faculties_present_img

Ред за настаняване в общежитие

Ред за настаняване в Студентските общежития - Първи курс

1. Подаване на документи за кандидатстване в Учебен корпус № 1 (Ректорат), кабинет 1152-2 – от 08.07 до 31.07.2019 г.
Необходими документи:

 • Уверение от студентската канцелария за записана учебна 2018/2019 г., в което е упоменат и приемния бал.

 • Лична карта.

 • Копие от ТЕЛК решение и оригинал за сверка (ако има такова).

 • Молба свободен текст за желаещите да живеят с брат/сестра студент, който се обучава в университет в София.

2. Получаване на настанителна заповед в Учебен корпус № 1 (Ректорат), кабинет 1152-1 – от 16.09 до 19.09.2019 г. по факултети според предварително определения график, разписан в настанителната заповед.
Необходими документи:

 • Лична карта.

 • Снимка (паспортен формат) – 1 бр.

 • Удостоверение от районното психиатрично заведение (психодиспансер) по постоянен адрес.

 • Картонче с входящ номер, издадено от отдел „Студентски общежития и столове“.

 • Документ за семейно положение (свидетелство за сключен граждански брак) – за семейни студенти.

3. Заплащане на наем за месеците Септември и Октомври и депозит за първи семестър – около 80 лв.

4. Адресна регистрация в община Студентска – блок № 5, етаж 1.
Необходими документи:

 • Настанителна заповед.

 • Лична карта.

5. Настаняване в съответното общежитие и изготвяне на настанителен картон при управител-домакина на блока.
Необходими документи:

 • Настанителна заповед.

 • Касов бон за платен наем за месеците Септември и Октомври.

 • Адресна регистрация.

 • Лична карта.

 • Снимка (паспортен формат) – 1 бр.

 
*Забележка: Настанените студенти в студентско общежитие № 12 трябва да заплатят предварително депозит в размер на 100 лв. и да представят документа за платената сума на управител-домакина. При напускане на студентското общежитие депозита ще бъде възстановен само при представен документ от управител-домакина, удостоверяващ предадена изрядна стая.