Катедра "Механика"

Катедра „Механика“ е водеща катедра за специалност “Полиграфия“, като тя отговаря за обезпечаването на учебния процес с подходящи преподаватели и учебно-методична лабораторна база. Катедрата осигурява значителна част от фундаменталната общотехническа подготовка на студентите от двата факултета в  Технически университет, София – Филиал Пловдив в трите образователно-квалификационни степени: бакалавър, магистър, доктор. Катедра "Механика" има научна компетентност  при обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени по следните специалности: Теоретична механика и Приложна механика в професионално направление 5.1. „Машинно инженерство”; Механика на флуидите и Енергопреобразуващи технологии и системи в професионално направление  5.4. „Енергетика”. Освен това, катедрата има и научна компетентност  при обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности по „Полиграфия“ в професионални направления 5.1. „Машинно инженерство” и  5.13. „Общо инженерство”. В катедрата се обучават понастоящем 3 редовни и 1 задочен докторант, както и 2  докторанти на самостоятелна подготовка, които са асистенти в катедрата.

                      

           В катедрата се води интензивна научно-изследователска работа по няколко научни направления, от които по-важни са: Приложна механика, Съпротивление на материалите, Термофлуидна динамика, Полиграфия, Инженерен дизайн, Динамика на машини, Синтез и точност на механизмите, Проектиране на машини и съоръжения, Компютърни методи в механиката. Научно-изследователската работа в катедра "Механика" е: теоретична и експериментална. За теоретичната работа не се предполага някаква специална лабораторна база освен компютърна. Компютърната техника е закупена със средства на Филиала, и със средства заработени по договори. Експерименталната работа обикновено се извършва във външни организации – в страната или в чужбина и само малка част от нея е финансирана от средства по научно-изследователски проекти с ТУ и/ или МОН. 

               

Образователно-квалификационната степен „бакалавър“ на специалността „Полиграфия“ е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация, с оценка „Мн.добра“ през 2010 год. за срок от 6 години. Обучение по специалност „Полиграфия“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“ - срок на обучение: 4 години .

Преподаватели от катедрата осигуряват следните дисциплини за специалността: Основи на полиграфията, Цветознание, Механика, Материали за полиграфията І и ІІ част, Предпечатни процеси І и ІІ част, Печатни машини І и ІІ част, Печатни технологии І и ІІ част, Механика на флуидите, Копирна и размножителна техника, Топлотехника и топлинни процеси в полиграфията, Качество и надеждност в полиграфията, Графичен дизайн

Обучение по специалност „Полиграфия“ за образователно-квалификационна степен  „магистър“. Срок на обучение: 1,5 години след ОКС „бакалавър“.  Преподаватели от катедрата осигуряват следните дисциплини: Подготвителни процеси, Печатни процеси, Цвят и цветовъзпроизвеждане, Качество и стандартизация в печата, Графичен дизайн на широкоформатни изображения.

Обучение по други специалности от ФМУ и ФЕА при ТУ-София, филиал Пловдив. Преподаватели от катедрата осигуряват следните дисциплини:Механика, Механика на английски език, Механика на флуидите, Механика на флуидите на английски език, Топлотехника, Топлотехника на английски език, Съпротивление на материалите на английски език, Техническа механика, Термодинамика и топлопренасяне, Хидро и пневмо задвижвания, Избрани глави от механиката, Избрани глави от динамиката, Машинна механика.

                           

Текущи докторантски проекти по НИС: Проект по договор № 131ПД0039-34 „Пространствени трептенияна мотокар с хидравличен манипулатор с две транслации и две ротации“ с ръководител доц.д-р инж. Пепо Иванов Йорданов и с участието на гл.ас.д-р инж. Деян Въчев Желев; Проект по договор № 132ПД0023-24 „Конструиране и изследване на латентен акумулатор като част от хибридна система за климатизация“ с ръководител доц.д-р инж. Александър Георгиев Георгиев; Проект по договор № 131ПД0022-24 „Създаване и изследване на хибридна система със земно базирана термопопма“ с ръководител доц.д-р инж. Александър Георгиев Георгиев и с участието на ас.Емил Тошков Тошков.

