faculties_present_img

Катедра "Технологии и мениджмънт на комуникационни системи"

Личният състав на катедрата включва: 5 доценти, 4 главни асистенти, 1 асистент, 1 техник и 1 технически изпълнител

Катедра "Технологии и мениджмънт на комуникационни системи" е създадена през 1988г. Със създаването на катедрата се цели да се поеме обучението по новооткритата специалност "Технологии и мениджмънт на комуникационни системи". При създаването й в нея влизат преподаватели от катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии" и катедра "Комуникационни мрежи". Активно участие при изграждане на новата катедра взема известният български учен и специалист в областта на конструирането и технологията на радиоелектронната апаратура проф. Георги Григоров Савов, който е и ръководител на създадената преди това аналогична специалност. Заслужава да се отбележи и ролята на доц. д-р Боян Илиев Илиев.

Преподавателите от катедра "Технологии и мениджмънт на комуникационни системи" обучават студенти с образователна степен "бакалавър" от модул Г по специализацията "Комуникационни технологии".

Преподавателите от катедрата участват активно в разработването на научно-изследователски проекти по вътрешни научно-изследователски договори, сервизни договори, научно-изследователски договори по научни програми на Нато и SOCRATES.

От 2006г. към катедрата се числи НИЛ "Електронизация и автоматизация на жп транспорт" с ръководител доц. д-р Ташко Николов. Отрасловите договори на Лабораторията в последните години са част от международни проекти в раздела "Осигурителна техника" и са свързани с най-големите търгове в БДЖ - "Изграждане на система за контрол на движението на влаковете (ETCS) в участъка Пловдив – Бургас", "Реконструкция и модернизация на участъка Пловдив – Свиленград", "Изграждане на Дунав мост 2 Видин – Калафат".

 

Последна редакция: 10.2018

Интернет страница:

 • Ръководител катедра

  boianka_nikolova_704.jpg
  Име: Боянка Николова
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3135
  Кабинет: 1301
  E-mail: bnikol@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  tashko_nikolov_705.jpg
  Име: Ташко Николов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3203
  Кабинет: 1302
  E-mail: tan@tu-sofia.bg

Академичен състав

доц. д-р инж. Боянка Николова
тел.:02 965-3135
каб.:1301
E-mail: bnikol@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Галя Маринова
тел.:02 965-3188
каб.:1305
E-mail: gim@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Ростислав Русев
каб.:1505
E-mail: rusev@ecad.tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Ташко Николов
тел.:02 965-3203
каб.:1302
E-mail: tan@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Тихомир Брусев
тел.:02 965-3544
каб.:1306-Б
E-mail: brusev@ecad.tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Деница Кирева-Михова
тел.:02 965-3544
каб.:1306-Б
E-mail: kireva@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Здравка Симеонов
тел.:02 965-3133
каб.:1304
E-mail: zsimeonov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Милен Тодоров
тел.:02 965-3203
каб.:1302
E-mail: todorov@ecad.tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Христомир Йорданов
тел.:02 965-3074
каб.:10100A
E-mail: h_yordanov@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Катерина Костова
тел.:02 965-3133
каб.:1304
E-mail: kmkostova@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

техн.изпълнител Валентина Долапчиева
тел.:02 965-3194
каб.:1306
E-mail:vdolapchieva@tu-sofia.bg
техн.изпълнител Милена Стоянова
тел.:02 965-3194
каб.:1306
E-mail:mstoyanova@tu-sofia.bg

 • BTC40 Конструиране на комуникационна апаратура
  • Конструиране на комуникационна апаратура” е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникации”. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат различните методи за конструиране на комуникационни апаратури, предназначени за различни честотни обхвати, техническите средства за осигуряване на техните нормални топлинни режими и електромагнитна съвместимост, както и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област.

   В края на обучението си по този университетски курс студентът ще познава: принципите на конструиране на елементи, възли и устройства за различни честотни обхвати и технологиите за тяхното производство; методите за определяне на топлинния режим на комуникационни апаратури и възможните конструктивни средства за неговото осигуряване; методите за осигуряване на електромагнитна съвместимост на комуникационни възли и устройства и изискванията към реализиращите ги възли.

    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Лидия Йорданова

   доц. д-р инж.  Боянка Николова

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

 • BTC29 Импулсни и цифрови устройства
  • Дисциплината „Импулсни и цифрови устройства” е задължителен основен учебен курс от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникации”. Целта на дисциплината е да даде задълбочени познания на студентите в проблематиката на логическото проектиране на импулсни и цифрови устройства, основано на теорията на Булевата алгебра и теорията на автоматите, както и приложението на тези устройства  за реализацията на цифрови системи.

