Специалност "Телекомуникации (на български език)"

За специалността

"Телекомуникации" е широкопрофилна специалност с изключителна популярност сред кандидат-студентите и фирмите. Специалността е една от най-търсените на пазара на труда. Във ФТК работи отличен колектив от висококвалифицирани специалисти.

ФТК обучава значителен брой докторанти и студенти в областта на телекомуникациите - радио, аудио, видео, кабелни и оптични комуникационни мрежи, системи и технологии, екологичен и енергиен мониторинг и др. Възпитаници на ФТК създадоха и в момента ръководят и обслужват българската комуникационна промишленост, фирмите и научните звена в сектора. Благодарение на широкопрофилната си подготовка те успешно се реализират и в близки до комуникациите области – компютри, електроника, автоматика и др. В чужбина нашите випускници се радват на изключителни успехи и в много случаи стигат до най-високите етажи на кариерата и бизнеса.

Защо да избера тази специалност?

Телекомуникациите е една от най-модерните и динамично развиващите се области на техниката и технологиите в днешно време. Област, в която се влагат огромни инвестиции и работят водещи технологични компании в света, в която има най-ниска безработица и постоянна нужда от квалифицирани кадри. Факултетът поддържа тесни връзки с водещите български телекомуникационни оператори, както и наши и чужди фирми в областта на информационните и комуникационни технологии, които предлагат стажантски програми и стипендии на студентите, както и различни видове допълнително специализирано обучение.

Какви са изискванията за прием?

   Български граждани и граждани на страните членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, притежаващи диплома за завършено средно образование, могат да кандидатстват за студенти в Техническия университет – София по специалността Телекомуникации.

   Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски доку-менти и класиране по специалности. В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсните изпити (тестове) и/или държавните зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности.

Какво ще уча?

 Бакалавърът, завършил Факултета по Телекомуникации, има базова широкопрофилна подготовка в областта на телекомуникациите, притежава способност чрез самоподготовка да усъвършенства знанията и уменията си, има добра езикова култура, владее компютърни технологии и поддържа подготовката си на нивото на съвременните изисквания на информационното общество.

   Получаването на бакалавърска степен по телекомуникации е свързано с придобиване на знания и умения за работа, за проектиране, производство, поддръжка, експлоатация, инженеринг и техническо осигуряване на комуникационни компоненти, възли, устройства, системи и мрежи.

   Студентите завършили бакалавър могат да продължат своето образование като магистри по същата специалност.

Възможности за студентска мобилност
Моята реализация

   Някои от областите за професионална реализация на завършилите студенти са:

системи за спътниково и кабелно разпространение на радио- и телевизионни програми;

фиксирани и мобилни комуникационни системи и мрежи;

информационни технологии в телекомуникациите; надеждност и сигурност на комуникациите;

аудио и видео технологии;

лазерни и световодни комуникационни системи;

радиолокационни и радионавигационни устройства и системи;

автоматизирани системи за проектиране, производство, контрол и диагностика, системи за радио-управление;

системи за контрол и управление;

системи за технологичен контрол, схеми и системи и проектиране на печатни платки;

технически средства за изграждане на автоматизирани технологични системи в комуникациите и др.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

бакалавър


Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Uplan_FTC_BTC_BG.pdf
Студентска канцелария:

Мила Николова-Цветкова
Email: milan@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Ани Кръстева
Email: a_krasteva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Леди Бачева
Email: ledi@tu-sofia.bg
Кабинет: 1440
Тел.:02 965-3107

Деканска канцелария:

Яна Цанкова
Email: fktt-dekan@tu-sofia.bg
Кабинет: 1439-Б
Тел.:+359 2 965 3095, +359 2 965 2095