите завършили бакалавър могат да продължат своето образование като магистри по същата специалност.

Възможности за студентска мобилност

Договори на ФТК по програмата ERASMUS

Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Координатор: доц. д-р Цветан Асенов Мицев - Австрия University of Applied Sciences Vienna

Координатор: проф. д-р Румен Иванов Арнаудов - Португалия Univesidade Nova de Lisboa; Полша Bialystok Technical University

Координатор: проф. д-р Димитър Ценев Димитров Австрия - Vienna University of Technology; Fachhochschule Voralberg, Dornbirn; Германия University of Siegen; Испания Univesity of Oviedo; Universitat polotechnica de Catalunya, Barcelona; Дания Copenhagen University College of Engineering;f Франция University Henri Poincare, Nancy; Гърция National Technical University of Athens; Литва University of Technology, Kaunas; Португалия Instituto Politechnico do Porto; Швеция University of Uppsala;

 

Катедра Комуникационни мрежи

Координатор: проф. д-р Владимир Костадинов Пулков - Германия Technical University Darmstadt;

Координатор: проф. д-р Георги Любенов Илиев - Испания Universitat de les Illes Balears, Palma; Universitat polotechnica de Catalunya, Barcelona; Германия Hochschule für Telekommunikation, Leipzig; Финландия Tampere University of Technology Унгария Széchenyi István University, Gyor

Координатор: проф. д-р Евелина Николова Пенчева - Португалия Instituto Politécnico de Bragança

Координатор: гл. ас. Росица Иванова Голева - Португалия University of Coimbra; Гърция University of Patra; Турция University of Izmir; Холандия University of Twente; Швеция Karlstad University, Karlstad

Моята реализация

   Някои от областите за професионална реализация на завършилите студенти са: системи за спътниково и кабелно разпространение на радио- и телевизионни програми; фиксирани и мобилни комуникационни системи и мрежи; информационни технологии в телекомуникациите; надеждност и сигурност на комуникациите; аудио и видео технологии; лазерни и световодни комуникационни системи; радиолокационни и радионавигационни устройства и системи; автоматизирани системи за проектиране, производство, контрол и диагностика, системи за радио-управление; системи за контрол и управление; системи за технологичен контрол, схеми и системи и проектиране на печатни платки; технически средства за изграждане на автоматизирани технологични системи в комуникациите и др.

Код по ЕСТНК: BTCЕ
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Бакалавър


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;
Учебен план: Uplan_FTC_BTCEe_BG.pdf
Студентска канцелария:

Мила Николова-Цветкова
Email: milan@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Ани Кръстева
Email: a_krasteva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Леди Бачева
Email: ledi@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Деканска канцелария:

Яна Цанкова
Email: fktt-dekan@tu-sofia.bg
Кабинет: 1439-Б
Тел.:+359 2 965 3095, +359 2 965 2095