faculties_present_img

Катедра "Прецизна техника и уредостроене"

В рамките на бакалавърските специалности “Машиностроене и уредостроене'” и “Мехатроника” катедра “Прецизна техника и уредостроенепровежда обучение в следните направления:

 

 •  Метрология и измервателна техника;
 •  Финомеханнчна техника;
 •  Оптична и лазерна техника;
 •  Медицинска техника;
 • Офис техника;
 •  Преобразуватели, уреди и системи за измерване и контрол на физикомеханични и геометрични величини;
 •  Микромеханика;
 •  Контрол и управление на качеството.

Катедрата има водеща роля в обучението на магистри по Метрология, фина механика и оптика”, “Мехатроника” и “Техническо законодателство и управление на качеството”.

Основните направления на развитие на катедрата през последните години са:

 Разкриване през 2005г. на специалност “Мехатроника” с бакалавърска и

магистърска степен. Тук се стъпва на три фундамента - машиностроене, електроника и информатика. Предлагат се две специализации - по робототехника и по уредостроене. Обучението е съвместно с катедра “Автоматизация на дискретното производство” и с факултетите по електроника и компютърни системи;

Разкриване през 2007г. на магистърска специалност “Техническо законодателство и управление на качеството”. В нея се приемат за обучение бакалаври от всички технически специалности от и извън ТУ - София. Обучението е с мениджърска насоченост - на основата на европейското и българското законодателство и стандартизацията се подготвят кадри за разработване и прилагане на системи за контрол и управление на качеството, на околната среда, на здравословни и безопасни условия на труд, информационна сигурност и др. отраслово специфични системи.

Следдипломната квалификация (СДК) катедрата провежда в рамките на две школи. До 1990 г успешно работиха школите по „Управление на качеството, стандартизация и надеждност" и „Школата по метрология". Провеждани са краткосрочни курсове и редица индивидуални специализации по тематиката на катедрата.

През последните години дейността в двете школи бе разширена и осъвременена. Преподаватели от катедрата провеждат обучение в курсове за СДК в следните области:

 • Метрология и метрологично осигуряване;
 • Техническо законодателство и управление на качеството.

Обучението се извършва в школите за следдипломно обучение съвместно със Съюза на метролозите и с немската фирма ТЮФ Рейнланд, която издава сертификати за квалификация на персонал за експерти, одитори и мениджъри по качеството с международно признание.

В катедрата се провежда обучение на докторанти (аспиранти) по четири научни специалности. Обучени са над 60 човека, от които 22 са защитили успешно дисертации.

 

 

 

 

 

 

Интернет страница:http://ptu.mf.tu-sofia.bg/

 • Ръководител катедра

  Dukendjiev_511.jpg
  Име: Георги Дюкенджиев
  Научна степен: проф. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2688
  Кабинет: 4434
  E-mail: duken@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  D_Diakov_515.jpg
  Име: Димитър Дяков
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-3056
  Кабинет: 4313-А
  E-mail: diakov@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев
тел.:02 965-2688
каб.:4434, E-mail: duken@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Валентин Иванов
тел.:02 965-3761
каб.:4440, E-mail: vgi@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Васил Богев
тел.:02 965-2896
каб.:4436, E-mail: bogev@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Димитър Дяков
тел.:02 965-3056
каб.:4313-А, E-mail: diakov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Румен Николов
тел.:02 965-3897
каб.:4442, E-mail: rnic@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Румен Йорданов
тел.:02 965-2238
каб.:4311, E-mail: rsi@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Велизар Василев
тел.:02 965-2896
,факс.:02 965-2896
каб.:4436, E-mail: vassilev_v@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Владимир Каменов
тел.:02 965-2238
каб.:4311, E-mail: vkamenov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Елица Томова-Дамянова
тел.:02 965-2898
каб.:4423, E-mail: elitsa_tomova@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Ивайло Благов
тел.:02 965-3761
каб.:4440,
гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев
тел.:02 965-2898
каб.:4423, E-mail: mmihalev@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Росица Митева
тел.:02 965-2898
каб.:4423,
ас. маг. инж. Христиана Николова
тел.:02 965-2898
каб.:4423, E-mail: hnikolova@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Аспарух Николов
каб.:4306, E-mail:asparuh@tu-sofia.bg
Диана Ангелова
тел.:02 965-3779
каб.:4425, E-mail:dangelova@tu-sofia.bg
Никола Янев
тел.:02 965-2762
каб.:4316, E-mail:

 • Автоматизация на контрола
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроене” на Машиностроителния факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър. Разглеждат се законовата база, структурата, организацията и метрологичното осигуряване на контрола на качеството. Разглеждат се квалиметричните методи и средства, както и техническите методи и средства за автоматизация на контрола, системите за контрол, безразрушителните методи за контрол и техническата диагностика, калибриране и проверка на измервателните средства.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

 • Автоматизация на контрола и метрологичните дейности
  • Избираема учебна дисциплина от модул “Физикомеханични измервания” за студенти от спец. “Метрология и измервателна техника” на МФ на ТУ – София, ОКС “магистър”.Разглеждат се законовата база, структурата, организацията и метрологичното осигуряване на контрола на качеството. Разглеждат се квалиметричните методи и средства, както и техническите методи и средства за автоматизация на контрола, системите за контрол, безразрушителните методи за контрол и техническата диагностика, калибриране и проверка на измервателните средства, компютърното подпомагане на контрола и метрелогичните дейности.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

 • Геометрични измервания
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност " Метрология и измервателна техника "на МФ на ТУ - София за образователно-квалификационна степен “магистър”.

    Представят се съвременните средства за измерване на линейни и ъглови размери, измерване на отклонения на формата, разположението и ориентацията на геометрични елементи на изделията. Особено внимание се отделя на координатно измервателните машини и системи. Заключителните  теми са свързани с избора на средства за измерване и контрол, свързан с обекта на измерване, точността, производителността и условията за измерване. Студентите придобиват практически умения за работа с различни типове измервателни уреди, както и да решават самостоятелно задачи, свързани с техния избор и използване в конкретни условия.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Богев

   гл. ас. д-р инж. Велизар Василев

   гл. ас. д-р инж. Ивайло Благов

 • Елементи и механизми на мехатронни системи
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Мехатроника” на Машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Излагат се общите принципи и методи за проектиране и пресмятане на някои основни елементи и механизми прилагани в уредите и устройствата на финомеханичната техника. Разглеждат се специфични финомеханични елементи и механизми, техните основни характеристики, точностни показатели, избор на материали, конструиране, приложение. Разглеждат се  конструктивни решения на магнитни механизми.

    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Николов

 • Измервателна техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност ”Мехатроника” на МФ на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър“. Учебната програма включва лекции, лабораторни упражнения и курсова работа по избор. Лекциите обхващат три модула. В първия се разглеждат основите на измервателната техника. Вторият е посветен на уредите за измерване на геометрични величини, а третият - на методите и средствата за измерване на по-разпространените в техниката физикомеханични величини, като маса, сила, момент, налягане, температура, разход на флуиди, време и др. Разглеждат се принципите на функциониране, архитектурата, метрологичните характеристики и приложението на конкретни измервателни уреди. Курсовата работа се състои в решаването на конкретна метрологична задача.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Иванов

   гл. ас. д-р инж. Ивайло Благов

 • Инженеринг и стратегическо управлениеие на качеството
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Техническо законодателство и управление на качеството” на МФ на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “магистър”. Дисциплината запознава студентите със значението на качеството за успеха на фирмата, развитието и съвременните схващания за управлението на качеството. Специално внимание е отделено на формирането на политика по качеството, етапите на планирането на качеството и елементите на неговото осигуряване, влиянието на човешкия фактор за качеството и изграждане на култура за качество, мотивацията. Разглежда се стратегията за тотално управление на качеството TQM.

   Лектори:

   доц .д-р инж. Ина Николова

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

 • Инженерна метрология
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Мехатроника” на Машинстроителния факултет, за ОКС “бакалавър”. Разглеждат се основите на метрологията, анализът и оценката на грешките при измерване, метрологичните характеристики и приложението на средствата за измерване. Разглеждат се принципите за дефиниране и нормиране на изискванията към точността на детайлите, тяхната взаимозаменяемост, както и съвременните концепции за управление на качеството. В лабораторните упражнения се получават практически умения за работа с измервателните средства и решаване на приложни задачи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Богев

 • Инженерни изследвания
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Мехатроника” на Машиностроителния факултет, образователно-квалификационна степен “магистър”.

   Разглеждат се основните въпроси по методологията, организацията и етапите на инженерните изследвания и експерименти, начините за планиране и реализация на инженерен  експеримент, набавяне на необходимата информация, провеждане на експеримента, анализ и обработка на експерименталните данни.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

 • Иновационен мениджмънт и управление на проекти
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Мехатроника” на МФ при ТУ–София за ОКС магистър. Разглеждат се основните проблеми, средства и подходи за управление на иновационни проекти. Разглеждат се съдържанието и структурата на иновационния процес и управлението на проектите. Представят се основните стратегии и особености за управление на иновациите и проектите.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Стилиян Николов

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

 • Компютърно управление на качеството
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Техническо законодателство и управление на качеството” на МФ на ТУ – София, образователно-квалификационна степен “магистър”. Разглеждат се законовата база, структурата и организацията на метрологичното осигуряване на качеството. Разглеждат се метрологичните характеристики на техническите средства за контрол и измерване, методите за контрол, техническата диагностика, калибриране и проверка на измервателните средства. Представени са софтуерни продукти за управление на качеството.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

   доц. д-р инж. Румен Йорданов

 • Контрол и управление на качеството
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроене” на Машиностроителния факултет на ТУ - София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Разглеждат се съвременните концепции за управление на качеството, инженерните методи за идентификация, анализ и осигуряване на качеството при проектирането, производството и експлоатацията на продуктите. Разглеждат се основните форми на контрола на качеството, структурата, елементната база и приложението на системите за контрол. Дава се нормативната база и прилагането и за качеството на продуктите и системите за управление.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

 • Контрол на качеството
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Техническо законодателство и управление на качеството” на МФ на ТУ - София за образователна и квалификационна степен “магистър”. Разглеждат се съвременните концепции и основните форми на контрол на качеството, структурата, организацията и приложението на системите за контрол. Разглеждат се основите на квалиметрията, критериите, показателите и методите за оценка на качеството Отделено е специално внимание на статистическите методи за контрол на качеството.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

   доц. д-р инж. Румен Йорданов

 • Мениджмънт на качеството
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Индустриален мениджмънт” на Стопанския факултет на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Разглеждат се съвременните концепции за тотално управление на качеството (TQM), инженерните методи за идентификация, анализ и осигуряване на качеството. Разглеждат се основните форми на контрола на качеството, структурата, елементната база и приложението на системите за контрол. Отделено и специално внимание на статистическите методи за контрол и управление на качеството. Разглеждат се основите на техническото законодателство, съществените изисквания към продуктите, наредбите и модулите за оценяване на съответствието, процедурите при пускане на продукти на пазара. Разглеждат се изискванията, изграждането и сертификацията на системи по качеството.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

 • Метрологично осигуряване в машиностроенето
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Машиностроене и уредостроене” на МФ при ТУ–София за ОКС магистър.  Разглеждат се основниrе метрологични въпроси, свързани с дефинирането, постигането и оценката на геометричната точност на машинните детайли, точността на измерването и оценките при възпроизвеждането на параметри на машиностроителните обекти. Разглеждат се също така и метрологичните проблеми, свързани с дефинирането, постигането и оценяването на геометричната точност на детайлите и производственото оборудване. В лабораторните упражнения се разглеждат вариантни решения на конкретни метрологични задачи, свързани с оценката на геометричната точност на детайлите и производственото оборудване. Изследват се и се анализират факторите, определящи точността, прави се сравнение между използваните методи и средства и се определя областта на тяхното приложение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Богев

   гл. ас. д-р инж. Ивайло Благов

   гл. ас. д-р инж. Велизар Василев

 • Метрологично осигуряване на качеството
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Техническо законодателство и управление на качеството” на МФ на ТУ – София, образователно-квалификационна степен “магистър”. Разглеждат се законовата база, структурата и организацията на метрологичното осигуряване на качеството. Разглеждат се метрологичните характеристики на техническите средства за контрол и измерване, методите за контрол, техническата диагностика, калибриране и проверка на измервателните средства.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Йорданов

 • Метрология и измервателна техника
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроене” на Машиностроителен факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Разглеждат се основите на метрологията, анализът и оценката на грешките при измерване, метрологичните характеристики и приложението на средствата за измерване. Разглеждат се принципите за дефиниране и нормиране на изискванията към точността на детайлите, тяхната взаимозаменяемост, както и съвременните концепции за управление на качеството. В лабораторните упражнения се получават практически умения за работа с измервателните средства и решаване на приложни задачи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Богев

