Специалност "Индустриален мениджмънт"

За специалността

Специалност „Индустриален мениджмънт” чества през 2012 година своята двадесета годишнина. Създадена е с идеята да подготвя специалисти с висше образование с квалификация инженер-мениджър в професионално направление „Общо инженерство”, които да могат да се справят с предизвикателствата към страната ни в пазарната икономика. Тя балансирано съчетава знания и умения в две области -инженерна и управление на индустриална фирма.

Обучението на студентите от специалност „Индустриален мениджмънт” е организирано по начин, при който теорeтичната подготовка за натрупване на знания е умело комбинирана с приложни задачи и стажове за изграждане на умения.

Обучението се провежда на български език в редовна форма на обучение.

 

    

Защо да избера тази специалност?

Има най-малко 6 сериозни причини да изберете обучение в специалност „Индустриален мениджмънт” при нас:

 • повече от 20 години Индустриален мениджмънт е сред най-желаните специалности във филиала на ТУ – София в Пловдив.
 • качеството на обучение е на най-високо равнище – съгласно последният публикуван рейтинг, специалност Индустриален мениджмънт в Технически университет– София е на първо място в  страната.
 • подготовката на студентите е съобразена с държавните изисквания за специалността, а така също и с учебните планове на водещи европейски и американски университети –  учебното направление „Общо инженерство” в чиито рамки е и специалност „Индустриален мениджмънт” е с най-висока оценка за акредитация.
 • материалната база за обучение на студентите непрекъснато се обновява и обогатява.
 • широко включване на преподаватели и студенти в научно-изследователски разработки – традиционна ежегодна конференция с международно участие и работещ Център по предприемачество
 • непрекъснато се разширява и засилва сътрудничеството с водещи индустриални предприятия в региона
 • увеличават се възможностите за студентите за награди, стипендии  и за специализация във водещи европейски университети в рамките на общоевропейски програми и проекти.
Какви са изискванията за прием?

За кандидатстване се изисква завършено средно образование.

Състезателният бал на кандидат-студентите за всички специалности се образува като към оценките по математика и физика от дипломата за средно образование се прибави една от следните оценки:

– от успешно издържан държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература или по математика или по физика през годините от 2008 до 2014 г. включително, умножена по 2.8;

– от теста по математика (предварителен или редовен), умножена по 3.

Какво ще уча?

Курсът на обучение за получаването на бакалавърска степен  по специалността е с продължителност  4 години. В неговите рамки се изучават дисциплини, свързани с придобиването на достатъчна фундаментална и специална инженерна и мениджърска подготовка, в това число:

 • базова подготовка по основни инженерни дисциплини;
 • систематизирани знания за общите и функционални области на управление на съвременното предприятие;
 • висока компютърна грамотност, умения за работа със съвременни програмни пакети за инженерна  и управленска дейност и за ползване на информация от глобалните, регионалните и специализирани информационни мрежи;
 • подготовка за изпълнение на организационни и управленски функции в предприятия и техните звена, а така също и в институции на държавната администрация.
Възможности за студентска мобилност

Правилникът на ТУ София регламентира академичните свободи и мобилност на студентите.

Студентите могат да записват втора специалност или специализация, при определени условия да се прехвърлят в други специалности или в други университети, да презаписват, прекъсват и възстановяват студентски права, да приравняват подготовката си по програми от други университети и т.н.

Мобилността на студените в чуждестранни университети се осъществява главно посредством програмата Еразмус, по която университетът има сключени договори с чуждестранни висши училища.Възможностите за мобилност на студентите в ТУ София, филиал Пловдив се улесняват от въведената Европейската система за натрупване на кредити (ЕСТК).

Моята реализация

Дипломираните бакалаври от специалност "Индустриален мениджмънт"  могат да работят във всички държавни предприятия и организации на длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в тази област, както и във фирми и предприятия на частния сектор.Те намират реализация в големи и средни предприятия като специалисти в отдели и звена, занимаващи се с управление на производството, маркетинг, персонал, технико-икономически анализи, внедряване на иновационни и инвестиционни проекти и др.

Завършилите специалността успешно се справят и като бизнес-предприемачи и управители на  малки и средни фирми за производство и извършване на услуги.

Добрата инженерна и икономическа подготовка и добрият имидж на дипломираните бакалаври от специалност "Индустриален мениджмънт"  в ТУ-София, филиал Пловдив са солидна основа и за бъдещо продължаване на образованието в широк спектър от магистърски програми на всички български университети, както и в университети в чужбина.

Над 900 инженер-мениджъри са завършили нашата специалност и успешно са се реализирали в над 10 държави на три континента.

Код по ЕСТНК: BIM
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

инженер-мениджър


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: IND_MEN_2010.pdf
Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573