faculties_present_img

Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии"

Катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии” е част от факултета по Телекомуникации при Технически Университет – София. Тя е приемник на една от първите слаботокови катедри в Република България с богата история, висок престиж и дълбоки традиции в обучението на студенти и научните изследвания в областта на телекомуникациите.
 Наличният преподавателски ресурс, богатата и обновена материална база позволяват катедра „Радиокомуникации и видеотехнологии” да обучава студенти от образователно-квалификационна степен "БАКАЛАВЪР", "МАГИСТЪР" и научно-образователсната степен “ДОКТОР”. Катедрата отговаря за обучението по множество базови, теоретични и специализиращи дисциплини за студенти от едноименната специалност на факултета по Телекомуникации. В нея се извършва специализиращо обучение за образователно-квалификационната степен “бакалавър” и “магистър” в двете специализации:

      •    Радиокомуникации ;
      •    Аудио и видео системи.

Освен по специалност „Телекомуникации” катедрата провежда обучение и на студенти от други специалности и факултети от Технически Университет - София като, Факултет Електронна техника и технологии, Факултет Компютърни системи и управление, Факултет по транспорта, Стопански факултет, Електротехнически факултет, Факултет за френско обучение по Електроинженерство, Факултет за английско инженерно обучение.

На основата на създадените школи и натрупаният научен потенциал в катедрата са обособени четири направления, които обучават студенти, докторанти и извършват активна научно - изследователска работа:

   •    Радиокомуникационни устройства и системи
   •    Антени, микровълнови и оптически устройства и системи
   •    Аудио- и видеокомуникации и технологии
   •    Сигнали и системи

Преподавателите от катедрата са висококвалифицирани специалисти със солидна теоретична подготовка и дългогодишен педагогически опит. Тя разполага с 25 щатни преподаватели, от които 3 професора, 11 доцента, 11 асистента и подържащ персонал от 1 инженер и 1 технически помощник. 

Благодарение на ползотворното сътрудничество, ежегодно от катедрата се изпращат студенти, докторанити и преподаватели за специалия, обмяна на опит и обучение в множество европейски университети и водещи телекомуникационни фирми от страната. Преподавателите от катедрата поддържат дългогодишни връзки с редица чуждестранни университети, подготвящи специалисти в областта на радиокомуникациите и видеотехнологиите – Техническите университети в Мюнхен, Хамбург, Виена, Москва, Санкт Петербург, Академията на науките на Украйна, Квебекския университет в Отава, Университетите в Арканзас, Атланта и Чалмерс и др. Освен това се работи активно по програма ЕРАЗМУС, като са сключени договори с Политехниката в Атина, Техническите университети в Илменау, Дармщад, Вроцлав, Мадрид, Лисабон, Ница, Копенхаген, Бялисток и др. Дългогодишно и плодотворно е сътрудничеството на катедрата и с фирмите Siemens, Telenor, Ericsson, А1, Vivacom, Blizoo, RaySat, Nokia, Neterra.и др.

Последна редакция: 10.2018

Интернет страница:http://rcvt.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  rmironov_682.jpg
  Име: Румен Миронов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3283
  Кабинет: 1228
  E-mail: rmironov@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  ivo_dochev_668.jpg
  Име: Иво Дочев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3277
  Кабинет: 1252
  E-mail: idochev@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Веска Георгиева
тел.:02 965-3293
каб.:1251
E-mail: vesg@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Илия Илиев
тел.:02 965-2676
каб.:1249
E-mail: igiliev@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Снежана Плешкова
тел.:02 965-3300
каб.:1427
E-mail: snegpl@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Агата Манолова
тел.:02 965-2274
каб.:1262, 1227
E-mail: amanolova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Бончо Бонев
тел.:02 965-3279
каб.:1439A
E-mail: bbonev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Иво Драганов
тел.:02 965-2274
каб.:1262
E-mail: idraganov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Иво Дочев
тел.:02 965-3277
каб.:1252
E-mail: idochev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Калин Димитров
тел.:02 965-3145
каб.:1257
E-mail: kld@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Лиляна Дочева
тел.:02 965-3277
каб.:1252
E-mail: docheva@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Марин Неделчев
тел.:02 965-2686
каб.:1436
E-mail: mnedelchev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Олег Панагиев
тел.:02 965-2284
каб.:1511
E-mail: ctv@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Петър Петков
тел.:02 965-2870
каб.:4602
E-mail: pjpetkov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Росен Милетиев
тел.:-3363
каб.:1229
E-mail: miletiev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Румен Миронов
тел.:02 965-3283
каб.:1228
E-mail: rmironov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов
тел.:02 965-3193
каб.:3311В
E-mail: kna@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Лудвиг Лубих
тел.:02 965-3153
каб.:1261
E-mail: lvl@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Любомир Ласков
тел.:02 965-3998
каб.:1256
E-mail: llaskov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Никол Христова
тел.:02 965-2274
каб.:1262
E-mail: nicole.christoff@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Николай Нешов
тел.:02 965-3273
каб.:1227
E-mail: nneshov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Светлин Антонов
тел.:02 965-2660
каб.:1255a
E-mail: svantonov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Станьо Колев
тел.:02 965-3145
каб.:1504
E-mail: skolev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Стойчо Манев
тел.:02 965-2276
каб.:1260
E-mail: smanev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Юлиян Велчев
тел.:02 965-2660
каб.:1255a
ас. маг. инж. Мария Павлова
тел.:02 965-2146
каб.:1263
E-mail: mariapavlova@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Цветан Вълковски
тел.:02 965-3145
каб.:1257
маг. инж. Тодор Цветков
тел.:02 965-2276
каб.:1260

Помощно-технически персонал

маг. инж. Капка Стоянова
тел.:02 965-2272
каб.:1254
E-mail:kapka@tu-sofia.bg
техн.изпълнител Марияна Василева
тел.:02 965-2272
каб.:1254
E-mail:mvasileva@tu-sofia.bg
маг. инж. Ивайло Начев
тел.:02 965-1260
каб.:2276

 • BTC27 Сигнали и системи
  • Основната цел на дисциплината е да се запознаят студентите с въведение в теория на информацията, цифрови и аналогови сигнали и системи, едномерни и многомерни сигнали, основни методи за анализ на сигнали в 
   честотната и временната обаласт,основни процеси при обработката на сигнали (усилване, 
   модулация, демодулация,филтрация, кодиране);Основни методи за изследване на 
   цифрови,аналогови , линейни ,нелинейни системи.