Сключени са няколко договора за съвместно сътрудничество: с Московския държавен институт по полиграфия,със Съюза на българската печатарска индустрия, с фирма „Автопринт“ ООД Пловдив, с печатница „Делта Хай принт“ Пловдив, както и двустранни споразумения по европейската програма Еразъм с Университета в Загреб, Хърватия; с ЕНСАМ, Париж, Франция; с Университета на Валенсия, Испания; с  Университета в Хановер, Германия; с Университета в Гьотинген, Германия.

               

Практики на студентите: Практическите познания на студентите в реални технологични и производствени условия, освен в лабораториите на Филиала, се получават в различни полиграфически бази в Пловдив, които са на високо съвременно ниво, където могат да се видят конкретни технологични производствени схеми по всички видове печатни технологии, актуални към настоящия момент –„Булвест принт“-Пловдив, „Ротопринт“- Пловдив, „Автопринт“ ООД Пловдив, „Полиграф комерс“ЕООД Пловдив, „Делта Хай принт“,  „Дунапак Родина АД Пловдив, „Идеал АС“-Пловдив, “Жанет-45” АД, Пловдив, “Юрий Гагарин БТ” АД, Пловдив и други. В по-голямата част от тези предприятия се провежда учебна, учебно-производствена и преддипломна практика на студентите. Изготвена е Програма и Правилник за провеждане на практиките, както е и определен преподавател от катедрата за Ръководител на практиките за специалността.

Интернет страница:http://www.tu-plovdiv.bg/department.php?department=19

 • Ръководител катедра

  Silvina_Ilieva_2043.jpg
  Име: Силвина Илиева
  Научна степен: доц. д-р
  Телефон: 032-659625
  Кабинет: 4233
  E-mail: silvina@tu-sofia.bg

Академичен състав

доц. д-р инж. Александър Георгиев
тел.:032-659513
каб.:4237,
доц. д-р инж. Дечко Русчев
тел.:032-659670
каб.:3226, E-mail: ruschev@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Деян Желев
тел.:032-659634
каб.:3108,
доц. д-р инж. Златко Златанов
тел.:032-659634
каб.:3108, E-mail: zlatanov@tu-plovdiv.bg
доц. д-р Силвина Илиева
тел.:032-659667
каб.:3305, E-mail: silvina@tu-sofia.bg
гл. ас. д-р инж. Валери Бакърджиев
тел.:032-659670
каб.:3226,
гл. ас. д-р инж. Емил Тошков
тел.:032-659634
каб.:3108,
гл. ас. д-р инж. Райчо Райчев
тел.:032-659668
каб.:3308, E-mail: rpraichev@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Чавдар Пашински
тел.:032-659668
каб.:3308,
ас. маг. инж. Надежда Василева
тел.:032-659513
каб.:4237,

Помощно-технически персонал

Катя Додова
тел.:032-659625
каб.:4233, E-mail:

 • Графичен дизайн
  • "Графичен дизайн е задължителен учебен курс от бакалавърската програма на специалност “Полиграфия. Знанията и уменията по дисциплината "Графичен дизайн" създават   предпоставки за реализация на студентите в традиционните дейности на графичния дизайн и предпечатната подготовка. "Графичен дизайн"  е задължителна дисциплина от учебния план на бакалавърския курс на специалност “Полиграфия”.Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият умения за изпълняване на прости задачи в областта на визуалната комуникация, съобразени с основните художествени и естетически принципи на графичния дизайн. В края на обучението си студентът ще притежава минимум познания за изработване на различни проекти в сферата на графичния дизайн и мултимедийните комуникации.

