faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Eлектроенергетика и електрообзавеждане

Факултет: Електротехнически Факултет

Специалност: Eлектроенергетика и електрообзавеждане

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Обучение: Допълващо

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

За завършили ОКС “професионален бакалавър” от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Описание:

Обучението се извършва в два семестъра и е платено (925 лв. за семестър)

Завършилите допълващото обучение могат да кандидатстват за обучение в ОКС „Магистър” в ЕФ.

Необходими документи:

  • молба по образец,
  • квитанция за внесена такса за кандидатстване,
  • документ за завършено висше образование.

Краен срок: 2019-09-27

Допълнителна информация:

Документите за кандидатстване по горните форми на обучение се подават в канцеларията на Учебния отдел на ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ от 01.09.2019 до 27.09.2019 г. - стая № 12210 (бл.12), тел. +359 2 965-23-69.