Катедра "Индустриален мениджмънт"

Катедрата непосредствено отговаря за обучението на студентите от широкопрофилната специалност „Индустриален мениджмънт” – редовна форма на обучение. Тя провежда икономическата, управленската и езиковата подготовка на студентите, обучавани във всички специалности на Филиала.

Малко история:

 • 1986 г – създаден е филиалът на ВМЕИ – София в гр. Пловдив
 • 1987 г. – формиран е Научно-учебен център “Обществознание” с четири направления – първообраз на сегашната катедра;
 • 1990 г. – на основата на кадровия потенциал на Центъра се създава Висшата школа по стопанско управление, преименувана по-късно на Висша школа по икономика и мениджмънт (ВШИМ). Започва се провеждането на курсове за мениджъри от практиката.
 • 1991 г. – с решение на Академичния съвет на ТУ – София е разкрита специалност “Стопанско управление” и са приети първите 11 студенти;
 • 1992 г. – специалност “Стопанско управление” е преименувана в “Индустриален мениджмънт” и е приет първият випуск от 67 студенти;
 • започват първите международни проекти с университета Халам в гр. Шефийлд;
 • 1994 – след преструктуриране на филиала е създадена катедра „Индустриален мениджмънт”. Академичният и състав включва преподаватели, разпределени в направленията икономика и мениджмънт и чуждоезиково обучение;
 • 1994 - 96 г. – актуализира се учебния план на специалност “Индустриален мениджмънт” с помощта на специалисти от университета Халам в гр. Шефийлд;
 • 2002 г. – първа програмна акредитация на специалност „Индустриален мениджмънт” обща оценка „добър” и валидност пет години;
 • 2002 – катедрата отбелязва 15-та годишнина от своето създаване и 10-та годишнина на специалността с голямо празненство и първа от катедрите в ТУ – София, филиал Пловдив организира и провежда самостоятелна научна конференция - по икономика и мениджмънт;
 • 2007 г. – спечелен е проект от първия етап за създаване на центрове по предприемачество във ВУЗ. ВШИМ се трансформира в Център по предприемачество;
 • 2009 г. – спечелен е проект от втория етап за създаване и развитие на центрове по предприемачество във ВУЗ;
 • 2010 г. – втора програмна акредитация на специалност „Индустриален мениджмънт” в рамките на професионално направление “Общо инженерство” с най-високата оценка „много добър” и валидност шест години;

Катедрата чрез своите членове е активен участник в международни проекти на национално и регионално ниво, чрез които са обучени и консултирани над 1000 предприемачи и подкрепени над 100 общини и организации от цялата страна.

Интернет страница:http://im.tu-plovdiv.bg

 • Ръководител катедра

  tmihova_1374.JPG
  Име: Тони Богданова Михова
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 032659714
  Кабинет: 1214

Академичен състав

доц. д-р Тони Богданова Михова
тел.:032659714
каб.:1214,
гл. ас. Бойчо Рашев Бочев
тел.:032/659712
каб.:1212, E-mail: borabo@tu-plovdiv.bg
гл. ас. Георги Димов Георгиев
тел.:032/659 706
каб.:1206, E-mail: georgi@tu-plovdiv.bg
ас. д-р инж. Десислава Владимирова Шатарова
тел.:032659716
каб.:1216, E-mail: dessi@tu-plovdiv.bg
гл. ас. Николай Стоюв Катранджиев
тел.:032/659715
каб.:1215,
гл. ас. Светлана Любомирова Кънева
тел.:032659706
каб.:1206, E-mail: slkaneva@tu-plovdiv.bg
гл. ас. Таня Бечева Гигова
тел.:032/659 706
каб.:1206,
гл. ас. Христина Петрова Дайлянова
тел.:032659712
каб.:1212, E-mail: dail@tu-plovdiv.bg
ст. преп. Анет Руменова Арабаджиева
тел.:032659707
каб.:1207,
ст. преп. Константина Николаева Няголова
тел.:032659722
каб.:1222,
ст. преп. Красимир Христов Чакандраков
тел.:032659707
каб.:1207,
ст. преп. Марияна Ангелова Динкова
тел.:032659722
каб.:1222, E-mail: mariana@tu-plovdiv.bg
ст. преп. Марияна Иванова Илиева
тел.:032659712
каб.:1212, E-mail: mariyana@tu-plovdiv.bg
ст. преп. Надя Александрова Попова
тел.:032659707
каб.:1207, E-mail: n.popova@tu-plovdiv.bg
ст. преп. Пенка Борисова Танева
тел.:032659722
каб.:1222, E-mail: tanneva@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Владимир Йотов Иванов
тел.:032659715
каб.:1215, E-mail: vivanov@tu-plovdiv.bg

Помощно-технически персонал

Елена Борисова Димитрова
тел.:032659717
каб.:1217, E-mail:
бак. инж. Снежана Лазарова Попова
тел.:032659702
каб.:1202, E-mail:salapo@tu-plovdiv.bg