 • Метрология и измервателна техника 2
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроене” на Машиностроителен факултет, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.Основни теми: Общи положения при измерване на физико-механичните величини, Измерване на маса. Измерване на сила и производни на сила., Измерване на налягане и вакуум, Измерване на разход и количество на флуидни потоци, Измерване на параметри на движение на твърди тела, Измерване на механични колебания и шум., Измерване на твърдост на материали., Измерване на температура., Измерване на време.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Иванов

 • Механично уредостроене
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност „Инженерен дизайн” на MФ на ТУ-София за образователно-квалификационна степен „бакалавър“.Основни теми: Общи положения при измерване на физико-механичните величини, Измерване на линейни и ъглови размери., Измерване на маса. Измерване на сила и производни на сила., Измерване на налягане и вакуум, Измерване на разход и количество на флуидни потоци, Измерване на параметри на движение на твърди тела, Измерване на механични колебания и шум., Измерване на твърдост на материали., Измерване на температура., Измерване на време.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Иванов

 • Микро-електромеханични и електронни системи
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Мехатроника” на МФ на ТУ – София, образователно-квалификационна степен “магистър”. Основни теми: Микросистеми, компоненти, основни характеристики, асемблиране. Монолитни и хибридни системи. Задвижващи механизми. Видове. Принципни схеми, характеристики. Задвижвания за малки ротационни и транслационни премествания. Микростимулатори. Куплиращи елементи.  Микросензори. Лазерни интерферометри и лазерни доплерови виброметри. Анализ на схеми за присъединяване на сензори. Оптикомеханични микросистеми. Пресмятане на носещи елементи в микромеханични структури. Микропомпи и микродвигатели.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тодор Тодоров

   маг.инж. Евстати Апостолов

   доц. д-р инж. Димитър Дяков

 • Микромеханична техника
  • Избираема учебна дисциплина от модул “Оптична, микромеханична и измервателна техника” за студенти от спец. “Мехатроника” на МФ на ТУ – София, образователно-квалификационна степен “магистър”. Основни теми: Функционална структура на позиционираща система. Задвижване, предавателни механизми, куплиращи механизми, системи за отчитане на преместването. Задвижвания за ротационни и транслационни премествания в прецизната техника. Задвижвания за малки премествания. Сензори. Лазерни интерферометри. Анализ на схеми за присъединяване на сензори. Точност на позициониращи системи. Механизми с еластични звена. Еластични направляващи. Оптикомеханични системи. Нанопозиционираши системи. Сканиращи микроскопи със сондова глава. Принципи за конструиране използвани в прецизната техника.

   Лектори:

   маг. инж. Евстати Апостолов

   доц. д-р инж. Димитър Дяков

 • Микротехника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност ”Мехатроника” на МФ на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър“. Основни теми: Обемна и повърхностна микромашинна технология; LIGA процес; Микромонтаж;. Проектиране на носещи еластични елементи в микромеханични структури; Микропомпи; Микродвигатели  в микромеханиката; Микромеханични прожекторни системи; Оптични ключове; микроелектромеханични акселерометри жироскопи и инерционни навигационни системи. Микросистеми за инжектиране на лекарства. Умни таблетки; Микро ендоскопи; Устройства за микрохирургия.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Тодор Тодоров

   маг.инж. Евстати Апостолов

   доц. д-р инж. Димитър Дяков

 • Надеждност и диагностика на измервателна техника
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от спец. “Метрология и измервателна техника” на МФ на ТУ – София, образователно-квалификационна степен “магистър”.

   Разглеждат се количествените характеристики на надеждността, основните надеждностни модели и надеждността на сложни системи. Представят се някои процеси, влошаващи работоспособността на уредите, като износване, умора, стареене, контактни, силови и остатъчни деформации, неравномерност на преместванията и пр. Поставят се проблемите на диагностиката и изпитване на надеждността на измервателни средства и системи и се обсъждат методите за събиране и обработване на информацията от изпитването и експлоатацията им.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

   гл. ас. д-р инж. Владимир Каменов

 • Надеждност и диагностика на мехатронни системи
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Мехатроника” на Машиностроителния факултет на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Разглеждат се основите на надеждността, показателите за надеждност, процесите на износване, стареене, умора. Дават се насоки за осигуряването на надеждността при проектиране, производство и експлоатация на мехатронни системи. Разглеждат се методите и средствата за техническа диагностика, изпитване и оценка на надеждността.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Владимир Каменов

 • Оптoелектронна и лазерна техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Мехатроника” на МФ на ТУ – София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”.Модул „Основи на лазерната техника”Принцип на работа на лазера: поглъщане, спонтанно и стимулирано излъчване. Активна среда. Система за напомпване.Лазерни резонатори и Гаусови снопове. Надлъжни и напречни модове.Типове лазери: твърдотелни, газови, химически, полупроводникови, с диодно напомпване, влакнести лазери. Приложения..Модул „Преобразуватели, измерватели на оптично лъчение и лазерни измервателни системи”Приемници на лазерно лъчение – болометрични, полупроводникови, радиационни, пироелектричниВлакнестооптични системиЛазерни методи за измерване на малки размери, разстояния, геометрична форма, напрежения и химичен състав.

   Лектори:

   доц. д-р Тодор Джамийков

   гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев

 • Оптична и лазерна техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Мехатроника” на “Машиностроителен факултет" при Технически университет – София за образователно-квалификационна степен "магистър". Основните теми включват: принципите на действие, основните характеристики и особености на градивните им елементи и модули на   оптикоелектронните  и лазерни уреди и системи; структурата и принципа на действие на основните типове оптични системи, както и методите за габаритни изчисления на основните типове оптични елементи и системи и определянето на основните им характеристики; принципните схеми и принципа на действие на някои ОЕ и лазерни системи, оптични сензори и преобразуватели, намиращи приложение в промишлеността и в научните изследвания

   Лектори:

   доц. д-р Тодор Джамийков

   гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев

 • Оптична и оптоелектронна техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “ Машиностроене и уредостроене” на Машиностроителен факултет при Технически университет – София за образователно-квалификационна степен "магистър". Основните теми включват: принципни схеми и характеристики на основните типове  и градивни елементи и възли (източници и приемници на оптично лъчение, оптични и оптикоелектронни елементи и модули, анализатори на образа, модулатори) на ОУ и ОЕС; габаритни изчисления на ОС; методи за измерване на параметрите и оценка на качеството на ОЕ и ОС; особеностите на механичната конструкция и методите за юстиране на оптичните и ОЕУ, принципни схеми и действие на някои ОЕ и лазерни системи, влакнесто-оптични сензори (ВОС) и преобразуватели (ВОП), използвани в промишлеността и научните изследвания. Отделя се внимание на използването на лазерите в метрологията.

   Лектори:

   доц. д-р Тодор Джамийков

   гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев

 • Оптична техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроене” на Машиностроителния факултет на ТУ - София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Основните теми: Основи на геометричната оптика. Свойства на оптичните системи (ОС) в параксиалната област. Теория на идеалната оптична система. Сведения за аберациите на ОС. Диафрагми в оптичните уреди (ОУ). Светосила на ОУ. Зрително поле на ОУ. Работа на оптичния уред съвместно с окото. Основни оптични елементи. Базови оптични системи, (микроскопи, телескопични, проекционни, фотографски, фотоелектрични системи) принципи схеми, характеристики, приложение. Типови оптични измервателни уреди, използувани в областта на машиностроенето и уредостроенето.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев

 • Оптични измервания
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност „Метрология и измервателна техника” на Машиностроителен факултет при Технически университет – София за образователно-квалификационна степен "магистър". Обсъжда се принципът на действие, оптичните и метрологични характеристики и особеностите на различните оптични измервателни и контролно-юстировъчни уреди,  чувствителността на различните оптични методи за измерване. Обект на разглеждане са измерванията, специфични за оптичната промишленост (измерване на ха­рактеристиките на оптични материали, оптични елементи и уреди), оптичните методи и апаратура за измерване на различни физикомеханични и геометрични величини, използвани в промишлеността и в научните изследвания, както и някои перспективни области на приложение на оптичната измервателна техника.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев

 • Оптични методи и уреди в медицината
  • Задължителнa учебна дисциплина за студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен “магистър” от специалност „Медицинска техника“ на Машиностроителен факултет при ТУ-София. Разглеждат се задълбочено базовите основи на оптиката, които са в основата на медицинска техника и апаратура за изследване параметрите на човешкия организъм и лекарствените средства и терапии. Курсът има 3 основни модула. В първия модул се включват основни понятия и явления от теорията на светлината, като отражение, пречупване, пълно вътрешно отражение, поляризация на светлината, разсейване на светлинатa. Той е предназначен за студенти, които не са слушали курс по Основи на оптиката.Вторият основен дял е посветен на оптични методи за изследване и диагностика на живата тъкан, В него са включени:Спектрален анализРефрактометрия като метод за измерване на концентрации на вещества в биологични течности, за измерване кривини, фокусни разстояния и показател на пречупване на очни лещи и протези;Микроскопия: принцип на работа оптичен микроскоп, луминесцентна микроскопия, раманова микроскопия.Фото- и спектрофотометрични методиМетоди, основани на разсейване на светлинатаПоляризационни методиЛуминесценцентни и флуорисцентни методи Третият дял е посветен на апаратите, базирани на горните методи за измерване на концентрации, напрежения в оптични материали, дебелини, показатели на пречупване и коефициенти на поглъщане на слоеве от органични материали и др.

    

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев

 • Основи на измервателната техника
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Метрология и измервателна техника” на Машиностроителен факултет при Технически университет – София за образователно-квалификационна степен "магистър". Разглеждат се видовете измервателни  устройства, функционални и блокови схеми, метрологичните свойства на устройствата, енергийното осигуряване на функционирането им. Обсъждат се  възможностите за моделиране и изследване на функционирането и точността на устройствата за измерване. Разглеждат се характеристиките на измервателните сигнали, математическото им описание, представянето в ред на Фурие. Засегнати са въпроси  от обработката на измервателните сигнали - получаване, възпроизвеждане, видовете преобразувания, квантуване, дискретизация, възстановяване, филтрация, архивиране и регистрация.

   Лектори:

   доц. д-р Иван Коджабашев

   доц. д-р инж. Румен Йорданов

 • Офис и охранителна техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Мехатроника” на МФ на ТУ – София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Дисциплината запознава студентите с механичната и електронната част на устройствата използвани в офис техниката. Основно внимание се отделя на устройствата прилагани в компютърната техника. Студентите се запознават и с принципите на действие и конструкцията на устройства използвани за охрана.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Владимир Каменов

 • Преобразуватели в прецизната техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроене” на Машиностроителен факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Разглеждат с най-често използваните принципи и конструктивни схеми на измервателни преобразуватели, систематизирани по физичен принцип на преобразуване. Изучават се особеностите на статичните и динамичните характеристики, методите за анализ и експериментално определяне на функциите на преобразуване и основните свойства на преобразувателите, както и областта на тяхното приложение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Йорданов

 • Прецизни механични системи в мехатрониката
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност ” Мехатроника” на МФ на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър. Основни теми, обект на разглеждане в дисциплината: Основни правила и принципи на конструиране. Грешки във финомеханичните системи, Позициониращи системи, Правила за конструиране и конструктивни особености на оптикомеханични възли, Правила за конструиране на финомеханични възли с приложение в следящи системи, в измервателни системи, в роботи и др. Конструктивни решения, свързани с отчитане на влиянието на външната работна среда.

   Лектори:

   маг.инж. Евстати Апостолов

   доц. д-р инж. Димитър Дяков

 • Приложение на лазерите в медицината
  • Задължителнa учебна дисциплина за студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен “магистър” от специалност „Медицинска техника“ на Машиностроителен факултет при ТУ-София. Разглеждат се задълбочено базовите основи на лазерната техника и нейното приложение в медицинската диагностика и лазерни средства за терапия Курсът има 4 основни дяла. В първия дял се излага принципът на работа на лазера и се разглеждат основните типове лазери. Вторият основен дял е посветен на взаимодействието на лазерното лъчение с биологични тъкани.В третия дял се разглежда използването на лазерите в хирургията, офталмологията, дерматологията и естетичната хиругия, гинекологията, отоларингологията.Четвъртият дял разглежда различните оптомеханични и влакнестооптични системи за подвеждане и фокусиране на лазерното лъчение в точката на обработка.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев

 • Проектиране и изследване на прецизна техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроене и уредостроене”- магистърски курс  “Прецизна техника и уредостроене“  на Машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен“магистър”. В дисциплината се прави описание и анализ на блокови схеми на основни системи в прецизната техника. В логическа последователност се изучават основните структурни подсистеми и елементите съставляващи основната схема. Голямо внимание се обръща на анализа и синтеза на характерни групи механизми. Предвидени са лекции и по въпросите на диагностиката в прецизните уреди.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Лилов

   гл.ас. д-р инж. Лъчезар Кочев

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

 • Сензорни устройства в логистиката
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Инженерна логистика” от МФ на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Разглеждат се най-често използуваните принципни и конструктивни схеми на сензорно-преобразувателни устройства, систематизирани по физичен принцип на преобразуване, техните основни свойства и областта им на приложение.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Йорданов