   След приключване на курса студентът ще получи познания в областта на: Булевата алгебра и произтичащите от нея правила и закономерности на свързване на логическите променливи и математическите отношения между входните и изходните величини на комбинационните логически схеми; приложението на обобщените модели на автоматите и практически средства за описание; създаването на обобщени методи за синтез и реализация на синхронни и асинхронни автомати, работещи както в статичен, така и в динамичен режим; методите и средствата за откриване и отстраняване на състезанията, а също и на функционалните и структурни хазарти при комбинационните и последователни цифрови системи; хибридните системи с аналогови и цифрови устройства; специализираните средства за съхранение на информация; алгоритмични методи за проектиране на базата на модерните схемотехнически решения като програмируеми логически матрици.

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

   доц. д-р инж. Росен Милетиев

   доц. д-р инж. Рангел Динов

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

 • BTC47 Практикум по автоматизация на проектирането
  • Дисциплината „Практикум по автоматизация на проектирането” е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалността „Телекомуникации”. Тя запознава студентите със съществуващите универсални и специализирани програми за изследване на комуникационни схеми и устройства, като ползва придобитите от студентите познания по курса „Теоретична електротехника”. Проследяват се принципите, организацията и програмното осигуряване на системите за интегрирано инженерно и конструктивно проектиране, основните йерархични нива на моделиране на аналогови, цифрови и смесени аналогово-цифрови схеми и системи, методологията на проектиране на комуникационни схеми и устройства и най-разпространените универсални методи и алгоритми за осъществяване на различните етапи на автоматизираното проектиране. Специално внимание се обръща на програмата Cadence OrCAD Design Suite 16.6,  включително и симулатора  PSPICE за моделиране и симулация на аналогови, цифрови  и смесени анологово-цифрови схеми и системи. Дисциплината дава познания и практически умения за автоматизирано изследване на комуникационни схеми по постоянен ток, за определяне на коефициенти на предаване, анализ на чувствителности, устойчивост, честотен анализ и времеви анализ, анализ в най-тежък случай и статистически Монте-Карло анализ. Разглеждат се принципите и средствата за функционално-логическо моделиране и симулация на логически схеми и устройства, както и основните възможности на системите за конструктивно проектиране за  на печатни платки. Обърнато е специално внимание на практическите правила за интерактивно проектиране на печатни платки с отчитане на електромагнитната съвместимост. Знанията от дисциплината „Практикум по автоматизация на проектирането” са необходими за изучаването на редица следващи дисциплини, като: Автоматизирано проектиране на цифрови комуникационни схеми с VHDL, Автоматизирано проектиране в ИНТЕРНЕТ.

   Водещ преподавател:  доц. д-р инж. Галя Маринова, e-mail:gim@tu-sofia.bg,  

                                          тел:02-965-3188

   Лектори:

   доц. д-р инж. Галя Маринова

 • BTC51.4 Компютърно проектиране в комуникациите
  • Дисциплината „Компютърно проектиране в комуникациите” е задължително избираема дисциплина за студенти по специалност “Телекомуникации”, на Факултета по телекомуникации за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. За изучаването й са необходими знания по Математика,  Теоретична електротехника,  Комуникационни вериги,  Практикум по автоматизация на проектирането. Целта на дисциплината е да разшири знанията и практическите умения на студентите, преминали общия Практикум по Автоматизация на проектирането, като ги подготви за използуване на професионални CAD системи за симулация и проектиране на устройства за комуникационната техника.

   Дисциплината запознава студентите с методологичните, алгоритмичните, технологичните и схемотехничните основи на електронните програмируеми схеми (CPLD, FPGA). Изграждат се умения за бързото осъществяване на несложни проекти от идея до практическа реализация. Обръща се внимание на системния подход на проектиране в комуникациите, създаване на спецификация с езици за описание от високо ниво (VHDL). Студентите придобиват практически умения за цялостната реализация на несложни проекти с програмируеми схеми. Втората част на дисциплината разглежда съвременните комуникационни технологии за съхранение, управление и защита на информацията, които се използват при изграждането на центровете за компютърно проектиране. Разширяват се практическите знания и умения на студентите, като им се дава базата от съвременни хардуерни и софтуерни градивни компоненти, принципи и познания, необходими при изграждане на SAN решения, решения за бекъп, архивиране и документооборот.

