Катедра "Машиностроене и уредостроене"

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” е наследник на Научно-Учебен Център “Механично Уредостроене и Машиностроене” (до 1992 г.), а след това на катедра “Специално Машиностроене и Уредостроене” (от 1992 до 1995 г.).  

 Лабораторно упражнение по

Лабораторно упражнение по "Метрология и измервателна техника" .

Сферите на компетентност и на провеждане на учебно-преподавателска и научно-изследователска дейност са в областта на: 

• основни принципи, правила, методи и средства за конструиране в машиностроенето и уредостроенето  

• прилагане на съвременни методи за компютърно подпомогнато проектиране и инженеринг (CAD & CAE),  

• машинни елементи и машинознание (с акцент върху механични предавки и елементи на въртеливото движение),  

• механизми и машините (анализ и синтез),  

• метрология и измервателната техника в машиностроенето,  

• контрол и управление на качеството,  

• уреди за измерване на физико-механични величини,  

• приложение на оптичната техника за контрол и измерване,  

• автоматизация и роботизация на машиностроителното производство,  

• подемно-транспортна техника и логистика 

• устройство, действие, проектиране и производство на стрелково оръжие и боеприпаси  

 Лаборатория 3215 - Метрология и измервателна техника 

Лаборатория 3217 - Технически измервания в машиностроенето.

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” е ангажирана с осигуряване на учебния процес по такива фундаментални дисциплини изграждащи базиса на инженерното обучение в областта на машиностроенето и общото инженерство, като “Основи на конструирането и CAD” , “Инженерна графика”, “Основи на инженерното проектиране”, “Машинни елементи”, “Теория на механизмите и машините”, “Подемно-транспортна техника”, “Метрология и измервателна техника” и редица още други. 

 

 лаборатория 4401  

Лаборатория 4401 – Конструиране в уреди и машини 

 

Катедра “Машиностроене и Уредостроене” е акредитирана да обучава студенти в образователно-квалификационните степени (ОКС) “бакалавър” и “магистър” по специалност “Машиностроене и Уредостроене”. За целта тя разполага с: 

• добре ресурсно осигурена лабораторна база разположена в 14 лабораторни зали;  

• съвременен компютърен клас за компютърно подпомогнато проектиране, тримерно моделиране и симулационни изследвания в машиностроенето и уредостроенето; 

• висококвалифициран научно-преподавателски и изследователки състав от 7 доценти и 7 главни асистента в съответните научни направления. 

 Лаборатория – Компютърно подпомогнато проектиране в машиностроенето.  

Лаборатория – Компютърно подпомогнато проектиране (CAD&CAE) в машиностроенето. 

 

Срокът на обучение е четири години за машинни инженери – бакалаври и година и половина за магистри, завършили бакалавърска степен. 

При изпълнение на своите задачи свързани с обучението на инженерно-технически кадри и с научно-изследователската дейност, катедра “Машиностроене и Уредостроене” разчита и получава пълно съдействие от всички други катедри от Факултета по машиностроене и уредостроене и от Факултета по електроника и автоматика към ТУ-София, филиал Пловдив. 

 

Обучението осигурявано от катедра “Машиностроене и Уредостроене” е насочено в областта на машиностроенето със специализация в областта на конструиране на машини и уреди. Завършилите специалността получават квалификация за извършване на проекто-конструкторски, производствени, организационни и контролни дейности в държавни и частни производствени предприятия.  

Студентите имат възможност да избират от модулите:  

* Прецизна техника  

* Оръжейно производство  

* Производство на бойни припаси 

 Лаборатория 4404 – Оръжейна техника  

Лаборатория 4404 – Оръжейна техника  

 

Чрез свободен целенасочен избор на дисциплини студентите придобиват онези теоретични знания и практически умения, които им дават възможност за бърза и успешна адаптация към работа в машиностроителни и уредостроителни предприятия, в предприятията за производство и ремонт на военна техника, към консултантски и предприемачески услуги или работа в научноизследователски звена към фирми, метрологични регионални центрове или към сферата на техническото образование. 

 

 Противоградова ракета  

Противоградова ракета "Лоза - 3" - учебен макет

Интернет страница:http://www.tu-plovdiv.bg/department.php?department=20

 • Ръководител катедра

  petrov_1359.JPG
  Име: Димитър Петров
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 032-659517
  Кабинет: 4109
  E-mail: dimgog@tu-plovdiv.bg

Академичен състав

доц. д-р инж. Валентин Бачев
тел.:032-659661
каб.:3218, E-mail: bachev@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Димитър Петров
тел.:032-659517
каб.:4109, E-mail: dimgog@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Иван Шопов
тел.:032-659659
каб.:3214,
доц. д-р инж. Милчо Ташев
тел.:032-659662
каб.:3220,
доц. д-р инж. Павлинка Кацарова
тел.:032-659636
каб.:3112, E-mail: p_katsarova@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Асен Вергов
тел.:032-659661
каб.:3218,
гл. ас. д-р инж. Димитър Димитров
тел.:032-659517
каб.:4109, E-mail: ddimitrov_tu@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Петър Шиндов
каб.:2208, E-mail: peter.shindov@tu-plovdiv.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Бано Стефанов
тел.:032-659658
каб.:3212, E-mail:
маг. Ирена Спасова
тел.:032-659586
каб.:4421, E-mail:kat_mu@tu-plovdiv.bg
маг. инж. Георги Атанасов
тел.:032-659590
каб.:4403, E-mail:
маг. инж. Димитър Георгиев
тел.:032-659590
каб.:4403, E-mail:dimitar.georgiev@tu-plovdiv.bg
маг. инж. Здравко Витларов
тел.:032-659660
каб.:3216, E-mail:z_vitlarov@tu-plovdiv.bg
маг. инж. Мария Самарджиева
тел.:032-659660
каб.:3216, E-mail:
маг. инж. Асен Асенов
тел.:032-659626
каб.:4234, E-mail:asenov_asn@tu-plovdiv.bg

