Специалност "Транспортна техника и технологии"

За специалността

Специалността подготвя инженерни кадри в областта на проектирането и конструирането, производството, техническото обслужване и експлоатацията на съвременната транспортна техника, включваща автомобилите, тракторите, карите по всички позиции на тяхната класификация, съгласно международните нормативни документи
 

Защо да избера тази специалност?

Занятията за специалност "Транспортна техника и технологии" се провеждат на съвременно европейско ниво.

Лекционните занятия се провеждат в зали, обзаведени с мултимедийни средства, аудио-видео системи и OhP проектори за обучение.

Залите, в които се провеждат лабораторните упражнения са оборудвани с учебни стендове на различни функционални системи и агрегати на автомобилите, измервателна апаратура за пътни измервания; уредба за статично натоварване на колело с пневматична гума; уредба за изследване статиката на верижен ходов механизъм; уредба за изпитване на регулатор на спирачна система и др.; макети на преден и заден мост, скоростни кутии, автомобилни двигатели, съединители, различни автомобилни детайли и сглобени единици. В катедрата има лаборатория по пневматика, създадена с материалната подкрепа на фирма "SMC Industrial Automation" ЕООД - София, която е оборудвана с пневмотренер.

При обучението си студентите ще разполагат с компютърен клас, снабден с лицензирани софтуерни продукти Microsoft Office-MSDN пакет за проектиране на машиностроителни изделия, CAD/CAM системи - NX 4, Solid Edge, Solid Works, Autocad и МАTLAB.

В учебните програми широко е застъпена практическата подготовка. Тя се осигурява чрез:

- специализираща практика във фирми, с които има сключени договори, "Балканкар–Рекорд" - Пловдив, "БАЛКАН" АД - Ловеч, специализирани сервизи за поддържане на транспортна техника и други фирми в областта на производството, обслужването (в момента в РБългария има над 3 млн. транспортни средства), маркетинга и мениджмънта на транспортна техника, както в страната, така и в чужбина;

- дипломната практика в ТУ - София, филиал Пловдив се провежда в катедрата или във фирми, според темата и заявителя на дипломната работа;

- практическа подготовка студентите получават и чрез лабораторните занятия, разработването на курсови задачи и курсови проекти, както и на дипломни работи.

За нуждите на обучението на студентите в катедра ТАТТ е създаден информационен център, разполагащ с учебни и специализирани материали на книжен и електронен носител. Този център е свързан в университетската мрежа с високоскоростен достъп до интернет.

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването и постъпването в специалността се регламентира от Наредбата за приемане на студенти в Технически университет – София. Технологията на приемане съответства на обявената, а специфичните изисквания се обявяват заедно с общите условия.
 

Какво ще уча?

Обучението по специалността "Транспортна техника и технологии" в образователно-квалификационната степен "магистър" осигурява задълбочена фундаментална и специализираща подготовка, съчетани с профилиране в областта на транспорта и транспортното машиностроене. Подготовката по специалността включва дисциплините: конструкционна якост, автоматични трансмисии в колесните и верижните машини (КВМ), хидро- и пневмоуредби в КВМ, моделиране и изпитване на КВМ, окачване и комфорт в автомобилната техника, системи за управление процесите в двигателите с вътрешно горене. Част от задължително избилаемите дисциплини формират три магистърски програми: Колесни и верижни машини, Автомобили, трактори и кари и Компютърно моделиране на транспортната техника.

Възможности за студентска мобилност

Правилникът на ТУ София регламентира и осигурява необходимите академични свободи и мобилност на студентите. Осигурени са права за избор и конкурсност на специалности и специализации, на форми за обучение и реализация, на участие в управлението и планирането на учебния процес, на отношение към осигуряването на подготовката.

Студентите могат да записват втора специалност или специализация, при определени условия да се прехвърлят в други специалности или в други университети, да презаписват, прекъсват и възстановяват студентски права, да приравняват подготовката си по програми от други Университети и т.н.

Осигурените студентски права и мобилност на студентите позволяват в известни граници да се преструктурират потоците обучаеми според изискванията и търсенето на пазара, да се получава допълнителна подготовка и квалификация, да се пренасочват интересите.
 

Моята реализация

Инженерите, завършили специалността "Транспортна техника и технологии" намират реализация във фирми, занимаващи се с проектиране, производство и експлоатация на транспортна техника, както и в ремонтни фирми и предприятия от автомобилната промишленост (заводи за производство на рециклиране на леки и товарни автомобили, автобуси, електро и мотокари, трактори, селскостопански транспортни машини, както и на електромобили). Инженерът –бмагистър може да намери и реализация в транспортните фирми и предприятия като конструктор и изследовател в проекто-конструкторски и научно-изследователски лаборатории, както и в управленческите структури и служби на фирми и ведомства.

Студентите от специалност "Транспортна техника и технологии", които са завършили степен "магистър" могат да продължат обучението си в степен "доктор".

Код по ЕСТНК: MTMT
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Форма на обучение:

Редовно - 1.5 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: TTT_mag.pdf
Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573