Специалност "Транспортна техника и технологии"

За специалността

В специалност "Транспортна техника и технологии" се подготвят машинни инженери – бакалаври за проектиране, конструиране, производство, изпитване, ремонт, експлоатация и поддържане на транспортна техника (двигатели с вътрешно горене, автомобилна техника, железопътна техника).

Защо да избера тази специалност?

Занятията за специалност "Транспортна техника и технологии" се провеждат на съвременно европейско ниво.

Лекционните занятия се провеждат в зали, обзаведени с мултимедийни средства, аудио-видео системи и OhP проектори за обучение.

Залите, в които се провеждат лабораторните упражнения са оборудвани с учебни стендове на различни функционални системи и агрегати на автомобилите, измервателна апаратура за пътни измервания; уредба за статично натоварване на колело с пневматична гума; уредба за изследване статиката на верижен ходов механизъм; уредба за изпитване на регулатор на спирачна система и др.; макети на преден и заден мост, скоростни кутии, автомобилни двигатели, съединители, различни автомобилни детайли и сглобени единици. В катедрата има лаборатория по пневматика, създадена с материалната подкрепа на фирма “SMC Industrial Automation” ЕООД - София, която е оборудвана с пневмотренер.

При обучението си студентите ще разполагат с компютърен клас, снабден с лицензирани софтуерни продукти Microsoft Office-MSDN пакет за проектиране на машиностроителни изделия, CAD/CAM системи - NX 4, Solid Edge, Solid Works, Autocad и МАTLAB.

В учебните програми широко е застъпена практическата подготовка. Тя се осигурява чрез:

- специализираща практика във фирми, с които има сключени договори, “БАЛКАНКАР – РЕКОРД” - Пловдив, “БАЛКАН” АД - Ловеч, специализирани сервизи за поддържане на транспортна техника и други фирми в областта на производството, обслужването (в момента в РБългария има над 3 млн. транспортни средства), маркетинга и мениджмънта на транспортна техника, както в страната, така и в чужбина;

- дипломната практика в ТУ - София, филиал Пловдив се провежда в катедрата или във фирми, според темата и заявителя на дипломната работа;

- практическа подготовка студентите получават и чрез лабораторните занятия, разработването на курсови задачи и курсови проекти, както и на дипломни работи.

За нуждите на обучението на студентите от специалност "Транспортна техника и технологии" е създаден информационен център, разполагащ с учебни и специализирани материали на книжен и електронен носител. Този център е свързан в университетската мрежа с високоскоростен достъп до интернет.
 

Какви са изискванията за прием?

Кандидатстването и постъпването в специалността се регламентира от Наредбата за приемане на студенти в Технически университет – София. Технологията на приемане съответства на обявената, а специфичните изисквания се обявяват заедно с общите условия.

Какво ще уча?

През първите четири семестъра студентите получават много добра фундаментална и общоинженерна подготовка, необходима за класическия машинен инженер, по отношение на: математика, физика, материалознание, механика, съпротивление на материалите, метод на крайните елементи, машинни елементи, топлотехника, хидро- и газодинамика, както и в областта на електротехниката, електрониката, информатиката, технологията на машиностроенето и др.

През следващите семестри студентите изучават множество специални дисциплини, чрез които получават знания за транспортната техника и технологии в областта на:

- теория, конструкция и проектиране на обектите на транспортната техника: двигатели с вътрешно горене, автомобилна техника (автомобили, автобуси, кари, трактори, мотоциклети и др.), железопътна техника (локомотиви, пътнически и товарни вагони, трамваи, метрополитенов подвижен състав и др.);

- динамика, якост и надеждност на транспортната техника;

- технологии за производство, поддържане, ремонт, изпитване и диагностика на транспортната техника;

- технологии за организация на експлоатацията на транспортните средства и на автомобилния и железопътния транспорт, както и взаимодействието с другите видове транспорт.
 

Възможности за студентска мобилност

Правилникът на ТУ София регламентира и осигурява необходимите академични свободи и мобилност на студентите. Осигурени са права за избор и конкурсност на специалности и специализации, на форми за обучение и реализация, на участие в управлението и планирането на учебния процес, на отношение към осигуряването на подготовката.

Студентите могат да записват втора специалност или специализация, при определени условия да се прехвърлят в други специалности или в други университети, да презаписват, прекъсват и възстановяват студентски права, да приравняват подготовката си по програми от други Университети и т.н.

Осигурените студентски права и мобилност на студентите позволяват в известни граници да се преструктурират потоците обучаеми според изискванията и търсенето на пазара, да се получава допълнителна подготовка и квалификация, да се пренасочват интересите.

Моята реализация

Получените знания и умения позволяват на инженерите-бакалаври, завършили специалността "Транспортна техника и технологии", да намират много добър прием и реализация в държавните и частни фирми, предприятия и институти в областта на: производството, ремонта и сервизното обслужване на транспортната техника, автомобилния и железопътния транспорт, енергетиката, механизацията на селското стопанство, строителното и минното дело, образованието и др., както и във фирми, занимаващи се с организацията, управлението и експлоатацията на транспортната техника.

Завършилите успешно бакалавърската степен студенти могат да продължат обучението си в магистърската степен както в ТУ – София, филиал Пловдив, така и в чужди висши училища.
 

Код по ЕСТНК: BTMT
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Машинен инженер


Професионално направление:

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPLAN-BTMT-Bg.pdf
Студентска канцелария:

Мария Попова
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Ренета Боева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4240
Тел.:032/659 563

Деканска канцелария:

Величка Рашева
Email: fmu@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4239
Тел.:032/659 573