faculties_present_img

Катедра "Транспортна и авиационна техника и технологии"

Катедрата е създадена през 1995 год. под името катедра "Мобилна военна техника", като в нея влизат спициалностите: "Верижни и колесни машини" (впоследствие – "Транспортна техника и технологии") и "Експлоатация и ремонт на авиационна техника" (впоследствие – "Авиационна техника и технологии"). От 2004 год. тя е преименувана на "Транспортна техника и технологии".

Kатедрата има пълна акредитация за обучение в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" по специалностите "Транспортна техника и технологии" и "Авиационна техника и технологии".

Катедра ТАТТ разполага с компютърен клас, свързани с филиалния сървър, високоскоростен интернет, софтуерни продукти (MSDN - пакет на Microsoft, SolidWorks, NX3, SolidEdge, MATLAB). Лабораториите са оборудвани със съвременни макети, учебни стендове и прибори за провеждане на лабораторни и практически занятия. Особен интерес представлява аеродинамичната лаборатория, оборудвана с аеродинамична тръба, която позволява извършването на различни научни и лабораторни експерименти.
Характерна черта на катедра "Транспортна и авиационна техника и технологии" (ТАТТ) е високата методическа и научна квалификация на преподавателския състав, установения стил и традиции за гарантирано качество на обучението.

 

Освен разположените на територията на Филиала помещения, катедрата използва за учебна и изследователска дейност и лабораторната база на "Балканкар-Рекорд" АД - Пловдив, предназначена за изпитване на мото- и електрокари; фирмения сервиз на "Бош" в Пловдив и сервиза на фирма "САЕ" ООД – Пловдив; материално-техническата база на ТЕРЕМ "Г. Бенковски" ООД - Пловдив , Авиобазите "Граф Игнатиево" и "Крумово", летище Пловдив, Летищен център за обслужване на въздушното движение– Пловдив и др.

Катедра ТАТТ поддържа връзки и контакти с Министерство на отбраната на Република България, Национален военен университет "В. Левски" - В. Търново, "Авиотехника" ЕООД – Пловдив, Терем "Г. Бенковски" ООД - Пловдив, "Балканкар-Рекорд" АД–Пловдив, "Балкан" АД – Ловеч, "Макском" ЕООД – Пловдив, Институт за международно сътрудничество към сдружението на германските народни университети и други, базиращи се на договори за сътрудничество и съвместна дейност.

Специалностите, по които се обучават студентите, е с широк спектър на реализация в транспортните и авиационни фирми и производство. Необходимостта от специалисти с висше образование по специалностите "Транспортна техника и технологии" и "Авиационна техника и технологии" нарасна чувствително с преминаването на икономиката ни на пазарни принципи. Съвременната транспортна и авиационна техника, в която са заложени сложни производствени технологии, изисква висока професионална квалификация при подготовката и осъществяването на тяхната техническа експлоатация. Съществено нараства и ролята на инженерните кадри в научните изследвания и внедряване на съвременни технологии, в които преобладаваща роля имат интелектуалните ресурси.
 

Интернет страница:http://www.tu-plovdiv.bg/department.php?department=21

 • Ръководител катедра

  Krasimir_2057.jpg
  Име: Красимир Амбарев
  Научна степен: доц. д-р инж.
  Телефон: 032-659521
  Кабинет: 4330
  E-mail: kambarev@tu-plovdiv.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Въльо Николов
тел.:032-659555
каб.:4338, E-mail: vnikolov@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Атанас Начев
тел.:032-659514
каб.:4238,
доц. д-р инж. Красимир Амбарев
тел.:032-659518
каб.:4112, E-mail: kambarev@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Пепо Йорданов
тел.:032-659514
каб.:4238, E-mail: piyordanov@tu-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Силвия Салапатева
тел.:032-659613
каб.:4201,
доц. д-р инж. Христиан Панайотов
тел.:032-659518
каб.:4112, E-mail: hristian@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Данчо Колибаров
тел.:032-659626
каб.:4234,
гл. ас. д-р инж. Станимир Пенчев
тел.:032-659632
каб.:3104, E-mail: spenchev@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Стилияна Танева
тел.:032-659524
каб.:4301, E-mail: s.taneva@tu-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Стоян Аврамов
тел.:032-659593
каб.:4516, E-mail: stav@tu-plovdiv.bg
ас. д-р инж. Йордан Стоянов
тел.:032-659626
каб.:4234, E-mail: yordan.stoyanov@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

маг. инж. Иван Маджев
тел.:032-659523
каб.:4303, E-mail:madjev@tu-plovdiv.bg
Христина Зеленкова
тел.:032-659520
каб.:4329, E-mail:zelenkova@tu-plovdiv.bg

 • Авиационна екология
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студентите от специалност "АТТ", ОКС "магистър".

   Цели на учебната дисциплина: Да запознае студентите с влиянието на авиацията върху околната среда и средствата за намаляване на вредните емисии. След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат екологично съобразни методи при проектирането, производството, експлоатацията и ремонта на летателни апарати.

   Описание на дисциплината: Дисциплината обхваща образуването и отделянето на вредни газове и източниците на шум и средствата за намаляването им. Основни теми: Влияние на парниковите газове върху атмосферата, Влияние на авиационния шум върху живите организми, Замърсяване на околната среда от авиационната дейност, Средства за предотвратяване на вредното влияние на авиацията.
    