 • Автоматизация и роботизация на производството
  • Основни теми:  Ролята на автоматизацията, като фактор за усъвършенствуването на производтвените комплекси. Съвременно състояние на автоматизацията в света и в България. Организация на работното място с промишлени роботи. Признаци за делене на поколения. Видове системи в промишлените роботи.Основни задачи в механиката и управлението на роботите. Кинематични връзки съединения и вериги за роботи и автомати. Кинематична пълноценност, работни пространства, топология, тактограма, циклограма и пътно- стъпкова диаграма на манипулационната система. Свойства и елементарни операции изпълнявани от  манипулационната система. Точностни характеристики на манипулационните системи. Технологични органи на роботите и транспортните средства. Технически и технологични параметри. Автоматизирани технологични модули, автоматични технологични линии, автоматични произвоствени комплекси.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Иван Николов Шопов

 • Машинни елементи І
  • Основни теми: Елементи за образуване на връзки- винтови, нитови, заварени, запоени, залепени, шпонкови, шлицеви, профилни; Оси и валове; Лагери-плъзгащи и търкалящи; Хидростатични, хидродинамични и газови лагери; Плъзгащи и търкалящи направляващи елементи; Съединители: неуправляеми-дискови, палцеви хиртови. Твъди компенсиращи съединители; Еластични съединители; Управляеми съединители-фрикционни, електро-магнитни, пневмо и хидроуправляеми, с реологична среда; Самоуправляеми съединители-предпазни, цетробежни, съединители със свободен ход; Еластични елементи и пружини;

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Гогов Петров

   гл. ас. д-р инж. Димитър Николов Димитров

   маг. инж. Георги Русев Атанасов

   маг. инж. Здравко Георгиев Витларов

 • Машинни елементи ІІ
  • Основни теми: Механични предавки-общи сведения; Зъбни предавки с цилиндрични зъбни колела - основни понятия и геометрични зависимости, методи за изработване, модификации и корекции, якостно изчисляване; Зъбни предавки с правозъби конусни колела, геометрично и якостно изчисляване; Червячни предавки, геометрично и якостно изчисляване; Хипоидни предавки; Планетни предавки; Верижни предавки, приложимост, кинематични особености, критерии за работоспособност; Фрикционни предавки и вариатори - устройство и диапазон на регулиране; Ремъчни предавки, плоско-ремъчни, клино-ремъчни и зъбно-ремъчни предавки; Методологични въпроси при проектиране на механични предавки.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Гогов Петров

   гл. ас. д-р инж. Димитър Николов Димитров

   маг. инж. Георги Русев Атанасов

   маг. инж. Здравко Георгиев Витларов

 • Основи на конструирането и CAD – І
  • Основни теми: Основни положения на графичното изобразяване на геометрични обекти върху равнина. Видове проектиране. Монжово проектиране. Изобразяване на точка, права и равнина. Взаимно положение на геометрични обекти. Преобразуване на проекции. Изобразяване на линии,повърхнини и тела. Равнинни сечения. Пресичане на повърхнини и тела. Аксонометрично проектиране. Стандартизация на графичната информация. Технически чертежи.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Милчо Димитров Ташев

   гл. ас. д-р инж. Асен Димитров Вергов

   маг. инж. Георги Русев Атанасов

   маг. инж. Димитър Георгиев Георгиев

   маг. инж. Здравко Георгиев Витларов

 • Основи на конструирането и CAD – ІІ
  • Основни теми: Основи на конструкторското документиране. Етапи и стадии на разработване на конструкторската документация. Стандартизирани изисквания към съдържанието и оформянето на конструкторски документи. Конструкторски документи на детайлите. Конструкторски документи на технически системи. Комплектност на конструкторската документация. Автоматизация на конструкторското документиране.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Милчо Димитров Ташев

   гл. ас. д-р инж. Асен Димитров Вергов

   маг. инж. Георги Русев Атанасов

   маг. инж. Димитър Георгиев Георгиев

   маг. инж. Здравко Георгиев Витларов

 • Подемно – транспортна техника
  • Основни теми: товари - видове, свойства, товарна характеристика; класификация, технико - експлоатационни параметри, градивни елементи, задвижване, устройство, работа, основни параметри на подемно - транспортните механизми и машини за промишлен транспорт; машини и съоръжения за безрелсов подов транспорт; товароподемни и транспортни манипулатори и роботи; подемно-транспортни машини с непрекъснато действие; експлоатация и технически надзор на подемно-транспортната техника. В лабораторните упражнения се разучават от натура и от чертежи  конструкции на машини за вътрешнозаводски транспорт и техни възли. Определят се експериментално основни функционални параметри на разучаваните конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Димитър Гогов Петров

 • Теория на механизмите и машините
  • Основни теми: Структура и класификация на механизмите Степени на свобода при пространствени и равнинни механизми. Кинематична редукция на механизми с контурни двоици . Асурови групи , структурен анализ , синтез и класификация на механизмите. Геометричен анализ на лостови механизми. Кинематичен анализ на лостови механизми. Силов анализ на лостови механизми Анализ и синтез на центроидни гърбични механизми. Анализ и синтез на зъбни механизми. Геометрия и синтез на зъбни зацепвания. Синтез на лостови механизми. Уравновесяване на масови сили.

   Лектори:

   маг. инж. Георги Русев Атанасов

   гл. ас. д-р инж. Димитър Николов Димитров