Катедра "Математика, физика, химия"

Катедра "Математика, физика и химия" е създадена през 1986г. и провежда обучението по математика, физика и химия във Факултет по автоматика и електроника и Факултет по машиностроене и уредостроене.

Кетедрата има три направления - "Математика", "Физика" и "Химия".

В направление "Математика" работят пет доцента и четири главни асистента, един от които е с научната степен "доктор".

В направление "Физика" работят двама доцента и двама главни асистента.

В направление "Химия" работят един доцент и един главен асистент с научна степен "доктор". 

Ръководители на катедрата са били:

от 1986 до 1993г. - доц. д-р Николай Спасов;

от 1993 до 2006г. - доц. д-р Пейо Стоилов;

от 2006 до 2009г. - доц. д-р Николай Спасов;

от 2009 до 2013г. - доц. д-р Златка Паришева;

от 2013 до сега    - доц. д-р Валентина Пройчева.

 

Интернет страница:

 • Ръководител катедра

  Valya_1314.jpg
  Име: Валентина Пройчева
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 032-659677
  Кабинет: 3318

Академичен състав

доц. д-р Валентина Пройчева
тел.:032-659677
каб.:3318,
доц. д-р Васил Петров
тел.:032-659677
каб.:3318,
доц. д-р Георги Паскалев
тел.:032-659679
каб.:3322, E-mail: paskalev@tu-plovdiv.bg
доц. д-р Илийчо Илиев
тел.:032-659673
каб.:3224,
доц. д-р Людмила Филипова
тел.:032-659681
каб.:3326,
ас. Радка Колева
тел.:032-659681
каб.:3326,
гл. ас. д-р Албена Павлова
тел.:032-659678
каб.:3320,
гл. ас. д-р Георги Добрев
тел.:032-659675
каб.:3317,
гл. ас. д-р Ивалина Петрова
тел.:032-659672
каб.:3231,
гл. ас. д-р Калина Камарска
тел.:032-659672
каб.:3231,

Помощно-технически персонал

химик Донка Ранчева
тел.:032-659671
каб.:3221, E-mail:
Мая Чолакова
тел.:032-659680
каб.:3324, E-mail:
физ. Екатерина Георджева
тел.:032-659673
каб.:3224, E-mail:kageo@tu-plovdiv.bg
физ. Иван Иванов
тел.:032-659674
каб.:3313, E-mail:
маг. мат. Пейчо Терзиев
тел.:032-659676
каб.:3316, E-mail:
маг. мат. Тодор Костадинов
тел.:032-659676
каб.:3316, E-mail:

 • Висша математика I
  • Дисциплината Висша математика I  е фундаментална общоинженерна дисциплина и съдържа следните модули:  Линейна алгебра, Аналитична геометрия и Диференциално и интегрално смятане. Придобитите знания ще се използват както в следващите части на висшата математика, така и в дисциплините - Физика, Механика, Съпротивление на материалите, Електротехника, Компютърна графика и много други. 

   Лектори:

   доц. д-р Георги Паскалев Паскалев

   доц. д-р Васил Ангелов Петров

   доц. д-р Валентина Спасова Пройчева

 • Висша математика II
  • Дисциплината Висша математика II  е фундаментална общоинженерна дисциплина и съдържа следните модули:  Диференциално и интегрално смятане на две и повече променливи; Векторен анализ и Диференциални уравнения. Придобитите знания ще се използват както във Висша математика III, така и в дисциплините - Физика, Механика, Механика на флуидите, Съпротивление на материалите, Електротехника  и много други. 

   Лектори:

   доц. д-р Георги Паскалев Паскалев

   доц. д-р Васил Ангелов Петров

   доц. д-р Валентина Спасова Пройчева

   доц. д-р Людмила Стефанова Филипова

 • Висша математика III
  • Дисциплината включва следните избрани глави от математиката: Редове на Фурие, Комплексен анализ, Операционно смятане, Въведение в теория на вероятностите и приложна статистика. Придобитите знания ще се използват в дисциплините Електротехника, Теория на сигналите, Надеждност на машините, Механика на флуидите и много други.

   Лектори:

   доц. д-р Георги Паскалев Паскалев

   доц. д-р Васил Ангелов Петров

   доц. д-р Валентина Спасова Пройчева

   доц. д-р Людмила Стефанова Филипова

 • Изследване на операциите
  • Дисциплината включва модулите: Линейно програмиране и приложения, Мрежови модели и Управление на проекти.  

   Лектори:

   доц. д-р Мариян Илиев

 • Количествени методи и статистика
  • Дисциплината е с фундаментално значение за развитие на човешкото мислене. Тя е  една от най-приложните части на математиката в технологиите и бизнеса. Курсът въвежда студентите в линейното програмиране и изкуството за събиране, обработване, представяне и интерпретиране на данни. Състои се от следните модули: Линейно програмиране, Дескриптивна статистика; Вероятност и вероятностни разпределения; Статистически изводи, Зависими променливи и прогнозиране.

   В курса се използват специализирани демонстрационни софтуерни продукти, електронни таблици, учебни презентации и филми, интернет ресурси и изследователски подход за усвояване на учебния материал.  Всеки  студент разработва, по избрана от него и съгласувана с преподавателя  тема,  курсова задача, в която прилага изучаваните методи за изследване на избраната популация или оптимизационен модел. Курсовите задачи се представят на специална сесия пред  преподавателя,  асистента и  студентите от курса,  след което се задават въпроси и оценяват. Опитът показва, че използвания изследователски подход мотивира познавателната активност на студентите, води до по-задълбочено и трайно усвояване на идеите на приложната статистика, развива тяхното творческо мислене, инициативност и креативност.

   Лектори:

   доц. д-р Мариян Иванов Илиев

 • Физика I
  • Дисциплината обхваща следните рaздели от физиката: механика, молекулна физика и термодинамика, механика на флуиди, електростатика и постоянен електричен ток. На лекции се представя теоретичния материал и се интерпретират съответните уравнения, като се правят демонстрации, показват се учебни презентации и филми. На семинарни и лабораторни занятия студентите затвърждават познанията си от лекции и придобиват практически умения за измервания и обработка на данни от физични екперименти.

   Лектори:

   доц. д-р Илийчо Петков Илиев

 • Физика II
  • Дисциплината обхваща следните рaздели от физиката: електромагнетизъм, механични и електромагнитни трептения и вълни, вълнова и квантова оптика, квантови свойства на материята. На лекции се представя теоретичния материал и се интерпретират съответните уравнения, като се правят демонстрации, показват се учебни презентации и филми. На семинарни и лабораторни занятия студентите затвърждават познанията си от лекции и придобиват практически умения за измервания и обработка на данни от физични екперименти.

   Лектори:

   доц. д-р Илийчо Петков Илиев