   Лектори:

 • Авиационни двигатели I
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност "Авиационна техника и технологии" на факултета по машиностроене и уредостроене, образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса, студентите трябва да знаят теоретичните основи на работа на авиационните газотурбинни двигатели (ГТД), техните основни елементи, показатели и характеристики, и да могат да правят газодинамично изчисляване на параметрите на потока в техните основни елементи.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Основни уравнения на газовата динамика и тяхното приложение в ГТД. Теглителна сила и специфични параметри. Входни устройства на въздушнореактивните двигатели. Центробежни компресори. Осови компресори. Характеристики на компресорите. Горивни камери. Газови турбини. Изходни устройства. Работен процес на ТРД и ТРДФ. Експлоатационни характеристики на ТРД. Работен процес на двуконтурните ТРД. Работен процес на турбовитлови и турбовални ГТД. Неустановени режими на работа на ГТД. Двигатели за самолети с вертикално излитане и кацане.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Въльо Николов Николов

 • Авиационни двигатели II
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност "Авиационна техника и технологии" на факултета по машиностроене и уредостроене, образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса, студентите трябва да знаят теоретичните основи на работа на авиационните газотурбинни двигатели (ГТД), техните основни елементи, показатели и характеристики, и да могат да правят газодинамично изчисляване на параметрите на потока в техните основни елементи.

   Описание на дисциплината: Основни теми: 4. Общи въпроси на компоновката и конструкцията на ГТД. Конструкция на входните устройства, компресорите, горивните камери, газовите турбини и изходните устройства на ГТД. Редуктори за задвижване на агрегатите на ГТД. Горивна система на авиационните ГТД. Статична и динамична якост на конструкционни елементи на ГТД. Математично моделиране на авиационните ГТД.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Въльо Николов Николов

 • Автоматични трансмисии в колесните и верижни машини
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Транспортна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "магистър".

   Цели на учебната дисциплина: Целта на обучението по "Автоматични трансмисии в КВМ" е да се задълбочат познанията на студентите в областта на автоматичните трансмисии на автомобилите, тракторите и карите и техните системи за управление, които навлизат все повече в транспортната техника. Това ще им позволи да решават всички въпроси, свързани с анализа и проектирането на различни видове автоматични трансмисии, вградени в тези транспортни и теглителни машини.

   Описание на дисциплината: Разглеждат се теми, пряко свързани с основните

   Лектори:

 • Безопасност на полетите
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса студентите трябва да знаят основните принципи и методи на безопасността на полетите - анализ на причините за авиационните произшествия, мероприятията по повишаване на безопасността на полетите, осигуряване на безопасност на полетите при възникване на особени ситуации, разследване на авиационните произшествия, както и терминологията, която се използва в нея. Те трябва да умеят да отчитат изискванията на безопасността на полетите при различни етапи от проектирането, производството и експлоатацията на летателните апарати.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Основи на безопасността на полетите - основни понятия, класификация на авиационните произшествия, нормативна база и организационна структура на органите по безопасност на полетите, количествена оценка, нормиране на равнището, прогнозиране и управление на безопасността на полетите; Влияние на човешкият фактор и външните условия върху безопасността на полетите; Инженерно – авиационно осигуряване на безопасността на полетите - класификация на отказите и оценка
   на безопасността на полетите при отказ на авиационната техника, средства за обективен контрол на състоянието на авиационната техника; Аварийно-спасително осигуряване на полетите и подготовка на екипажите за оцеляване; Разследване на авиационни произшествия и инциденти.

   Лектори:

 • Бутални двигатели
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина
   за студенти от специалност "Авиационна техника и технологии" на факултета по
   машиностроене и уредостроене, образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса, студентите трябва да знаят теоретичните основи на работа на буталните авиационни двигатели с вътрешно горене (АДВГ), техните основни показатели и характеристики, и основите на конструирането, проектирането и изчисляването на АДВГ.

   Описание на дисцплината: Основни теми: Възникване, развитие и перспективи за приложение на буталните двигатели с вътрешно горене (ДВГ) в авиационния транспорт. Основни изводи от термодинамиката на ДВГ. Идеални термодинамични цикли, използвани в ДВГ. Действителни цикли и процеси, протичащи в ДВГ. Показатели, характеризиращи съвършенството на ДВГ. Индикаторни и ефективни показатели на ДВГ. Смесообразуване в бензиновите двигатели. Характеристики на АДВГ. Регулиране на режимите на работа на АДВГ. Видове регулатори, използвани в АДВГ. Кинематика, динамика и уравновесяване на буталните АДВГ. Конструкция на корпусните части на АДВГ. Силов механизъм на АДВГ. Газоразпределителен механизъм на АДВГ. Горивни уредби на АДВГ. Охладителни уредби на АДВГ. Мазилни уредби на АДВГ. Запалителни и пускови уредби на АДВГ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Въльо Николов Николов

 • Динамика на полета I
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса студентите трябва да знаят летателно – техническите характеристики на летателния апарат (ЛА), както и методите за тяхното пресмятане. Те трябва да умеят да определят летателно – техническите характеристики на самолета.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Уравнения за движението на ЛА -координатни системи, сили, действащи на самолета, уравнения на движение на самолета в различни форми на записване и методи за тяхното решаване на; Праволинеен хоризонтален полет и влияние на експлоатационните фактори и конструктивните параметри върху диапазона от скорости и височини на самолета; Праволинейно изкачване и снижение. Влияние на експлоатационните фактори и конструктивните параметри върху характеристиките на изкачване и снижение; Маневриране на самолета във вертикална равнина – характеристики на маневрирането, лупинг, имелман полутоно, пикиране, горка, динамични височини на полета, маневриране по вълнообразна траектория; Маневриране на самолета в хоризонтална равнина - характеристики на маневрирането, правилен, пределен и форсиран вираж; Пространствено маневриране на самолета - характеристики на маневрирането, спирала, боен завой, кос лупинг, тоно; Излитане и кацане на самолета. Вертикално излитане и кацане; Далечина и продължителност на полета на самолети с ТРД; Особености на летателно-техническите характеристики на витловите самолети; Особености на летателно-техническите характеристики на вертолета; Динамика на полета на ракетите.

