Наем

Наемът се заплаща всеки месец до 25 число на текущия месец на касите на отдел СОС (до зала 1152). След заплащането касовият бон се представя на управител-домакина на студентското общежитие.
 
Всички проблеми, свързани с общежитията, се отнасят до:
 

1. Управител-домакина на съответното студентско общежитие

2. Отдел „Студентски общежития и столове“

3. Домовият съвет


Всеки блок има вътрешен контролен орган. Това е Домовият съвет. Той се избира от всички живущи във входа за период от една година. Чрез тях КСБВУ осъществява по-добър контрол за спазването на правилата за вътрешния ред в общежитията. Информация за членовете на ДС може да намериш при портиера на блока.

 
4. Комисия по социално-битовите въпроси на учащите се (КСБВУ)

Колегите от КСБВУ заседават съвместно с отдел СОС всяка седмица и разрешават възникнали конфликтни ситуации между живущите в общежитието.
За контакти с тях: ksbvu@studsavet.org; тел.: 02/965-37-70; зала 1154 В