faculties_present_img

Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника"

За специалността

Перспективите на специалността се определят от нейната универсалност, широкопрофилност, интердисциплинарност, изборност при задълбочена професионална подготовка и гъвкавост. Качество и производителност в условията на пазарно стопанство и конкуренция не може да се постигнат без автоматизация и ефективно управление. Факт е, че съвременните машини стават автомати и роботи, а съвременните процеси - автоматизирани и роботизирани.

Защо да избера тази специалност?

Защото бизнесът и индустрията имат нужда от теб.

Ще получиш високо качество на обучение и добра реализация след това. Ще получиш знания за компютърната техника и програмиране­то, ще се научиш да анализираш и проектираш системи за уп­равление на различни процеси, както в индустрията, така и в други сфери – финансова, хуманитарна.

Ще се научиш да създаваш решения, които да облекчават работата на човека, да проектираш и програмираш устройства и да следиш тяхната работа, отдалечено на компютър. Да задаваш желани параметри, например за получаване на комфорт у дома и да гарантираш тяхното изпълнение.   

Ще се научиш да създаваш универсални модели, които ще можеш да прилагаш в различни  производствени и непроизводствени области.

 

Какви са изискванията за прием?

Справки: Студентската канцелария на Факултет Автоматика каб. 2325, тел. (+359 2) 965 2612

 

Какво ще уча?

■ Съчетават се фундаментални знания по моделиране на разнородни процеси в технически и организационни системи, по електротехника, електроника, компютърни науки, теория на управлението, с общо инженерни, природонаучни, хуманитарни и икономически знания, както и с усвояването на чужд език.

■ Изучават се общи за специалността дисциплини от областта на теория на управлението, идентификация на системи, автоматизация и управление на технологични процеси, автоматизация на електромеханични системи, измерване на електрични и неелектрични величини, технически средства за автоматизация, микропроцесорни системи, програмиране и използване на компютри, системен анализ и вземане на решения.

Възможности за студентска мобилност

Предоставят се възможности за студентска мобилност чрез образователната програма "Еразъм".

Моята реализация

Специалността е широкоспектърна.

След обучението ще имаш възможност за  работа в отрасли като:

■ енергетика,

■ транспорт,

■ строителство,

■ IT сектор,

■ сградна автоматизация,

■ здравеопазване.

Също и в по-специализирани области, насочени към създаване, производство и експлоатация на:

■ средства за автоматизация на машини и механизми,

■ роботи и робототехнически системи и производства,

■ биотехнологии и биотехнологични производства.

Код по ЕСТНК: AICE
ОКС: М. Изравнително
Професионална квалификация:

-


Професионално направление:

5. Технически науки

Форма на обучение:

Редовно - 1 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-FA-AIUT-mag-izrav.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Соня Асенова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325
Тел.:02 965-2612

маг. Камелия Манова
Email: fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325

Деканска канцелария:

маг. инж. Мая Стойчева
Email: maiast@tu-sofia.bg
Кабинет: 2350
Тел.:02 965-2406