   Лектори:

 • Динамика на полета II (Устойчивост и управляемост на въздухоплавателните средства)
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Студентите трябва да знаят математичните модели, описващи движението на въздухоплавателните средства (ВС) около масовия им център, основните закономерности на физичните процеси, характеризиращи статичните и динамичните им свойства в различните режими на полета, основните характеристики на статичната и динамичната устойчивост и управляемост на ВС. Те трябва да умеят да пресмятат определени характеристики на устойчивост и управляемост на самолета и да анализират влиянието на експлоатационните фактори и конструктивните параметри върху тях.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Надлъжно равновесие, надлъжни статични устойчивост и управляемост на самолета; Странично равновесие, странични устойчивост и управляемост на самолета; Надлъжни динамични моменти на самолета; Странични динамични моменти на самолета; Изследване на динамичните свойства на ВС; Динамични свойства на ВС в надлъжното смутено движение; Динамични свойства на ВС в страничното смутено движение; Взаимодействие между надлъжното и страничното смутени движения на самолета; Подобряване на устойчивостта и управляемостта на самолета с помощта на автоматични устройства в системите за управление; Особености в устойчивостта и управляемостта на вертолета.

   Лектори:

 • Електро и мотокари
  • Статут на дисциплината в учежния план: Задължително избираема учебна дисциплина за студенти от специалност "Транспортна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: студентите да придобият необходимия обем от знания по различните видове кари.

   Описание на дисциплината: изучаването на особеностите, в сравнение с

   Лектори:

 • Колесни и верижни трактори
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за специалността "Транспортна техника и технологии" на ФМУ образователно- квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Учебната дисциплина има за цел да даде знания за теглителните и динамичните свойства на колесните и верижните трактори.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Динамика на колесните трактори: Съпротивителни сили и силов баланс. Характеристика на буксуването. Нормални реакции на трактора при работа с прикачна и с навесна машина. Динамика на верижните трактори: Съпротивителни сили, сцепление с почвата и буксуване на верижния механизъм и нормални реакции върху веригите. Теглителни и спирачни свойства на тракторите: Баланс на мощността и теглителен к.п.д. Потенциална и теглителна характеристика на трактор с механична трансмисия. Теглително изчисление на тракторите. Статична надлъжна и напречна устойчивост. Надлъжна устойчивост при работа с прикачна и с навесна машина.
   Устойчивост при движение по неравен терен. Управление на колесните трактори: Кинематика и динамика на завоя. Управляемост на верижна машина: Кинематика на завоя и механизми за управление. Съпротивителен момент. Отклоняващ момент. Проходимост на тракторите при движение по меки и влажни почви и в междуредията на окопните култури. Агрегатиране на тракторите.

   Лектори:

 • Компютърни методи за инженерни изследвания
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "АТТ", ОКС "магистър".

   Цели на учебната дисциплина: Да запознае студентите с компютърните методи за инженерни изследвания, прилагани в авиацията. След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат компютърните методи при проектирането, производството, експлоатацията и ремонта на летателни апарати.

   Описание на дисциплината: Дисциплината обхваща PLM, CAD/САМ и ERP системи, както и методологията за управление на проекти. Основни теми: Математическо моделиране, Сплайн функции, Методи на крайните елементи, Симулации, Програми за машини с ЦПУ.
    

   Лектори:

 • Конструкционна якост
  • Сатут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина от учебния план за студентите от специалността “ТТТ”, ОКС “магистър”.

   Цели на учебната дисциплина: Дисциплината има за цел да даде знания на студентите за методите за изчисляване на якост, устойчивост и умора на конструкциите на верижните и колесните машини.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Видове разрушаване и критерии за разрушаване; Подходи и методи за определяне на напрегнато и деформационно състояние, система уравнения на теорията на еластичността. Еласто-пластично поведение при статично натоварване. Линейна механика на разрушението – видове пукнатини. Определяне на напрегнатото състояние в околност на върха на пукнатината. Критерии за оценка на пукнатиноустойчивостта при статични и динамични въздействия. Критичен размер на макропукнатината в при някои конструкционни елементи. Статистически методи за изчисления на умора при случайни натоварвания, оценка на ресурса. Устойчивост на тънкостенни конструкции.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

 • Конструкция на автомобила
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за специалността "Транспортна техника и технологии", образователно- квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Учебната дисциплина има за цел да даде знания за конструкциите, проектирането и конструирането на агрегатите, възлите и системите на автомобила.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Конструиране, проектиране и изчисления на: Компановка на автомобилите; Силовото предаване (трансмисиите); Съединители; Предавателни кутии; Планетни предавателни кутии; Безстепенни хидравлични предавки; Разпределителни кутии; Карданни предавки; Главни предавки; Диференциали; Полувалове и крайно предаване; Мостове; Ходова система; Спирачна уредба; Кормилна уредба; Окачване; Рама.