    

   Лектор:

   доц. д-р инж. Людмила Райковска

   Лектори:

 • BTC53.4 Автоматизирани технологични системи
  • Дисциплината „Автоматизирани технологични системи” е задължителна избираема учебна дисциплина в седми семестър от бакалавърската програма на специалността“Телекомуникации”. Курсът създава предпоставки за успешна реализация на студентите в условията на високотехнологично компютърно производство и по-специално производство на комуникационна, компютърна, електронна, аерокосмическа и друга техника, обединени под общото наименование електронно производство.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият познания за: особеностите на електронното производство като обект на автоматизация; систематичното проектиране на автоматизирани технологични системи; основните положения от теорията на автоматичното управление; роботите и робототехническите технологични модули и комплекси; автоматизацията на монтажа - конвенционален и повърхностен; принципните и организационните решения при преминаване към компютърно интегрирано производство.

    

   Лектор:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

 • BTC56 Надеждност и сигурност на комуникациите
  • Дисциплината “ Надеждност и сигурност на комуника­циите ” е задължителен фундаментален учебен курс от бакалавърската програма на специалност “Телекомуникации”. Изучаването й цели да даде на студентите знания и умения за работа с инструментариум за реализация и моделиране на Надеждност и сигурност в комуникациите. Чрез нея се създават предпоставки за многостранна реализация на студените в традиционните телекомуникации и в специализираните области на сигурността на комуникационните и компютърните системи за управление на отговорни технологични процеси.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите, методите и техническите средства за анализ, моделиране, осигуряване и повишаване на надеждността и сигурността на комуникационните системи и в съответствие със своите потребности и интереси да придобиват нови знания и възможности в тази предметна област. Курсът е разделен на два основни модула – единият касае надеждността на комуникационни системи, а вторият модул сигурността им.

   В края на обучението си студентите ще могат да познават понятийния апарат на надеждността и сигурността, определят основните понятия, величини, показатели и зависимости в теорията на надеждността и сигурността и ще могат да ги моделират, ще могат да сравняват по надеждност и сигурност различни технически решения в комуникациите и компютърните системи, ще познават методите и средствата за защита от неоторизиран достъп до компютърни и комуникационни ресурси и ще могат да ги прилагат на практика.

   Екип по дисциплината “Надеждност и сигурност в комуникациите”:

   доц. д-р инж. Ташко Николов,

   доц. д-р инж. Мария Ненова,

   доц. д-р инж. Венцислав Трифонов

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ташко Николов

 • BTC59.4 Диагностика и отказоустойчивост в комуникациите
  •  

   Диагностика и отказоустойчивост  в комуникациите” e задължително избираема дисциплина за редовни студенти по специалност “Телекомуникации”, за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. След завършване на курса студентите трябва да имат знания и умения за многостранна реализация не само в областта  на комуникационната техника, но и  в сфери, които, въпреки че не са непосредствено свързани с традиционните телекомуникации, се основават на знанията, получени по тази специалност. Основните теми засегнати в дисциплината са понятия за методите и техническите средства за диагностиката на комуникационните устройства и системи, третиране на отказите с цел тяхното маскиране, постигане на висока надеждност на устройствата. Особено внимание се отделя на методите и техническите средства за изграждане на автоматизирани системи за диагностика и отказоустойчивост на широкия спектър от съвременни телекомуникационни и системи.

   Лектор:

   доц. д-р инж. Ташко Николов

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ташко Николов

 • BTC60.7 Автоматизирано проектиране на цифрови комуникационни схеми с VHDL
  • Дисциплината Автоматизирано проектиране на цифрови комуникационни схеми с VHDL е свободно избираем учебен курс от бакалавърската програма на специалността „Телекомуникации”. Тя дава познания за проектиране на комуникационни схеми директно приложими в съвременните цифрови комуникационни устройства като се базира на придобитите от студентите познания по курсовете „Импусни и цифрови устройства”,  „Компютърно проектиране в комуникациите” и „Цифрова обработка на сигналите”. Дисциплината дава знания  за основните цифрови комуникационни схеми на модеми, аудио-карти, софтуерно радио (SDR), мобилни телефони GSM, устройства за хардуерна защита  и биолегитимиране, като проектирането е основано на стандартите в комуникациите. Разгледани са средствата за автоматизирано проектиране на цифрови схеми – моделно-базирания подход на проектиране и връзката на системна спецификация описана на MATLAB, с крайни автомати или графично, със стандартните езици за описание на хардуер VHDL и VERILOG. Дисциплината включва и познания за програмируемите  схеми FPGA на XILINX, ALTERA и др.,  както и съответните системи за развитие  ISE, VIVADO, QUARTUS II, баланса при разделението на функциите между схемите FPGA, сигналните процесори DSP и процесорите с общо предназначение GPP. От друга страна са представени възможностите за реализация на комуникационни системи с помощта на хардуерната платформа за софтуерно радио USRP и графичния софтуер с отворен код GNU Radio. Разгледани са методите за тестване на реализираните цифрови комуникационни схеми и са предложени примерни проекти  на блокове интелектуална собственост IP и схеми за комуникационни устройства, описани на VHDL.