   В дисциплината се разглеждат: Основни понятия от 
   теорията на информацията, Основни сведения за сигнали и системи, Параметри на сигналите, 
   Параметри и характеристики на системите,Спектрален анализ на сигнали и системи, Случайни 
   сигнали, Въздействие на случайни сигнали върху системи, Шумове, Оптимална филтдация на 
   сигналите, Въздействие на детерминирани сигнали върху нелинейни системи, Усилване, модулация и 
   демодулация на сигналите, Анализ на дискретни сигнали във времевата и в честотната област, 
   Дискретни системи, Кодиране на сигналите,Основни понятия за многоканални комуникационни 
   системи. 

    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Веска Георгиева

   доц. д-р инж. Калин Димитров

 • BTC29 Импулсни и цифрови устройства
  • Дисциплината „Импулсни и цифрови устройства” е задължителен основен учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникации”. Целта на дисциплината е да даде задълбочени познания на студентите в проблематиката на логическото проектиране на импулсни и цифрови устройства, основано на теорията на Булевата алгебра и теорията на автоматите, както и приложението на тези устройства  за реализацията на цифрови системи.

   След приключване на курса студентът ще получи познания в областта на: Булевата алгебра и произтичащите от нея правила и закономерности на свързване на логическите променливи и математическите отношения между входните и изходните величини на комбинационните логически схеми; приложението на обобщените модели на автоматите и практически средства за описание; създаването на обобщени методи за синтез и реализация на синхронни и асинхронни автомати, работещи както в статичен, така и в динамичен режим; методите и средствата за откриване и отстраняване на състезанията, а също и на функционалните и структурни хазарти при комбинационните и последователни цифрови системи; хибридните системи с аналогови и цифрови устройства; специализираните средства за съхранение на информация; алгоритмични методи за проектиране на базата на модерните схемотехнически решения като програмируеми логически матрици.

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

   доц. д-р инж. Росен Милетиев

   доц. д-р инж. Рангел Динов

   Лектори:

   доц. д-р инж. Росен Милетиев

 • BTC30 Радиовълни и радиолнии
  • Дисциплината "Радиовълни и радиолинии" е общоспециална дисциплина за студентите от специалност "Телекомуникации". Тя е предназначена да даде основни знания в областта на теорията и приложението на електромагнитните вълни в областта на комуникациите. За изучаването и са необходими знанията от курсовете по Математика, Физика, Теоретична електротехника, Сигнали и системи и др. Изхождайки от базовите познания за електромагнитното поле се разглеждат основните свойства и зависимости за електромагнитните вълни. Във втората част на курса се разглеждат теоретични и физически постановки, свързани с основните явления при разпространението на радиовълните в реалните радио системи. Последната част на курса е предназначена да даде на студентите достатъчно теоретчни и практически знания и умения по въпросите на разпространение на радиовълните при реални радиолинии и радиомрежи, както и по честотното, енергийно и организационно проектиране на такива линии и мрежи.       

   Знанията от дисциплината "Радиовълни и радиолинии" са необходими за изучаването на редица следващи дисциплини: Антенно-фидерна и микровълнова техника, Основи на оптоелектрониката, Микровълнови елементи и устройства, Радиокомуникации, Оптични комуникации и др.

    

   Преподавателски състав:

   доц. д-р инж. Бончо Георгиев Бонев

   гл. ас. д-р инж. Климент Николаев Ангелов

   Лектори:

   доц. д-р инж. Агата Манолова

   гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов

 • BTC35 Аналогова схемотехника
  • Задължител­на учебна дисциплина за редовни и задочни студенти по специалност “Tелекомуникации” на ФТК на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Целта на обучението по “Аналогова схемотехника” е студентите да получават знания за аналоговите устройства, използвани за усилване, генериране и преобразуване на аналогови сигнали. Дават се основни познания върху проектиране на различни аналогови схеми.

   Изучават се следните теми: Параметри и характеристики на аналогови електронни устройства. Обратни връзки в усилвателите. Режими на работа. Типови схеми. Апериодични усилватели. Усил­ватели на мощност Диференциални усилватели. Операционни усилватели. Резо­нансни усилватели. Генератори. Аналогови умножители. Rail-to-rail усилватели и др.

   Преподавателски състав:

   проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов

   доц. д-р инж. Иво Николаев Дочев

   гл. ас. д-р инж. Стойчо Велизаров Манев

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иво Дочев

   гл. ас. д-р инж. Стойчо Манев

 • BTC37 Антенно-фидерна и микровълнова техника
  • Курсът по "Антенно-фидерна и микровълнова техника" създава предпоставки за многостранна реализация са специалистите, както в областта на радиокомуникационните мрежи и системи, така и в областта на радиолокацията и навигацията и на всички системи за радиоуправление и контрол. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат теоретичните методи за анализ напреносните линии и антенните устройства, техните електрически параметри, свързването им, както и онези пасивни микровълнови елементи, които се явяват базови при микровълновите измервания и пасивните фидерни системи.

                   В края на обучението си по този университетски курс студентите ще познават:

   • видовете преносни линии, техните конструктивни особености;
   • методите за теоретичен анализ и режимите на работа на тези линии;
   • кръговата диаграма и основните задачи, решаване с нея;
   • инженерни методи за анализ на антенните устройства;
   • електрическите параметри на антените, тяхното измерване и представяне;
   • основните принципи при моделирането и конструирането на антенно-фидерните системи и микровълновите устройства.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов

   доц. д-р инж. Петър Петков

 • BTC38 Цифрова обработка на сигнали
  • Цифровата обработка на сигналите (ЦОС) е задължителен основен учебен курс от бакалавърската програма за специалност „Телекомуникации“ (с преподаване на български език) и бакалавърската програма на специалност „Телекомуникационно инженерство“ (с преподаване на английски език).

   След като преминат успешно обучението си по дисциплината ЦОС, студентите трябва да: познават понятията, теорията и приложенията на цифровата обработка на сигналите; бъдат запознати с базисната теория по цифровата обработка на сигналите; знаят свойствата, възможностите и областите на приложение на различните видове устройства и вериги за цифрова обработка и да могат да ги разпознават в по-сложни апаратури; умеят да преценяват реализуемостта и да проектират устройства и системи за дискретизация, квантуване, кодиране и компресия, за децимация и интерполация, за адаптивна обработка на сигналите, както и по-общи системи и устройства; бъдат в състояние да разбират специализираната литература и да изучават нови принципи и устройства, които се явяват непрекъснато в комуникациите; могат да провеждат научно-изследователска и развойна дейност в областта на цифровата обработка на сигналите и да задълбочават знанията си за тях.