   Лектори:

 • Конструкция на двигатели с вътрешно горене
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Транспортна техника и технологии" на факултета по
   машиностроене и уредостроене, образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса, студентите трябва да знаят основите на конструирането, проектирането и изчисляването на двигателите с вътрешно горене (ДВГ).

   Описание на дисциплината: Основни теми: Кинематика, динамика и уравновесяване на ДВГ. Конструкция и изчисляване на корпусните части на ДВГ. Конструкция и изчисляване на елементите на коляно-мотовилковия механизъм на ДВГ. Конструкция и изчисляване на елементите на газоразпределителен механизъм на ДВГ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Въльо Николов Николов

 • Летателни апарати І
  • Статут на дисциплината в учежния план: Избираема учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Дисциплината има за цел да даде знания на студентите по основните закономерности при определяне и пресмятане на натоварванията и напреженията в конструкцията на летателните апарати (ЛА) и техните силови установки, съставните части и елементи при различни конструктивни схеми. Студентите биват запознати с основните силови схеми в конструкцията на ЛА, силовите елементи и начина на тяхната работи.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Общи сведения за ЛА; Натоварвания на ЛА; Норми за якост и коравина; Нормативни изисквания на европейската агенция за авиационна безопасност; Силови елементи на ЛА; Крило – натоварване, силови схеми, напрежения и деформации; Закрепване на крилото; Стабилизиращи и управляващи плоскости; Механизация на крилото; Тяло – натоварвания, силови схеми, напрежения и деформации; Силови рамки; Изрези в тялото; Устройства за излитане и кацане - класификация, основни силови схеми, натоварване; Амортизационни стойки, гуми, спирачна система; Основни понятия за аероеластичност – дивергенция, реверс на елероните, флатер и бафтинг.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Христиан Петров Панайотов

 • Летателни апарати ІІ
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Курсът дава знания за конструктивните особености на хидравличните, газовите, горивните, маслените, аварийните и животоосигуряващите системи, а така също и за въздушните витла и системите за тяхното управление. Дават се познания за основните конструктивни схеми на хеликоптера, натоварванията на елементите, носещото витло, трансмисията и управлението му.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Енергетични системи на летателните апарати (ЛА); Хидравлични системи; Пневматични системи; Горивни системи на ЛА; Животоосигуряващи системи — климатична и кислородна система; Противопожарни системи; Противообледенителни системи; Въртолет – общи сведения , классификация; Носещо витло – характеристики, режими на работа; Уравновесяване на преобръщащия момент и на тягата на опашното витло; Движение на носещото витло в равнината на въртене; Конструкция на носещото витло, трансмисията и тялото.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Христиан Петров Панайотов

 • Метод на крайните елементи
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Транспортна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с теорията и приложението на метода на крайните елементи (МКЕ) за якостен и деформационен анализ на елементите на конструкцията на транспортните машини и агрегати при различни условия на натоварване.

   Описание на дисциплината: Въведението включва основната идея на МКЕ като числен метод за определяне на напрегнато и деформационо състояние в непрекъснати деформируеми тела и дискретни системи. Следва изложение на вариационния подход за получаване на основното уравнение на метода и изясняване на общоприетата терминология в теорията и приложните софтуерни системи. На тази база се разглеждат типовите задачи при дискретни (ставно-прътови и рамкови) системи, тънкостенни (плочи, черупки) и масивни тела.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

 • Моделиране и изпитване на колесни и верижни машини
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "ТТТ", ОКС "магистър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса, студентите трябва да имат знания и умения по моделиране и изследване на процеси в агрегати и възлите на верижни и колесни машини.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Общи принципи на математичното моделиране. Математичното моделиране в системите за автоматизирано проектиране. Иерархични принципи при изграждане на математичните модели. Регулярни математични модели на процесите в двигателите и транспортните машини. Математични модели от аналитичен тип. Числени детерминирани модели – линейни и нелинейни. Статистически модели. Статистически модели на процесите в двигателите и транспортните машини. Общи принципи на симулационното моделиране. Симулационно моделиране на стационарни и нестационарни физични полета в двигателите и транспортните машини. Симулационно моделиране на процесите в двигателите и транспортните машини. Основни понятия от теорията на параметричната чувствителност. Математични модели на чувствителността за изследване на параметричното влияние върху процесите в двигателите и транспортните машини.
    

   Лектори:

 • Моделиране на процесите в двигатели с вътрешно горене
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студентите от специалност "ТТТ", ОКС “магистър”.

   Цели на учебната дисциплина: Целта на обучението по “Моделиране на процесите в двигателите с вътрешно горене” е студентите да получават знания в областта на специфичните проблеми на математическото моделиране и изследване на процесите в ДВГ.

