faculties_present_img

Университетска Информационна Система - Студент

Съдържа информация за студентите постъпили след 2002 година в Технически Университет - София по образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър и специалист.

Можете да намерите 

  • лична информация, 
  • информация за студентско състояние, 
  • здравно осигуряване, 
  • оценки получени по време на следването
  • получените заверки по дисциплините (въведени електронно)
  •  детайлна информация за последните си 10 влизания

 

Влизането в системата се извършва на https://student.tu-sofia.bg/  чрез ЕГН ЛНЧ и факултетен номер
през стандартна или криптирана връзка.

При открити несъответствия се обръщайте към съответната факултетна  студентска-канцелария.