   Лектори:

   доц. д-р Силвина Димитрова Илиева

 • Довършителни процеси в полиграфията
  • „Довършителни процеси в полиграфията“ е задължителен учебен курс от ОК С"бакалавър" от програмата на специалност “Полиграфия”. Дисциплината е с  профилиращ характер, свързан с технологии за довършителни процеси в полиграфията. Дисциплината е с  практическа насоченост. Същата дава познания за използваните технологии за различни довършителни процеси в полиграфията. Довършителните процеси са неразделна част производството на книжната продукция на полиграфските предприятия. Явяват се завършващ етап в производствения цикъл на изделието. Разделят се условно на брошурни и книговезки процеси. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните довършителни процеси в полиграфията. Да се запознаят с редица технологични операции използвани в довършителните процеси. Лабораторните упражнения формират практически усет, знания и умения при работа, поддръжка и избор на довършителна техника.  Свързват се теоретичните познания с реалните механизми. Придобиват се навици за самостоятелно ползване на справочна литература.

   Лектори:

   доц. д-р Силвина Димитрова Илиева

 • Качество и надеждност в полиграфията
  • „Качество и надеждност в полиграфията“ е задължителна дисциплина от учебния план на бакалавърския курс на специалност "Полиграфия". Знанията и уменията по качество и надеждност в полиграфията ще създадат възможност на студентите да се реализират в производствени дейности от областта на машините, агрегатите и процесите на полиграфическото производство. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните дейности по контрола и управлението на качеството в промишлеността като цяло и в частност - в полиграфическата. За целта студентите изучават основните термини и определения в областта на качеството и надеждността, различните методи за осигуряване и подобряване на качеството, системите за управление и сертифициране, европейските изисквания, стандарти, директиви и тяхното приложение. В края на обучението си студентът ще познава основните понятия от теорията и практиката в областта на качеството и надеждността в полиграфията;има необходимия обем от знания и умения за тотален мениджмънт на качеството, знания за системите за управление и сертифициране на база стандартите ISO 9000-9004,  (2005-2008);може да прилага статистическите методи за анализ и контрол на качеството в полиграфическата продукция;събира, обработва и анализира данни за надеждност на машини и агрегати на полиграфическото производство.

   Лектори:

 • Копирна и размножителна техника
  • Целта на учебната дисциплина е да се изучат технологии и конструкции на устройства свързани с отпечатване и размножаване на документи в неголеми тиражи или единични екземпляри. Комплексно се разглеждат въпроси свързани с функционалността и конструкцията,  експлоатацията и ремонта им. Лабораторните упражнения формират практически усет, знания и умения при работа, поддръжка и избор на печатаща и размножителна техника. Свързват се теоретичните познания с реалните механизми. Придобиват се навици за самостоятелно ползване на справочна литература.

   Лектори:

 • Материали за полиграфията І част
  • “Материали за полиграфията” I част е задължителна дисциплина от учебния план на бакалавърския курс на специалност “Полиграфия”. В дисциплината се излагат теоретичните основи на най-важните материали за полиграфията (хартия и картони). Разграничени са различните видове материали според особеностите на технологичните процеси, както и според видовете печатни способи. Изложени са и съвременните тенденции по отделните теми. Дисциплината е основна преди да се пристъпи към изучаване на дисциплините “Печатни технологии” и “Печатни машини”. В лабораторните упражнения студентите придобиват умения за измерване на основни качествени показатели на материалите, а така също и посещават определени печатници с високо технологично развитие, където нагледно получават познания за наученото.

   Лектори:

 • Материали за полиграфията ІІ част
  • “Материали за полиграфията” II част е задължителна дисциплина от учебния план на бакалавърския курс на специалност “Полиграфия”. В дисциплината се излагат теоретични основи на най-важните материали (мастила, пластини, лепила, лакове и др.) за полиграфията. Разграничени са различните видове материали според особеностите на технологичните процеси, както и според видовете печатни способи. Изложени са и съвременните тенденции по отделните теми. Дисциплината е основна за изучаването на дисциплините “Печатни технологии” и “Печатни машини”.