   Описание на дисциплината: Разгледани са въпроси, свързани с физическите основи, математическото моделиране и изследването на процесите на газообмен, смесообразуване и горене. Особено внимание се отделя на проблемите, свързани с газодинамичните процеси в пълнителните и изпускателни тръбопроводи, както и на моделирането и изследването на процеса на подаване на гориво при дизеловите ДВГ. Разгледани са и особеностите на процесите на топлообмен и образуването на токсични компоненти в горивната камера на ДВГ.
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Въльо Николов Николов

 • Навигация
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Да даде основни теоретични знания на студентите от специалността "Авиационна техника и технологии" за: методите, принципите и процедурите за определяне на местоположението на въздухоплавателните средства (ВС) визуално или с помощта на аеронавигационни технически средства, ползването на навигационни карти, планирането и осъществяването на полет по маршрут, разработване на навигационен план на полета по маршрут, извършване на инженерно-навигационни разчети.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Предмет и задачи на навигацията.
   Основни географски понятия и координатни системи в навигацията; Картографски проекции. Аеронавигационни карти; Време и неговото измерване; Курс и попътен ъгъл на ВС; Височина на полета. Вертикална навигация; Скорост на полета; Влияние на вятъра върху полета на ВС. Навигационен триъгълникна скоростите; Инерциални навигационни системи; Радиона-вигационни елементи на полета.Автоматичен радиокомпас; Навигация с VOR и DME; Инструментална система за кацане ILS и MLS; Радиолокационни станции за навигация; Спътникови навигационни системи.

   Лектори:

 • Надеждност на транспортната техника
  • Статут на дисциплината в учебнния план: Задължителна дисциплина за студентите от специалността "Транспортна техника и технологии" за образователно-квалификационната степен "бакалавър".

   Цел на учебната дисциплина: Целта на обучението е да се запознаят студентите с основните понятия и методи за оценяване на надеждността.

   Описание на дисциплината: Курсът въвежда основните количествени показатели за инженерна оценка на различните свойства на надеждността (безопасност, трайност, ремонтопригодност). Набляга се на практическото определяне на различните надеждностни показатели на базата на реални надеждностни данни. Курсът включва също елементи от приложението на теорията на надеждността за оптимизиране на режимите на поддържане на транспортната техника. Изучават се също и елементи от статистическия контрол на качеството.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева

 • Обслужване на въздушното движение
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Да даде основни теоретични знания на студентите от специалността "Авиационна техника и технологии" за: международните и национални авиационни организации; организацията на въздушното пространство и въздушното движение; правилата за провеждане и управление на полетите; осигуряването на провеждането и управлението на полетите; управлението на въздушното движение и контрола за безопасността на полетите и въздушното движение.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Международни и национални авиационни организации. Дефиниции на термините използвани при обслужване на въздушното движение. Национални нормативни документи регламентиращи дейностите свързани с ОВД. Аеронавигационно обслужване (АНО, ANS). Управление на въздушното движение (УВД, ATC). Полетно-информационно обслужване (ПИО, FIS). Аварийно-оповестително обслужване (АОО, ALRS). Ръководство на потока на въздушното движение (РПВД, AFTM). Планиране на полетите. Организация и управление на въздушното пространство (ОВП, ASM). Разрешения и инструкции за УВД. Координация при ОВД. Сепарация. Видове сепарация. Радарни процедури за ОВД.

   Лектори:

 • Организация на производството на полети в гражданската авиация
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължително избираема учебна дисциплина за студентите от специалност "АТТ", ОКС "магистър".

   Цели на учебната дисциплина: Студентите да придобият знания за основните принципи и правила за организиране и провеждане на полетите в гражданската авиация, съгласно новата нормативна база и организационни структури.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Организация и ръководни документи за летателна експлоатация в авиокомпаниите; Летателни екипажи; Изисквания към квалификацията на летателните екипажи; Система за контрол и наблюдение на летателната експлоатация; Подготовка за полети; Наземно обслужване на въздухоплавателните средства; Управление на въздушното движение; Полетни процедури; Полети в неблагоприятни метеорологични условия; Процедури и ограничения при извършване на нетърговски полети; Полети на дълги разстояния с двудвигателни самолети; Превоз по въздуха на опасни товари; Сигурност и защита на въздухоплавателните средства.
    

   Лектори:

 • Проектиране на колесни и верижни машини
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина за специалността “ТТТ”, ОКС “магистър”.

   Цели на учебната дисциплина: Учебната дисциплина има за цел да даде знания на студентите да разширят и задълбочат знанията си по проектирането и изчисляването на колесните и верижните машини (КВМ), както и на техните агрегати.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Предназначение, изисквания, класификация и основни параметри при проектиране на колесни и верижни машини; Компановка на колесните специални машини; Силово предаване на КВМ (трансмисии); Теглително изчисление на колесна машина; Компановка на колесните и верижните трактори и компановка на колесните и верижните движители; Отвеждане на мощност за допълнителното оборудване на КВМ, както и на валовете за отвеждане на мощност към тракторните агрегати.
    

   Лектори:

 • Проектиране на летателни апарати
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Да запознае студентите с методологията на проектирането на летателните апарати и на техните елементи. След завършване на курса студентите трябва да могат да прилагат методите за проектиране на летателни апарати и да извършват концептуално и предварително проектиране.

   Описание на дисциплината: Дисциплината обхваща концептуалното проектиране на пилотирани летателни апарати. Чрез синтез и анализ се определят основните параметри на летателния апарат. Като се използва системен подход се определят основните подсистеми и се избират основните им параметри. Извършват се избор на схема на летателния апарат, аеродинамична, обемна и теглова компоновки. Разглежда се и въпроса за избор на система за управление на летателни апарати, гарантираща оптимални динамични характеристики. Основни теми: Методология на проектирането наа сложни технически системи; Жизнен цикъл на летателния аппарат; Концептуално проектиране на ЛА; Предварително проектиране на ЛА; Проектиране на подсистемите на ЛА.