 • Системи за управление на качеството
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Техническо законодателство и управление на качеството” на Машиностроителния факултет на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “магистър”. Разглеждат се стандартите, принципите и подходите за изграждане, документиране, внедряване, сертифициране и одитиране на системите за управление на качеството.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

 • Теоретични основи на метрологията
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Метрология и измервателна техника” на Машиностроителен факултет при Технически университет – София за образователно-квалификационна степен "магистър".  В края на обучението си студентите ще познават основните термини, свързани с метрологията, измерванията и измервателните уреди и еталони; принципите на метрологичното осигуряване на проследимост на  измерванията; ще могат да участва в разработването на методики за калибриране на измервателни уреди; ще могат да оценяват точността на измерванията.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Богев

   гл. ас. д-р инж. Велизар Василев

   гл. ас. д-р инж. Ивайло Благов

 • Теоретични основи на прецизната техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроене и уредостроене”, магистърски курс “Прецизна техника и уредостроене“ на  ТУ – София за образователно квалификационната степен “магистър”. В дисциплината се разглеждат основни теоретични положения, които са свързани с функционирането, проектирането и експлоатацията и прецизна техника в конкретните й приложения, а именно: измервателна, финомеханична, микромеханична и оптична техника.

   Лектори:

   проф. д.т.н. Христо Радев

   доц. д-р инж. Александър Янков

   проф. д-р инж. Младен Милушев

   доц. д-р инж. Румен Йорданов

 • Теория на сигналите и измервателни преобразуватели
  • Задължителна  учебна дисциплина за студенти от специалност “Мехатроника” на МФ на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Разглеждат основните положения от теория на измервателните сигнали и приложението им в измервателната техника. Разглеждат се най-често използваните принципи и конструктивни схеми на измервателни преобразуватели, систематизирани по физичен принцип на преобразуване, техните основни свойства и областта им на приложение.

   Лектори:

   доц. д-р Иван Коджабашев

   доц. д-р инж. Румен Йорданов

 • Технически измервания
  • Задължителна инженерна дисциплина за студенти редовно  обучение специалност “Авиационна техника и технологии”, Факултет по транспорта – ТУ – София, образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   Дисциплината дава знания в областта на:

   общата метрология и метрологичното осигуряване;

   уреди за измерване на основните механични величини;

   измерване и уреди за измерване на електрически величини;

   автоматизация на измерването

   Лектори:

   доц. д-р Иван Коджабашев

 • Техническо осигуряване на медицинска техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Медицинска техника” на Машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “магистър”. В курса са застъпени въпроси, касаещи теорията на надеждността и управлението на качеството и тяхното приложение в сервизното обслужване на медицинска апаратура. Най-напред курсът разисква някои фундаментални елементи на статистиката и теорията на вероятностите, като вероятностни свойства, основни статистически подходи и др. Представят се различни въвеждащи аспекти в теория на надеждността и нейното инженерно приложение в медицинските апарати, като основни понятия и методи в теория на надеждността и подходи за анализ и оценка на качеството. Курсът описва начините за събиране и обработване на информацията при изпитване и експлоатация на технически средства и системи. Специално внимание е обърнато на темата за управление на сервизната дейност като основен фактор за постигане на ефективност, качество на обслужване и сигурност на апаратите.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

   гл. ас. д-р инж. Елица Томова-Дамянова

 • Точност и надеждност на мехатронни системи
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от магистърската програма  на специалност “Мехатроника”, за ОКС „магистър”, на МФ на ТУ – София. Разглеждат се основите на точността и надеждността на мехатронни системи, начините за осигуряването им на етапите на проектиране и експлоатация. В лабораторните упражнения се получават практически умения за работа с измервателните средства и решаване на приложни задачи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Васил Богев

 • Управление на качеството
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност “Мехатроника” на Машиностроителния факултет на ТУ - София за образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Разглеждат се основите на техническото законодателство, съществените изисквания към продуктите, наредбите и модулите за оценяване на съответствието, процедурите при пускане на продукти на пазара. Разглеждат се съвременните концепции за тотално управление на качеството (TQM), инженерните методи за идентификация, анализ и осигуряване на качеството при проектирането, производството и експлоатацията на изделията. Разглеждат се основните форми на контрола на качеството, структурата, елементната база и приложението на системите за контрол. Отделено и специално внимание на статистическите методи за контрол и управление на качеството. Разглеждат се изискванията, изграждането и сертификацията на системи по качеството.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Георги Дюкенджиев

 • Физико-механични измервания
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност „Метрология и измервателна техника” на Машиностроителен факултет при Технически университет – София за образователно-квалификационна степен "магистър". Основни теми: Общи положения при измерване на физико-механичните величини, Измерване на маса. Измерване на сила и производни на сила., Измерване на налягане и вакуум, Измерване на разход и количество на флуидни потоци, Измерване на параметри на движение на твърди тела, Измерване на механични колебания и шум., Измерване на твърдост на материали., Измерване на температура., Измерване на време.        

   Лектори:

   доц. д-р инж. Валентин Иванов

 • Физико-механични измервания в медицината
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност „Медицинска техника” на Машиностроителен факултет при Технически университет – София за образователно-квалификационна степен "магистър". Разглеждат се принципите и методите за измерване, видовете измервателни устройства на физико-механични величини, техните градивни елементи и общите метрологични свойства, намиращи приложение в медицинската практика.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Румен Николов

   доц. д-р инж. Валентин Иванов

   гл. ас. д-р инж. Елица Томова-Дамянова

 • Физични основи на медицинската техника
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти, обучавани за получаването на образователно-квалификационна степен “магистър” от специалност „Медицинска техника“ на Машиностроителен факултет при ТУ-София. Разглеждат се задълбочено базовите основи на лазерната техника и нейното приложение в медицинската диагностика и лазерни средства за терапия Курсът има 3 основни дяла. В първия дял се излагат принципите на акустично измерване на жизнени параметри: състояние на слуха, сонографски и доплерови методи, движение на биологични течности, и механични устройства, използвани в сърдечно-съдовата медицина. Вторият основен дял е посветен на електрични, магнитните и електромагнитни методи за диагностика и лечение.В третия дял се разглеждат физичните и физиологични процеси, използвани в медицинските методи, основани на квантово-механичното взаимодействие между високоенергетично (йонизиращо)  лъчение и живата тъкан: рентгенография, рнтгенова томография, фото- и хемилуминесценция, електронен и парамагнитен резонанс, ядрено-магнитен резонанс, основи на дозиметрията и лъчезащита.

   Лектори:

   гл. ас. д-р инж. Михаил Михалев

 • Фино и микромеханична техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроене и уредостроене” - магистърски курс “Прецизна техника и уредостроене” на Машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационната степен “магистър”. Основните теми: Технологични основи на форми­ране и основни методики за пресмятане на микромеханични структури (микрог­реди, мембрани). Характеристики на  технологичните процеси, техноло­гични съоръжения. Прецизни механични сис­теми в производствения процес. Фази на про­изводство на  микромеханични структури, специфични операции за микромон­таж. Реализация  на технологични  процеси,  настройка  на  специфично  технологично  оборудване.  Конструиране и разработка на   техно­логия   за   реализацията на микромеханични елементи.  Анализ на конст­рукции  и настройка на  техноло­гични  съоръжения.  Анализ и  оценка  на  качест­вото  на  извършената техноло­гична операция.

   Лектори:

   маг. инж. Евстати Апостолов

   доц. д-р инж. Димитър Дяков

 • Финомеханична и измервателна техника
  • Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност “Машиностроене” на Машиностроителния факултет на ТУ - София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Основни правила и принципи на конструиране. Грешки във финомеханичните системи. Позициониращи системи. Правила за конструиране и конструктивни особености на оптомеханични възли. Правила за конструиране на финомеханични възли с приложение в следящи системи, в измервателни системи, в роботи и др. Конструктивни решения, свързани с отчитане на влиянието на външната работна среда. Координатнo-измервателни машини, специализирани измервателни системи.

   Лектори:

   маг. инж. Евстати Апостолов

   доц. д-р инж. Димитър Дяков

   доц. д-р инж. Васил Богев

 • Финомеханична техника
  • Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност  “Машиностроене”  на Машиностроителния факултет на ТУ-София за образователно-квалификационна степен “бакалавър”. Излагат се общите принципи и методи за проектиране и пресмятане на някои основни елементи и механизми използвани  в уредите и устройствата на финомеханичнататехника. Разглеждат се специфични финомеханични елементи и механизми, техните основни характеристики, точностни показатели, избор на материали, конструиране, приложение. Разглеждат се Разглеждат се принципите на ксерографския процес и основните схеми и конструкции на ксерографските апарати.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Лилов

   доц. д-р инж. Румен Николов