   Освен лекциите, по дисциплината ЦОС (на английски език) се провеждат и лабораторни упражнения. Студентите разработват избираема индивидуална курсова работа, изискваща проектиране, анализ, симулация и изследване на алгоритми, процеси и системи за ЦОС. Работата по задачата е базирана основно на програмния пакет Matlab. Резултатите се докладват и защитават пред преподавателя ръководител на курсовата задача. Курсът ЦОС, преподаван на български език, освен лекциите, включва и семинарни упражнения.

   Преподавателският екип на дисциплината включва доц. д-р Златка Вълкова-Джарвис и доц. д-р Камелия Николова, и двете от катедра Комуникационни мрежи, ФТК. В дисциплината ЦОС на български език участва още гл. ас. д-р Румен Миронов от катедра Радиокомуникации и видеотехнологии, ФТК, ТУ-София.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Миронов

 • BTC40 Конструиране на комуникационна апаратура
  • Конструиране на комуникационна апаратура” е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникации”. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат различните методи за конструиране на комуникационни апаратури, предназначени за различни честотни обхвати, техническите средства за осигуряване на техните нормални топлинни режими и електромагнитна съвместимост, както и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

   В края на обучението си по този университетски курс студентът ще познава: принципите на конструиране на елементи, възли и устройства за различни честотни обхвати и технологиите за тяхното производство; методите за определяне на топлинния режим на комуникационни апаратури и възможните конструктивни средства за неговото осигуряване; методите за осигуряване на електромагнитна съвместимост на комуникационни възли и устройства и изискванията към реализиращите ги възли.

    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лидия Йорданова

   доц. д-р инж.  Боянка Николова

    

   Лектори:

 • BTC43 Радиокомуникационна техника
  • Дисциплината „Радиокомуникационна техника“ е обща за студентите от специалност “Телекому­никации”. Нейната цел е да запознае студентите с предавателните и приемните устройства, използвани в радиокомуникационни системи с различно предназначение. За нейното изучаване са необходими предварителни знания по Математика, Теоретична електротехника, Сигнали и системи, Цифрова обработка на сигнали, Основи на предаването на информация и др. В първата част на курса се разглеждат различните видове радиопредавателните устройства и изграждащите ги блокове (честотни синтезатори, модулатори и др.). Втората част на курса е посветена на суперхетеродинните приемници и приемниците с висока степен на интеграция и съставящите ги блокове (честотни преобразуватели, демодулатори и др.). В третата част на курса се разглеждат основните принципи на технологиите „софтуерно радио” и „когнитивно радио” и базови архитектури, които се използват за реализиране на приемо-предавателната апаратура.

   Знанията от дисциплината „Радиокомуникационна техника“ са необходими за изучаване на няколко следващи дисциплини: Радио- и телевизионни системи и мре­жи, Радиокомуникационни системи, Радиорелейни системи, Радарни и навигационни системи, Мобилни и персонални спътникови комуникации и др.

   проф. д-р инж. Лидия Йорданова, гл. ас. д-р инж. Лудвиг Лубих

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Лудвиг Лубих

 • BTC45 Основи на Видео- и аудиотехнологиите
  • Дисциплината „Основи на Видео- и аудиотехнологиите”  е задължителен учебен курс от бакалавърската програма на специалността "Телекомуникации".  Тя създава предпоставки за многостранна реализация, както в сфери, пряко свързани с традиционните и съвременни комуникации, така и в специализираните области на телевизонната техника, в компютърните системи за визуализация звукотехника, видео и аудио мултимедия. За изучаването й са необходими знанията от курсовете по Сигнали и системи, Цифрова обработка на сигнали. В края на обучението си по този университетски курс студентът ще получи знания за основните принципи на преобразуването на зрителната информация в  видеосигнал, предаване на видеосигналите и изграждане на цветните телевизионни системи със стандартно качество, с висока разделителна способност и стерео-телевизионните системи за масово приложение; основните принципи на преобразуване на звуковата информация в електрически сигнал, възприятието на звукови сигнали, акустика на студия и зали, електроакустични преобразуватели. Преподаватели по дисциплината са проф. д-р Огнян Бумбаров проф. д-р Снежана Плешкова, доц. д-р Лиляна Дочева, ас. Андрей Андреев.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Снежана Плешкова

   доц. д-р инж. Лиляна Дочева

 • BTC49 Оптоелектроника и оптични комуникации
  • Дисциплината “Оптоелектроника и оптични комуникации” е задължителна дисциплина за редовните студентите по специалността “Телекомуникации”. Тя осигурява на студентите необходимите за бъдещата им работа като инженери по телекомуникации основни, на съвременно ниво, знания по оптични комуникационни системи. В преподавания материал се отделя подобаващо място както на физическата страна на процесите и явленията, така и на инженерната страна на въпросите. В лекциите се включват, където е възможно, последните научни и приложни постижения в областта. Разкриват се и се доказват безпорните предимства и място на оптичните линии в съвременните комуникации. В курса се разглежда и теоретичният фундамент на оптоелектонните радиометрични системи.

   Обучението по дисциплината дава на студентите-бакалаври необходимите им технически практически и инженерни умения в областта на  оптоелектронните системи. Студентите могат самостоятелно да структурират, проектират, разработват и експлоатират оптични комуникационни системи, да извършват необходимите тестови измервания. Достигнатото ниво им позволява по-нататъшно, самостоятелно или чрез магистърски и специализирани курсове, задълбочаване на знанията в областта.

   Доц. д-р инж. Цветан Мицев, Доц. д-р инж. Калин Димитров

   Лектори:

   доц. д-р инж. Калин Димитров

 • BTC50 Измервания в комуникациите
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни студенти по специалност “ Телекомуникации” на ФТК на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   Целта на учебната дисциплина е да даде на студентите теоретични знания и практическа подготовка за методите, устройствата и системите за измерване на електрически и физични величини,  параметрите на комуникационни сигнали, системи и устройства.

   Изучават се следните теми: Грешки при измерванията. Електромагнаита сувнестимост на средствата за измерване. Параметри и характеристики на измервателните уреди. Информационно-измервателни системи. Методи и средства за измерване на комуникационни сигнали. Автоматизация на измерването и обработка на резултатите. Измервателна апаратура, цифрови и компютъризирани измервателни уреди. Измерване на неелектрически величини. Норми и стандарти в областта на измерванията.

   Изучаването на дисциплината се базира на знанията, придобити по дисциплините “Теоретична електротехника”, “Полупроводникови елементи”, “Сигнали и системи”, “Електрически измервания”, ”Импулсни и цифрови устройства”, “Комуникационни вериги”, “Аналогови схемотехника”, “Радиовълни и радиолинии” и “Компютърни системи”. Придобитите знания ще намерят приложение в дисциплините използващи измервателни технологии.

   Преподавателски състав:

   проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов

   доц. д-р инж. Иво Николаев Дочев

   доц. д-р инж. Лиляна Емилова Дочева

   Лектори:

   проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов

 • BTC52.1 Аудиосистеми
  • "Аудиосистеми” е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността "Телекомуникации". Тя създава предпоставки за многостранна реализация на специалистите, както в областта на аудиовизуалната техника – радио и телевизия, така и в областта на аудио и видео комуникациите (Интернет) и на всички системи за озвучаване, звукоусилване, обработка, кодиране и запис на звукови сигнали. За изучаването й са необходими знанията от курсовете по Основи на видео и аудио технологиите, Аудиосистеми, Цифрова обработка на сигнали. В края на обучението си по този университетски курс студентите ще познават: основните принципи на аудиотехниката; основните методи и системи за запис, възпроизвеждане на звукови сигнали и озвучаване; основните принципи на смесване, синтез, специални ефекти и обработка в студийни аудио системи; особеностите на обработката  и кодирането на звукови сигнали.  Преподаватели по дисциплината са проф.  д-р  Снежана  Плешкова  и  доц. д-р Лиляна Дочева.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Снежана Плешкова

   доц. д-р инж. Лиляна Дочева

 • BTC52.2 Аудио системи и кодиране на говор
  • "Аудио системи и кодиране на говор е задължителен фундаментален н учебен курс от бакалавърската програма на специалността "Телекомуникации". Тя създава предпоставки за многостранна реализация на специалистите, както в областта на аудиовизуалната техника, радио, телевизия и интернет, така и в областта на аудио и видеокомуникациите и на всички аудио системи за озвучаване, усилване и кодиране. За изучаването й са необходими знанията от курсовете по Основи на видео и аудио технологиите, Аудиосистеми, Цифрова обработка на сигнали. В края на обучението си по този университетски курс студентите ще познават: видовете аудио системи и техните особености; основните задачи, решавани при аудио системи; методите за анализ на аудио системи; параметрите на аудио системи, тяхното измерване и представяне; цифровия запис и възпроизвеждането на звукови сигнали; методите за синтез и кодиране на звукови сигнали.  Преподаватели по дисциплината са проф.  д-р  Снежана  Плешкова  и  доц. д-р Иво Драганов.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Снежана Плешкова

   доц. д-р инж. Иво Драганов

 • BTC53.1 Телевизионни системи
  • Задължително избираема дисциплина за редовни студенти по специалност “Телекомуникации” на Факултета по Телекомуникации на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”.

   По тази дисциплина студентите изучават различни стандартни системи за телевизионно разпръскване, телевизионни системи с висока разделителна способност, цифрови системи за теле­визионно разпръскване, аналогови и цифрови системи за видеозапис на лента и диск, видеопроекционни системи, системи за телетекст, системи за видеоконфе­ренции, системи с компресия на изображението, системи за въвеждане на изобра­жения в микрокомпютър, системи за телевизионна фотография.

   Преподавателски състав:

   доц. д-р инж. Лиляна Емилова Дочева

   гл. ас. Андрей Андреев

   Лектори:

   доц. д-р инж. Лиляна Дочева

 • BTC58.1 Мобилни и персонални спътникови комуникации
  • Курсът по „Мобилни и персонални спътникови комуникации” създава предпоставки за многостранна реализация, както в сфери, пряко свързани със съвременните мобилни клетъчни комуникации и глобалните спътникови навигации, така и в специализираните области на мобилните широколентови спътникови комуникации.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да получат знания за основните принципи и технологии за изграждане на спътникови комуникационни системи и приложението им в Мобилните Спътникови Комуникации (MSS), Персоналните Спътникови Комуникационни Мрежи (S-PCN) и в Системите за Глобална Спътникова Навигация (GNSS). Знанията, получени в настоящия курс, могат да служат като основа на инженерната дейност на бъдещите специалисти в областта на проектирането и експлоатацията на подобен род системи.

   В края на обучението си по този университетски курс студентите ще:

   • Познават приложението на спътниковите комуникационни системи;
   • Имат знания за механиката на спътниковите орбити;
   • Могат да изчисляват ъгловите координати на геостационарни спътници;
   • Познават спътниковия сегмент и неговото комуникационно оборудване;
   • Могат да извършват енергийно проектиране на наземния сегмент на MSS, S-PCN и GNSS;
   • Могат да работят с уравнението на връзка при отчитане на влиянието на шума и параметрите на радиоканала;
   • Имат познания за честотната лента на информационните сигнали и отношението сигнал-шум при различни видове модулации;
   • Познават методите за модулация, мултиплексиране и многостанционен достъп, използвани в MSS, S-PCN и GNSS;
   • Познават различните типове наземни и спътникови антени, използвани за MSS, S-PCN и GNSS;
   • Имат познания за новата технология SCP-RPSC и приложенията й в МПСК, както и многостанционния достъп до спътниковия сегмент RPSC-MA;
   • Разбират основните принципи, използвани от съвременните мобилни спътникови системи за широколентов пренос;
   • Познават метода ТОА и приложението му в GNSS чрез съзвездие от спътници (GPS, GLONASS);
   • Познават последните тенденции в развитието на мобилните спътникови технологии.

   Преподавателски състав: доц. Петър Петков, доц. Веселин Демирев

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петър Петков

 • BTC58.2 Мултимедийни системи
  • BTC58.2 Мултимедийни системи е задължително избираем учебен курс от бакалавърската програма на специалността“Телекомуникации”.

   Знанията и уменията по Мултимедийни системи създават предпоставки за реализация на студентите при прилагане на новите технологии за създаване и разпространение на богата медийна информация като аудио, видео и цифрови данни, включително и в Интернет.

    

   Преподавателски състав:

   Доц. д-р инж. Лиляна Емилова Дочева, кат. РКВТ, ФТК

   Доц. д-р инж. Иво Руменов Драганов, кат. РКВТ, ФТК

   Лектори:

   доц. д-р инж. Лиляна Дочева

   доц. д-р инж. Иво Драганов

 • BTC59.1 Радиокомуникационни мрежи
  • Разглеждат се теми, пряко свързани със структурата, организацията и видовете радиокомуникационни мрежи, електромагнитната обстановка и електромагнитната съвместимост. Изучават се: Клетъчни радиомрежи; Компютърни модели; Източници на радиосмущения; Териториално честотно планиране;. Архитектура (основни функционални възли) и организация на клетъчна радиомрежа. Действащи цифрови клетъчни мрежи. Стандарти.

   Лектори:: проф. д-р инж. Илия Илиев, гл.ас. д-р инж. Климент Ангелов

   Лектори:

   проф. д-р инж. Илия Илиев

   гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов

 • BTC59.2 Цифрова телевизия
  • Цифрова телевизия е задължително избираем учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникации”.

   Курсът по Цифрова телевизия създава предпоставки за добиванe на многостранни познания, както в сфери, пряко свързани със съвременните телевизионни и видео комуникационни технологии, така и в специализираните области за предварителна подготовка на студийни аудио и видео материали, тяхното съхранение и разпространение.

    

   Преподавателски състав:

   Доц. д-р инж. Иво Руменов Драганов, кат. РКВТ, ФТК

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иво Драганов

 • BTC60.1 Мобилни комуникации
  • В дисциплината се разглеждат особеностите на мобилния канал и произтичащите от тях методи за подобряване на неговите параметри – разнесено приемане и предаване MIMO, обработка на сигналите в основна и честотна лента, формиране на канала за връзка чрез различни методи за модулация. Изучават се методите за формиране на широкоспектърния сигнал чрез – DSS, FH, TH, хибридни. Разглеждат се различни видове комуникационни системи за мобилни комуникации и особености на техническите средства, необходими, при тяхното изграждане. Дискутират се преди всичко наземни клетъчни мрежи от второ, трето поколение и четвърто поколение. Разглеждат се стандартите GSM, GSM/GPRS,  GSM/GPRS/EDGE, UMTS, WiFi. WiMAX,LTE.

   Лектори: проф. д-р инж. Илия Илиев, гл.ас. д-р инж. Климент Ангелов

   Лектори:

   проф. д-р инж. Илия Илиев

   гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов

 • BTCEe19 Разпространение на радиовълните
  • Курсът по „Разпространение на радиовълните” цели да запознае студентите с основните модели на разпространение на радиовълните при реалните телекомуникационни системи.

   В първата част се разглеждат основните зависимости на електромагнитното поле – уравненията на Максуел, уравненията на плоска електромагнитна вълна, скорост на разпространение и дължина на вълната, граничните условия и основните теореми на електродинамиката.

   Във втората част се представят основните зависимости, описващи разпространението на радиовълните при реалните радиолинии. Разгледани са и основните явления при разпространение на електромагнитните вълни – дифракция, отражение и пречупване, разсейване, деполяризация, както и ефектът на Доплер.

   Третата част е посветена на разпространението на радиовълните в земната атмосфера. Разглежда се съставът и структурата на атмосферата и нейните основни части от гледна точка на разпространението на електромагнитните вълни – йоносфера и тропосфера. Представени са механизмите на образуване на йоносферните слоеве и основните явления, възникващи при разпространението на радиовълните в йоносферата – затихване, отражение, деполяризация и т.н. В тази част се разглеждат и основните механизми на влияние на тропосферата върху разпространението на електромагнитните вълни - тропосферната рефракция, поглъщането и разсейването на радиовълните в хидрометеорите и молекулите на въздуха и разсейването от тропосферните нееднородности, както и методи за отчитане на влиянието на тези механизми при реалните радиолинии.

   В последната част се обръща внимание на особеностите при разпространението на радиовълните при основните типове радиолинии – йоносферни радиолинии, наземни радиолинии, мобилни радиолинии, сателитни радиолинии и др.

    Преподавателски състав:

   доц. д-р инж. Бончо Георгиев Бонев

   гл. ас. д-р инж. Климент Николаев Ангелов

   Лектори:

   доц. д-р инж. Агата Манолова

   гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов

 • BTCEe22 Сигнали и системи
  • Основната цел на дисциплината е да се запознаят студентите с въведение в теория на информацията, цифрови и аналогови сигнали и системи, едномерни и многомерни сигнали, основни методи за анализ на сигнали в 
   честотната и временната обаласт,основни процеси при обработката на сигнали (усилване, 
   модулация, демодулация,филтрация, кодиране);Основни методи за изследване на 
   цифрови,аналогови , линейни ,нелинейни системи.

   В дисциплината се разглеждат: Основни понятия от 
   теорията на информацията, Основни сведения за сигнали и системи, Параметри на сигналите, 
   Параметри и характеристики на системите,Спектрален анализ на сигнали и системи, Случайни 
   сигнали, Въздействие на случайни сигнали върху системи, Шумове, Оптимална филтдация на 
   сигналите, Въздействие на детерминирани сигнали върху нелинейни системи, Усилване, модулация и 
   демодулация на сигналите, Анализ на дискретни сигнали във времевата и в честотната област, 
   Дискретни системи, Кодиране на сигналите,Основни понятия за многоканални комуникационни 
   системи. 

   Лектори:

   проф. д-р инж. Веска Георгиева

   гл. ас. д-р инж. Станьо Колев

   доц. д-р инж. Калин Димитров

 • BTCEe44 Мобилни комуникации
  • В дисциплината се разглеждат особеностите на мобилния канал и произтичащите от тях методи за подобряване на неговите параметри – разнесено приемане и предаване MIMO, обработка на сигналите в основна и честотна лента, формиране на канала за връзка чрез различни методи за модулация. Изучават се методите за формиране на широкоспектърния сигнал чрез – DSS, FH, TH, хибридни. Разглеждат се различни видове комуникационни системи за мобилни комуникации и особености на техническите средства, необходими, при тяхното изграждане. Дискутират се преди всичко наземни клетъчни мрежи от второ, трето поколение и четвърто поколение. Разглеждат се стандартите GSM, GSM/GPRS,  GSM/GPRS/EDGE, UMTS, WiFi. WiMAX,LTE.

   Лектори: проф. д-р инж. Илия Илиев, гл.ас. д-р инж. Климент Ангелов

   Лектори:

   проф. д-р инж. Илия Илиев

   гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов

 • CTC10 Системи за измерване и контрол в комуникациите
  • Задължителна учебна дисциплина за редовни студенти по специалност “ Телекомуникации” на ФТК на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър” (изравнително обучение).

   Целта на учебната дисциплина е студентите да получат теоретични знания и практическа подготовка за методите и принципите за изграждане и конструиране на устройства и системи за измерване и контрол на електрически и физични величини, както и на параметрите на комуникационните сигнали, системи и устройства.

   Изучават се следните теми: Грешки при измерванията. Електромагнаита сувнестимост на средствата за измерване. Инфор­мационно-измервателни системи. Методи и средства за измерване на кому­никационни сигнали. Автоматизация на измерванията, микроконтролери. Стандартни интерфейси в системите за измерване и контрол.  Програмируеми измервателни преобразуватели. Виртуални уреди за измерване и контрол. Методи и уреди за оптични и микровълнови измервания.

   Преподавателски състав:

   проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов

   доц. д-р инж. Иво Николаев Дочев

   доц. д-р инж. Лиляна Емилова Дочева

   Лектори:

   проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов

 • FBE23 Програмиране и използване на компютри III (ПИК III)
  • Курсът „Програмиране и използване на компютри III” е задължителен учебен курс от бакалавърската учебна програма на Факултета по Телекомуникации.

   Съдържа два модула - Програмни системи за моделиране и симулация и Обектно-ориентирани програмни езици - които имат за цел да създадат предпоставки за придобиване на знания и умения относно програмно решаване на практически задачи и бъдеща реализация на студентите в областта на информационните и комуникационни технологии.

   Предпоставка за успех са дисциплините ПИК I и II, а курсът е необходим на всички следващи дисциплини, които изискват моделиране, симулация или софтуерна реализация.

   Водещи преподаватели са проф. Плешкова, проф. Атанасов,  доц. Дочева, доц. Николова, доц.Дочева, гл.ас. Миронов.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Снежана Плешкова

   доц. д-р инж. Лиляна Дочева

   доц. д-р инж. Румен Миронов

 • MICTE03 Безжични комуникации
  • Курсът по Безжични комуникации дава познания за математичните модели и особеностите на предаване на цифрова информация: в стационарни канали с Гаусов шум, в канали с ограничена честотна лента при наличие на междусимволна интерференция, нестационарни фадингови канали; адаптивна компенсация на междусимволна интерференция, оптимално приемане в Гаусови и негаусови канали; подобряване пропускателната способност при предаване на дискретна информация; шумоустойчивост и ефективност на различни методи за дискретна модулация; теоретичните принципи за реализиране на системи с разширен спектър, капацитет и приложение в системите с кодово деление между каналите – CDMA; паралелно многопотребителско детектиране, математическите основи и методи за канално, линийно кодиране и засекретяване.

   Лектори:: проф. д-р инж. Илия Илиев, проф. д-р инж.  Снежана Плешкова-Бекярска, проф. д-р инж. Георги Илиев, проф. д-р инж. Владимир Пулков

   Лектори:

   проф. д-р инж. Снежана Плешкова

   проф. д-р инж. Илия Илиев

 • MTC08.1 Специализирани антенни системи в комуникациите
  • Курсът по "Специализирани антенни системи в комуникациите" дава фундаментални и приложни знания в областта на съвременните антенни системи, използвани в мобилните сателитни комуникации, персоналните сателитни, телевизионни и радиоразпръсквателни комуникации. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат методите за анализ, моделиране, синтезиране и конструиране на антенни системи с оптимална ДНД и възможност за електронно сканиране.

                   В края на обучението по този магистърски курс студентът ще познава:

   • видовете линейни, планарни и обемни антенни решетки;
   • възможностите за сканиране в една и две равнини;
   • методите за обработка на сигнала в антенните решетки;
   • числени методи за анализ и оптимизация ;
   • теорията и конструирането на микролентови антенни решетки;
   • възможността за работа както на линейна, така и на кръгова поляризация.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Петър Петков

 • MTC09.1 Оптични безжични комуникационни системи
  • Дисциплината “Оптични безжични комуникационни системи” е задължителна дисциплина за редовните студенти по специалността “Телекомуникации”. Изложението на материала е насочено към придобиване на знания и умения, които ще дадат възможност за компетентно решаване на инженерни проблеми в областта на атмосферните и на космичните оптични комуникационни системи. Разработват се методи за проектиране и конструиране на тези системи на високо професионално равнище. Приложната ориентация на изложението се съчетава с добре подбрани и физично обосновани теоретични сведения. Това гарантира лесното усвояване на учебния материал и тварческото му използване в практиката.

   Съществено предимство на дисциплината е обучаването на студентите да използват предлаганите методи и алгоритми за инженерно проектиране на атмосферни и космични оптични комуникационни системи с най-добри технически параметри и с водещи качествени показатели. На семинарни упражнения се разработват многобройни числени примери, което способства по-доброто усвояване на материала и затвърждаването на придобитите знания.

   Доц. д-р инж. Цветан Мицев

   Лектори:

 • MTC09.2 Аудио и видео компресия в телекомуникациите
  • Аудио и видео компресия в телекомуникациите е задължително избираем учебен курс от магистърската програма на студентите в специалността“Телекомуникации”, които са избрали да се обучават в направлението “Аудио и видео системи”.

   Цифровите изображения и видео клипове са навсякъде в нашето настояще - в хиляди научни (например, астрономически, биомедицински), потребителски, промишлени и художествени приложения. Следователно възможността за обработка и компресия на изображения и видео последователности е невероятно важно умение, което всеки инженер, разработчик на софтуер и учен трябва да може да познава. Компресията на аудио и видео сигнали продължава да дава тласък революцията в мултимедийни технологии, на която сме свидетели днес.

   Този курс ще обхваща основите на компресията на аудио и видео сигнали. Ще предостави математическа рамка, която да опише и анализира аудио и видео сигналите в пространствената, времевата и честотната област. В този курс студентът не само ще може да научи теорията зад основните методи за компресия с и без загуби, но също така ще се научи как се изпълняват ключови етапи от процеса на компресия на практика като използва най-съвременните техники и инструменти. Студентът ще опознае математическия апарат зад Карунен-Лоев преобразуването, Уейвлет преобразуване, Ортогонални преобразувания и пирамиди. Във всички случаи, отнасящи се до специфични области на приложение, ще бъдат използвани подходящи видове сигнали.