   Лектори:

 • Синтез на сложни планетни предавки
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина за специалността “ТТТ”, ОКС “магистър”.

   Цели на учебната дисциплина: Учебната дисциплина има за цел да даде знания по принципите и методите за кинематичен анализ и синтез на сложни планетни предавки с две и три степени на подвижност.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Перспективи за приложение на планетните предавки, основни понятия, класификация; Кинематика и статика на планетните механизми – основно уравнение на кинематиката на тризвенен механизъм, вътрешни въртящи моменти на основните звена и триещите моменти в елементите за управление; Определянето на коефициента на полезно действие; План на ъгловите скорости на основните звена за определяне на вътрешното предавателно отношение на тризвенните механизми, на триещите моменти в елементите за управление и синтеза на планетна предавка с две степени на подвижност; Пространствен геометричен синтез на епицикличен механизъм с три степени на подвижност; Връзка между ъгловите скорости на основните звена на планетни предавки с три степени на подвижност чрез нулевите прави; Аналитично и графично изследване на връзките и управлението им; План на ъгловите скорости на планетен механизъм с три степени на подвижност чрез въвеждане на присъединителни звена и техните ъглови скорости за планетни предавки с три степени на подвижност се построяват кинематични схеми по плана на ъгловите скорости при налични нулеви прави на всички звена, както и нулевите прави на водещото звено и съединителите; Определяне на основните кинематични и силови параметри; Замяна на два и повече тризвенни механизми със сложни четризвенни и петзвенни механизми; Муфа за свободен ход като елемент за управление на планетни предавки.

   Лектори:

 • Системи за управление на процесите в двигатели с вътрешно горене
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "ТТТ", ОКС "магистър".

   Цели на учебната дисциплина: Усвояване на съвременните системи за управление на процесите в двигателите с вътрешно горене (ДВГ) и придобиване на практически опит за тяхното поддържане, регулиране и диагностика.

   Описание на дисциплината: В дисциплината се изучават проблемите, свързани с управлението на процесите в ДВГ: дозирането на горивото; предизвикването на електрически разряд между електродите на запалителните свещи и управлението на ъгъла на изпреварване на запалването или впръскването на гориво; регулирането на въздушното отношение в граници, осигуряващи редукционна среда в първата степен на трикомпонентен каталитичен неутрализатор на токсичните вещества в отработилите газове, и управление на количеството на въздуха, който се подава във втората му степен за осигуряване на окислителна среда в нея; управление на количеството на рециркулираните отработили газове и количеството на въздуха за регенериране на активния въглен, който абсорбира изпареното от резервоара гориво; управление на работата на турбокомпресора при ДВГ със свръхпълнене, фазите на газоразпределението, проходното сечение на клапаните, степента на сгъстяването, въртящия момент на ДВГ и др. Разглежда се алгоритъмът на действие на тези системи, конструкцията и характеристиките на възприемателите и управляемите устройства.
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Въльо Николов Николов

 • Строителна механика на авиационните конструкции
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължително избираема дисциплина за студентите от специалността “АТТ”, ОКС “магистър”.

   Цели на учебната дисциплина: Дисциплината има за цел да даде знания и умения на студентите за основните методи на строителната механика, приложими за анализ на авиационни конструкции.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Вариационни методи в строителната механика; Тънкостенни греди; Плочи и черупки; Вътрешни усилия, напрежения и премествания в елементите на авиационните конструкции; Гранично натоварване с отчитане на пластичните деформации и загуба на устойчивост; Конструкции с елементи от композитни материали.
    

   Лектори:

   доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов

 • Съвременни тенденции в развитието на колесни и верижни машини
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студенти от специалност "ТТТ", ОКС "магистър".

   Цели на учебната дисциплина: Целта на курса е да очертаят съвременните тенденции на развитие на транспортните машини с тяхната тотална електронизация и глобалното комплексно въвеждане на системи за автоматично управление. Разглеждат се конкретни системи за управление на двигателя и трансмисията, управление на ходовата част, системи за управление на купето и комфорта, както и някои методи за изпитване и диагностика на електронни блокове и възли от системите.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Бензиновпръскващи електронни системи; Представени са K, KE, L, LH, Mоно-Мотроник и Жетроник системи; Разчети и анализ на пневматичния, хидравличния и електронния тракт на горивовпръскващите системи; Изграждане на основните блокови схеми на типови системи; Диагностика и диагностични кодове; Изучаване на системи за управление на ходовата част, спирачни системи, системи за управление на купето и комфорт и други.
    

   Лектори:

 • Теория на автомобила
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "ТТТ", ОКС "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Целта на дисциплина "Теория на автомобила" е студентите да придобият необходимия обем от знания по предаването на мощността на двигателя към движещите колела на автомобила, взаимодействието на ходовия механизъм с пътя, външното силово натоварване върху машината, методите за проверочно динамично пресмятане, условията за запазване на устойчивостта и управляемостта, възможностите за експлоатация в тежки пътни условия, оценяването на икономичността на работа на автомобила, показателите за оценяване на изучаваните експлоатационни свойства, влиянието на конструктивни и експлоатационни фактори върху последните.

   Описание на дисциплината: Разглеждат се теми, свързани с експлоатационните свойства на автомобила, непосредствено свързани с движението му, мощността и въртящия момент върху движещите колела, взаимодействието на ходовия механизъм с пътя, теглителната динамика, спирачната динамика, управляемостта, устойчивостта, проходимостта и горивната икономичност на автомобила.
    