   Лектори:

 • Машини за довършителни процеси в полигтрафията
  • „Машини за довършителни процеси в полиграфията“ е задължителен учебен курс от ОКС бакалавър от програмата на специалност “Полиграфия”. Дисциплината е с  профилиращ характер, свързан с машини, съоръжения и линии за довършителни процеси в полиграфията. Дисциплината е с  практическа насоченост. Същата дава познания за конструкцията и принципите на действие на различни групи машини за довършителни процеси. Разглеждат се основните модули от които се изграждат тези машини, системите свързани с безопасност на труда и изграждането на автоматизирани модули и линии с които се  реализира цялостният довършителен цикъл на едно полиграфическо предприятие.Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните машини, модули и линии, да получат познания по устройството и експлоатацията им, възможните неизправности и необходимия  ремонт на полиграфическото оборудване. Комплексно се разглеждат въпроси свързани с материали, технология и конструкция.

   Лектори:

   доц. д-р Силвина Димитрова Илиева

 • Механика
  • Дисциплината изгражда инженерно-техническа култура в студентите и развива знания и умения за самостоятелна работа и инженерна оценка на различни видове технически проблеми. Лабораторните упражнения разширяват практическите знания и умения по изучаваната дисциплина. Основни теми: Основни понятия и обекти; Кинематика на равнинни движения и механизми; Сили и действия с тях. Характеристики на телата; Якост на телата. Съединения; Съединители; Лагери, лагерни опори и валове; Геометрия на зъбното зацепване и фрикционни предавки; Машинна динамика.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Дечко Тотев Русчев

 • Механика на флуидите
  • Целта на учебната дисциплина е да въведе студентите в основните постановки залегнали в съвременната трактовка на механиката на течностите и газовете, с оглед на нейното практическо приложение, като е обърнато особено внимание на примерите, които представляват задачи на реални инженерни проблеми. В края на обучението си студентите ще са запознати с основните свойства на течностите и газовете; с основните закони за запазване на маса, енергия и количество на движението за едномерни идеални течения и ще ги прилагат за различни флуидни течения; ще са запознати и с теорията на размерностите и физичното подобие и приложението й, както и с видовете течения спрямо числото на Рейнолдс - ламинарно и турбулентно. Ще могат да определят линейните и местни загуби на налягане от триене в тръби.

   Лектори:

 • Опаковъчна техника
  •  „Опаковъчна техника е задължителен учебен курс от ОКС бакалавър от програмата на специалност “Полиграфия”. Дисциплината “Опаковъчна техника”  има както профилиращ характер, свързан с опаковки от  хартия и картон, така и общо технически характер, свързан с останалите видове опаковки. Дисциплината е с  практическа насоченост.Целта на учебната дисциплина е да се изучат технологии и конструкции на устройства свързани с изработването на опаковки. Особено внимание се обръща на опаковките изработени от хартия, картон и вълнообразен картон. Комплексно се разглеждат въпроси свързани с материали, технология и конструкция.Лабораторните упражнения формират практически усет, знания и умения при работа, поддръжка и избор на опаковъчна техника.  Свързват се теоретичните познания с реалните механизми. Придобиват се навици за самостоятелно ползване на справочна литература. Разработват се опаковки от хартия, картон и вълнообразен картон.

   Извън аудиторната работа е свързана с проучване на литературата отнасяща се до разгледаните в лекциите въпроси, изготвянето на протоколи за проведените лабораторни упражнения и подготовка за предстоящите.

   Програмата е разработена и съобразена в съответствие със съвременните достижения в областта.

    

   Лектори:

   доц. д-р Силвина Димитрова Илиева

 • Основи на полиграфията
  • "Основи на полиграфията” е задължителна дисциплина от учебния план на бакалаварския курс на специалност Полиграфия. Целта е да се запознаят бъдещите инженери с основите на полиграфическата технология и техника. Курсът е структуриран в посока на получаване  предимно на теоретична подготовка по основните процеси в областта на печатните технологии. Разграничени са различните видове печатни способи, техните предимства и недостатъци, приложение днес, както и съвременните тенденции в развитието на печатните способи. Разгледан е въпросът за мястото на печатните технологии в семейството на информационните технологии и тяхното интегриране. Дисциплината е основна, преди да се пристъпи към изучаване на дисциплините  “Материали за полиграфията”, “Печатни технологии” и “Печатни машини”. Курсът е лекционен в един семестър, с един изпит.