   Лектори:

 • MTC12.3 Мрежи от четвърто поколение - LTE
  • Дисциплината „Мрежи от четвърто поколение - LTE” е специализираща за студентите от специалност „Телекомуникации”. Тя е предназначена да даде задълбочени знания за еволюцията на широколентовите мобилни мрежи, включващи Long Term Evolution (LTE) и System Architecture Evolution (SAE). След приключване на обучението студентите ще познават технологиите за радиодостъп, архитектурата на мрежата, протоколите, системните процедури, и технологичните решения, които са оптимум между работоспособност и себестойност. Основните теми включват: LTE достъп- изисквания и цели, технологии за LTE, мрежа за достъп, интерфейси, протоколи на управляващата равнина, физически слой за права посока на предаване, мениджмънт на радиоресурсите, физически слой за обратна посока на предаване, архитектура на еволюирала пакетна система (EPS) , мениджмънт на сесии и мобилност, защита, качество на обслужване и управление на политики, функционални единици и интерфейси в EPS, протоколи, процедури за мениджмънта на мобилността, процедури за мениджмънт на радиоресурсите, процедури, свързани с носещите ресурси.

   За изучаването са необходими знания по мобилни комуникации, IP-базирани комуникационни мрежи и мобилни мрежи.

   Лектори по дисциплината са проф. д-р Илия Илиев и проф.д.н. Евелина Пенчева.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Илия Илиев

 • MTC12.4 Видео и аудио домашни системи
  • „Видео и аудио домашни системи“ е избираем учебен курс от магистърската програма на специалността“Телекомуникации”.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за разработване, експлоатация и поддръжка на домашни видео и аудио системи и мрежи, да са в състояние да интегрират домашните системи и мрежи към професионални комуникационни, видео и аудио  системи и мрежи. В края на обучението си студентът ще: познава принципите на действие на домашни видео и аудио системи; има познания за тяхните функционални схеми, възможности, прилика и разлика с професионални видео и аудио системи; може да прилага придобитите знания при разработване,настройка, експлоатация и поддръжка на домашни видео и аудио системи; бъде в състояние да интегрира тези системи с професионални видео, аудио и телекомуникационни системи. Преподаватели по дисциплината са проф.  д-р  Снежана  Плешкова  и  доц. д-р Лиляна Дочева.

    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Снежана Плешкова

   доц. д-р инж. Лиляна Дочева

 • MTC12.6 Системи за дистанционен контрол и измервания
  • Свободно избираем учебен курс за редовни студенти по специалност “Телекомуникации”, Професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”.

   Целта на обучението по “Системи за дистанционен контрол и измервания” студентите да получат задълбочено познание за  съвременните технологии за дистанционен контрол и измерване на обекти чрез Интернет и безжични сензорни мрежи. Методите за контрол и подобряването на електромагнитната съвместимост на измервателните средства. Използването UNIX базирани операционни системи, а така също и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази област.

   Изучават се следните теми: Представени са особеностите на съвременните технологии за дистанционен контрол и измерване на обекти чрез Интернет и безжични сензорни мрежи, както и използваните UNIX базирани операционни системи.

   Преподавателски състав:

   проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов

   доц. д-р инж. Иво Николаев Дочев

   доц. д-р инж. Лиляна Емилова Дочева

   Лектори:

   проф. д-р инж. Румен Иванов Арнаудов

 • MTC12.8 Нелинейни ефекти във високоскоростни световодни комуникационни системи
  • Дисциплината “Нелинейни ефекти във високоскоростни световодни комуникационни системи” е свободно-избираема дисциплина за редовните студенти по специалността “Телекомуникации”. В лекциите се разглеждат основните свойства на разпространението на оптични импулси в оптични влакна. Изучават се дисперсионните характеристики на оптичните влакна със стъпаловиден и радиален профил на показателя на пречупване. Студентите се запознават с нелинейните ефекти, съпровождащи разпространението на оптичното лъчение в световодите, които водят до сериозни ограничения при създаването на високоскоростни световодни комуникациони системи. Разглеждат се също така физичните принципи на основните оптични усилватели: полупроводникови, легирани с ербий, раманови.

   Дисциплината разширява и задълбочава разглеждането на теоретичния фундамент на областта. Тя осигурят на студентите необходимите им знания за въздействието на редица линейни и нелинейни физични явления върху разпространението на оптичните сигналите във високоскоростни световодни комуникационни системи. Студентите придобиват необходимото професионално равнище за специалисти-проектанти или специалисти-изследователи.

   Проф. дфн Иван Узунов (ДПФ), Доц. д-р инж. Цветан Мицев (ФТК)

    

   Лектори:

 • MTC13.1 Радиокомуникационни системи с разширен спектър
  • Kурсът „Радиокомуникационни системи с разширен спектър” дава познания за следните радиокомуникационни системи: Клетъчни системи от 3 поколение – UMTS, Безжични локални компютърни мрежи – WLAN, Bluetooth, ZigBee - Стандарти IEEE 802.15, Радио комуникационни системи за високоскоростен пренос на данни – WiMAX. За всяка от тях се разглежда структурата на мрежите, радиоинтерфейса и по високите слоеве, развитие на стандартите и проектиране на мрежите. Особено внимание е отделено на клетъчните мрежи от 4G и ултрашироколентовите системи – UWBR. Дават се основни сведения за тях, методите на обработка на сигналите и информацията в тях, архитектура и принципи на изграждане.

   Лектори: проф. д-р инж. Илия Георгиев Илиев, доц. д-р Росен Георгиев Милетиев

   Лектори:

   проф. д-р инж. Илия Илиев

   доц. д-р инж. Росен Милетиев

 • MTC13.10 Вградени и програмируеми комуникационни устройства
  • Вградени и програмируеми комуникационни устройства е избираем учебен курс от магистърската програма на специалността“Телекомуникации”.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за разработка, проектиране, моделиране, симулация и реализация на вградени и програмируеми комуникационни устройства, тяхното съгласуване и  съвместимост с останалите стандартни части на всяка комуникационна система и мрежа. В края на обучението си студентът ще: познава методите и средствата за проектиране на вградени комуникационни устройства; познава етапите на проектиране на вградени комуникационни устройства; умее да разработва структурната схема на комуникационни устройства чрез вграждане на стандартни и специализирани функционални възли; може да реализира вградени комуникационни устройства; използва умело програмните и апаратните методи и средства за проверка, настройка, измерване и функционални тестове на реализираните чрез програмируеми интегрални схеми вградени комуникационни устройства и разработва примерни вградени и програмируеми комуникационни устройства. Преподаватели по дисциплината са проф.  д-р  Снежана  Плешкова  и  доц. д-р Лиляна Дочева.