   Водещ преподавател:  доц. д-р инж. Галя Маринова, e-mail:gim@tu-sofia.bg,  

                                          тел:02-965-3188

   Лектори:

   доц. д-р инж. Галя Маринова

 • BTC60.8 Проектиране на интегрални схеми за безжични комуникации
  • Проектиране на интегрални схеми за безжични комуникации” е свободно избираема учебна дисциплина в осми семестър от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникациии”. Курсът дава възможност на студентите да натрупат познания и умения по проектиране и приложение на интегрални схеми за безжични комуникации, както и да усвоят базови умения за използване на наложили се като световен индустриален стандарт автоматизирани системи за проектиране на интегрални схеми (например CADENCE). Придобиването на тези знания ще даде възможност на студентите да се реализират както в сферата на телекомуникациите, така и в сферата на електрониката и приложение на компютърната техника. Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят и усвоят методите за пълно проектиране на интегрални схеми, преминавайки през всички нива на проектиране.

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

   гл. ас. д-р инж. Тихомир Брусев

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

   доц. д-р инж. Тихомир Брусев

 • BTC61.11 Нанотехнологии и наноелектроника в телекомуникациите
  • Нанотехнологии и наноелектроника в телекомуникациите” е свободно избираема учебна дисциплина в осми семестър от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникациии”. Курсът по Нанотехнологии и наноелектроника в телекомуникациите дава подготовка на студентите в областта на развитие на нанотехнологиите и практическо приложение на наноматериалите. Придобиването на тези знания ще даде възможност на студентите да се реализират както в сферата на телекомуникациите, така и в сферата на наноматериалите и нанотехнологиите.

   Целта на учебната дисциплина е студентите да се запознаят и добият обща представа за основните принципи и тенденции в развитието на нанотехнологиите. Също така да получат базови знания за това революционно направление в науката и техниката и някой негови актуални приложения, основно в телекомуникациите.

    

   Лектори:

   чл.-кор. проф. дфн  Георги Младенов

    доц. д-р инж. Боянка Николова

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

 • BTC61.12 Телекомуникационно право
  • Дисциплината “Телекомуникационно право” е свободно избираема учебна дисциплина в осми семестър от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникации”.

   Целта на учебната дисциплина е да създаде у студентите задълбочени познания по отношение на правния режим на телекомуникациите в България. При завършване на курса студентът ще познава подхода на държавата при регулиране на обществените отношения, свързани с електронните съобщения в България, ще познава режимът на предоставяне на електронни съобщителни услуги, изискванията към предприятията, предоставящи електронни съобщителни услуги, правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията, особеностите при предоставяне на различните електронни съобщителни услуги и др.

    

   Лектор:

   проф. д-р Георги Димитров

   Лектори:

   проф. д-р Георги Димитров

 • FBE12 Материалознание
  • Дисциплината “Материалознание” е задължителен фундаментален учебен курс във втори семестър от бакалавърската програма на специалността “Телекомуникациии”. Целта на учебната дисциплина е студентите да познават основните свойства на материалите, съобразно тяхното поведение под влияние на електромагнитно поле, както и параметрите и конструктивните особености на резистори, кондензатори и магнитни сърцевини.

   В края на обучението си по този курс студентът ще: може да класифицира различните видове материали според поведението им в електромагнитно поле; да познава базовите електрически свойства на диелектричните, проводниковите, полупроводниковите и магнитните материали, както и основните им характеристики; да определя характерните особености на най-разпространените представители на диелектричните, проводниковите, полупроводниковите и магнитните материали, както и типичните им приложения; да познава свойствата и параметрите на резисторите, кондензаторите и магнитните сърцевини за индуктивни бобини, както и основните особености на различните им видове.