   Лектори:

 • Печатни машини І част
  • Курсът по “Печатни машини І част“ обхваща общите принципи и методи на конфигуриране и устройство на различни видове листови и ролни печатни системи, както и принципите на действие според вида на печатната технология и продукта на производство. Разглеждат се специфични структурни елементи и механизми (печатен апарат, мастилен апарат, воден апарат, фалцапарат и др.), техните основни характеристики, показатели, конструиране и приложение. В лабораторните упражнения студентите получават нагледни знания за печатните машини, интегрирането на отделните им възли и механизми, според предназначението им.

   Лектори:

 • Печатни машини ІІ част
  • В курсът по “Печатни машини ІІ част“ се излагат общите принципи и методи на конфигуриране и устройство на различни видове цифрови системи, както и принципите на действие според вида на печатната технология, вида на използваната хартия и продукта на производство. Разглеждат се основните структурни елементи и възли – печатащ и мастилен апарат, техните основни характеристики, показатели, избор на приложение. В лабораторните упражнения студентите получават нагледни знания за печатните машини, интегрирането на отделните им възли и механизми, според предназначението им.

   Лектори:

 • Печатни технологии І част
  • «Печатни технологии I част» е задължителна дисциплина от учебния план на бакалавърския курс на специалност “Полиграфия”.Тя включва основните теми по теория на печатната технология, особеностите на печатния процес и неговата еволюция през годините, основните физикохимични явления в процеса на получаване на отпечатъка, взаимодействието между печатната форма, мастилото и хартията. Дисциплината е основна при изучаването на специалността “Полиграфия” и се предшества от дисциплината “Материали за полиграфията” и е паралелно преподавана с дисциплината  “Печатни машини”. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните печатни способи като технология и да прилагат усвоените знания при решаване на конкретни производствени  проблеми.

   Лектори:

 • Печатни технологии ІІ част
  • "Печатни технологии II част е задължителна дисциплина от учебния план на бакалавърския курс на специалност “Полиграфия”. Тя включва втория раздел на дисциплината и обхваща темите по различни видове печатни технологии –офсетова, флексографска, дълбокопечатна и др. Разгледани са интегрираните печатни процеси, сушилните методи и областите на приложение. Подробно място е отделено за новите дигитални  методи за печат - електрофотография, inkjet, магнитография и др. От тази гледна точка са дадени и перспективи за развитие на печатните технологии и тяхното интегриране с другите информационни технологии. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат основните видове технологични способи за печат, да прилагат знанията за решаване на конкретни производствени  проблеми в условията на различни технологии.

   Лектори:

 • Предпечатни процеси І част
  • Дисциплината дава на студентите познания в областта на предпечатните процеси, да опознаят средствата за композиране на текст, макетиране на страници, да усвоят работата с графични изображения и интегрирането на текст и графика и да преминат през всички етапи от предпечатната подготовка в рамките на един издателски процес. Дисциплината си поставя за цел да се научат студентите да работят практически с комплекса от компютърни програми и съответните технологии, предназначени за създаване на печатни издания; да даде на студентите теоретични знания и практически умения за справяне с всички етапи от предпечатната подготовка в издателския процес.

   Лектори:

 • Предпечатни процеси ІІ част
  • Дисциплината дава на студентите познания в областта на предпечатните процеси и процедурите, протичащи между предоставянето на писмен ръкопис с илюстрации-оригинали и готовите за отпечатване на печатарска машина форми (образи за възпроизвеждане).Основни знания свързани с подготовката за печат - категории шрифтове с техните параметри; правила за набор и оформяне на наборните страници; избор на подходяща цветова схема; видове моаре и начините за неговото избягване; цветоотделяне и др. Параметри и начини за оформяне на отделните елементи на печатните издания - корица, наборни и бели полета; колон елементи; титулни страници, баркод и др. Основни елементи от дизайна - разполагане на графики, таблици и изображения; работа с цвят, текст, изображения и др. Допълнителна информация свързана с видовете печатни технологии, довършителните процеси в полиграфията, принципа на работа и приложението на различните принтери и скенери и други. Особености при оформянето на книга; вестник; списание; диплянка. Запознава и с терминологичен речник на основните и на някои по-малко популярни термини употребявани в издателско-полиграфическата работа.