   Лектори:

 • Теория на двигатели с вътрешно горене
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "ТТТ", ОКС "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса, студентите трябва да знаят теоретичните основи на работа на двигателите с вътрешно горене (ДВГ), действителните процеси, протичащи в тях, основните им показатели, режими на работа, характеристики и образуването на токсични вещества при тяхната работа.

   Описани е на дисциплината: Основни теми: Възникване, развитие и перспективи за приложение на ДВГ. Предимства и недостатъци на ДВГ спрямо другите топлинни двигатели. Принцип на действие на ДВГ. Основни изводи от термодинамиката на ДВГ. Идеални термодинамични цикли, използвани в ДВГ. Действителни цикли и процеси, протичащи в ДВГ. Показатели, характеризиращи съвършенството на ДВГ. Смесообразуване в бензиновите и дизеловите двигатели. Режими на работа и характеристики на ДВГ. Образуване на токсични вещества в ДВГ.
    

   Лектори:

   проф. д-р инж. Въльо Николов Николов

 • Техническа експлоатация на автомобилната техника
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема дисциплина за студенти от специалност "Транспортна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "магистър".

   Цели на учебната дисциплина: Целта на дисциплината „Техническа експлоатация на автомобилната техника” е изучаване на методите за най-ефективно управление на техническото състояние на автомобилал с цел да се осигури регулярност и безопасност на превозите. Дисциплината въвежда студентите в системите за техническо обслужване на транспортната техника, методите за организация на техническото обслужване и текущ ремонт, методите и средствата за диагностика на автомобила.

   Описание на дисциплината: Един от важните проблеми, стоящи пред ...

   Лектори:

   доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева

 • Техническо обслужване и ремонт на въздухоплавателните средства
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса студентите трябва да знаят задачите и структурата на ремонта в гражданското въздухоплаване и в бойната авиация, организацията, методите и средствата на ремонта на летателните апарати и техните силови установки. Те трябва да умеят да извършват елементарни и с неголяма сложност ремонтни работи по основните агрегати от планера на летателния апарат и авиационния двигател.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Общи сведения за ремонта на авиационната техника (АТ); Ремонтопригодност на АТ. Системи за техническо обслужване и ремонт; Изменение на техническото състояние на летателните апарати(ЛА). Откази, неизправности дефекти и причини за тяхното възникване; Определяне техническото състояние на детайлите от АТ. Безразрушителен контрол; Общи технологични процеси при ремонта на детайлите, сглобените единици и агрегатите на ЛА – нитоване, заваряване, шлосерско – механични операции; Ремонт на планера на ЛА; Ремонт на колесника на ЛА; Ремонт на тръбопроводи и агрегати от хидрогазовите системи на ЛА. Ремонт на системите за управление на ЛА; Ремонт на остъклението, на елементи от композитни материали и на лакобояджийските покрития на ЛА; Особености на ремонта на въртолетите; Ремонт на авиационните газотурбинни двигатели - на компресорите, на турбините, на детайли от горещия тракт и на детайли и агрегати от системите на двигателя; Особености на ремонта на буталните авиационни двигатели; Сглобяване, изпитвания и консервация на ремонтираната авиационна техника.

   Лектори:

 • Технологичност на конструкцията на самолета
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студентите от специалност "АТТ", ОКС "магистър".

   Цели на учебната дисциплина: Курсът е предназначен да даде знания на студентите за технологичността на конструкцията на самолета и неговите елементи и нейното осигуряване в различните етапи на проектирането.

   Описание на дисциплината: Основни теми: общи технологични изисквания към авиационните конструкции; конструктивно-технологично членене на самолета; правила за осигуряване на технологичността на конструкцията на елементите на самолета; технологичност на конструкцията на заготовките и детайлите; технологичност на конструкцията на изделията при сглобяване; технологичност на бордовото оборудване; технологичност на изделията при експлоатация и ремонт; решаване на задачите на технологичността на различни стадии на проектирането; взаимовръзка между технологичност и ефективност на изделието.
    

   Лектори:

 • Технология и организация на автомобилния транспорт
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина за студентите от специалността"Транспортна техника и технологии" за образователно-квалификационната степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Целта на обучението е запознаване на студентите с разкриването и управлението на основните закономерни връзки между свойствата на автомобилите, елементите на транспортния процес и ефективността и безотказността на автомобилния транспорт.

   Описание на дисциплината: В курса е включено общо разглеждане на методически, технологически и организационни моменти от дейността на автомобилния транспорт. Те се отнасят до обосновка избора на вида подвижен състав, организацията на движението по видове маршрути, оценка и анализ на ефективността на превозите. Изложени са основни моменти от технологията и организацията на градските автобусни превози.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева

 • Технология на производството и ремонта на транспортна техника
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина в учебния план на специалност "Транспортна техника и технологии", окс "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Студентите да познават технологичните процеси за изработване и възстановяване на типови детайли, разглобяване и сглобяване на агрегати и възли от транспортната техника.

   Описание на дисциплината: Технологии за изработване на характерни ротационни детайли от транспортната техника (валове и оси, втулки, дискове и цилиндри, фланци, шайби и маховици) – предназначение и класификация, заготовки и установяване, типови маршрути и технологични решения при обработване; технологии за изработване на зъбни колела; технологии за изработване на лостове, вилки и мотовилки; технологии за изработване на корпусни детайли; технологии за ремонт и тяхното приложение при възстановяване работоспособността на агрегати, възли и детайли; технологии и технологични схеми за разглобяване и сглобяване на агрегати, възли и комплекти от транспортната техника.

