Специалност "Машиностроене"

За специалността

Специалност “Машиностроене“ осигурява на обучаваните комплексна фундаментална и специализирана подготовка, съответстваща на изискванията на Закона за висше образование. Приемът на студенти се извършва съгласно Правилата за прием на ТУ – София.

Защо да избера тази специалност?

Обучението по специалността “Машиностроене” се изгражда на базата на задължителни и избираеми дисциплини. Задължителните са: фундаментални /математика, физика, химия, информатика, инженерна графика/; хуманитарни /икономика, мениджмънт и маркетинг/ и общоинженерни /материалознание, механика, електротехника, електроника, автоматично регулиране и управление, машинни елементи и механизми, техника на безопасност и екозащита/.

Какви са изискванията за прием?

Съгласно правилата за прием на ТУ – София - http://priem.tu-sofia.bg/

Какво ще уча?

Избираемите дисциплини формират следните направления:

  • АВТОМАТИЗИРАЩА ТЕХНИКА И ИНЖЕНЕРИНГ
  • ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА И ТЕХНИКА
  • НЕМЕТАЛНИ МАТЕРИАЛИ И КОНСТРУКЦИИ
  • ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА
  • СТРОИТЕЛНА И ЕКОТЕХНИКА

Разпределението на студентите в съответните направления се извършва на база на изразените от самите тях желания и показания успех през първите две години на обучението.

Възможности за студентска мобилност

По време на обучението се предоставя възможност за студентска мобилност съгласно университетската харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.

Моята реализация

На завършилите студенти се присъжда образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по специалността “Машиностроене” и професионална квалификация “Машинен инженер“.

Завършилите със степен “Бакалавър” могат, при желание, да продължат образованието си до придобиване на по-високата образователно-квалификационната степен “Магистър”.

Професионалната реализация на абсолвените може да се осъществи във всички отрасли на икономиката, науката, държавната и европейската администрация, изискващи висше образование по специалността.

Усвоените в процеса на обучение знания и умения позволяват кариерно развитие, свързано с конструирането, внедряването и експлоатацията на разнообразни устройства, машини и комплекси.

Код по ЕСТНК: BME
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-MF-M-17-bak.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова
Email: radar@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:3737

Силвия Миладинова
Email: shm@tu-sofia.bg
Кабинет: 4201-А
Тел.:02 965-3737

Деканска канцелария:

маг. инж. Олга Милева
Email: omileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:2288

маг. инж. Севинч Мехмед
Email: sesame@tu-sofia.bg
Кабинет: 3242
Тел.:02 965-2288