    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Снежана Плешкова

   доц. д-р инж. Лиляна Дочева

 • MTC13.11 Обработка на медицински изображения
  • Дисциплината „Обработка на медицински изображения” е свободно избираема дисциплина за студенти по специалност “Телекомуникации” на ФТК за образователно-квалификационната степен “магистър”. Тя е предназначена да даде основни знания в областта на теорията и приложението на основни методи, задачи и проблеми, свързани с обработката на медицински изображения. За изучаването и са необходими знанията от курсовете по Математика, Физика, Цифрова обработка на сигнали. В курса се разглеждат различните видове медицински изображения, начините за тяхното получаване и представянето им в компресирана и некомпресирана цифрова форма, като и техните особености.Основните теми са свързани с: методите за подобряване на яркост и контраст на изображенията; методите за трансформация на медицински изображения; геометрични преобразувавания; видовете шумове в медицинските изображения и основни методи за филтрация; методите за компресия на медицински изображения; морфологична обработка на медицински полутонови изображения и методи за сегментация и анализ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Веска Георгиева

 • MTC13.3 Интернет мултимедийни комуникации
  • Интернет мултимедийни комуникации е избираем учебен курс от магистърската програма на специалността“Телекомуникации”.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ, създаване, и разпространение както на мултимедийни ресурси, така и на осигуряващите ги програмни и технически цифрови системи, за да изградят база и да я доразвиват с нови знания.

    

   Преподавателски състав:

   Доц. д-р инж. Иво Руменов Драганов, кат. РКВТ, ФТК

   Доц. д-р инж. Агата Христова Манолова, кат. РКВТ, ФТК

   Гл. ас. д-р инж. Николай Нинков Нешов, кат. РКВТ, ФТК

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иво Драганов

   гл. ас. д-р инж. Николай Нешов

 • PTC02 Антени и разпространение на електромагнитните вълни
  • Антени и разпространение на електромагнитните вълни е задължителен фундаментален учебен курс от допълващото обучение за образователно квалификационна степен „магистър” по специалност "Иновативни информационни и комуникационни технологии".

   Курсът по "Антени и разпространение" създава предпоставки за многостранна реализация на специалистите, както в областта на радиокомуникационните мрежи и системи, така и в областта на радиолокацията и навигацията и на всички системи за радиоуправление и контрол.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните явления при разпространението на електромагнитите вълни и да могат да прилагат теоретичните методи за анализ на преносните линии и антенните устройства, техните електрически параметри, свързването им, както и онези пасивни микровълнови елементи, които се явяват базови при микровълновите измервания и пасивните фидерни системи.

   В края на обучението си по този университетски курс студентите ще познават: основните уравнения на електромагнитното поле; гранични условия; уравнения на плоска електромагнитна вълна; основни зависимости при разпространение на радиовълните по реални трасета; видовете преносни линии, техните конструктивни особености; методите за теоретичен анализ и режимите на работа на тези линии; кръговата диаграма и основните задачи, решавани с нея; инженерните методи за анализ на антенните устройства; електрическите параметри на антените, тяхното измерване и представяне; основните принципи при моделирането и конструирането на антенно-фидерните системи и микровълновите устройства.

    

    

   Преподавателски състав:

   доц. д-р инж. Бончо Георгиев Бонев

   доц. д-р инж. Петър Желев Петков

   гл. ас. д-р инж. Климент Николаев Ангелов

   Лектори:

   доц. д-р инж. Агата Манолова

   доц. д-р инж. Петър Петков

   гл. ас. д-р инж. Климент Ангелов

 • МТС02 Цифрова обработка на сигнали в комуникациите
  • Цифрова обработка на сигнали в комуникациите е основен учебен курс от магистърската програма на специалността “Телекомуникации”.

   Цифровата обработка на сигналите е в основата на почти всички съвременни технологии: цифрови комуникации, компресия  на аудио / изображения/ видео, интерфейси човек-машина и системи за възприятие на околната среда, сензорни екрани, сензори за проследяване на всекидневни активности, фитнес, биометрични данни и сигурност, както и много други съвременни технологии. Приложения на обработката на сигнали включват някои от най-горещите тенденции в новите технологии: интернет на нещата, облачни технологии, софтуер-дефинираното радиоразпръскване, роботика, автономни превозни средства и т.н.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да задълбочат и разширят познанията си по цифрова обработка на сигналите, които имат от бакалавърския курс, като разучат още специални селективни системи, системи за адаптивна и паралелна цифрова обработка на сигнали, практическа реализация на цифрови системи, методите за нелинейна обработка, компресия на сигналите, теорията на невронните мрежи и практическите аспекти на устройствата за цифрова обработка с оглед приложението им в съвременните телекомуникационни системи.

    

   Лектори:

 • МТС05 Аудио и видео технологии
  • Аудио и видео технологии е задължителен учебен курс от магистърската програма на специалността“Телекомуникации”.

   Знанията и уменията по Аудио и видео технологии създават предпоставки за реализация на студентите при прилагане на новите технологии за разработване и разпространение на аудио и видео цифрова информация в различни телекомуникационни мрежи. Предлагат се познания за представяне и компресия на база стандарти за аудио и видео комуникация.

    

   Преподавателски състав:

   Доц. д-р инж. Иво Руменов Драганов, кат. РКВТ, ФТК

   Доц. д-р инж. Агата Христова Манолова, кат. РКВТ, ФТК

   Гл. ас. д-р инж. Николай Нинков Нешов, кат. РКВТ, ФТК

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иво Драганов

   гл. ас. д-р инж. Николай Нешов

 • МТС06 Технологии за проектиране в телекомуникациите
  •  „Технологии за проектиране в телекомуникациите (сигнални процесори в телекомуникациите)е задължителен учебен курс от магистърската програма на специалността“Телекомуникации”.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат сигналните процесори при реализацията на методите, технологиите  и техническите средства в телекомуникационните системи и мреж, в аудио и видео системите.  В края на обучението си студентът ще познава структурата на сигналните процесори; може да използва знания за основните функционални блокове; да работи с програмни модели на сигналните процесори; да работи с програмни среди за създаване на приложения в комуникациите, видео и аудио системите; да разработва примери за моделиране и реализация на алгоритми и комуникационни устройства със сигнални процесори. Преподаватели по дисциплината са проф.  д-р  Снежана  Плешкова  и  доц. д-р Лиляна Дочева.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Снежана Плешкова

   доц. д-р инж. Лиляна Дочева