   Лектори:

   доц. д-р инж. Силвия Чавдарова Салапатева

 • Трансмисии на автомбила
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна дисциплина в учебния план на специалност "Транспортна техника и технологии", окс "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Учебната дисциплина има за цел да даде знания за съвременните тенденции при проектирането и конструирането на възли и механизми от трансмисиите на автомобилната техника.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Съвременни механични, хидродинамични и електро (прахови) съединители; Съвременни механични, хидродинамични, хидростатични, вариаторни (CVT) и импулсни предавателни кутии; Съвременни разпределителни кутии със симетричен и несиметричен междуосов диференциал; Съвременни решения на главно предаване с междуколесен диференциал (EDS, XDS); Съвременни системи за динамична стабилизация на автомобила : Electronic Stability Programme, ESP (ABS+EBD+EDS+ASR); Electronic Stability Control, ESC; Vehicle Stability Assist, VSA; Vehicle Stability Control, VSC; Vehicle Dynamic Control, VDC; Dynamic Stability Control, DSC; Dynamic Stability Management, DSM; Dynamic Stability Traction Control, DTSC.; DAC (Downhill Assist Control) и др.

   Лектори:

 • Транспортен самолет
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Целта на учебната дисциплина е студентите да придобият знания за конструкцията и схемните решения на системите на типов транспортен самолет от гражданската авиация. Студентът се запознава с конструкцията, силовата установка и основните системи на типов транспортен самолет. Придобива познания за експлоатационната техническа документация и умения да анализира причините за откази и неизправности в авиационната техника.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Общи сведения за транспортен самолет; Конструкция на самолета - крило, опашни плоскости, тяло, кабина и колесник; Силова установка на самолета - конструкция и системи на двигателя; Системи на самолета - система за управление, хидро- и пневмо система, система за кондициониране и кислородна система, горивна система, противопожарна система, противообледенителна система; Електрическа система на самолета; Система за въздушни сигнали; Комуникационна система; Навигационна система; Системи за изобразяване на информацията в пилотската кабина; Система за автоматично управление; Система за управление на полета.

   Лектори:

 • Трептения и измервания в транспортната техника
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Транспортна техника и технологии" на факултета по машиностроене и уредостроене, образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса, студентите трябва да знаят характеристиките на трептенията на транспортните средства при действието на различни смущения и условия. Те трябва да знаят и умеят да моделират, измерват и анализират влиянието на масовите, геометричните, еластичните и дисипативните характеристики на транспортните средства върху тяхното движение.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Трептящи механични системи. Свободни незатихващи и затихващи трептения на линейни механични системи с една и две степени на свобода. Принудени трептения на линейни механични системи с една и две степени на свобода без и с отчитане на съпротивлението. Нелинейни трептения на механични системи с една степен на свобода. Трептения на някои специални системи с две степени на свобода. Усукващи трептения в трансмисията на автомобила. Напречни трептения на въртящи се валове. Критични ъглови скорости.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Въльо Николов Николов

 • Уредби на двигатели с вътрешно горене
  • Статут на дисциплината в учебния план: Задължителна учебна дисциплина за студенти от специалност "Транспортна техника и технологии" на факултета по машиностроене и уредостроене, образователно-квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: След завършване на курса, студентите трябва да знаят системите, осигуряващи автономната работа на двигателите с вътрешно горене (ДВГ), техните основни показатели и характеристики, и основите на конструирането, проектирането и изчисляването на ДВГ.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Горивни уредби на бензиновите, дизеловите и газовите ДВГ. Охладителни уредби на ДВГ. Мазилни уредби на ДВГ. Запалителни и пускови уредби на ДВГ. Системи за управление на режимите на работа на ДВГ.

   Лектори:

   проф. д-р инж. Въльо Николов Николов

 • Хидро и пневмозадвижване
  • Статут на дисциплината в учебния план: Избираема учебна дисциплина за студентите от специалност "Авиационна техника и технологии", образователно-
   квалификационна степен "бакалавър".

   Цели на учебната дисциплина: Запознава студентите с принципите на действие и видовете хидравлични и пневматични елементи и машини, участващи в системите за задвижване, както и някои основни видове системи. Това е предпоставка за успешната реализация на обучаемите, както в тясната им специалност, така и в други области, свързани с експлоатацията и ремонта на машините от този тип.

   Описание на дисциплината: Основни теми: Области на приложение на хидравличните и пневматични машини. Принципи на действие, класификация и параметри. Ротодинамични хидравлични и пневматични машини – предназначение, конструктивен вид и характеристики. Подобие при ротодинамични хидравлични и пневматични машини. Смукателна височина на помпа. Кавитация при работа на помпа. Регулиране на дебита на ротодинамични
   хидравлични и пневматични машини. Бутални помпи и компресори. Моментен, теоретичен и среден дебит. Характеристики. Хидравлични и пневматични двигатели. Бутални ротационни помпи. Зъбни и винтови машини. Задвижващи системи: структура, принципи на действие и области на приложение. Клапани за налягане. Предпазно-преливни клапани. Редукционни клапани. Системи за задвижване с дроселно регулиране на скоростта. Системи за задвижване с обемно регулиране на скоростта. Предназначение, съставни елементи и принцип на работа на хидравличните и пневматични системи на транспортен самолет.

   Лектори: