Специалност "Мехатроника"

За специалността

Мехатрониката е сравнително нова интердисциплинарна специалност, която в последните години усилено се преподава в над 90 университета. През последните 35-40 години във всички високоразвити индустриални страни се проявява голямо внимание към машиностроителното производство и неговата автоматизация. В началото на 70-те години едновременно с масовото навлизане на промишлените роботи в японската индустрия възниква и понятието Мехатроника. MEHATRONIKA%281%29.JPG

Съвременното машинострое­не интегрира в себе си все повече електроника и автоматика във вид на сензори, актуатори и компютри в разработваните уреди, машини и системи. Проектирането, производството и експлоатацията на мехатронни системи изисква нов инженерен подход поради съвместното функциониране на компоненти от механиката, оптиката, оптоелектрониката, електротехниката и електрониката, характерно за тези системи.

Мехатрониката е нова специалност, която не е просто комбинация от съставляващите я дисциплини, а е взаимно проникване и сливане на механични, електронни и компютърни структури за реализиране на цялостен, функционално пълноценен продукт, наричан “мехатронен продукт”.

 

Защо да избера тази специалност?

Специалност „Мехатроника” е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини и  роботи  от ново поколение. Студентите придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване. Обучението е организирано върху приоритетно използване на CAD/CAM/CAE системи и  софтуери, което дава възможност за бързо адаптиране на инженерните кадри към изискванията на пазара на труда в страната и чужбина.

Какви са изискванията за прием?

Прием: с конкурсен изпит съгласно общите изисквания и правила за прием в ТУ-София

За повече информация вижте:

http://www.tu-plovdiv.bg/news_admission_article.php?article=695&year=0&month=0

Достъп до по-нататъшно обучение: Завършилите успешно специалността със степен „бакалавър” имат правото да кандидатстват за магистратура , а завършилите специалността със степен „магистър” имат правото да кандидатстват за докторантура у нас или в чужбина в подходящите научни направления.

Какво ще уча?

Обучението в специалността “Мехатроника” позволява на студентите да получат задълбочена и интегрална теоретична и практическа подготовка в областите: машиностроене, уредостроене, електротехника, електроника, информационно-изчислителна и системна техника и др. с цел създаване, внедряване и експлоатация на мехатронни системи.

Специалността дава достатъчна общоспециална подготовка и солидни базисни знания, необходими при осъществяването на бъдеща инженерно-научна дейност и осигуряващи подходяща професионална гъвкавост. Тя дава знания за методологичния подход при проектирането и внедряването на мехатронни системи с разнообразно предназначение.
В бакалавърския курс на специалността “Мехатроника” са предвидени два основни модула: роботизираща техника, финно-механична техника.

  • “Роботизираща техника” - конструиране, програмиране и производство, на промишлени роботи, мобилни- и сервизни роботи, телеоператори, микророботи, манипулационна техника и роботизирани системи; изпълнителни органи за роботи; нови материали и принципи за изграждане и управление на микро и мобилни роботи в медицината; роботизирани и компютъризирани технологии; моделиране и симулиране на роботизирани системи; диагностика, експлоатация и поддръжка на обекти и роботизирани системи.
  •  
  • “Фина и микромеханична техника” - конструиране, производство, експлоатация, диагностика и поддържане на офис и охранителна техника; оптична и лазерна техника; микромеханика, медицинска техника; измервателна техника; оптикоелектронна техника.

Двете направления имат общ теоретичен фундамент, включващ общоинженерни и общоспециални дисциплини, удовлетворяващи както общите изисквания на машинните инженери, така и специфичните изисквания към машинните инженери по мехатроника, където се съчетават знанията и уменията по машиностроене, електроника и компютърни технологии. Във всеки от модулите са включени по четири специализиращи дисциплини, които конкретизират и задълбочават подготовката в съответното направление.

 Основните катедри в ТУ-София, филиал Пловдив, които обучават студенти по специалност „Мехатроника", са катедра „Машиностроене и уредостроене"  от Факултет по машиностроене и Уредостроене с активната подкрепа на катедри Факултета по Електроника и Автоматика.

Възможности за студентска мобилност

Учебният план за обучението на студенти в специалност “Мехатроника” е съобразен с изискванията на ТУ – София и до голяма степен е взаимстван от учебните планове на водещи университети от Европа и преди всичко от Германия. Това позволява осигуряването на мобилност на студентите и обмяна на кредитни единици при преминаване от едно висше училище в друго.

Освен това правилникът на ТУ София регламентира и осигурява необходимите академични свободи и мобилност на студентите. Осигурени са права за избор и конкуренция на специалности и специализации, на форми за обучение и реализация, на участие в управлението и планирането на учебния процес, на отношение към осигуряването на подготовката.

Студентите могат да записват втора специалност или специализация, при определени условия да се прехвърлят в други специалности или в други университети, да презаписват, прекъсват и възстановяват студентски права, да приравняват подготовката си по програми от други университети и т.н.

Осигурените студентски права и мобилност на студентите позволяват в известни граници да се преструктурират потоците обучаеми според изискванията и търсенето на пазара, да се получава допълнителна подготовка и квалификация, да се пренасочват интересите

Моята реализация

Обучението по Мехатроника дава компетенция и възможност за работа в областта на машиностроенето, елек­трониката, автоматизиращата техника и информати­ката. „Мехатроникът" е координатор, който обединява специалистите от групата по развитие на проект от назованите специалности. Инженерите с такава квалификация са твърде търсени.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Бакалавър


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Mb_705.pdf
Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573