    

   Лектори:

 • Топлотехника и топлинни процеси в полиграфията
  • Задачата на учебната програма по “Топлотехника и Топлинни процеси в полиграфията” е да запознае студентите с основните закони за преобразуване, пренасяне и акумулиране на енергията, методите за анализ на кръговите процеси в енергопреобразуващите системи, пресмятането на топлинните потоци в техническите съоръжения. Дисциплината е разделена на три части. В първата част, Термодинамика, се изучават основните закони на Термодинамиката и тяхното приложение към анализа на кръговите процеси, пресмятането на термодинамичните свойства на твърдите и течните материали и техните сплави и др. Във втората част, Топлопренасяне, се разглеждат физическите закони на топлопренасянето. Изучават се различни начини на пренос на топлина: чрез топлопроводност, конвекция и излъчване. Разглеждат се и частни задачи на топлообмен в различни енергопреобразуващи системи. В третата част, Топлинни процеси в полиграфията се засягат проблемите, свързани с физико-химични свойства на хартията и влиянието на различни параметри върху технологичните и свойства

   Лектори:

   доц. д-р инж. Александър Георгиев Георгиев

 • Фотография
  • ДисциплинатаФотография” е задължителен учебен курс от бакалавър­ската програма на специал­ността „Полиграфия”. В края на обучението си студентите ще познават устройството, параметрите и характеристиките на съвременната фото­графска техника и фотоматериали, ще познават основните принципи при снимане и печат на снимки и ще могат да обработват снимки със специализираните компютърни програми.Основни теми: Фотохимични процеси в класическата фотография. Основни параметри и характеристики на използваните фотоматериали. Физични принципи на работа на фотопреобразувателите, използвани в цифровите фотоапарати и техните основни параметри и харак­теристики. Формиране на изображение във фотоапаратите и основни параметри и характеристики на фотографските обективи. Предназначение и физични принципи на работа на елек­тронните фотосветкавици Предназначение и физични принципи на работа на елек­тронните фотосветкавици. Предназначение и принципи на работа на елек­тронните фотосветкавици. Режими на работа на автоматичните много програмни фотоапарати – ръчен, приоритетна скорост, приоритетна диафрагма, режим „Експозиционна вилица”, режими „Спорт”, „Портрет”, „Пейзаж” и др. Основни принципи и подходи в художествената фотография.

   Лектори:

   доц. д-р Силвина Димитрова Илиева

 • Цветознание
  • Учебния курс дава фундаментални теоретични познания и практически умения в областта на цвета, засягащи физическите закони на цвета, психологичните проблеми на цветовото възприятие, историко-естетическите проблеми на цветовото изграждане в творческия процес и цвета като функционално-естетически фактор в материалната среда. Обхващат се физическите свойства на светлината, нейното естество, свойства на светлинните лъчи, характера и значението на светлината за възприемането на цвета. Разглеждат се адитивното и субтрактивно смесване на цвета, параметрите на цвета и видовете контрасти на цвета. Така се обогатява художествената култура за приложението на цвета в изкуството и професионалните умения за постигане на цветова хармония в практиката на дизайнерското проектиране, както с традиционните методи и със средствата на компютърното проектиране. Дава фундаментални познания и практически умения в областта на цвета засягащи историко-естетическите проблеми на цвета в изкуството, значението на светлината за възприемането на цвета, физическите закони на цвета, психо-физиологическите проблеми на цветовото изграждане в творческия процес. Цвета е и един от основните фактори в изграждане на функционално-естетическата организация на обществената среда и като такъв е и в сферата на визуалната комуникация в предметната среда на изкуството и дизайна

   Лектори:

   доц. д-р Силвина Димитрова Илиева