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

   гл. ас. д-р инж. Тихомир Брусев

   гл. ас. д-р инж. Ростислав Русев

   Лектори:

   доц. д-р инж. Боянка Николова

   доц. д-р инж. Тихомир Брусев

   доц. д-р инж. Ростислав Русев

 • MICTE18.2 Моделиране и оптимизация на телекомуникационни процеси и системи
  • Моделиране и оптимизация на телекомуникационни процеси и системи” е избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Иновативни комуникационни технологии и предприемачество”, ФТК на Технически Университет - София, образователно-квалификационна степен “магистър”. Изучаваните в дисциплината методи за моделиране са: мрежи на Петри,  Марковско моделиране, ER моделиране, теория на графите, UML. Методите за оптимизация, които намират място в дисциплината са: безградиентни методи за оптимизация при много управляващи параметри, градиентни методи за търсене на екстремум, както и методи за екстремална оптимизация. Целта на обучението е да създаде системен подход в мисленето на бъдещите магистри. Тя трябва да свърже теоретичния материал за моделиране и оптимизация с реални телекомуникационни процеси – маршрутизация в мрежите, управление на мрежи, борба с претоварванията и управление на опашките, всякакъв вид протоколи, проектиране на мрежи и др. Осъзнаването на проблема за декомпозиция на синтезираната или анализираната система – оптимум между опростяване и детайлизиране на разглеждането е също обект на този курс. Създаване на способност за дефиниране на техническо задание, ръководене на проекти.

   Лектор:

   доц. д-р инж. Ташко Николов

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ташко Николов

 • MTC12.7 Автоматизирано проектиране в Интернет
  • Дисциплината Автоматизирано проектиране в ИНТЕРНЕТ е свободно избираем учебен курс от магистърската програма на специалността „Телекомуникации”. Тя разглежда основните онлайн платформи и програми, приложими за автоматизирано проектиране на комуникационни схеми и устройства, възможностите за верификация и комплексно проектиране при комбинирането им със стандартни симулатори (ORCAD/PSpice A/D и др.)  и дава основните насоки за създаване на онлайн програми, портали, форуми и материали в помощ на автоматизираното проектиране в комуникациите, като се базира на придобитите от студентите познания в бакалавърските курсове по „Практикум по автоматизация на проектирането”,   „Компютърно проектиране в комуникациите” и „Автоматизирано проектиране на цифрови комуникационни схеми с VHDL“. Включени са познания свързани с основните онлайн платформи и програми за автоматизирано проектиране  на схеми и системи – WEBENCH DESIGN CENTER (Power/FPGA/LED Designer и ActiveFilter/Amplifiers/PLL Architect), POWERESIM,  ALTERA QUARTUS II Online;  платформите с отворен код като OSSIE,  свободно заредимите програми за автоматизирано проектиране като LTSpice и  SATURN;  набор от онлайн програми за проектиране на елементи, схеми и платки в комуникационните устройства – в помощ на проектирането на радио-, аудио- схеми, захранващи схеми, платки, индикации, драйвери. Разгледани са и възможностите за верификация на проект получен в средата на онлайн платформа с помощта на стандартните симулатори: ORCAD Capture/PSpice A/D Advanced /Layout/, FilterCAD, MMiCAD, PAC Designer, MATLAB. Представени са методи за оценка на надеждността на онлайн средствата.

   Водещ преподавател:  доц. д-р инж. Галя Маринова, e-mail:gim@tu-sofia.bg,  

                                          тел:02-965-3188

   Лектори:

   доц. д-р инж. Галя Маринова

 • МТС06 Технологии за проектиране в телекомуникациите
  • Технологии за проектиране в телекомуникациите (Моделиране и оптимизация на телекомуникационни процеси и системи) e задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Телекомуникации”, ФТК на Технически университет - София, образователно-квалификационна степен “магистър”. Изучаваните в дисциплината методи за моделиране са: мрежи на Петри,  Марковско моделиране, ER моделиране, теория на графите, UML. Методите за оптимизация, които намират място в дисциплината са: безградиентни методи за оптимизация при много управляващи параметри, градиентни методи за търсене на екстремум, както и методи за екстремална оптимизация. Целта на обучението е да създаде системен подход в мисленето на бъдещите магистри. Тя трябва да свърже теоретичния материал за моделиране и оптимизация с реални телекомуникационни процеси – маршрутизация в мрежите, управление на мрежи, борба с претоварванията и управление на опашките, всякакъв вид протоколи, проектиране на мрежи и др. Осъзнаването на проблема за декомпозиция на синтезираната или анализираната система – оптимум между опростяване и детайлизиране на разглеждането е също обект на този курс. Създаване на способност за дефиниране на техническо задание, ръководене на проекти.

   Лектор:

   доц. д-р инж. Ташко Николов

   Лектори:

   доц. д-р инж. Ташко Николов