faculties_present_img

Катедра "Инженерна логистика, подемно-транспортна и строителна техника"

Катедра "ИЛПТСТ" е сред първите седем машиностроителни катедри, основали "Машинния факултет" с наименованието, което е имала по това време - Общо машинознание и повдигателни машини. Поставянето на тази катедра на първо място сред катедрите, основали Машинния факултет, показва нейното фундаментално значение за обучението на машинни инженери. През 1956 година преподавателите по Машинно чертане преминават в новосъздадената катедра "Дескриптивна геометрия и машинно чертане ". Основната катедра получава името "Машинни елементи и подемно - транспортни съоръжения". След 1956 год. от тази катедра започват да се отделят катедрите със съвременните им наименование: Основи на технически средства за конструиране /ОТСК/; Инженерна логистика и подемно-транспортна и строителна техника /ИЛПТСТ/; Механично уредостроене /МУ/; Теория на механизмите и машините /ТММ/; Машинни елементи /МЕ/. Съществуването на Катедрата от самото начало на създаване на Техническия университет - София свидетелства за нейното значение и актуалност в областта на машиностроенето. Инженерите, завършили образованието си в тази Катедра, с право могат да се наричат "машинни архитекти и дизейнери", защото предметът на обучение в нея е създаването на крайни изделия, представляващи нестандартна и уникална техника, събираща в себе си знанията, изучавани в редица други катедри. Макар и една от първите машиностроителни катедри, тя получава съществено съвременно значение с развитието и прилагането на информационните технологии през новия век в областта на инженерната логистика, съвременната машинна архитектура и дизайн. Постепенно става практика управлението на съвременната логистична техника да се извършва с информационни технологии и вградени бордови компютри, като например: робокарни системи, складови системи, строителни манипулатори, роботи и др.

Интернет страница:http://ilptst.mf.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  K_503.png
  Име: Константин Димитров
  Научна степен: проф. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3895; 2670
  Кабинет: 4412; 4420
  E-mail: kdimitrov@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  lazov_506.jpg
  Лична страница
  Име: Лъчезар Лазов
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2894
  Кабинет: 4418
  E-mail: llazov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. дтн инж. Веско Панов
тел.:02 965-2608
каб.:4410, E-mail: vpanov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Константин Димитров
тел.:02 965-3895; 2670
каб.:4412; 4420, E-mail: kdimitrov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Божидар Григоров
тел.:02 965-2922
каб.:4324-Г2, E-mail: b.grigorov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Лъчезар Лазов
тел.:02 965-2894
каб.:4418, E-mail: llazov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Марин Георгиев
тел.:02 965-3893; 3574
каб.:4416; 4321-Г2, E-mail: mgeor@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Николай Казаков
тел.:02 965-2892
каб.:4404, E-mail: nkazakov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Росен Митрев
тел.:02 965-2656
каб.:4414, E-mail: rosenm@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Янко Славчев
тел.:02 965-2686
каб.:4225-Г2, E-mail: ya_slavchev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Калин Чучуганов
тел.:02 965-2984
каб.:4408; 4100, E-mail: chuchuganov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Николай Рачев
тел.:02 965-2608
каб.:4410, E-mail: nikolayrachev@tu-sofia.bg
ас. д-р инж. Александър Грънчаров
тел.:02 965-2894
каб.:4418,
ас. маг. инж. Цвета Въчева-Братанова
тел.:02 965-3839; 3574
каб.:4416,4321-Г2, E-mail: tz_bratanova@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Иван Страшников
тел.:02 965-2585; 2890
каб.:4117-Г2; 4408, E-mail:istrashni@tu-sofia.bg

 • Компютърно проектиране
  • Интерактивната компютърна графика и CAD/CAM технологиите оказват значително влияние върху процесите на конструиране, проектиране и изготвяне на конструкторска документация. Настоящата учебна програма има за цел представянето на фундамента на CAD системите на студентите от Факултета по инженерно образование на английски език. Програмата е насочена към формиране на правилно отношение към проблемите и подходите на използване на такива системи при проектиране и конструиране в машинното инженерство. Тя е насочена също така и към запознаване и практическо използване на съществуващи системи. В съответствие с тези цели стремежът е да се намери добър баланс между теорията и практиката в представянето на материала. Теоретичните проблеми са илюстрирани до възможно най-голяма степен от практически инженерни приложения.

   Лектори:

   доц. д-р Божидар Григоров

 • Подемно-транспортна техника І част.
  • Целта на учебната дисциплина е да даде основни понятия на студентите в областта. Тук се разглеждат предимно базови елементи, възли и механизми, които могат да бъдат вграждани в различни машини и комбинирани по различен начин в инсталации за транспортиране на различни товари – единични и насипни. Особено внимание се отделя на системите за задвижване - техните принципи на изграждане, елементна база,  технически решения, пресмятане както и областите им на приложение. Знанията, съчетани с информацията от курса “Подемно-транспортна техника ІІ” са необходими за правилния избор, проектиране и експлоатация на тази техника, осигуряваща качество и надеждност на технологиите, в които тя се прилага.

   Лектори:

   доц. д-р Божидар Григоров