faculties_present_img

Катедра "Машинни елементи и неметални конструкции"

Катедра "Машинни елементи" има 40-годишна самостоятелна история в развитието на изследователската дейност в почти всички направления на научната специалност "Машинознание и машинни елементи". През 1998 г. към катедрата, като научно-преподавателски състав и материална база, се присъединява лабораторията по "Техника и технология на неметалните материали". Това обединение съществено разширява и обогатява обхвата на научните изследвания в новата катедра "Машинни елементи и неметални конструкции". Двата научни колектива бързо се опознават и сработват, което се оказва много ползотворно както за обема, така и за качеството на научната дейност. В обединената катедра, наред и съвместно с машинните елементи, се развиват още две научни направления - "Полимерни материали и композити" и "Безразрушителен контрол и диагностика на материали, възли и изделия".

1947 година - С Решение на Министерския съвет се откриват катедри към създадения през 1945 год. Машинен факултет на Държавната Политехника. Между тях е и катедра "Общо машинознание и повдигателни механизми" - първообразът на днешната катедра МЕНК.

1956 година - Преподавателите по Машинно чертане преминават в новосъздадената катедра “Дескриптивна геометрия и машинно чертане “. Основната катедра получава името "Машинни елементи и подемно - транспортни съоръжения".

1962 година - Отделя се самостоятелна катедра “Подемно - транспортни, строителни и минни машини“. Основната катедра получава името "Машинни елементи и теория на механизмите и машините".

1968 година - Част от преподавателите преминават в новосъздадената катедра “Механично уредостроене“.

1974 година - Катедрата е разделена на две самостоятелни катедри: катедра “Машинни елементи” - към Машиностроителния факултет и катедра “Теория на механизмите и машините” - към Машинно-технологичния факултет.

1997 година - С Решение на Факултетен съвет катедра "Машинни елементи" и учебна лаборатория "Неметални материали и конструкции" се сливат в катедра "Машинни елементи и неметални конструкции".

 

Катедрата е ръководена от:

проф. инж. Георги Емануилов Ангелов: 1947-1969 год.

доц. инж. Александър Георгиев Вригазов: 1969-1973

доц. инж. Михаил Спиров Константинов: 1973-1974

доц. инж. Петко Вълев Йорданов: 1974-1989

доц. д-р инж. Георги Николов Димчев: 1989-1992

доц. д-р инж. Никола Христов Атанасов: 1992 - 2009

доц. д-р инж. Димитър Николов Ралев: 2009 - 2014

доц. д-р инж. Валентин Каменов Диков: 2009 - 2018

доц. д-р инж. Георги Петров Тонков: 2018 - до настоящия момент

 

Международни връзки

Международното сътрудничество на катедра “Машинни елементи” се е развивало в следните направления:

 • Програми и договори по двустранно сътрудничество между отделни катедри, ВУЗ или институти:
  • Чехия - Технически университет в Бърно
  • Русия - Московски Машинно-електротехнически университет; Московски институт по химическо машиностроене; Авиационно-технически институт;
  • Германия - Технически университет в Дрезден; Университет Мартин Лутер в Хале; ТЮФ-Райнланд – Кьолн; Техническо училище - Трир;
  • Полша - Варшавска политехника; Академия на науките - Институт по основни проблеми на техниката;
  • Унгария - Технически университет в Мишколц;
  • Англия - Южен Лондонски Университет и Университет Брюнел - Лондон;
  • Шотландия - Университет в Пейсли;
  • Ирландия - Университетски колеж в Дъблин;
 • Участие в международни прояви - конгреси, конференции, симпозиуми:
  • Чехия - Технически университет в Бърно
 • Посещения на чуждестранни гости в катедрата:
  • Чехия - Технически университет в Бърно
  • Германия - Технически университет в Дрезден; ТЮФ-Райнланд - Кьолн; Техническо училище - Трир
  • Англия - Южен Лондонски Университет; Университет Брюнел;
 • Специализации на членове от катедрата в чужди ВУЗ:
  • Чехия - Технически университет в Бърно
  • Германия - ТЮФ-Райнланд – Кьолн; Техническо училище - Трир
  • Англия - Южен Лондонски Университет; Университет Брюнел;
  • Шотландия - Университет в Пейсли;
  • Ирландия - Университетски колеж в Дъблин.

Интернет страница:http://mf.tu-sofia.bg/menk

 • Ръководител катедра

  G_Tonkov_559.jpg
  Име: Георги Тонков
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Кабинет: 4432
  E-mail: gptonkov@tu-sofia.bg

  Заместник ръководител

  Damian-Ganchev_556.jpg
  Име: Дамян Ганчев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 02 965-2410
  Кабинет: 2238
  E-mail: ganchev_d@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Любомир Димитров
тел.:02 965-2996
каб.:4421, E-mail: lubomir_dimitrov@tu-sofia.bg
проф. д-р инж. Сашо Драганов
каб.:4430, E-mail: sasho.draganov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Веселин Чобанов
каб.:, E-mail: vesselin_chobanov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Геновева Владимирова
каб.:4430, E-mail: gvladimirova@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Георги Тонков
каб.:4432, E-mail: gptonkov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Дамян Ганчев
тел.:02 965-2410
каб.:2238, E-mail: ganchev_d@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Красимир Стайков
тел.:2410
каб.:2238, E-mail: staikov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Мартин Раденков
тел.:2404
каб.:2235, E-mail: radenkov@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Станчо Кавалджиев
каб.:4419, E-mail: kava@tu-sofia.bg
доц. д-р инж. Траян Стамов
каб.:4430, E-mail: tstamov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Владимир Николов
тел.:2888
каб.:4422, E-mail: vl_nikolov@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Владислав Иванов
тел.:-3885
каб.:4426, E-mail: vvi@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Евелина Христова
тел.:2480
каб.:2233, E-mail: evahri@tu-sofia.bg
ас. маг. инж. Кирил Николов
тел.:02 965-3887
каб.:4424, E-mail: knikolov90@tu-sofia.bg
ас. Александър Аламинов
тел.:3467
каб.:2233, E-mail: alaminov@tu-sofia.bg
ас. Ангел Ангелов
тел.:3219
каб.:4428, E-mail: angel@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Любомир Цонов
тел.:2886
каб.:4209, E-mail:tsonov@tu-sofia.bg