Специалност "Инженерен дизайн"

За специалността

Катедра „Инженерен дизайн“ предлага обучение за ОКС магистър по Инженерен дизайн в следните направления: Дизайн на промишлени изделия, Дизайн на текстил и облекло
Дизайн на рекламни продукти, Дизайн на транспортни средства, Дизайн на тримерни среди (съвместно с катедра „Програмиране и компютърни технологии”).

„Инженерен дизайн“ е специалност от професионално направление 5.13. Общо инженерство.

Защо да избера тази специалност?

Студентите в специалност "Инженерен дизайн" ОКС магистър в ТУ-София получават специализирани познания за приложимите научни подходи и управлението на дизайнерски проекти в избрани направления на дизайна.

Какви са изискванията за прием?

За специалност „Инженерен дизайн“ ОКС магистър без изравнително обучение могат да кандидатстват завършилите с ОКС бакалавър по специалности в професионални направления 5. Технически науки или 8.2 Изобразително изкуство.

За повече информация: http://design.tu-sofia.bg/design-students/master

Какво ще уча?

В курса на обучение освен дисциплини, свързани с непосредственото проектиране се изучават аналитични дисциплини, свързани с планирането на процесите в дизайна, оценката на дизайнерски продукти и реализацията на продуктите на пазара. Повече информация на изучаваните дисциплини можете да получите на: http://design.tu-sofia.bg/portfolio-training

Възможности за студентска мобилност

Специалност „Инженерен дизайн“ има сътрудичество по програма Еразъм на ЕС с университети в Германия и е отворена към сътрудничество с нови институции и университети в Европа и по света.

За програмен период 2014-2020 г. ТУ притажава университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.
„Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и разнообразни проекти. За информация - http://tu-sofia.bg/university/317

Моята реализация

В рубриката „Студентски истории“ на сайта на катедра и специалност „Инженерен дизайн“ можете да прочетете интервюта с млади инженер-дизайнери, завършили специалността: http://design.tu-sofia.bg/design-students/stories

Код по ЕСТНК: IDE
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър по инженерен дизайн


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-MF-ID-mag.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288